Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời Là Như Thế Nào? 10

father and son, walking, bridge

Những người tin theo Đấng Christ ngày nay cũng đang đồng đi cùng Đức Chúa Trời họ tin và vâng lời theo chỉ dẫn của con Ngài họ sẽ được lời chứng là ở vừa lòng – Đẹp lòng – Đẹp ý Đức Chúa Trời Mathiơ 17:5; I Têsalônica 4:1.

Chỉ có một Đức Chúa Trời là cứu Chúa duy nhất, Đấng đã rao truyền lời hứa, giải cứu và chỉ bảo cho loài người phương cách để được giải cứu. Êsai 43:11-12.

Chương trình giải cứu loài người tội lỗi thoát khỏi án phạt sự chết. Đã định trước trong lòng nhơn từ của Ngài Êphêsô 1:4;9, Công vụ 3:19 – 24 Sự giải cứu, chuộc tội sẻ làm thành trong con yêu dấu Ngài là Jêsus Christ, loài người phải nhận mình là tội nhân nuơng cậy (đặt lòng tin) nơi Đấng giải cứu đổ huyết chịu chết vì tội mình để được tha thứ Êphêsô 1:5 – 7; 2:1 – 5; 2:6-10.

– Chúng ta đang tìm hiểu Kinh Thánh dòng lịch sử của Ngài từ ban đầu.

– Những phương cách Đức Chúa Trời giải cứu loài người ngày xưa nhằm làm hình bóng chỉ đến sự giải cứu của Đấng Christ – tốt lành – trọn vẹn Hơbơrơ 9:9 – 12.

– Những phương cách tế lễ và thờ phượng do Ngài chỉ dạy ngày xưa không cất tội lỗi đi được (sự chết đổ huyết của con sinh vật) nhưng tạo cơ hội để họ nhận tội, biết tội. Trước sự nhân từ thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đấng phán xét.

– Cũng nhắc nhở tội nhân nhìn biết sự nhân từ thương xót của Ngài mà hết lòng nương cậy đặt niềm tin nơi Đấng giải cứu đã hứa cho mình Hơbơrơ 10:1-5; 10:6-10.

– Khi lời hứa giải cứu được thành hình bởi sự đến – đổ huyết – chịu chết chuộc tội trong con Ngài Jêsus Christ thì sự chuộc tội được trọn vẹn, cho kẻ có lòng tin hướng đến Đấng Christ (tin lời hứa giải cứu) và hiện nay nhận Đấng giải cứu. ( Hơbơrơ 9:15 -16; 11:26; 11:39-40)

– Hơbơrơ 12:2 nói: Đấng Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin…

– Lời hứa về Đấng giải cứu tội nhân. Các phương cách làm hình bóng trải suốt dòng lịch sử trong Kinh Thánh cho đến khi Đấng Christ đến được gọi là: … tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các Đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh Rôma 1:1–3 Galati 3:8 – 9 Như vậy: lời hứa về Đấng giải cứu mà Đức Chúa Trời đã hứa trong Sáng Thế Ký 3:15 Là tin tức tốt lành (tin lành) cho loài người tội lỗi, được Đức Chúa Trời nhơn từ thương xót liên tục truyền ra cho đến Đấng Christ.

  • * Đại ý của tin lành được rao truyền xưa kia cũng như hiện nay là:

– Đấng giải cứu từ Đức Chúa Trời giày đạp phá diệt quyền lực ma quỉ đang bắt phục loài người trong tội lỗi dẫn đến sự chết Giăng 1:12; Mác 1:14 – 15.

– Bằng phương cách duy nhất Đấng giải cứu đổ huyết chịu chết cho tội nhân.

– Chỉ với đức tin đặt nơi Đấng giải cứu mọi tội nhân đều được giải thoát – được tha tội – được giao thông với Ngài – được hứa ban cho sự sống đời đời Hơbơrơ 2:14 – 17.

– Satan và ma quỉ cùng những kẻ thuộc về nó luôn cản trở tiến trình giải cứu.

Sáng 3:15…cắn gót chân người… Xuyên suốt dòng lịch sử Kinh Thánh cho chúng ta thấy bản chất không ăn năn – thù ngịch của ma quỉ luôn nổ lực hòng ngăn chặn bước chân của Đấng giải cứu bằng mọi cách.

Tất cả những ai không tin theo Đức Chúa Trời. Dầu muốn hay không đều dự phần vào công việc của Satan. “Cắn gót chân Đấng giải cứu”.

– Ca-in không vâng lời đã trở nên công cụ của Satan giết A-bên em mình.

