Những câu kinh thánh nói đến Hội Thánh

notredame de paris, cathedral, monument

Những câu kinh thánh nói đến Hội Thánh

Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.Ma-thi-ơ 16:18

Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội Thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Ma-thi-ơ 18:17

Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; và trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội Thánh. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:41

ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:47

Cả Hội Thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:11

Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, Hội Thánh ở thành Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ tợn; trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Sa-ma-ri. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:1

Nhưng Sau-lơ làm tàn hại Hội Thánh: sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:3

Ấy vậy, Hội-thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh vùa giúp, thì số của hội được thêm lên. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:31

Tiếng đồn thấu tai Hội Thánh Giê-ru-sa-lem, hội bèn sai Ba-na-ba sang đến thành An-ti-ốt. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 11:22

tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 11:26

Đang thuở đó, vua Hê-rốt hà hiếp một vài người trong Hội Thánh. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 12:1

Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội Thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 12:5

Trong Hội Thánh tại thành An-ti-ốt có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Sy-ren, Ma-na-hem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Hê-rốt, cùng Sau-lơ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 13:1

Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi Hội Thánh, cầu nguyện và kiêng ăn xong, thì dâng các người đó cho Chúa là Đấng mình đã tin đến. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:23

Hai người đến nơi, nhóm họp Hội Thánh rồi, bèn thật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngài mở cửa đức tin cho người ngoại là thể nào. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:27

Vậy, sau khi các người ấy được Hội Thánh đưa đường rồi, thì trải qua xứ Phê-ni-xi và xứ Sa-ma-ri, thuật lại sự người ngoại trở về đạo, và như vậy làm cho anh em thay thảy được vui mừng lắm. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 15:3

Vừa tới thành Giê-ru-sa-lem, được Hội Thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp rước, rồi thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã cậy mình làm. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 15:4

Kế đó, các sứ đồ và trưởng lão cùng cả Hội Thánh bèn quyết định sai những người được chọn ở nơi mình đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến thành An-ti-ốt. Ấy là Giu-đe, cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là hai người đứng đầu trong hàng anh em; Công-Vụ Các Sứ-Đồ 15:22

Vậy, khi các người đó đã từ giã Hội Thánh, xuống thành An-ti-ốt, nhóm hết thảy anh em lại và trao thơ cho. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 15:30

Người trải qua xứ Sy-ri và xứ Si-li-si, làm cho các Hội Thánh được vững bền. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 15:41

Ấy vậy, các Hội Thánh được vững vàng trong đức tin, và số người càng ngày càng thêm lên. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 16:5

Khi đổ bộ tại thành Sê-sa-rê rồi, người đi lên thành Giê-ru-sa-lem, chào mừng Hội Thánh, đoạn lại xuống thành An-ti-ốt.Công-Vụ Các Sứ-Đồ 18:22

Bấy giờ, Phao-lô sai người ở thành Mi-lê đi tới thành Ê-phê-sô mời các trưởng lão trong Hội Thánh đến. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 20:17

Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 20:28

Tôi gởi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của Hội Thánh Xen-cơ-rê. Rô-ma 16:1

là hai người liều chết để cứu sự sống tôi; ấy chẳng những một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả các Hội Thánh của dân ngoại nữa. Rô-ma 16:4

Cũng hãy chào Hội Thánh nhóm tại nhà hai người. Hãy chào Ê-bai-nết, là người rất thiết với tôi, và đã nên trái đầu mùa trong xứ A-si cho Đấng Christ. Rô-ma 16:5

Anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy các Hội Thánh của Đấng Christ chào anh em. Rô-ma 16:16

Gai-út là người tiếp đãi tôi cùng tiếp đãi cả Hội Thánh, chào anh em. Rô-ma 16:23

gởi cho Hội Thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta: I Cô-rinh-tô 1:2

Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em; người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các Hội Thánh khắp các nơi. I Cô-rinh-tô 4:17

Vậy khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời nầy, sao lấy những kẻ không kể ra chi trong Hội Thánh làm người xét đoán! I Cô-rinh-tô 6:4

Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các Hội Thánh. I Cô-rinh-tô 7:17

Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời; I Cô-rinh-tô 10:32

Bằng có ai muốn cãi lẽ, thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà các Hội Thánh Đức Chúa Trời cũng không có nữa. I Cô-rinh-tô 11:16

Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp Hội Thánh, thì sanh ra sự phân rẽ; tôi cũng hơi tin điều đó. I Cô-rinh-tô 11:18

Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc nầy tôi chẳng khen đâu. I Cô-rinh-tô 11:22

Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. I Cô-rinh-tô 12:28

Kẻ nói tiếng lạ, tự gây dựng lấy mình; song kẻ nói tiên tri, gây dựng cho Hội Thánh. I Cô-rinh-tô 14:4

Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho Hội Thánh được gây dựng. I Cô-rinh-tô 14:5

Ấy vậy, vì anh em nôn nả ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng Hội Thánh. I Cô-rinh-tô 14:12

nhưng thà tôi lấy năm lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong Hội Thánh, để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy một vạn lời bằng tiếng lạ. I Cô-rinh-tô 14:19

Vậy thì cả Hội Thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ, mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? I Cô-rinh-tô 14:23

Nếu không có ai thông giải, thì người đó phải làm thinh ở trong Hội Thánh, mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. I Cô-rinh-tô 14:28

Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội Thánh của các thánh đồ, I Cô-rinh-tô 14:33

Nhược bằng họ muốn học khôn điều gì, thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà; bởi vì đờn bà nói lên trong Hội Thánh là không hiệp lẽ. I Cô-rinh-tô 14:35

Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Đức Chúa Trời. I Cô-rinh-tô 15:9

Về việc góp tiền cho thánh đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các Hội Thánh xứ Ga-la-ti. I Cô-rinh-tô 16:1

Các Hội Thánh ở xứ A-si chào thăm anh em. A-qui-la và Bê-rít-sin gởi lời chào anh em trong Chúa, Hội Thánh hiệp trong nhà hai người ấy cũng vậy. I Cô-rinh-tô 16:19

Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Jêsus Christ, cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gởi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô, và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai: II Cô-rinh-tô 1:1

Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các Hội Thánh ở xứ Ma-xê-đoan: II Cô-rinh-tô 8:1

Chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các Hội Thánh, tại những điều người đã làm vì đạo Tin Lành. II Cô-rinh-tô 8:18

Vả lại, người đã được các Hội Thánh chọn lựa, để làm bạn đi đường cùng chúng tôi trong việc nhơn đức nầy, là việc chúng tôi làm trọn để tỏ vinh hiển chính mình Chúa ra, và để làm chứng về ý tốt của chúng tôi. II Cô-rinh-tô 8:19

Ấy vậy, nói về Tít, thì là bạn bè tôi, và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em; còn như hai anh em kia, là sứ giả của các Hội Thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ. II Cô-rinh-tô 8:23

Vậy, anh em ở trước mặt các Hội Thánh, hãy tỏ chứng cớ của sự yêu thương mình, và bày ra cho họ biết chúng tôi có cớ khoe mình nơi họ vì anh em. II Cô-rinh-tô 8:24

Tôi đã nhận lương hướng, vét lấy của Hội Thánh khác đặng giúp việc anh em. II Cô-rinh-tô 11:8

Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội Thánh. II Cô-rinh-tô 11:28

Vả, nếu trừ ra sự chính tôi không làm lụy cho anh em, thì anh em có việc gì mà chẳng bằng các Hội Thánh khác? Xin tha thứ cho tôi sự không công bình đó! II Cô-rinh-tô 12:13

cùng hết thảy anh em ở với tôi, gởi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti: Galati 1:2

Vả, anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giu-đa, cách cư xử của tôi là thể nào, tôi bắt bớ và phá tán Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng; Galati 1:13

bấy giờ tôi còn là kẻ lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ. Galati 1:22

Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh, Ê-phê-sô 1:22

Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Ê-phê-sô 1:23

Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội Thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, Ê-phê-sô 3:10

nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội Thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. A-men. Ê-phê-sô 3:21

vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh.  Ê-phê-sô 5:23

Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Ê-phê-sô 5:24

Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh, Ê-phê-sô 5:25

đặng tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Ê-phê-sô 5:27

Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh, Ê-phê-sô 5:29

Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Ê-phê-sô 5:32

về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ Hội Thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được. Phi-líp 3:6

