flower, dandelion, seeds

Những câu kinh thánh nói đến đạo lý trong Tân Ước

Những câu kinh thánh nói đến đạo lý trong Tân Ước Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê, Ma-thi-ơ 3:1 Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ; Ma-thi-ơ 7:28 Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã …

Những câu kinh thánh nói đến đạo lý trong Tân Ước Đọc Tiếp »