Tra Cứu

Những Câu Thánh Nói Về…

bible, blur, book

Những câu kinh thánh nói đến Kinh Thánh

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh: Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, Trở nên đá đầu góc nhà; Ấy là việc Chúa làm, Và là một sự lạ trước mắt chúng ta, hay sao? Ma-thi-ơ 21:42 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi lầm, vì …

Những câu kinh thánh nói đến Kinh Thánh Đọc Tiếp »

notredame de paris, cathedral, monument

Những câu kinh thánh nói đến Hội Thánh

Những câu kinh thánh nói đến Hội Thánh Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.Ma-thi-ơ 16:18 Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội Thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì …

Những câu kinh thánh nói đến Hội Thánh Đọc Tiếp »

Scroll to Top