Lời Đức Chúa Trời Đem Đến Sự Sống Đời Đời

text

Mathiơ 4:4 Đức Chúa Jêsus đáp: có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ Miệng Đức Chúa Trời. Chúa cho biết có hai sự sống.

  • * SỰ SỐNG THUỘC THỂ.

Sự sống thuộc thể được duy trì bởi bánh(lương thực). Loài người hằng ngày phải ăn uống để duy trì sự sống thuộc thể. Loài người cần phải làm việc để tạo ra lương thực. Và khi có lương thực người ta cần có thời gian chế biến và thời gian ăn uống. Ngoài ra người ta cần thêm thì giờ để đáp ứng sinh hoạt lặt vặt riêng tư hằng ngày. Dầu loài người có điều kiện để đáp ứng nhu cầu thuộc thể cách tốt nhất, họ cũng chỉ sống trong thân thể này khoảng 120 năm thân thể họ sẽ chết hay trở về với bụi đất. 1 sự sống ngắn ngủi nhưng vẫn phải luôn chăm lo hằng ngày để sống.

  • * SỰ SỐNG THUỘC LINH.

Sự sống thuộc linh cùng tồn tại với thời gian sự sống thuộc thể. Nhưng vẫn tiếp tục tồn-tại sau-khi thân-thể chết.

Vì loài người được tạo dựng bởi 2 phần: phần bụi đất nắn nên hình người và thân thể. Phần sinh khí Đức Chúa Trời hà hơi trở nên loài sanh linh (có linh hồn sống) Sáng Thế Ký 2:7, I Cô Rinh Tô 15:45.

Sự sống thuộc thể được nuôi dưỡng để duy trì sự sống bằng lương thực(bánh). Sự sống thuộc linh cũng được nuôi dưỡng bằng lời Đức Chúa Trời. Để có sự sống đời đời(nhờ lời nói ra từ Đức Chúa Trời).

Trong Kinh Thánh sự sống đời đời là sống ở nơi tốt đẹp mà Đức Chúa Trời dành cho sau sự chết thuộc thể(dành cho kẻ tin Đức Chúa Trời).

Sự chết đời đời là sự sống ở nơi hình phạt đau đớn cách xa Đức Chúa Trời(dành cho kẻ không tin).

Trong câu chuyện Đức Chúa Jêsus kể (Luca 16:19-31) về người giàu và người nghèo cả hai đều sống và đều chết. Nhưng sau sự chết thuộc thể người nghèo được đưa phần linh hồn sống đến nơi ở thuộc linh nơi tổ phụ đức tin là Áp-ra-ham, được sống trong sự yên ủi(bình yên vui vẻ).

  • * Điều thiết yếu khi sống trong thuộc thể người nghèo đã có lòng tin cậy Đức Chúa Trời bởi nghe lời Môi-se và các đấng tiên tri. Dầu đời sống bệnh tật, thiếu đói và khốn khổ.

Người giàu chết phần thuộc thể, sau đó phần linh hồn sống bị đưa đến ở nơi âm phủ phải chịu đau đớn khổ hình trong lửa quá đổi.

  • * Điều thiết yếu của người giàu khi còn sống trong thuộc thể là không nghe lời Môi-se và các Đấng Tiên Tri để có lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Người giàu chỉ chăm lo đời sống thuộc thể sung sướng an nhàn, chỉ sống nhờ bánh(lương thực). Không nhận lấy lời Đức Chúa Trời để nuôi dưỡng đời sống thuộc linh người giàu không có đức tin. Có tiếng là sống nhưng mà là chết.

1. Cơ thể loài người phản ứng mạnh mẽ khi bị đói khát làm cho người ta phải khao khát được ăn, được uống và nếu không được ăn uống cơ thể sẽ chết.

2. Nếu một người không còn có sự cảm nhận người ta gọi là sống mà như chết.

Khi Chúa Jêsus đi giảng Tin Lành ngài giảng dạy rằng: phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ Mathiơ 5:6.

Có nghĩa là: phước cho kẻ khao khát có được sự công bình của Đức Chúa Trời nhưng không có cách nào có được, họ đang có sự cảm nhận thiếu đói thuộc linh họ mong mõi Đức Chúa Trời đáp ứng cho họ và Đức Chúa Trời đã đem bánh từ trời là Chúa Jêsus đến để họ nhận lấy (tin Ngài) được no đủ, được sự sống thuộc linh đời đời trên thiên đàng. Dầu sự thuộc thể vẫn còn có sự thiếu đói và thân thể phải chết. Luca 1:53 làm cho kẻ đói được đầy thức ngon.

Giăng 6:33-35 bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống ban sự sống cho thế gian. 35 Đức Chúa Jêsus phán rằng: ta là bánh của sự sống, ai đền cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.

Giăng 3:34 vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã đến thì rao truyền lời Đức Chúa Trời.

Như vậy sự sống thuộc linh được duy trì sống-động sống đời-đời nhờ lời Đức Chúa Trời được rao truyền ra bởi Đấng Christ con Đức Chúa Trời Hằng Sống.

Người nào tin theo Đức Chúa Jêsus Christ được no đủ sự công bình không còn đói khát. Đức Chúa Trời xưng công bình cho họ bởi tin theo con Ngài. Và người công bình chắc chắn có sự sống thuộc linh thật-sự sống động trong đời này và đời sau nơi ở Áp-ra-ham nước thiên đàng.

* Rôma 3:26 “xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Jêsus”.

* Giăng 6:40 “phàm ai nhìn con và tin con, thì được sự sống đời đời”.

* Mathiơ 4:4 người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.

  • * Sự sống thuộc linh sống đời đời quan trọng hơn sự sống thuộc thể ngắn ngủi.
  • * Lương thực thuộc linh là lời Đức Chúa Trời quan trọng hơn lương thực thuộc thể.

Từ ban đầu loài người không vâng phục lời Ngài nên phải chịu lao khổ làm việc nhọc nhằn để có lương thực mà ăn. Dầu vậy loài vẫn phải chết phần thuộc thể và thuộc linh bời cớ tội lỗi Rôma 6:23 vì tiền công của tội lỗi là sự chết…

Bởi tình yêu thương lớn Đức Chúa Trời luôn bày tỏ lời Ngài cho loài người để họ nhận lấy tin cậy vâng lời mà hưởng sự sống đời đời. Ngài đã ban lời Ngài cho Môi-se và các Đấng tiên tri để loài người nghe và tin để có được sự sống thuộc linh đời đời trên thiên đàng như trong câu chuyện Chúa Jêsus kể về người nghèo Luca 16:19-31. Nhưng nếu không nghe lời Đức Chúa Trời để tin theo Ngài người ta chắc chắn sẽ chết đời đời (tức sống trong sự đau đớn khổ hình). 

Trong thời sau rốt này(tức Đức Chúa Jêsus Christ về sau) Đức Chúa Trời phán truyền lời Ngài cho loài người qua con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ Hơbơrơ 1:1-2

Loài người phải nghe lời con Ngài là Đấng Christ để có đức tin và giữ vững đức tin đó hầu cho nhận lấy sự sống đời đời trên thiên đàng./.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top