light, peace, hope

Những câu kinh thánh nói về Thánh Linh trong Tân Ước

Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh . Ma-thi-ơ 1:18 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong …

Những câu kinh thánh nói về Thánh Linh trong Tân Ước Đọc Tiếp »