Đức Chúa Trời Là Đấng Như Thế Nào? Bài Số 1

hand, faith, religion-6676763.jpg

Qua việc khảo sát – tra cứu – các lời kinh thánh (lời Đức Chúa Trời). Chúng tôi (kẻ tin theo Đức Chúa Jêsus Christ là con Đức Chúa Trời hằng sống) tổng hợp và trình bày những sự nhận biết qua việc đọc kinh thánh. Với mong muốn được làm công cụ nhỏ bé trong tay Đức Chúa Trời (dù chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô ích việc chúng tôi làm là việc đáng phải làm) hầu cho phổ biến về Đức Chúa Trời để mọi người nhận biết Ngài. Yêu mến Ngài hết lòng vâng lời và kính phục Ngài. Để mọi người nhận lấy phước hạnh chắc chắn của Ngài./.


ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG NHƯ THẾ NÀO?

Sáng Thế Ký 1:1 …ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.
Thi Thiên 33:6 các từng trời được làm nên bởi Đức Giê-hô-va…
Thi Thiên 89:11 Các từng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa; Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa.
Thi Thiên 136:5 Ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các từng trời.
Công Vụ 14:15 …Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó.
Hơbơrơ 11:3 Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.

1 – Sáng Thế Ký 1:1 Ban Đầu Đức Chúa Trời Dựng Nên Trời Đất.

Tất cả đều có khởi đầu rõ rệt. Vũ trụ và mọi sự vật trên đất. Như vậy khi chưa có gì hết đã có Đức Chúa Trời và chỉ một mình ngài mà thôi (Thi Thiên 90:2 Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.) nói Đức Chúa Trời có trước vô cùng. Nếu Đức Chúa Trời không cho chúng ta biết thì không ai biết đúng về Đức Chúa Trời (Đức Chúa Trời là Đấng tự hữu hằng hữu Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14 Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.) So sánh:

Đức Chúa Trời

Loài Người

Tự có từ ban đầu.

Do Đức Chúa Trời tạo nên.

Hằng còn mãi mãi.

Sinh ra và chết.

Không bị giới hạn.

Bị giới hạn nhiều mặt.

2 – Đức Chúa Trời Chỉ Có Một, Thể Hiện Qua Ba Thân Vị.

Chúng ta dùng chữ ‘ba ngôi’ để mô tả thân vị hiệp một trong Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:26 Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm) từ Đức Chúa Trời mang tính số nhiều. Từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền sự kiện Đức Chúa Trời thể hiện qua ba thân vị ‘ba ngôi’ đồng đẳng rất rõ ràng (Mathiơ 28:19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ).

Đức Chúa Trời

Đức Cha

Đức Con

Đức Thánh Linh

 

Đức Chúa Trời Loài Người
Có ba ngôi vị toàn năng. Chỉ có một nhân vị hữu hạn.

3 – Đức Chúa Trời Đấng Duy Nhất Có Trước Vạn Vật (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14).

Ngài không cần gì cả Ngài độc lập – tự tồn tại.

Đức Chúa Trời

Loài Người

Không cần gì cả(không bị phụ thuộc). Cần thức ăn, nước uống, không khí …
Làm được mọi sự. Ánh sáng, sự bảo vệ …
Biết hết mọi sự Cần được dạy dỗ, biết có giới hạn.
Đức Chúa Trời Chẳng mỏi mệt sự khôn ngoan không thể dò
Êsai 40:28
Thi Thiên 147:5
Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận.
Nào ai thấu, nào ai hiểu
Rôma 11:33

4 – Đức Chúa Trời Là Đấng Thần Linh (Giăng 4:24).

Đức Chúa Trời

Loài Người

Không cần có thân xác vật chất vô hình. Cần có một thân xác vật chất hữu hình

Ngài, Đức Chúa Trời Đấng thần linh đích thân ban lời Ngài cho chúng ta để chúng ta nhận biết Ngài vì là thần linh Ngài không bị giới hạn như loài người.

5- Đức Chúa Trời Ở Khắp Mọi Nơi Mọi Lúc Luôn Luôn.

 • Đức Chúa Trời ở đâu?
 • Ngài ở đâu trước khi có muôn vật?

Chúng ta không thể thấy Đức Chúa Trời không thể biết Ngài ở đâu trừ khi Ngài cho chúng ta biết. Qua kinh thánh quí vị sẽ thấy lập đi lập lại rằng: Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi luôn luôn. Ngài là Đấng tạo hóa tối cao nắm quyền tể trị khác biệt với các loài do Ngài tạo nên, Ngài cao cả và lớn hơn hết thảy.

