Những câu kinh thánh nói đến Yêu Thương

Love is patient Love is kind printed on burned paper

Dàn Bài

Giang – Joh 3:16

Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Giang – Joh 14:23

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.

Giang – Joh 15:9

Như Cha đã Yêu Thương ta thể nào, ta cũng Yêu Thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự Yêu Thương của ta.

Giang – Joh 15:10

Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự Yêu Thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự Yêu Thương Ngài.

Giang – Joh 15:13

Chẳng có sự Yêu Thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.

Giang – Joh 16:27

vì chính Cha Yêu Thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta, và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến.

Giang – Joh 17:23

Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã Yêu Thương họ cũng như Cha đã Yêu Thương Con.

Giang – Joh 17:26

Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình Yêu Thương của Cha dùng Yêu Thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa.

Ro-ma – Ro 5:5

Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự Yêu Thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.

Ro-ma – Ro 5:8

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng Yêu Thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

Ro-ma – Ro 8:35

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự Yêu Thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?

Ro-ma – Ro 8:37

Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng Yêu Thương mình mà thắng hơn bội phần.

Ro-ma – Ro 8:39

bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự Yêu Thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.

Ro-ma – Ro 11:28

Nếu luận về Tin Lành thì họ là nghịch thù bởi cớ anh em, còn luận về sự lựa chọn, thì họ được Yêu Thương bởi cớ các tổ phụ;

Ro-ma – Ro 12:9

Lòng Yêu Thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.

Ro-ma – Ro 12:10

Hãy lấy lòng Yêu Thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.

Ro-ma – Ro 13:8

Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự Yêu Thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp.

Ro-ma – Ro 13:10

Sự Yêu Thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy Yêu Thương là sự làm trọn luật pháp.

Ro-ma – Ro 14:15

Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức Yêu Thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho.

Ro-ma – Ro 15:30

Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và nhờ sự Yêu Thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời,

1 Corinhto – 1Co 4:21

Anh em muốn điều gì hơn: muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình Yêu Thương và ý nhu mì?

1 Corinhto – 1Co 8:1

Luận đến của cúng các thần tượng thì chúng ta biết mình đều có sự hay biết cả. -Song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự Yêu Thương làm gương tốt.

1 Corinhto – 1Co 13:1

Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình Yêu Thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.

1 Corinhto – 1Co 13:2

Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình Yêu Thương, thì tôi chẳng ra gì.

1 Corinhto – 1Co 13:3

Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình Yêu Thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.

1 Corinhto – 1Co 13:4

Tình Yêu Thương hay nhịn nhục; tình Yêu Thương hay nhân từ; tình Yêu Thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,

1 Corinhto – 1Co 13:7

Tình Yêu Thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.

1 Corinhto – 1Co 13:8

Tình Yêu Thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ.

1 Corinhto – 1Co 13:13

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình Yêu Thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình Yêu Thương.

1 Corinhto – 1Co 14:1

Hãy nôn nả tìm kiếm tình Yêu Thương. Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhứt là sự ban cho nói tiên tri.

1 Corinhto – 1Co 16:14

Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng Yêu Thương mà làm.

1 Corinhto – 1Co 16:24

Lòng Yêu Thương của tôi ở với hết thảy anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.

2 Corinhto – 2Co 2:8

Vậy tôi xin anh em hãy bày tỏ lòng Yêu Thương đối với người đó.

2 Corinhto – 2Co 5:14

Vì tình Yêu Thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết,

2 Corinhto – 2Co 6:6

bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhơn từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng Yêu Thương thật tình,

2 Corinhto – 2Co 7:15

Khi người nhớ đến sự vâng lời của anh em hết thảy, và anh em tiếp người cách sợ sệt run rẩy dường nào, thì tình Yêu Thương của người đối với anh em càng bội lên.

2 Corinhto – 2Co 8:8

Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em; nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng Yêu Thương anh em là thể nào.

2 Corinhto – 2Co 8:24

Vậy, anh em ở trước mặt các Hội thánh, hãy tỏ chứng cớ của sự Yêu Thương mình, và bày ra cho họ biết chúng tôi có cớ khoe mình nơi họ vì anh em.

2 Corinhto – 2Co 13:11

Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự Yêu Thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em.

2 Corinhto – 2Co 13:14

(13-13) Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự Yêu Thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!

Galati – Ga 5:6

Vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự Yêu Thương vậy.

Galati – Ga 5:13

Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng Yêu Thương làm đầy tớ lẫn nhau.

Galati – Ga 5:22

Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng Yêu Thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:

Epheso – Eph 1:5

bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài,

Epheso – Eph 1:15

Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Jêsus và tình Yêu Thương đối với các thánh đồ,

Epheso – Eph 2:4

Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng Yêu Thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta,

Epheso – Eph 3:18

để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự Yêu Thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào,

Epheso – Eph 3:19

và được biết sự Yêu Thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.

Epheso – Eph 4:2

phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau,

Epheso – Eph 4:15

nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng Yêu Thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.

Epheso – Eph 4:16

Ay nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự Yêu Thương.

Epheso – Eph 5:2

hãy bước đi trong sự Yêu Thương, cũng như Đấng Christ đã Yêu Thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.

