father and son, walking, bridge

Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời Là Như Thế Nào? 10

Những người tin theo Đấng Christ ngày nay cũng đang đồng đi cùng Đức Chúa Trời họ tin và vâng lời theo chỉ dẫn của con Ngài họ sẽ được lời chứng là ở vừa lòng – Đẹp lòng – Đẹp ý Đức Chúa Trời Mathiơ 17:5; I Têsalônica 4:1. Chỉ có một Đức Chúa …

Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời Là Như Thế Nào? 10 Đọc Tiếp »