resurrection, cross, crucifixion

Những câu kinh thánh nói đến Tín Đồ và Trung Tín.

Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số Tín Đồ lên đến độ năm ngàn. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:4 Vì trong Tín Đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:34 Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị …

Những câu kinh thánh nói đến Tín Đồ và Trung Tín. Đọc Tiếp »