jesus, christ, god

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến A-đam và Ê-va

Sang The Ky – Ge 2:19 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. Sang The Ky – Ge …

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến A-đam và Ê-va Đọc Tiếp »