Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ – Phần 1

 • Một thế giới tốt lành mới được dựng nên.
 • Một vạn vật trên đất mới được hình thành.
 • Một loài người có sanh linh giống Đức Chúa Trời mới được khai sinh mà Đức Chúa Trời là chủ.
 • Một (vương quốc) nước Đức Chúa Trời mới được thể hiện mà trong nước đó Đức Chúa Trời là vua, loài người là dân sự.
 • Một gia đình (nhà Đức Chúa Trời) mới được thiết lập mà trong đó Đức Chúa Trời là Cha loài người là con.
 • Một mối quan hệ mật thiết giao hòa giữa Đức Chúa Trời và loài người vừa mới được khởi sự.

NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ HỘI THÁNH ĐẤNG CHRIST

1/- Nước Đức Chúa Trời Tốt Lành Từ Ban Đầu.

Ban đầu Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa toàn năng đã tạo dựng trời đất muôn vật.

Ngài đã tạo dựng một thế giới tốt lành cho loài người mà Ngài yêu thương. Sau khi hoàn tất sự tạo dựng tốt lành trên đất này Ngài công bố cho loài người được tự do thừa hưởng mọi sự tốt lành mà Ngài đã tạo dựng. Ngài cũng trao cho loài người quyền quản trị mọi vật trên trái đất này và ban phước cho loài người.

 • Một thế giới tốt lành mới được dựng nên.
 • Một vạn vật trên đất mới được hình thành.
 • Một loài người có sanh linh giống Đức Chúa Trời mới được khai sinh mà Đức Chúa Trời là chủ.
 • Một ( vương quốc) nước Đức Chúa Trời mới được thể hiện mà trong nước đó Đức Chúa Trời là vua, loài người là dân sự.
 • Một gia đình (nhà Đức Chúa Trời) mới được thiết lập mà trong đó Đức Chúa Trời là Cha loài người là con.
 • Một mối quan hệ mật thiết giao hòa giữa Đức Chúa Trời và loài người vừa mới được khởi sự.

2/- Đức Chúa Trời Đặt Loài Người Trước Sự Lựa Chọn.

 • Phục 30:19 Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống.
 • Ê-sai 65:12; 66:4 nên ta định cho các ngươi phải gươm dao, các ngươi thảy đều cúi xuống và bị giết; vì ta đã kêu, các ngươi không đáp lại; ta đã nói, các ngươi không lắng nghe, nhưng các ngươi đã làm điều ta ghét, và chọn điều ta chẳng đẹp lòng!; 66:4 thì ta cũng kén chọn những sự phỉnh dỗ, lấy những điều họ sợ mà giáng cho. Vì ta đã gọi mà chẳng ai thưa, ta đã phán mà họ không nghe, lại làm điều ác trước mắt ta, chọn điều ta không vừa ý..

Đức Chúa Trời muốn loài người sử dụng ý thức tự do chọn lấy, nhận lấy mọi điều, mọi mối quan hệ tốt lành mà Ngài mới tạo dựng bày tỏ ý muốn tốt lành của Ngài bằng sự phán dạy:

Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Câu 16 chọn sự sống – phước lành. 2:17 chọn sự chết – rủa sả.

 • Sáng-thế-ký 2:16-17 Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; 17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.

Ngài đặt trước loài người sự chọn lựa có ý thức vâng lời để được tốt lành và không vâng lời nghĩa là từ chối sự tốt lành sẽ phải nhận lấy điều xấu- sự chết.

 • Sáng-thế-ký 3. Loài người từ A-đam bởi nghe và làm theo lời kẻ nghịch thù cám dỗ là ma quỉ, Satan, nghe và làm theo tư dục lòng mình, ý mình, chiều và làm theo ý nhau (nghe lời vợ) nên họ chọn làm điều Chúa cấm. Sự không vâng lời: ăn trái cây dẫn đến sự chết. Họ đã không tin, không làm theo lời phán dạy tốt lành của Đức Chúa Trời.

Nếu loài người chọn vâng theo lời phán dạy của Đức Chúa Trời, điều đó có ý nghĩa rất lớn và rất tốt đẹp.

 • Bởi nếu tin vâng theo lời phán dạy của Đức Chúa Trời từ ban đầu:
 • Là họ đang tỏ lòng yêu mến Đức Chúa Trời là đang nhận biết Đức Chúa Trời Đấng tạo dựng toàn năng.
 • Là nhận biết mình là dân trong nước của vua là Đức Chúa Trời.
 • Là đang nhận biết mình là con cái trong gia đình của Cha mình là Đức Chúa Trời.
 • Là hành động bày tỏ mối liên hệ mật thiết giao hòa như thân thể ở trong sự điều khiển của đầu là Đức Chúa Trời.
 • Là bày tỏ lòng tin vào lời phán dạy của Ngài.