Giêrêmi 23:23-24 ta đầy dẫy các từng trời và đất. Loài thọ tạo ở mỗi lúc một nơi và không tránh khỏi sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 139:1-18. Bảng so sánh:

Đức Chúa Trời

Loài Người

ở khắp mọi nơi cùng một lúc luôn luôn. Bị giới hạn mỗi lúc một nơi

6 – Đức Chúa Trời Đấng Toàn Năng Duy Nhất Có Trước Mọi Sự.

Đức Chúa Trời là Đấng tối thượng (tối cao – chí cao)

Giêrêmi 10:6 Ngài là lớn danh Ngài có sức mạnh lớn lắm. Qua sự bày tỏ trong kinh thánh là lời của Ngài chúng ta chỉ phải nhìn nhận rằng: Ngài là Đấng chí cao – danh Ngài là Giê-hô-va
Thi Thiên 83:18 Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết có giới hạn của loài người.
Êsai 45:5 Đức Chúa Trời phán: Ta là Giê-hô-va không có Đấng nào khác ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Bảng so sánh:

Đức Chúa Trời

Loài Người

Cao cả quan trọng hơn tất cả. Đấng có quyền tối thượng.

ở dưới quyền của Đức Chúa Trời và lắng nghe mọi lời Ngài phán dạy.

7 – Đức Chúa Trời Là Đấng Duy Nhất Nói Cho Chúng Ta Biết Về Lúc Ban Đầu.

Bảng so sánh:

Đức Chúa Trời

Loài Người

Hiện hữu trước khi mọi vật bắt đầu. Loài người chưa có mặt lúc ban đầu.

Đấng có tự ban đầu mới biết tất cả mọi vật hiện có và có như thế nào. Đấng nắm quyền tể trị tối cao quyền năng vô hạn mới tỏ cho chúng ta biết được mọi vật sẽ ra sao và trong kinh thánh Ngài đã ban cho chúng ta bản ký thuật về mọi sự bắt đầu và sau này mãi mãi.

Tóm tắt:

 • * Ngài là Đấng tối thượng, tối cao.
 • * Ngài là Đấng duy nhất có từ ban đầu Ngài hằng có mãi mãi.
 • * Ngài là ba ngôi trong một Đức Chúa Trời vĩ đại.
 • * Ngài không cần gì cả(không phụ thuộc).
 • * Ngài không cần phải có nhu cầu thể xác vì Ngài là Đấng thần linh.
 • * Ngài ở khắp mọi nơi, mọi lúc luôn luôn.
 • * Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới cho chúng ta biết rõ về chính mình Ngài. Ngài đã cho chúng ta biết về Ngài qua kinh thánh.
 • * Chỉ một Đức Chúa Trời mới cho chúng ta biết vạn vật được tạo dựng nên như thế nào? Nhằm mục đích gì?
 • * Chỉ một mình Đức Chúa Trời Đấng có một và có thật, Đấng tồn tại hằng sống mãi mãi mới cho loài người chúng ta biết vạn vật sẽ ra sao? Sẽ đi về đâu?
 • * Chỉ một mình Giê-hô-va Đức Chúa Trời có quyền phép tối cao đã tạo dựng và nắm quyền tể trị từ ban đầu, trải qua mọi thời đại và cho đến mãi mãi, mới cho chúng ta biết rõ về bổn tính của Ngài: yêu thương, công bình, không hề thay đổi …v/v.
 • * Ngài muốn loài người nhận biết Ngài để tôn kính Ngài.
 • * Nhận biết Ngài để yêu mến Ngài.
 • * Vâng lời để nhận lãnh đều tốt đẹp của Ngài.
 • * Ngài đã dùng kinh thánh là lời Ngài để tỏ bày cho loài người nhận biết trải qua mọi thời đại và qua con Ngài trong thời kỳ sau rốt.

Qua việc khảo sát – tra cứu – các lời kinh thánh (lời Đức Chúa Trời).

Chúng tôi (kẻ tin theo Đức Chúa Jêsus Christ là con Đức Chúa Trời hằng sống) tổng hợp và trình bày những sự nhận biết qua việc đọc kinh thánh. Với mong muốn được làm công cụ nhỏ bé trong tay Đức Chúa Trời (dù chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô ích việc chúng tôi làm là việc đáng phải làm) hầu cho phổ biến về Đức Chúa Trời để mọi người nhận biết Ngài. Yêu mến Ngài hết lòng vâng lời và kính phục Ngài. Để mọi người nhận lấy phước hạnh chắc chắn của Ngài./.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top