bible, blur, book

Những câu kinh thánh nói đến Kinh Thánh

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh: Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, Trở nên đá đầu góc nhà; Ấy là việc Chúa làm, Và là một sự lạ trước mắt chúng ta, hay sao? Ma-thi-ơ 21:42 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi lầm, vì …

Những câu kinh thánh nói đến Kinh Thánh Đọc Tiếp »