3/- Loài Người Đã Chọn Làm Theo Lời Ma Quỉ Và Theo Tư Dục (Ý Riêng) Của Mình, Của Nhau.

Thật đáng tiếc loài người đã chọn nghe và làm theo lời ma quỉ (kẻ cám dỗ họ làm trái sự phán dạy của Đức Chúa Trời. Satan – kẻ Luôn muốn làm theo sự ưa muốn của riêng mình).

Loài người đã chọn làm theo tiếng gọi của lòng mình là tư dục (tư dục là ý riêng của mình).

 • Sáng-thế-ký 3:6 Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.
 • 1-Giăng 2:16-17 Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. 17 Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
Sự mê tham của xác thịtNgười nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon.
Sự mê tham của mắtLại đẹp mắt và quí.
Sự kiêu ngạo của đờiVì để mở trí khôn bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.

4/- Kết Quả Sự Lựa Chọn Có Ý Thức Của Loài Người.

Dẫn đến kết quả:

 • Vì chọn không vâng lời Đức Chúa Trời Là chủ => Kết Quả:
 • Mất phước (sự tốt lành)
 • Đánh mất quyền làm tôi tớ của chủ tốt là Đức Chúa Trời.
 • Luôn ở dưới quyền làm tôi mọi cho chủ xấu là ma quỉ, Satan làm tôi mọi cho tư dục là chủ xấu trong lòng mình.
 • Tôi mọi cho chủ xấu là những người xấu (theo ý muốn của nhau).
 • Mặc nhiên trở thành dân sự tôi mọi dưới quyền lực của sự tối tăm. ma quỉ, Satan, tư dục của người là vua cai trị họ.
 • Loài người đã đánh mất sự yên nghỉ tốt lành.
 • Sống trên đất bị rủa sả, phải khó nhọc, buồn khổ, hiểm nguy và chết.
 • Phải làm tôi mọi cho tội lỗi, làm con cái ma quỉ là chiều theo ý muốn của Cha họ là tư dục và Satan mặc nhiên trở thành kẻ bất hòa, nghịch thù cùng Đức Chúa Trời.
 • Không còn được tương giao mật thiết thuận hòa cùng Đức Chúa Trời, bị ngăn cách tới Đức Chúa Trời.
 • Cô-lô-se 1:21 Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình.
 • Một nước của ma quỉ, Satan, loài người hay gọi là nước thế gian đã được hình thành thể hiện. Quyền lực của vua tối tăm là Satan, ma quỉ bao trùm bắt phục mọi người bởi tội lỗi. 
 • 1-Giăng 3:8 Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.

Bởi loài người đã chọn sự không vâng lời Đức Chúa Trời nên tất cả mặc nhiên trở thành thuộc về ma quỉ, thuộc nước của ma quỉ, nước thế gian. Tất cả mọi người ở trong nước này đều bị phán xét, bị đoán phạt, bị hư mất, đều nhận lấy cơn thịnh nộ, bị chết trong hình phạt nơi hỏa ngục đời đời.

 • Nếu chọn vâng lời Đức Chúa Trời Là chủ => Kết Quả:
 • Hưởng phước Đức Chúa Trời ban cho.
 • Có Đức Chúa Trời làm chủ.
 • Làm dân sự trong nước của vua trời.
 • Tự do, vui hưởng cuộc sống an bình, yên nghỉ trên đất không có sự rủa sả, không có sự khó nhọc, hiểm họa hay sự chết.
 • Được sống mãi trong mối quan hệ trong nhà Đức Chúa Trời có sự tương giao mật thiết, giao hòa như tình Cha con cùng Đức Chúa Trời.
 • Đó là nước Đức Chúa Trời mà Ngài tạo dựng sắm sẵn để ban cho loài người khi họ chọn vâng lời Ngài.

5/- Sự Hình Thành Nước Thế Gian.

Bởi sự không vâng lời nước Đức Chúa Trời đầy vinh hiển tốt lành, sự sống đời đời đã đóng lại, đã lìa xa loài người.

Loài người đã bị đuổi ra khỏi nước Đức Chúa Trời.

 • Sáng-thế-ký 3:23-24 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. 24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bim với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.

Chỉ có Đức Chúa Trời, Đấng có từ ban đầu, Đấng duy nhất đầy quyền năng và còn mãi mãi. Đấng sáng tạo tất cả mọi vật, có quyền trên mọi vật.

