banner, header, easter

Những câu kinh thánh trình bày về Đấng Christ

Những câu kinh thánh trình bày về Đấng Christ trong Tân ước dùng cho việc tham khảo Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ , con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham. Ma-thi-ơ 1:1 Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ . Ma-thi-ơ 1:16 Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, …

Những câu kinh thánh trình bày về Đấng Christ Đọc Tiếp »