Những câu kinh thánh nói đến Tiên Tri

moses, prophet, writing

Những câu kinh thánh nói đến Tiên Tri.

Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng Tiên Tri mà phán rằng: Ma-thi-ơ 1:22

Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng Tiên Tri chép như vầy: Ma-thi-ơ 2:5

Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng Tiên Tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô. Ma-thi-ơ 2:15

Vậy là ứng nghiệm lời đấng Tiên Tri Giê-rê-mi đã nói rằng: Ma-thi-ơ 2:17

ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng Tiên Tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét. Ma-thi-ơ 2:23

Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng Tiên Tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài. Ma-thi-ơ 3:3

để cho ứng nghiệm lời đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói rằng: Ma-thi-ơ 4:14

Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng Tiên Tri trước các ngươi như vậy. Ma-thi-ơ 5:12

Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời Tiên Tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Ma-thi-ơ 5:17

Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời Tiên Tri. Ma-thi-ơ 7:12

Hãy coi chừng Tiên Tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Ma-thi-ơ 7:15

Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói Tiên Tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Ma-thi-ơ 7:22

vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta. Ma-thi-ơ 8:17

Ai rước một đấng Tiên Tri vì là Tiên Tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng Tiên Tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ma-thi-ơ 10:41

Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng Tiên Tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng Tiên Tri nữa. Ma-thi-ơ 11:9

Vì hết thảy các đấng Tiên Tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng. Ma-thi-ơ 11:13

để được ứng nghiệm lời đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói rằng: Ma-thi-ơ 12:17

Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng Tiên Tri Giô-na. Ma-thi-ơ 12:39

Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời Tiên Tri của Ê-sai rằng: Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Ma-thi-ơ 13:14

Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng Tiên Tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng được thấy; ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng được nghe. Ma-thi-ơ 13:17

để được ứng nghiệm lời đấng Tiên Tri rằng: Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất. Ma-thi-ơ 13:35

Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm. Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng Tiên Tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dể mà thôi. Ma-thi-ơ 13:57

Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng Tiên Tri. Ma-thi-ơ 14:5

Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói Tiên Tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Ma-thi-ơ 15:7

Dòng dõi hung ác gian dâm nầy xin một dấu lạ; nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng Tiên Tri Giô-na. Rồi Ngài bỏ họ mà đi. Ma-thi-ơ 16:4

Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng Tiên Tri nào đó.Ma-thi-ơ 16:14

Vả, điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng Tiên Tri rằng: Ma-thi-ơ 21:4

Chúng trả lời rằng: Ấy là Đấng Tiên Tri Jêsus ở thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê. Ma-thi-ơ 21:11

Còn nếu đáp rằng: Bởi người ta, thì chúng ta sợ thiên hạ, vì thiên hạ đều cho Giăng là đấng Tiên Tri. Ma-thi-ơ 21:26

Họ bèn tìm cách để bắt Ngài; song sợ thiên hạ vì thiên hạ tôn Ngài là đấng Tiên Tri. Ma-thi-ơ 21:46

Hết thảy luật pháp và lời Tiên Tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Ma-thi-ơ 22:40

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng Tiên Tri, trau giồi mồ mả của người công bình, Ma-thi-ơ 23:29

và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng Tiên Tri vậy. Ma-thi-ơ 23:30

Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng Tiên Tri. Ma-thi-ơ 23:31

Vậy nên, nầy, ta sai những đấng Tiên Tri, kẻ khôn ngoan, và thầy thông giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia, Ma-thi-ơ 23:34

Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng Tiên Tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng! Ma-thi-ơ 23:37

Nhiều Tiên Tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Ma-thi-ơ 24:11

Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng Tiên Tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý), Ma-thi-ơ 24:15

Vì nhiều christ giả và Tiên Tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Ma-thi-ơ 24:24

Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời các đấng Tiên Tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi. Ma-thi-ơ 26:56

mà nói rằng: Hỡi Đấng Christ, hãy nói Tiên Tri đi; cho chúng ta biết ai đánh ngươi. Ma-thi-ơ 26:68

