Những câu kinh thánh nói đến Tín Đồ và Trung Tín.

resurrection, cross, crucifixion

Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số Tín Đồ lên đến độ năm ngàn. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:4

Vì trong Tín Đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:34

Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, Hội thánh ở thành Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ tợn; trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy Tín Đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Sa-ma-ri. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:1

Các Tín Đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 10:45

Vì các Tín Đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 10:46

Khi Phi-e-rơ đã trở lên thành Giê-ru-sa-lem, có người Tín Đồ vốn chịu phép cắt bì trách móc người, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 11:2

Tín Đồ nghe bấy nhiêu lời xong, đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời, rằng: Vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống! Công-Vụ Các Sứ-Đồ 11:18

Người trải khắp trong miền này, dùng nhiều lời khuyên bảo các Tín Đồ; rồi tới nước Gờ-réc, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 20:2

Khi đã nghe bấy nhiêu lời, thì các Tín Đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phao-lô đừng lên thành Giê-ru-sa-lem. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 21:12

Vua Ac-ríp-ba phán cùng Phao-lô rằng: Thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở nên Tín Đồ Đấng Christ! Công-Vụ Các Sứ-Đồ 26:28

mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tít, nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ giã các Tín Đồ, thì tôi qua xứ Ma-xê-đoan. II Cô-rinh-tô 2:13

đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy Tín Đồ ở xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai. I Tê-Sa-lô-ni-ca 1:7

Vả, nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là Cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của Tín Đồ. I Ti-mô-thê 4:10

Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các Tín Đồ. I Ti-mô-thê 4:12

Nếu Tín Đồ nào có đàn bà góa trong nhà mình, thì phải giúp đỡ họ, cho khỏi lụy đến Hội thánh, hầu cho Hội thánh có thể giúp đỡ những người thật góa. I Ti-mô-thê 5:16

Ai có chủ là Tín Đồ, thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dể, nhưng phải càng hầu việc hơn, vì kẻ được công của mình là Tín Đồ và người rất yêu dấu. Đó là điều con phải dạy dỗ khuyên bảo họ. I Ti-mô-thê 6:2

Hãy nhắc lại cho các Tín Đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành, Tít 3:1

Nhưng nếu có ai vì làm Tín Đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. I Phi-e-rơ 4:16

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và Trung Tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Ma-thi-ơ 23:23

Ai là đầy tớ Trung Tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? Ma-thi-ơ 24:45

Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành Trung Tín kia, được lắm; ngươi đã Trung Tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. Ma-thi-ơ 25:21

Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành Trung Tín kia, được lắm; ngươi đã Trung Tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. Ma-thi-ơ 25:23

Ai Trung Tín trong việc rất nhỏ, cũng Trung Tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn.  Lu-ca 16:10

Vậy nếu các ngươi không Trung Tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Lu-ca 16:11

Nếu các ngươi không Trung Tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Lu-ca 16:12

Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm; vì ngươi Trung Tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành. Lu-ca 19:17

Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp, và lấy lòng Trung Tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em. I Cô-rinh-tô 11:2

Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, Trung Tín, mềm mại, tiết độ: Galati 5:22

Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ Trung Tín trong Đức Chúa Jêsus Christ: Ê-phê-sô 1:1

Nhưng anh em đã biết sự Trung Tín từng trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc Tin Lành, như con ở với cha vậy. Phi-líp 2:22

Hỡi kẻ đồng liêu Trung Tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo Tin Lành mà chiến đấu; Cơ-lê-măn và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Phi-líp 4:3 

gởi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và Trung Tín trong Đấng Christ: nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta! Cô-lô-se 1:2

Kẻ cùng đi với người là Ô-nê-sim, anh em Trung Tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây. Cô-lô-se 4:9

Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và Trung Tín trong mọi việc. I Ti-mô-thê 3:11

Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và Trung Tín, đặng đền tội cho chúng dân. Hê-bơ-rơ 2:17

Ngài đã Trung Tín với Đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se Trung Tín với cả nhà Chúa vậy. Hê-bơ-rơ 3:2

Còn về Môi-se, người đã Trung Tín trong cả nhà Chúa, như một kẻ tôi tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao giảng. Hê-bơ-rơ 3:5

Nhưng Đấng Christ thì Trung Tín như con trai quản trị nhà Chúa; mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Hê-bơ-rơ 3:6

Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý Trung Tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. I Phi-e-rơ 4:10

Tôi cậy Sin-vanh, là kẻ tôi coi như một người anh em Trung Tín, viết mấy chữ nầy đặng khuyên anh em, và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời, anh em phải đứng vững trong đó. I Phi-e-rơ 5:12

Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh ăn ở Trung Tín trong mọi điều làm cho các anh em, và cũng cho các anh em ở trọ nữa. III Giăng 1:5 

Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ Trung Tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Khải-Huyền 2:10

ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc Trung Tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Khải-Huyền 2:19

Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ Trung Tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa. Khải-Huyền 17:14 

Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín Và Chân Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Khải-Huyền 19:11

Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều Trung Tín và chân thật. Khải-Huyền 21:5

Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng: Những lời nầy là Trung Tín và chân thật, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra. Khải-Huyền 22:6

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top