text

Lời Đức Chúa Trời Đem Đến Sự Sống Đời Đời

Mathiơ 4:4 Đức Chúa Jêsus đáp: có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ Miệng Đức Chúa Trời. Chúa cho biết có hai sự sống. Sự sống thuộc thể được duy trì bởi bánh(lương thực). Loài người hằng ngày phải ăn uống …

Lời Đức Chúa Trời Đem Đến Sự Sống Đời Đời Đọc Tiếp »