moses, prophet, writing

Những câu kinh thánh nói đến Tiên Tri

Những câu kinh thánh nói đến Tiên Tri. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng Tiên Tri mà phán rằng: Ma-thi-ơ 1:22 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng Tiên Tri chép như vầy: Ma-thi-ơ 2:5 Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng …

Những câu kinh thánh nói đến Tiên Tri Đọc Tiếp »