Đức Chúa Trời Chấp Nhận Abên Người Vâng Lời – Khước Từ Cain Người Không Vâng Lời. Bài Số 9

abel, bible, cain

Ca-in và A-bên nhắc nhở chúng ta ngày nay về hai hạng người. Tin Đức Chúa Trời đến cùng Ngài. Theo Ngài.

  • * A-bên: Tin cậy đến cùng Ngài theo mọi chỉ dẫn ý muốn kế họach của Ngài đã được tỏ ra trong Đấng Christ dầu sự vâng lời đó có dẫn đến bị ghen ghét, hờn giận và thiệt hại đến từ kẻ không vâng lời. Nhưng được Đức Chúa Trời chấp nhận. tha tội – giao thông – làm chủ. Ban phước được sự sống đời đời cùng Ngài.
  • * Ca-in: tiêu biểu cho hạng người tin sự hiện hữu của Đức Chúa Trời nhưng không muốn làm theo ý Ngài trong Đấng Christ. Họ chỉ ham thích làm theo ý riêng của mình hay của mọi người. Thậm chí thích tôn thờ Đức Chúa Trời bằng phương cách mà Đức Chúa Trời dùng làm hình bóng cho con Ngài ngày xưa. Nhưng nay thì đã ứng dụng bởi con Ngài rồi. 

SỰ VÂNG LỜI VÀ KHÔNG VÂNG LỜI A-BÊN – CA-IN

Ôn lại những điều Đức Chúa Trời tỏ ra qua Kinh Thánh chúng ta biết:

– Loài người không vâng lời Ngài là phạm tội cùng Ngài.

– Theo sự công bình của Ngài người có tội phải trả giá bằng sự chết.

– Đức Chúa Trời nhơn từ – thương xót – chậm nóng giận hứa giải cứu bằng phương cách duy nhất từ nơi Ngài đến. Con Ngài vô tội (không tỳ vết – đầu lòng) chịu chết để trả giá tội lỗi của loài người mà lẽ ra họ phải chịu.

– Phương cách này được thể hiện bằng hình bóng con sinh vật đổ huyết bị chết làm tế lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời để Ngài vừa lòng mà tha thứ.

– Sự giải cứu tốt lành toàn vẹn đã được Đức Chúa Trời sắm sẵn Giăng 3:16.

– Loài người chỉ cần nhận tội tin theo thì được giải cứu Công Vụ 3:19-22.

1/ – A-bên Dâng Tế Lễ Cho Đức Chúa Trời Và Được Nhận. Sáng Thế Ký 4:4

Qua lời Kinh Thánh chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời phán dạy Ca-in và A-bên trong việc dâng của lễ theo cách của Ngài Hơbơrơ 1:1. Lê Vi Ký 17:11 nói: Đức Chúa Trời ban cho phương cách dùng huyết (sinh mạng) dùng làm của lễ chuộc tội (không đổ huyết không có tha tội) Hơbơrơ 9:22 không có sự tha thứ thì vẫn là tội nhân đang mang án phạt ngăn cách với Đức Chúa Trời hiện tại và mãi mãi Êsai 59:2. Hơbơrơ 11:4 nói: Bởi Đức tin A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn … được Ngài nhận và xưng công bình. Đức tin đến bởi nghe … Rôma 10:17.

– Theo Kinh Thánh thì có Đức tin nghĩa là người đó nghe, làm theo chỉ dẫn của Đức Chúa Trời thì được gọi là tin hay Đức tin Hơbơrơ 3:18-19

– Giacơ 2:26 nói: Đức tin không có việc làm kể như chết (hay không có) Mathiơ 23:35 A-bên là người công bình; I Giăng 3:12 A-bên người công bình.

  • * Như vậy: A-bên vì nghe và làm theo Đức Chúa Trời Đấng công bình. Nên được gọi là có đức tin và được xưng là công bình I Giăng 3:7.

– A-bên đến cùng Đức Chúa Trời là một tội nhân (sự nhận tội).

– A-bên tin Đức Chúa Trời hiện hữu. Ngài thành tín về lời hứa giải cứu.

– A-bên tin Ngài có chỉ dẫn tốt nhất để tha tội cho mình.

  • * Bởi tin cậy nơi Đức Chúa Trời Đấng duy nhất mang đến sự tốt lành. A-bên đã vâng lời Đức Chúa Trời chỉ dẫn trong việc dâng tế lễ cho Ngài.

Được Đức Chúa Trời đẹp ý nhận lấy tha thứ và ban thưởng Hơbơrơ 11:6.

2/ – Ca-in dâng của lễ cho Đức Chúa Trời, Ngài không nhận. Sáng Thế Ký 4:3; 5-7.

– Ca-in được truyền dạy về việc dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Ông tin sự hiện hữu của Đức Chúa Trời nên mới dâng của lễ.

– Sự dâng của lễ bằng thổ sản là theo ý riêng của ông (dầu thổ sản tốt đẹp). Ca-in đã không vâng lời Đức Chúa Trời trong việc dâng của lễ theo ý Ngài.

