Love is patient Love is kind printed on burned paper

Những câu kinh thánh nói đến Yêu Thương

Giang – Joh 3:16 Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giang – Joh 14:23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha …

Những câu kinh thánh nói đến Yêu Thương Đọc Tiếp »