Đấng làm được mọi sự, biết hết mọi sự mới cho loài người biết được khởi đầu của mọi việc, quá trình và cuối cùng của mọi việc sẽ như thế nào, sẽ ra sao, sẽ đi về đâu. Đức Chúa Trời đã cho loài người được biết những sự việc bằng lời phán dạy chỉ dẫn của Ngài qua kinh thánh.

Những lời Kinh Thánh nói đến hiện trạng của loài người trong thế gian này (nước thế gian).

 • Loài người từ A-đam trở đi đều phạm tội.
 • Rôma 5:12, 17-18, 3:23 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội 17 Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào! 18 Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. 3:23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
 • Sáng-thế-ký 6:5,12; 8:21 Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu Luôn 12 Nầy, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. 8:21 Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ; ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm.
 • Rôma 6:23 “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (tiền công của tội lỗi là sự chết).
 • Giăng 8:34 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi.” (ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi). tôi mọi của tội lỗi là ở dưới quyền, ở trong quyền cai trị của tội lỗi.
 • 1-Giăng 3:8 “Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.” (kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ).
 • 1-Giăng 5:19 “Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ.” (…cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ).
 • Ê-phê-sô 2:1-3 “Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, 2 đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. 3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.” Tất cả mọi người đều ở dưới sự cầm quyền của vua chốn không trung, thần hành động trong tội nhân, con của Cha là ma quỉ đang bị đoán phạt là vua nước thế gian.
 • Giăng 12:31, 16:11 Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi. 16:11 Về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét.
 • Ê-phê-sô 6:12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.

6/- Lời Hứa Hủy Phá Nước Thế Gian Lập Nước Đức Chúa Trời.

Lời Hứa Ban Quyền Lực Sự sống Hủy phá Quyền Sự chết. Đức Chúa Trời Là Đấng Yêu Thương. 

Là Đấng yêu thương loài người dầu hiện trạng của loài người ở trong tội lỗi (nước thế gian). Đức Chúa Trời cũng dự liệu để giải cứu loài người khỏi nước tối tăm thế gian… để dời họ qua nước Ngài (nước Đức Chúa Trời) Đức Chúa Trời đã rao báo trước và liên tục về điều Ngài sẽ làm cho loài người.

Một tin tức tốt lành ban đầu đã được Ngài nói đến.

Về một quyền lực sẽ hình thành hủy phá quyền lực của Satan – tội lỗi -tối tăm – sự chết, quyền lực đó sẽ ra từ dòng dõi người nữ.

 • Sáng-thế-ký 3:15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.
 • Ê-sai 7:14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.

Người sẽ giày đạp đầu mày: nói lên một quyền lực sẽ hủy phá một quyền lực khác và cứ như thế trãi qua một thời gian dài cho đến kỳ Đức Chúa Trời định (kỳ đã trọn). Bức tranh về mộtvương quốc mà Đức Chúa Trời thiết lập cứ dần được sáng tỏ.

7/- Đức Chúa Trời Là Đấng Thành Tín Về Lời Hứa.

Kinh Thánh cho chúng ta biết bổn tính của Đức Chúa Trời khi làm gì cho loài người Ngài cũng báo trước để cho loài người nhận biết Ngài là Đấng duy nhất toàn năng, hằng sống cầm quyền tối cao trên muôn vật. Dầu muôn vật bội nghịch Ngài vẫn cầm quyền đoán phạt và quyền giải cứu.

 • Ê-sai 46:8-13 “Hãy nhớ mọi sự đó, hãy tỏ ra là Đấng trượng phu! Hỡi kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại! 9 Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. 10 Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. 11 Ta gọi chim ó đến từ phương đông, và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành, điều ta đã định, ta cũng sẽ làm. 12 Hỡi những người cứng lòng, xa cách sự công bình, hãy nghe ta phán. 13 Ta làm cho sự công bình ta đến gần, nó chẳng xa chi, và sự cứu rỗi của ta sẽ chẳng chậm trễ. Ta sẽ đặt sự cứu rỗi trong Si-ôn cho Y-sơ-ra-ên, là vinh hiển ta.”.

…rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên…

…nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên…

…điều ta đã rao ra ta sẽ làm hoàn thành…

 • Ê-sai 42:5-9 “Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên các từng trời và giương ra, đã trải đất với mọi sự ra bởi nó đã ban hơi sống cho dân ở trên nó, và thần linh cho mọi loài đi trên nó, có phán như vầy: 6 Ta, Đức Giê-hô-va, đã kêu gọi ngươi trong sự công bình; ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân nầy, làm sự sáng cho các dân ngoại, 7 để mở mắt kẻ mù, làm cho kẻ tù ra khỏi khám, kẻ ngồi trong tối tăm ra khỏi ngục. 8 Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một Đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm! 9 Nầy, những sự đầu tiên đã ứng nghiệm rồi, nay ta lại rao cho các ngươi sự mới; ta làm cho các ngươi biết trước khi nó nổ ra.”

