Vương Quốc Của Đức Chúa Trời

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ – Phần 2

SỰ TẠO DỰNG TỐT LÀNH LẦN THỨ NHẤT. Nhìn lại công cuộc tạo dựng ban đầu của trời đất. Muôn vật loài người sẽ thấy được tình yêu lớn lao Đức Chúa Trời dành cho loài người mà Ngài yêu thương. Sau 6 ngày tạo dựng sắm sẵn mọi sự tốt lành Đức Chúa Trời …

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ – Phần 2 Đọc Tiếp »

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ – Phần 1

NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ HỘI THÁNH ĐẤNG CHRIST 1/- Nước Đức Chúa Trời Tốt Lành Từ Ban Đầu. Ban đầu Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa toàn năng đã tạo dựng trời đất muôn vật. Ngài đã tạo dựng một thế giới tốt lành cho loài người mà Ngài yêu thương. Sau khi hoàn tất sự tạo dựng tốt lành trên đất …

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ – Phần 1 Đọc Tiếp »

Scroll to Top