Những Câu Kinh Thánh Nói Đến A-đam và Ê-va

jesus, christ, god

Sang The Ky – Ge 2:19

Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó.

Sang The Ky – Ge 2:20

A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết.

Sang The Ky – Ge 2:21

Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào.

Sang The Ky – Ge 2:22

Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam.

Sang The Ky – Ge 2:23

A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.

Sang The Ky – Ge 2:25

Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.

Sang The Ky – Ge 3:8

Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Sang The Ky – Ge 3:9

Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?

Sang The Ky – Ge 3:10

A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình.

Sang The Ky – Ge 3:17

Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn.

Sang The Ky – Ge 3:20

A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người.

Sang The Ky – Ge 3:21

Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.

Sang The Ky – Ge 4:1

A-đam ăn ở với Ê-va, là vợ mình; người thọ thai sanh Ca-in và nói rằng: Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người.

Sang The Ky – Ge 4:25

A-đam còn ăn ở với vợ mình; người sanh được một con trai đặt tên là Sết; vì vợ rằng: Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho A-bên mà đã bị Ca-in giết rồi.

Sang The Ky – Ge 5:1

Đây là sách chép dòng dõi của A-đam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời;

Sang The Ky – Ge 5:3

Vả, A-đam được một trăm ba mươi tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết.

Sang The Ky – Ge 5:4

Sau khi A-đam sanh Sết rồi, còn sống được tám trăm năm, sanh con trai con gái.

Sang The Ky – Ge 5:5

Vậy, A-đam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuổi, rồi qua đời.

Phuc truyen – De 32:8

Khi Đấng Chí Cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân, Phân rẽ những con cái A-đam, Thì Ngài định bờ cõi của các dân, Cứ theo số dân Y-sơ-ra-ên.

Giosue – Jos 3:16

thì nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn dừng lại, dồn thành một đống, xa ra một khoảng đến thành A-đam, là thành ở bên cạnh Xát-than; còn nước chảy đến biển đồng bằng, tức Biển mặn, đã rẽ đoạn ra; rồi dân sự đi qua đối ngang Giê-ri-cô.

1 Su ky – 1ch 1:1

A-đam sanh Sết, Sết sanh Ê-nót;

Giop – job 31:33

Nếu tôi có che tội mình như A-đam, Mà giấu sự gian ác mình ở trong lòng,

Luca – Lu 3:38

Cai-nam con Ê-nót, Ê-nót con Sết, Sết con A-đamA-đam con Đức Chúa Trời.

Ro-ma – Ro 5:14

Nhưng từ A-đam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của A-đam, là người làm hình bóng của Đấng phải đến.

1 Corinhto – 1Co 15:22

Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại,

1 Corinhto – 1Co 15:45

ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống.

1 Timothe – 1Ti 2:13

Vì A-đam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Ê-va.

1 Timothe – 1Ti 2:14

Lại không phải A-đam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi.

Giude – Jude 1:14

Ay cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên tri rằng:

Sang The Ky – Ge 3:20

A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người.

Sang The Ky – Ge 4:1

A-đam ăn ở với Ê-va, là vợ mình; người thọ thai sanh Ca-in và nói rằng: Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người.

Sang The Ky – Ge 4:2

Ê-va lại sanh em Ca-in, là A-bên; A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in thì nghề làm ruộng.

2 Corinhto – 2Co 11:3

Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng.

1 Timothe – 1Ti 2:13

Vì A-đam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Ê-va.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Dàn Bài