Bấy giờ được ứng nghiệm lời đấng Tiên Tri Giê-rê-mi đã nói rằng: Họ lấy ba chục bạc, là giá của Đấng đã bị định bởi con cái Y-sơ-ra-ên, Ma-thi-ơ 27:9

Như đã chép trong sách Tiên Tri Ê-sai rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường cho ngươi. Mác 1:2

Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng Tiên Tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dể mà thôi. Mác 6:4

Người thì nói: Ấy là Ê-li; kẻ thì nói: Ấy là đấng Tiên Tri, như một trong các đấng Tiên Tri đời xưa. Mác 6:15

Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói Tiên Tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Mác 7:6

Thưa rằng: Kẻ thì nói là Giăng Báp-tít; người thì nói là Ê-li; kẻ khác thì nói là một trong các đấng Tiên Tri. Mác 8:28

Bằng chúng ta nói trái lại: Bởi người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều tin Giăng thật là Đấng Tiên Tri. Mác 11:32

Những christ giả, Tiên Tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Mác 13:22

Có kẻ nhổ trên Ngài, đậy mặt Ngài lại, đấm Ngài, và nói với Ngài rằng: Hãy nói Tiên Tri đi! Các lính canh lấy gậy đánh Ngài.Mác 14:65

Bấy giờ, Xa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì nói Tiên Tri rằng: Lu-ca 1:67

Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh Tiên Tri phán từ thuở trước, Lu-ca 1:70

Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là Tiên Tri của Đấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài, Lu-ca 1:76

Lại có bà Tiên Tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm; Lu-ca 2:36

như lời đã chép trong sách đấng Tiên Tri Ê-sai rằng: Có tiếng kêu la trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Lu-ca 3:4

Có người trao sách Tiên Tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: Lu-ca 4:17

Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng Tiên Tri nào được trọng đãi trong quê hương mình.Lu-ca 4:24

Trong đời đấng Tiên Tri Ê-li-sê, dân Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều kẻ mắc tật phung; song không có ai lành sạch được, chỉ Na-a-man, người xứ Sy-ri mà thôi. Lu-ca 4:27

Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm; bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng Tiên Tri dường ấy. Lu-ca 6:23

Khốn cho các ngươi, khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng xử với các Tiên Tri giả như vậy! Lu-ca 6:26

Ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Có đấng Tiên Tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Lu-ca 7:16

Song, rốt lại, các ngươi đi xem gì? Xem một đấng Tiên Tri ư? Phải, ta nói, một đấng trọng hơn Tiên Tri nữa. Lu-ca 7:26

Người Pha-ri-si đã mời Ngài, thấy vậy, tự nghĩ rằng: Nếu người nầy là đấng Tiên Tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nết. Lu-ca 7:39

kẻ khác nói rằng: Ê-li đã hiện ra; và kẻ khác nữa thì rằng: Một trong các đấng Tiên Tri đời xưa đã sống lại. Lu-ca 9:8

Thưa rằng: Người nầy nói là Giăng Báp-tít, người kia nói là Ê-li; kẻ khác nói là một trong các đấng Tiên Tri đời xưa sống lại.Lu-ca 9:19

Vì ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng Tiên Tri và vua chúa ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng từng thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng từng nghe. Lu-ca 10:24

Khốn cho các ngươi, vì các ngươi xây mồ mả các đấng Tiên Tri mà tổ phụ mình đã giết! Lu-ca 11:47

Như vậy, các ngươi làm chứng và ưng thuận việc tổ phụ mình đã làm; vì họ đã giết các đấng Tiên Tri, còn các ngươi lại xây mồ cho. Lu-ca 11:48

Vậy nên, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ sai đấng Tiên Tri và sứ đồ đến cùng chúng nó; chúng nó sẽ giết kẻ nầy, bắt bớ kẻ kia, Lu-ca 11:49

hầu cho huyết mọi đấng Tiên Tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi nầy mà đòi, Lu-ca 11:50