A-bên là hình bóng của Đấng giải cứu (Đấng trung bảo) nghĩa là bằng cách đó – qua phương cách đó tội nhân mới được đến cùng Đức Chúa Trời (đường được mở ra) Hơbơrơ 10:19 – 22. Hơbơrơ 12:18-24; 11:4.

– Nhờ Đấng giải cứu đường đến cùng Đức Chúa Trời được mở ra cho tội nhân đi.

– Phương cách Đức Chúa Trời thiết lập đường giải cứu qua sự chết con Ngài, con Đức Chúa Trời là đường đi – lẽ thật và sự sống nếu loài người không đi trên đường đó không ai được đến cùng Đức Chúa Trời Giăng 14:4 – 6.

– Đường (đạo) loài người vạch ra.

Loài người là tội nhân
=>
Đường (đạo) của người
=>
Dẫn đến sự chết

– Đường (đạo) Đức Chúa Trời vạch ra.

Loài người nhận tội
=>
Tin nhờ sự chết thay.
=>
Sự đền tội của Christ.
=>
Dẫn đến Đức Chúa Trời.
=>
Được làm con thừa hưởng sự sống đời đời

Như vậy: bất kỳ con đường nào do loài người lập ra nhằm cố gắng đến cùng Đức Chúa Trời điều vô hiệu (đường của Ca-in là một điển hình đầu tiên) đường Ca-in cũng là đường Satan chống nghịch ngăn chặn Đấng Giải Cứu.

1/- Đức Chúa Trời Thành Tín Không Thay Đổi Chương Trình Giải Cứu. Sáng Thế Ký 4:25-26

Ngài ban Sết thế cho A-bên Ngài thực hiện lời hứa trong dòng dõi có đức tin dòng dõi cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va Sáng Thế Ký 4:25-26; Rôma 4:16-17; Êsai 51:5-6.

  • Cầu khẩn danh Chúa là: nhận mình là tội nhân, tin và trông cậy Ngài là Đấng giải cứu Công Vụ 2:21; 22:16; Rôma 10:13; I Côrinhtô 1:2.

2/- Hê-nóc Người Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký 5:22-24

Ông có đức tin nơi Đức Chúa Trời ở vừa lòng Ngài (theo ý Ngài) Hơbơrơ 11:5-6 ông là tiên tri của Đức Chúa Trời Giude 1:14-16 truyền rao ý muốn Ngài như vậy Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời có nghĩa là ông nhận mình là tội nhân. Tin cậy nơi sự thương xót sự giải cứu của Ngài đã hứa hết lòng hết ý bước đi trong đường lối của Ngài chỉ dạy cách khiêm nhường Phục Truyền 10:12; Michê 6:8.

Những người tin theo Đấng Christ ngày nay cũng đang đồng đi cùng Đức Chúa Trời họ tin và vâng lời theo chỉ dẫn của con Ngài họ sẽ được lời chứng là ở vừa lòng – Đẹp lòng – Đẹp ý Đức Chúa Trời Mathiơ 17:5; I Têsalônica 4:1.

Hê-nóc được cất lên trời đó là phước hạnh chắc chắn cho những người đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ I Têsalônica 4:17; Giăng 14:1-3.

3/- Nô-ê Người Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký 6:8-9

Nô-ê cũng như Hê-nóc tổ phụ của ông có đức tin nơi Đức Chúa Trời Hơbơrơ 11:7.

Đặt Ngài làm chủ đời sống của mình tin và vâng lời theo lời chỉ dẫn của Ngài ông là thầy giảng đạo công bình II Phierơ 2:5 truyền rao ý muốn Đức Chúa Trời.

Như vậy: Hê-nóc và Nô-ê tin Đức Chúa Trời bước đi trong ý muốn của Ngài không theo ý mình được ơn của Đức Chúa Trời.

Thi Thiên 32:8 “ta sẽ dạy dỗ ngươi chỉ cho ngươi con đường ngươi phải đi”. Hê-nóc và Nô-ê chịu nghe Đức Chúa Trời dạy dỗ, chịu bước đi con đường Ngài chỉ. Chúng ta ngày nay được Đức Chúa Trời dạy dỗ qua con Ngài Hơbơrơ 1:2; Mathiơ 17:5. Đấng Christ đã vạch đường đã mở cửa dầu đối với chúng ta đường hẹp cửa hẹp nhưng dẫn đến sự sống. chúng ta hãy bền lòng gắng sức bước đi trong đường đó (theo ý Đấng Christ) vì khi cửa đóng lại rồi thì không còn cơ hội nữa Mathiơ 7:13-14; Luca 13:23-29./.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top