abel, bible, cain

Đức Chúa Trời Chấp Nhận Abên Người Vâng Lời – Khước Từ Cain Người Không Vâng Lời. Bài Số 9

Ca-in và A-bên nhắc nhở chúng ta ngày nay về hai hạng người. Tin Đức Chúa Trời đến cùng Ngài. Theo Ngài. SỰ VÂNG LỜI VÀ KHÔNG VÂNG LỜI A-BÊN – CA-IN Ôn lại những điều Đức Chúa Trời tỏ ra qua Kinh Thánh chúng ta biết: – Loài người không vâng lời Ngài là …

Đức Chúa Trời Chấp Nhận Abên Người Vâng Lời – Khước Từ Cain Người Không Vâng Lời. Bài Số 9 Đọc Tiếp »