jesus, christ, god

Những câu kinh thánh nói đến Tin Lành

Những câu kinh thánh nói đến Tin Lành Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân. Ma-thi-ơ 4:23 Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành nước Đức …

Những câu kinh thánh nói đến Tin Lành Đọc Tiếp »