Khi ấy, các ngươi thấy Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, cùng hết thảy các đấng Tiên Tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Lu-ca 13:28

Nhưng ngày nay, ngày mai, và ngày kia ta phải đi, vì không có lẽ một đấng Tiên Tri phải chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem. Lu-ca 13:33

Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các Tiên Tri, và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi, bao phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi, như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn! Lu-ca 13:34

Luật pháp và các lời Tiên Tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. Lu-ca 16:16

Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng Tiên Tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy! Lu-ca 16:29

Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng Tiên Tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Lu-ca 16:31

Kế đó, Đức Chúa Jêsus đem mười hai sứ đồ riêng ra mà phán rằng: Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, mọi điều mà các đấng Tiên Tri đã chép về Con người sẽ ứng nghiệm. Lu-ca 18:31

Lại nếu chúng ta nói: Bởi người ta, thì cả dân sự sẽ ném đá chúng ta; vì họ đã tin chắc Giăng là một đấng Tiên Tri. Lu-ca 20:6

che mặt Ngài lại rồi nói rằng: Hãy nói Tiên Tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi! Lu-ca 22:64

Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng Tiên Tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân; Lu-ca 24:19

Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng Tiên Tri nói! Lu-ca 24:25

Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng Tiên Tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Lu-ca 24:27

Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách Tiên Tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm. Lu-ca 24:44

Họ lại hỏi: Vậy thì ông là ai? phải là Ê-li chăng? Người trả lời: Không phải. Ông phải là đấng Tiên Tri chăng: Người trả lời: Không phải. Giăng 1:21

Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói. Giăng 1:23

Họ lại hỏi rằng: Nếu ông chẳng phải Đấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải đấng Tiên Tri, thì cớ sao ông làm phép báp tem? Giăng 1:25

Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng Tiên Tri cũng có nói đến; ấy là Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép. Giăng 1:45

Người đàn bà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng Tiên Tri. Giăng 4:19

(vì chính Ngài đã phán rằng một người Tiên Tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình). Giăng 4:44

Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là Đấng Tiên Tri phải đến thế gian. Giăng 6:14

Các sách Tiên Tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Giăng 6:45

Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó, thì nói: Người nầy thật là đấng Tiên Tri. Người khác thì nói: Ấy là Đấng Christ. Giăng 7:40

Họ trả lời rằng: Ngươi cũng là người Ga-li-lê sao? Ngươi hãy tra xét, sẽ thấy rằng chẳng có Tiên Tri nào từ xứ Ga-li-lê mà ra hết. Giăng 7:52

Người Giu-đa nói rằng: Bây giờ chúng tôi thấy rõ thầy bị quỉ ám; Áp-ra-ham đã chết, các đấng Tiên Tri cũng vậy, mà thầy nói: Nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng hề chết! Giăng 8:52

Thầy lại trọng hơn cha chúng tôi, Áp-ra-ham, là người đã chết sao? Các đấng Tiên Tri cũng đã chết; thầy mạo xưng mình là ai? Giăng 8:53

Bấy giờ chúng hỏi người mù nữa rằng: Còn ngươi, về người đã làm sáng mắt ngươi đó thì ngươi nói làm sao? Người trả lời rằng: Ấy là một đấng Tiên Tri. Giăng 9:17

Vả, người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đang niên, người nói Tiên Tri về Đức Chúa Jêsus sẽ vì dân mà chết; Giăng 11:51

để được ứng nghiệm lời nầy của đấng Tiên Tri Ê-sai: Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, Và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? Giăng 12:38

Hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua Đa-vít mà nói Tiên Tri trong Kinh Thánh về tên Giu-đa, là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jêsus, thì phải được ứng nghiệm. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 1:16

Nhưng ấy là điều đấng Tiên Tri Giô-ên đã nói Tiên Tri rằng: Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:16

Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời Tiên Tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:17

Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, Chúng nó đều nói lời Tiên Tri; Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:18

Nhưng, vì người là đấng Tiên Tri, và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình,Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:30

Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài phán Tiên Tri bởi miệng các đấng Tiên Tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 3:18

mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh Tiên Tri. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 3:21

Môi-se có nói rằng: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng Tiên Tri như ta; các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 3:22

Hễ ai không nghe Đấng Tiên Tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 3:23

Hết thảy các Tiên Tri đã phán, từ Sa-mu-ên và các đấng nối theo người, cũng đều có rao truyền những ngày nầy nữa. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 3:24

Các ngươi là dòng dõi của các đấng Tiên Tri, và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta, khi Ngài phán cùng Áp-ra-ham rằng: Các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 3:25

Ấy là Môi-se nầy đã nói cùng con cái Y-sơ-ra-ên rằng: Đức Chúa Trời sẽ dấy lên trong hàng anh em các ngươi một đấng Tiên Tri giống như ta. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 7:37

Đức Chúa Trời bèn lìa bỏ họ, phú họ thờ lạy cơ binh trên trời, như có chép trong sách các đấng Tiên Tri rằng: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, vậy có phải các ngươi từng dâng con sinh và của lễ cho ta, Trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 7:42

Nhưng Đấng Rất Cao chẳng ở trong nhà bởi tay người ta làm ra, như đấng Tiên Tri đã nói: Công-Vụ Các Sứ-Đồ 7:48

Há có đấng Tiên Tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói Tiên Tri về sự đến của Đấng Công bình; và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết Đấng đó; Công-Vụ Các Sứ-Đồ 7:52

khi trở về, ngồi trên xe mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:28

Phi-líp chạy đến, nghe người Ê-thi-ô-bi đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: Ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:30

Hoạn quan cất tiếng nói cùng Phi-líp rằng: Tôi xin hỏi ông, đấng Tiên Tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chăng, hay là về người nào khác? Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:34

hết thảy các đấng Tiên Tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 10:43

Trong những ngày đó, có mấy người Tiên Tri từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành An-ti-ốt. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 11:27

Trong bọn có một người tên là A-ga-bút đứng dậy, bởi Đức Thánh Linh nói Tiên Tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất; thật vậy, sự đói kém nầy xảy đến trong đời Cơ-lốt trị vì. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 11:28

Trong Hội thánh tại thành An-ti-ốt có mấy người Tiên Tri và mấy thầy giáo sư, tức là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Sy-ren, Ma-na-hem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Hê-rốt, cùng Sau-lơ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 13:1

Trải qua cả đảo cho đến thành Ba-phô rồi, gặp một người Giu-đa kia, là tay thuật sĩ và Tiên Tri giả, tên là Ba-Giê-su, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 13:6

Vừa đọc sách luật và sách các Tiên Tri xong, các chủ nhà hội sai sứ nói cùng hai người rằng: Hỡi anh em, nếu có mấy lời khuyên bảo dân chúng, hãy giảng đi. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 13:15

độ trong bốn trăm năm mươi năm; kế đó Ngài lập cho họ các quan đoán xét cho đến đời Tiên Tri Sa-mu-ên. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 13:20

Vì dân và các quan ở thành Giê-ru-sa-lem chẳng nhìn biết Đức Chúa Jêsus nầy, nên lúc xử tội Ngài, chúng đã ứng nghiệm lời của các đấng Tiên Tri mà người ta thường đọc trong mỗi ngày Sa-bát. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 13:27

Nên, hãy giữ lấy cho khỏi mắc đều đã chép trong sách Tiên Tri rằng: Công-Vụ Các Sứ-Đồ 13:40

Điều đó phù hiệp với lời các đấng Tiên Tri, vì có chép rằng: Công-Vụ Các Sứ-Đồ 15:15

Giu-đe và Si-la chính là kẻ Tiên Tri, cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo, và giục lòng anh em mạnh mẽ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 15:32

Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời Tiên Tri. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 19:6

Người có bốn con gái đồng trinh hay nói Tiên Tri. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 21:9

Chúng ta ở đó đã mấy ngày, có một người Tiên Tri tên là A-ga-bút ở xứ Giu-đê xuống. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 21:10

Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách Tiên Tri; Công-Vụ Các Sứ-Đồ 24:14

Song nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ, không nói chi khác hơn là điều các đấng Tiên Tri và Môi-se đã nói sẽ đến, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 26:22

Tâu vua Ac-ríp-ba, vua có tin các đấng Tiên Tri chăng? Tôi biết thật vua tin đó! Công-Vụ Các Sứ-Đồ 26:27

Họ đã hẹn ngày với người, bèn đến thăm tại nơi nhà trọ rất đông; từ buổi sáng đến chiều, người cứ làm chứng và giảng giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi-se và các đấng Tiên Tri mà gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Jêsus.Công-Vụ Các Sứ-Đồ 28:23

Bởi chưng họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phao-lô chỉ nói thêm một lời nầy: Đức Thánh Linh đã phán phải lắm, khi Ngài dùng đấng Tiên Tri Ê-sai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng: Công-Vụ Các Sứ-Đồ 28:25

là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng Tiên Tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh, Rô-ma 1:2

Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng Tiên Tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp; Rô-ma 3:21

Lại như Ê-sai đã nói Tiên Tri rằng: Nếu Chúa vạn quân chẳng để lại một cái mầm của dòng giống chúng ta, Thì chúng ta đã trở nên như thành Sô-đôm và giống như thành Gô-mô-rơ vậy. Rô-ma 9:29

Lạy Chúa, họ đã giết Tiên Tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài; tôi còn lại một mình, và họ tìm giết tôi. Rô-ma 11:3

Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói Tiên Tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; Rô-ma 12:6

mà bây giờ được bày ra, và theo lịnh Đức Chúa Trời hằng sống, bởi các sách Tiên Tri, bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin, Rô-ma 16:26

người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói Tiên Tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. I Cô-rinh-tô 12:10

Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng Tiên Tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. I Cô-rinh-tô 12:28

Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là Tiên Tri sao? Cả thảy đều là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? I Cô-rinh-tô 12:29

Dầu tôi được ơn nói Tiên Tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. I Cô-rinh-tô 13:2

Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời Tiên Tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. I Cô-rinh-tô 13:8

Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói Tiên Tri cũng chưa trọn vẹn; I Cô-rinh-tô 13:9

Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương. Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhứt là sự ban cho nói Tiên Tri. I Cô-rinh-tô 14:1

còn như kẻ nói Tiên Tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. I Cô-rinh-tô 14:3

Kẻ nói tiếng lạ, tự gây dựng lấy mình; song kẻ nói Tiên Tri, gây dựng cho Hội thánh. I Cô-rinh-tô 14:4

Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói Tiên Tri. Người nói Tiên Tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho Hội thánh được gây dựng. I Cô-rinh-tô 14:5

Hỡi anh em, vì bằng tôi đến cùng anh em, nói các thứ tiếng lạ, mà lời nói tôi chẳng tỏ sự mầu nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời Tiên Tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ích gì đến anh em? I Cô-rinh-tô 14:6

Thế thì, các thứ tiếng là một dấu, chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin; còn như lời Tiên Tri là một dấu, chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. I Cô-rinh-tô 14:22

Song nếu ai nấy đều nói Tiên Tri, mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục, và bị mọi người xét đoán, I Cô-rinh-tô 14:24

Người nói Tiên Tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét. I Cô-rinh-tô 14:29

Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói Tiên Tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. I Cô-rinh-tô 14:31

Tâm thần của các đấng Tiên Tri suy phục các đấng Tiên Tri. I Cô-rinh-tô 14:32

Nếu ai tưởng mình là Tiên Tri, hay là được Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng đều tôi viết cho anh em đây là mạng lịnh của Chúa. I Cô-rinh-tô 14:37

Ấy vậy, hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói Tiên Tri, và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ. I Cô-rinh-tô 14:39

Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng Tiên Tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, Ê-phê-sô 2:20

là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và Tiên Tri của Ngài. Ê-phê-sô 3:5

Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm Tiên Tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, Ê-phê-sô 4:11

là người đã giết Đức Chúa Jêsus và các Đấng Tiên Tri, đã bắt bớ chúng tôi; làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa, I Tê-Sa-lô-ni-ca 2:15

chớ khinh dể các lời Tiên Tri; I Tê-Sa-lô-ni-ca 5:20

Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời Tiên Tri đã chỉ về con, tức là, phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, I Ti-mô-thê 1:18

Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời Tiên Tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. I Ti-mô-thê 4:14

Một người trong bọn họ, tức là bậc Tiên Tri của họ, có nói rằng: Người Cơ-rết thay nói dối, là thú dữ, ham ăn mà làm biếng.Tít 1:12

Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng Tiên Tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, Hê-bơ-rơ 1:1

Ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các đấng Tiên Tri, thì không đủ thì giờ. Hê-bơ-rơ 11:32

Hỡi anh em, hãy lấy các đấng Tiên Tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Gia-cơ 5:10

Về sự cứu rỗi đó, các đấng Tiên Tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói Tiên Tri về ân điển định sẵn cho anh em: I Phi-e-rơ 1:10

Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng Tiên Tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em. II Phi-e-rơ 1:19

Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời Tiên Tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. II Phi-e-rơ 1:20

Vì chẳng hề có lời Tiên Tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. II Phi-e-rơ 1:21

Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có Tiên Tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. II Phi-e-rơ 2:1

bởi có một con vật câm nói tiếng người ta, mà ngăn cấm sự điên cuồng của người Tiên Tri đó. II Phi-e-rơ 2:16

hầu cho ghi lấy lời nói trước của các thánh Tiên Tri, cùng mạng lịnh của Chúa và Cứu Chúa chúng ta, đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. II Phi-e-rơ 3:2

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều Tiên Tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. I Giăng 4:1

Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói Tiên Tri rằng: Giu-đe 1:14

Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời Tiên Tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi. Khải-Huyền 1:3

Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là Tiên Tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng. Khải-Huyền 2:20

nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên Tri. Khải-Huyền 10:7

Có lời phán cùng tôi rằng: Ngươi còn phải nói Tiên Tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Khải-Huyền 10:11

Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai đi nói Tiên Tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày. Khải-Huyền 11:3

Hai người có quyền đóng trời lại, để cho trời không mưa trong những ngày mình nói Tiên Tri; hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất, lúc nào muốn làm cũng được cả. Khải-Huyền 11:6

Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người, và gởi lễ vật cho nhàu, bởi hai Tiên Tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Khải-Huyền 11:10

Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến: giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng Tiên Tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Khải-Huyền 11:18

bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng Tiên Tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết: thật là đáng lắm. Khải-Huyền 16:6

Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng Tiên Tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái. Khải-Huyền 16:13

Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các Tiên Tri, cũng hãy mừng rỡ đi; vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó. Khải-Huyền 18:20

Ấy chính trong thành nầy, mà đã tìm thấy huyết các đấng Tiên Tri, các thánh đồ, và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Khải-Huyền 18:24

Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lạy; song người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy; ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Ngươi hãy thờ lạy Đức Chúa Trời. Vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus là đại ý của lời Tiên Tri. Khải-Huyền 19:10

Nhưng con thú bị bắt và Tiên Tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Khải-Huyền 19:20

Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và Tiên Tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Khải-Huyền 20:10

Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng: Những lời nầy là trung tín và chân thật, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng Tiên Tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra. Khải-Huyền 22:6

Kìa, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời Tiên Tri trong sách nầy! Khải-Huyền 22:7

Song người phán rằng: Chớ làm vậy! Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng Tiên Tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Khải-Huyền 22:9

Rồi người lại phán cùng tôi rằng: Chớ niêm phong những lời Tiên Tri trong sách nầy; vì thì giờ đã gần đến. Khải-Huyền 22:10 

Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời Tiên Tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách Tiên Tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Khải-Huyền 22:18

Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách Tiên Tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy. Khải-Huyền 22:19

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top