Hỡi người Phi-líp, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng Tin Lành trong khi lìa xứ Ma-xê-đoan, thì ngoài Hội Thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả; Phi-líp 4:15

Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội Thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Cô-lô-se 1:18

Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Cô-lô-se 1:24

Tôi làm kẻ giúp việc của Hội Thánh đó, bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, Cô-lô-se 1:25

Hãy chào các anh em ở Lao-đi-xê và Nim-pha, cùng Hội Thánh nhóm trong nhà người. Cô-lô-se 4:15

Anh em đọc thơ nầy rồi, hãy đưa cho Hội Thánh Lao-đi-xê đọc với, anh em cũng phải đọc thơ ở Lao-đi-xê gởi đến nữa. Cô-lô-se 4:16

Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội-thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, Hội trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta: nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em! I Tê-Sa-lô-ni-ca 1:1

Hỡi anh em, anh em thật đã trở nên người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê, là các Hội Thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ: anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình, cũng như chính các Hội Thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa, I Tê-Sa-lô-ni-ca 2:14

Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, là Hội Thánh ở trong Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa: II Tê-Sa-lô-ni-ca 1:1

Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các Hội Thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đang chịu. II Tê-Sa-lô-ni-ca 1:4

vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội Thánh của Đức Chúa Trời? I Ti-mô-thê 3:5

phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. I Ti-mô-thê 3:15

Nếu tín đồ nào có đàn bà góa trong nhà mình, thì phải giúp đỡ họ, cho khỏi lụy đến Hội Thánh, hầu cho Hội Thánh có thể giúp đỡ những người thật góa. I Ti-mô-thê 5:16

Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ.I Ti-mô-thê 5:17

cùng cho Áp-bi và người chị em, A-chíp, là bạn cùng đánh trận, lại cho Hội Thánh nhóm họp trong nhà anh: Phi-lê-môn 1:2

gần Hội Thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, Hê-bơ-rơ 12:23

Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão Hội Thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Gia-cơ 5:14

Hội Thánh của các người được chọn, tại thành Ba-by-lôn, chào anh em, con tôi là Mác cũng vậy. I Phi-e-rơ 5:13

Các anh em đã làm chứng về sự nhơn từ của anh ở trước mặt Hội Thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. III Giăng 1:6

Tôi đã viết mấy chữ cho Hội Thánh rồi, nhưng Đi-ô-trép là kẻ ưng đứng đầu Hội Thánh không muốn tiếp rước chúng ta. III Giăng 1:9

Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu người làm, là lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước, thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi Hội Thánh. III Giăng 1:10

Giăng gởi cho bảy Hội Thánh ở xứ A-si: nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi Đấng Hiện Có, Đã Có Và Còn Đến, cùng từ nơi bảy vị thần ở trước ngôi Ngài, Khải-Huyền 1:4

rằng: Điều ngươi thấy, hãy chép vào một quyển sách mà gởi cho bảy Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi và Lao-đi-xê. Khải-Huyền 1:11

tức là sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta, và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy Hội Thánh, còn bảy chân đèn là bảy Hội Thánh vậy. Khải-Huyền 1:20

Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Ê-phê-sô rằng: Nầy là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng: Khải-Huyền 2:1

Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời. Khải-Huyền 2:7

Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng: Nầy là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại: Khải-Huyền 2:8

Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.Khải-Huyền 2:11

Cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi: Khải-Huyền 2:12

Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Khải-Huyền 2:17

Ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của Hội Thánh Thi-a-ti-rơ rằng: Nầy là lời phán của Con Đức Chúa Trời, là Đấng mắt như ngọn lửa, và chân như đồng sáng: Khải-Huyền 2:18

Ta sẽ đánh chết con cái nó; và mọi Hội Thánh sẽ rõ ta là Đấng dò biết lòng dạ loài người; và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Khải-Huyền 2:23

Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh! Khải-Huyền 2:29

Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Khải-Huyền 3:1

Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh! Khải-Huyền 3:6

Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Phi-la-đen-phi rằng: Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được: Khải-Huyền 3:7

Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh! Khải-Huyền 3:13

Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê rằng: Nầy là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời: Khải-Huyền 3:14

Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh! Khải-Huyền 3:22

Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói. Khải-Huyền 22:16

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top