silhouette of man and woman standing beside cross during sunset

TIN DỮ CHO LOÀI NGƯỜI. BÀI SỐ 1 – Tin Lành Đấng Christ

Hãy cùng nhận biết về Tin Lành của Đấng Christ. Bài học này sẽ giúp chúng ta hiểu về tin dữ và tin lành. Vì sao chúng ta cần nghe tin lành và làm thể nào để được cứu. 1.     Tội Là Gì? Phạm Vào Lời Đức Chúa Trời Là Tội. Còn ai phạm tội tức …

TIN DỮ CHO LOÀI NGƯỜI. BÀI SỐ 1 – Tin Lành Đấng Christ Đọc Tiếp »