Tra Cứu

Những Câu Thánh Nói Về…

Những câu kinh thánh nói về Đức Tin

Hỡi kẻ ít Đức Tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! Ma-thi-ơ 6:30 Đức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, …

Những câu kinh thánh nói về Đức Tin Đọc Tiếp »

man, fog, silhouette

Những câu thánh nói về sự cầu nguyện

Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và Cầu Nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, Ma-thi-ơ 5:44 Khi các ngươi Cầu Nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng Cầu Nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó …

Những câu thánh nói về sự cầu nguyện Đọc Tiếp »

god, jesus, apostles

Những câu thánh nói về Môn Đồ và Thánh Đồ

Những câu thánh nói về Môn Đồ và Thánh Đồ Vả, Phi-e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến cùng các Thánh Đồ ở tại thành Ly-đa. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:32 Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy; đoạn gọi các Thánh Đồ và đàn bà góa đến, cho họ thấy người sống. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:41 đặng mở mắt họ, …

Những câu thánh nói về Môn Đồ và Thánh Đồ Đọc Tiếp »

flower, dandelion, seeds

Những câu kinh thánh nói đến đạo lý trong Tân Ước

Những câu kinh thánh nói đến đạo lý trong Tân Ước Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê, Ma-thi-ơ 3:1 Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ; Ma-thi-ơ 7:28 Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã …

Những câu kinh thánh nói đến đạo lý trong Tân Ước Đọc Tiếp »

resurrection, cross, crucifixion

Những câu kinh thánh nói về Đức Chúa Trời trong Tân Ước

Những câu kinh thánh nói về Đức Chúa Trời trong Tân Ước Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ma-thi-ơ 1:23 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách …

Những câu kinh thánh nói về Đức Chúa Trời trong Tân Ước Đọc Tiếp »

light, peace, hope

Những câu kinh thánh nói về Thánh Linh trong Tân Ước

Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh . Ma-thi-ơ 1:18 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong …

Những câu kinh thánh nói về Thánh Linh trong Tân Ước Đọc Tiếp »

sunlight, fall, autumn

Những câu kinh thánh nói đến lẽ thật

Những câu kinh thánh nói đến lẽ thật Vậy, mấy người ấy đến, thưa Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là người thật, không lo sợ gì ai; vì thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo mọi Lẽ Thật. Có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không? …

Những câu kinh thánh nói đến lẽ thật Đọc Tiếp »

jesus, christ, god

Những câu kinh thánh nói đến Tin Lành

Những câu kinh thánh nói đến Tin Lành Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân. Ma-thi-ơ 4:23 Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành nước Đức …

Những câu kinh thánh nói đến Tin Lành Đọc Tiếp »

jesus, st peter, storm

Những câu kinh thánh về Dấu Kỳ, Sự Lạ và Phép Lạ

Những câu kinh thánh về Dấu Kỳ, Sự Lạ và Phép Lạ giơ tay Ngài ra, để nhờ danh Đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus, mà làm những phép chữa lành bịnh, Phép Lạ và Dấu Kỳ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:30 Bấy giờ, có nhiều Phép Lạ Dấu Kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; …

Những câu kinh thánh về Dấu Kỳ, Sự Lạ và Phép Lạ Đọc Tiếp »

banner, header, easter

Những câu kinh thánh trình bày về Đấng Christ

Những câu kinh thánh trình bày về Đấng Christ trong Tân ước dùng cho việc tham khảo Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ , con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham. Ma-thi-ơ 1:1 Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ . Ma-thi-ơ 1:16 Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, …

Những câu kinh thánh trình bày về Đấng Christ Đọc Tiếp »

Scroll to Top