– Đức Chúa Trời tuyệt đối không chấp nhận lễ vật của Ca-in vì không theo ý Ngài.

– Trong việc thay đổi của lễ ông đã mặc nhiên không nhận mình là tội nhân. Do đó ông cũng không nương cậy lòng thương xót hứa giải cứu của Ngài.

– Có thể ông nghĩ rằng của lễ ông chọn là tốt nhất Ngài sẽ nhận lấy mà đẹp lòng.

– Điều Đức Chúa Trời muốn đẹp lòng là sự vâng lời I Samuên 15:22; Mathiơ 9:13; 12:7.

Trong việc dâng của lễ Ca-in làm theo lòng mình, ý tưởng mình, hành động này của Ca-in đặt mình làm chủ mình từ chối quyền làm chủ của Đức Chúa Trời ông đã tỏ ra tự phụ kiêu ngạo … là phạm tội.

  • * Không vâng lời Ngài ông đã từ chối làm lành Êsai 55:8. Gia Cơ 4:17 nói: “kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội”. Ca-in đã mặc nhiên thuộc về ma quỉ I Giăng 3:12; I Giăng 2:29.

– Ca-in không làm theo ý muốn của Đấng công bình nên không được xưng công bình.

– Khi nhận biết lễ vật của mình Ngài không nhận. Lẽ ra Ca-in phải ăn năn sửa đổi làm lại làm theo em mình để được Đức Chúa Trời nhận.

– Ông tỏ ra giận dữ. Đức Chúa Trời phán hỏi ông để ông có cơ hội nhìn nhận sự sai trái của mình, Ngài cho ông biết hành vi của ông dâng của lễ là không thiện lành. Rằng ông đang đứng trước ngưỡng cửa tội lỗi. Rằng ông phải đầu phục Ngài để quản trị tội lỗi.

– Ngài là Đấng yêu thương.

3/ – Ca-in Giết Em Mình Là A-bên. Đức Chúa Trời Hình Phạt Ca-in.

Sáng Thế Ký 4:8-16 8 . Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi. 9 . Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: A-bên, em ngươi, ở đâu? Thưa rằng: Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao? 10 Đức Giê-hô-va hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. 11 Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. 12 Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh, trên mặt đất. 13 . Ca-in thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi. 14 Nầy, ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất nầy, tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất; rồi, xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. 15 Đức Giê-hô-va phán rằng: Bởi cớ ấy, nếu ai giết Ca-in, thì sẽ bị báo thù bảy lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in thì chẳng giết. 16 . Ca-in bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va, và ở tại xứ Nốt, về phía đông của Ê-đen.

Ca-in đã không nghe lời phải trái Đức Chúa Trời cho ông biết. Ngược lại ông còn tỏ ra giận hờn và ghen ghét em mình. Kinh Thánh cho biết sự ghen ghét là thỏa hiệp cùng ma quỉ là tự đặt mình làm con cái nó I Giăng 3:10.

Sự ghen ghét đã dẫn Ca-in đến hành động phạm tội nặng giết người.

Ca-in đã không vâng lời – bị quở trách. Không ăn năn tỏ ra giận dữ – ghen ghét – phạm tội giết người.

Đức Chúa Trời hình phạt ông bị ngăn cách mãi mãi với Ngài phải sống trong nhọc nhằn – lao khổ – sợ hãi. I Giăng 3:15.

4/ – Qua Câu Chuyện Ca-in Và A-bên Chúng Ta Nhận Thấy Những Điều Sau Đây.

Ca-in và A-bên nhắc nhở chúng ta ngày nay về hai hạng người. Tin Đức Chúa Trời đến cùng Ngài. Theo Ngài.

  • * A-bên: Tin cậy đến cùng Ngài theo mọi chỉ dẫn ý muốn kế họach của Ngài đã được tỏ ra trong Đấng Christ dầu sự vâng lời đó có dẫn đến bị ghen ghét, hờn giận và thiệt hại đến từ kẻ không vâng lời. Nhưng được Đức Chúa Trời chấp nhận. tha tội – giao thông – làm chủ. Ban phước được sự sống đời đời cùng Ngài.
  • * Ca-in: tiêu biểu cho hạng người tin sự hiện hữu của Đức Chúa Trời nhưng không muốn làm theo ý Ngài trong Đấng Christ. Họ chỉ ham thích làm theo ý riêng của mình hay của mọi người. Thậm chí thích tôn thờ Đức Chúa Trời bằng phương cách mà Đức Chúa Trời dùng làm hình bóng cho con Ngài ngày xưa. Nhưng nay thì đã ứng dụng bởi con Ngài rồi. 

Giăng 14:6 Chúa nói: Ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Những người tin ngày nay không nên dùng bất kỳ điều gì mình cho là tốt đẹp để Đức Chúa Trời chấp nhận. Vì ngày nay Ngài chỉ chấp nhận người tin đến cùng Ngài phải mang theo (phải có) của tế lễ bằng sinh mạng bằng huyết của con Ngài là Jesus Christ. (ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự Dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả) Hơbơrơ 10:9-10./.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top