LINH HỒN LÀ GÌ?

In bài này
Lượt xem: 586

LINH HỒN LÀ GÌ?

LINH HỒN CÓ BẤT TỬ KHÔNG?

I. SỰ TẠO DỰNG LOÀI NGƯỜI VÀ LINH HỒN CỦA NGƯỜI.

II. LINH HỒN LÀ GÌ? LÀ THẦN LINH.

Linh hồn là thần linh và hơi thở của Ngài.

III. LINH HỒN LÀ SỰ SỐNG CỦA THÂN THỂ.

(Giacơ 2:26) nói sự chết thân xác là khi hồn lìa khỏi ( xác không có hồn thì chết)

(1Vua 17:17-22)(… xin Chúa khiến linh hồn của đức trẻ trở lại trong mình nó, Đức Giêhôva nhận lời của Êli linh hồn của đứa trẻ trở lại và nó sống lại.

(Sáng 35:18-19) sự chết thân xác còn được gọi là sự qua đời và sự trút linh hồn.

(Sáng 5:5) Ađam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuổi rồi qua đời. Sự qua đời, sự chết, hồn lìa khỏi xác, sự trút linh hồn còn được gọi là trở về bụi đất.

Ứng nghiệm lời Đức Chúa Trời đã cảnh báo (Sáng 2:17)

IV. HỒN LÌA KHỎI XÁC.

(Truyền đạo 12:7) nói loài người xác thịt là bụi đất sẽ trở về bụi đất, và phần thần linh ( linh hồn) trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó.

Như vậy xác chết nhưng linh hồn không chết.

V. QUYỀN TRÊN LINH HỒN.

Đức Chúa Trời ban linh hồn cho loài người. Ngài có quyền đòi lại bất cứ lúc nào.

VI. LINH HỒN VẪN SỐNG SAU KHI THÂN THỂ CHẾT.

HAI NƠI Ở CỦA LINH HỒN

Luca 16:19-31 Đức Chúa Trời quàn lý linh hồn khi lìa khỏi thân xác (khi người ta chết) và linh hốn vẫn sống khi thân xác chết. Chúa Jêsus nói về điều này khi thân xác Ápraham đã chết rất lâu nhưng linh hồn ông vẫn sống ở nơi yên ủi. Những ai công bình sau khi chết thân xác, linh hồn sẽ được đem dến nơi an ủi.

Người không công bình sau khi chết thân xác, linh hồn vẫn sống nhưng sống ờ nơi khổ hình đau đớn trong lửa và linh hồn không thể tự ý đi đâu được.

 

Chúa nói: Đức Chúa Trời là của kẻ sống tức Ápraham, Ysác, Giacốp vẫn sống. Kẻ đáng dự phần đời sau không chết được nữa(câu 36)

Mathiơ 25:34,46 như vậy linh hồn kẻ tin sống đời đời cùng Đức Chúa Trời trong vinh hiển.

Linh hồn kẻ không tin sống đời đời trong sự thạnh nộ, khổ hình.

Linh hồn sống trong địa ngục, hồ lửa, khổ hình mãi không hề chết, trong lửa chẳng hề tắt. Mathiơ 3:12, Mác 9:47-48.

VII. SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI CỦA LINH HỒN.

Nói đến sự tồn tại không hề chết của những người đã tin Đấng Christ và giữ vững lòng tin( kẻ thắng). Họ trở nên con cái Đức Chúa Trời. Hưởng mãi cơ nghiệp của cha mình trên trời mãi mãi vì cha họ là Đức Chúa Trời hằng sống.

Họ là những người nhịn nhục bền lòng theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời tức là tin nhận Đấng Jêsus là Đấng Christ con Đức Chúa Trời hằng sống (Giăng 6:40, Mathiơ 7:21). Họ sống trong đức tin ấy, giữ vững đức tin ấy cho đến cuối cùng (họ là kẻ thắng) cho linh hồn minh được cứu rỗi.

VIII. SỰ CHẾT ĐỜI ĐỜI CỦA LINH HỒN.

Về phần kẻ chẳng tin thì linh hồn cùa họ ở trong hồ lửa bị khổ hình mãi mãi.

Chúa gọi linh hồn sống khồ hình trong lửa chẳng hề tắt là sự chết thứ hai. Sống trong sự phải chịu khổ hình cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.

