god, jesus, apostles

Những câu thánh nói về Môn Đồ và Thánh Đồ

Những câu thánh nói về Môn Đồ và Thánh Đồ Vả, Phi-e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến cùng các Thánh Đồ ở tại thành Ly-đa. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:32 Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy; đoạn gọi các Thánh Đồ và đàn bà góa đến, cho họ thấy người sống. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:41 đặng mở mắt họ, …

Những câu thánh nói về Môn Đồ và Thánh Đồ Đọc Tiếp »