Epheso – Eph 6:23

Nguyền xin anh em được sự bình an, sự Yêu Thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!

Epheso – Eph 6:24

Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng Yêu Thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta!

Philip – Php 1:9

Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng Yêu Thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu,

Philip – Php 2:1

Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng Yêu Thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót,

Philip – Php 2:2

thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình Yêu Thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

Colose – Col 1:4

Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jêsus Christ và về sự Yêu Thương của anh em đối với mọi thánh đồ,

Colose – Col 1:8

và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng Yêu Thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh.

Colose – Col 2:2

hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự Yêu Thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ,

Colose – Col 3:12

Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục,

Colose – Col 3:14

Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng Yêu Thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

1 Tesalonica – 1Th 1:3

vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng Yêu Thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta;

1 Tesalonica – 1Th 1:5

Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng Yêu Thương đối với anh em là thể nào.

1 Tesalonica – 1Th 2:8

Vậy, vì lòng rất Yêu Thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em, không những Tin Lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao.

1 Tesalonica – 1Th 3:6

Nhưng Ti-mô-thê ở nơi anh em mới trở về đây, có thuật cho chúng tôi tin tốt về đức tin cùng lòng Yêu Thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em vậy.

1 Tesalonica – 1Th 3:12

Lại nguyền xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng Yêu Thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng Yêu Thương của chúng tôi đối với anh em vậy,

1 Tesalonica – 1Th 4:9

Còn như sự anh em Yêu Thương nhau, về điều đó, không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời, phải Yêu Thương nhau;

1 Tesalonica – 1Th 4:10

và đối với mọi anh em khác, trong cả xứ Ma-xê-đoan, cũng làm như vậy. Nhưng, hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng Yêu Thương đó thêm mãi,

1 Tesalonica – 1Th 5:8

Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng Yêu Thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ.

1 Tesalonica – 1Th 5:13

Hãy lấy lòng rất Yêu Thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau.

2 Tesalonica – 2Th 1:3

Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn; điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng Yêu Thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm.

2 Tesalonica – 2Th 2:10

dùng mọi cách phỉnh dổ không công bình mà dổ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự Yêu Thương của lẽ thật để được cứu rỗi.

2 Tesalonica – 2Th 2:16

Nguyền xin chính Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là Đấng đã Yêu Thương chúng ta, và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành,

1 Timothe – 1Ti 1:5

Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự Yêu Thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra.

1 Timothe – 1Ti 1:14

An điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ.

1 Timothe – 1Ti 2:15

Dầu vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đỗ trong đức tin, trong sự Yêu Thương, và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi.

1 Timothe – 1Ti 4:12

Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự Yêu Thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ.

1 Timothe – 1Ti 6:11

Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, Yêu Thương, nhịn nhục, mềm mại.

2 Timothe – 2Ti 1:2

gởi cho Ti-mô-thê, là con rất yêu dấu của ta: nguyền con được ân điển, sự thương xót, sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta!

2 Timothe – 2Ti 1:7

Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.

2 Timothe – 2Ti 2:22

Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, Yêu Thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.

2 Timothe – 2Ti 3:10

Về phần con, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, Yêu Thương, bền đỗ của ta,

Tit 2:2

Khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng Yêu Thương và tánh nhịn nhục vẹn lành.

Tit 3:4

Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta,

Philemon – Phm 1:5

vì nghe nói anh có lòng Yêu Thương và đức tin trong Đức Chúa Jêsus và cùng các thánh đồ.

Philemon – Phm 1:7

Vả, hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng Yêu Thương của anh, vì nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi.

Philemon – Phm 1:9

song vì lòng Yêu Thương của anh, nên tôi nài xin thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi, hiện nay lại vì Đức Chúa Jêsus Christ chịu tù nữa,

Heboro – Heb 6:10

Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng Yêu Thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa.

Heboro – Heb 10:24

Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng Yêu Thương và việc tốt lành;

Heboro – Heb 13:1

Hãy hằng có tình Yêu Thương anh em.

1 Phiero – 1Pe 1:22

Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng Yêu Thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng;

1 Phiero – 1Pe 3:8

Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường.

1 Phiero – 1Pe 4:8

Nhất là trong vòng anh em phải có lòng Yêu Thương sốt sắng; vì sự Yêu Thương che đậy vô số tội lỗi.

1 Phiero – 1Pe 5:14

Anh em hãy lấy cái hôn Yêu Thương mà chào nhau. Nguyền xin sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong Đấng Christ!

2 Phiero – 2Pe 1:7

thêm cho tin kính tình Yêu Thương anh em, thêm cho tình Yêu Thương anh em lòng yêu mến.

1 Giang – 1Jo 3:1

Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự Yêu Thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ay là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.

1 Giang – 1Jo 3:11

Vả, lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải Yêu Thương lẫn nhau.

1 Giang – 1Jo 3:16

Bởi đó chúng ta nhận biết lòng Yêu Thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.

1 Giang – 1Jo 4:7

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự Yêu Thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.

1 Giang – 1Jo 4:8

Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự Yêu Thương.

1 Giang – 1Jo 4:10

Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top

Dàn Bài

Dàn Bài