Như vậy linh hồn kẻ chẳng tin vẫn sống đời đời nhưng sống trong lò lửa là nơi khóc lóc và nghiến răng Mathiơ 13:40-43

Sống mà như vậy gọi là có tiếng là sống nhưng mà như chết.

Như vậy khi kinh thánh nói đến sự chết, sự mất linh hồn là nói đến sự sống của linh hồn trong hồ lửa khồ hình liên tục và đời đời.

Chỉ có Đấng ban linh hồn cho loài người mới có quyền trên linh hồn.

Chỉ có Đức Chúa Trời, Đấng ban linh hồn cho loài người mới phán xét được linh hồn nào được sự sống đời đời trong sự vinh hiển và linh hồn nào phải chịu khồ hình đời đời trong hồ lửa( gọi là sự chết thứ hai).

Cũng chỉ một mình Đức Chúa Trời mới cho loài người biết được loài người sống như thế nào thì linh hồn được hưởng sự sống đời đời vinh hiển, và sống như thế nào thì linh hồn bị trừng phạt trong hồ lửa( sự chết thứ hai).

IX. TỘI LỖI KHIẾN LINH HỒN LÃNH SỰ CHẾT ĐỜI ĐỜI.

HẠI LINH HỒN.

KHINH BỈ LINH HỒN

GHÉT LINH HỒN

MUỐN LINH HỒN CHẾT.

X. TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST PHÁN XÉT LINH HỒN.

Như vậy Đức Chúa Trời cho loài người biết rằng khi linh hồn còn ở trong xác thịt(người sống) thì người ấy sống thiện hay ác linh hồn mãi mãi sẽ nhận lãnh được công giá ấy.

Nếu người sống ác tức phạm tội. linh hồn người ấy sẽ được trả tiền công cho tội lỗi của mình là sự chết đời đời trong hỏa ngục.

Nếu người sống thiện tức tin theo Đấng Christ. Linh hồn người ấy được ban cho sự sống đời đời nơi thiên đàng (Rôma 6:23)

XI. LOÀI NGƯỜI VÔ PHƯƠNG CÁCH GIẢI CỨU LINH HỒN.

Do đó linh hồn họ bị định cho phải hư mất đời đời trong hồ lửa. Loài người tội lỗi không có cách chi thoát khỏi sự đoán phạt. Họ cũng không nhờ được vật gì, điều gì, người nào trong thế gian này có thể giải cứu họ khỏi sự đoán phạt phải hư mất trong hồ lửa mà Đức Chúa Trời đã định cho loài người phạm tội.

Tất cả loài người đều đã phạm tội.

Tất cả linh hồn phạm tội đều bị đoán phạt chết mất trong hồ lửa.

Ngoài Đức Chúa Trời không có bất kỳ điều gì, cách gì, loài nào cứu được linh hồn phạm tội khỏi chết. Êxê chiên 18:4

Loài người (thân thể và linh hồn) có ngày sanh ra, thân thể có ngày trở về bụi đất, dù sướng hay khổ cũng chỉ 120 năm rồi cũng chết không còn biết đau đớn gì!

Nhưng linh hồn của loài người vẫn tồn tại không có ngày kết thúc. Và linh hồn phải nhận lãnh kết quả của đời sống lúc còn trong xác thịt (mọi người đều đã phạm tội). linh hồn người phạm tội biết ngày vào hố lửa biết nóng, biết đau đớn, biết khổ hình, biết khóc lóc và nghiến răng nhưng không có ngày kết thúc và Đức Chúa Trời cũng cho biết rõ luôn là ở trong hồ lửa liên tục và đời đời.

Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Heb 12:17

Loài người hoàn toàn tuyệt vọng không có cách chi để được giãi cứu.

XII. CHỈ JÊSUS CHRIST GIẢI CỨU LINH HỒN.

Tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót.

Ngài cứu chúng ta bởi con Ngài là Jêsus Christ Mathiơ 1:21-23 con trai là Jêsus sẽ cứu khỏi tội…

XIII. VÂNG PHỤC CHRIST ĐỂ ĐƯỢC GIẢI CỨU.

Chịu Báp-têm là kẻ tin.

Chịu Báp-têm để được tha tội.

Những kẻ tin nhận lời giảng đều chịu phép Báp-têm cứu mình ra khỏi tội.

Chịu Báp-têm được cứu thêm vào hội thánh Đấng Christ, tức nước Đức Chúa Trời.

XIV. BỀN LÒNG GIỮ LẤY SỰ CỨU RỖI LINH HỒN.

 

[widgetkit id=3]