…ta rao cho các ngươi sự mới, ta làm cho các ngươi biết trước khi nó nổ ra.

8/- Những Lời Tiên Tri Báo Sự Thiết Lập Nước Đức Chúa Trời.

Đấng có quyền lực giày đạp và giãi cứu sanh ra từ dòng dõi người nữ.

 • Sáng-thế-ký 3:15 “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.”
 • Ê-sai 7:14 “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên”.
 • Được ứng nghiệm:
 • Ma-thi-ơ 1:13-25 “Xô-rô-ba-bên sanh A-bi-út; A-bi-út sanh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sanh A-xô. 14 A-xô sanh Sa-đốc; Sa-đốc sanh A-chim; A-chim sanh Ê-li-út; 15 Ê-li-út sanh Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sanh Ma-than; Ma-than sanh Gia-cốp; 16 Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ. 17 Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ, lại cũng có mười bốn đời. 18 Vả, sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. 19 Giô-sép, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. 20 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. 21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus , vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. 22 Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng Đấng tiên tri mà phán rằng: 23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 24 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; 25 song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.”.
 • Ga-la-ti 4:4 “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp”;
 • Lu-ca 1:35 “Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là con Đức Chúa Trời.”; 2:10-11 “Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa”.

9/- Đấng Làm Hoàn Thành Lời Hứa Là Đấng Chịu Xức Dầu. Đấng Mê-si – Đấng Christ.

Như vậy một Đấng sanh ra từ dòng dõi người nữ, bởi Đức Thánh Linh, Đấng ấy sẽ làm công việc và chức vụ mà Đức Chúa Trời đã rao báo từ ban đầu và liên tục cho đến khi điều đó thành hình.

Công việc, chức vụ và quyền lực được tỏ ra bằng danh hiệu “Đấng Christ” theo tiếng Hy Lạp đương thời Chúa Jêsus. Theo tiếng Hơ-bơ-rơ thuộc dân Y-sơ-ra-ên là Đấng “Mê-si”.

Cả hai đều có nghĩa là “Đấng chịu xức dầu”.

 • Ý nghĩa sự xức dầu (bằng dầu).
 • Kinh Thánh cho biết khi Đức Chúa Trời tỏ ý định chọn những người làm công việc chức vụ gì cho Đức Chúa Trời thì kẻ ấy sẽ được xức dầu như:
 • Xức dầu lập chức tế lễ.
 • Xuất 29:7-9 “cùng lấy dầu xức đổ trên đầu và xức cho người. 8 Lại biểu các con trai A-rôn đến gần mặc áo lá cho họ, 9 rồi lấy đai thắt lưng và đội mũ cho A-rôn cùng các con trai người. Thế thì, chức tế lễ sẽ bởi mạng lịnh định đời đời cho họ. Ngươi lập A-rôn và các con trai người là thế.”; 30:30 “Ngươi cũng hãy xức dầu cho A-rôn cùng các con trai người, biệt họ riêng ra thánh, để làm chức tế lễ trước mặt ta.”;
 • Lê-vi 6:22 “Con trai nào của A-rôn chịu xức dầu đặng thế cho người làm thầy tế lễ cũng phải dâng của lễ nầy. Ấy là một luật lệ đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va: họ phải xông hết trọn của lễ nầy.”
 • Dân-số 7:1 “Khi Môi-se đã dựng xong đền tạm, và đã xức dầu cùng biệt riêng ra thánh hết thảy đồ đạc của đền tạm, xức dầu và biệt riêng ra thánh bàn thờ và hết thảy đồ đạc của bàn thờ rồi,”.
 • Xức dầu làm công việc giãi cứu và làm vua.
 • 1-Sa-mu-ên 9:16-17 “Ngày mai, tại giờ nầy, ta sẽ sai một người ở xứ Bên-gia-min đến cùng ngươi; ngươi sẽ xức dầu cho người làm vua của dân Y-sơ-ra-ên ta. Người sẽ giải cứu dân ta khỏi tay dân Phi-li-tin; vì ta đã đoái xem dân ta, và tiếng của chúng đã thấu đến ta. 17 Khi Sa-mu-ên thấy Sau-lơ, Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Kìa là người mà ta đã bảo ngươi; ấy người sẽ quản trị dân ta.”; 10:1 “Sa-mu-ên lấy một ve nhỏ đựng dầu, đổ trên đầu Sau-lơ, hôn người, mà nói rằng: Nầy Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ngươi đặng ngươi làm vua của cơ nghiệp Ngài.”; 16:3 “Ngươi sẽ mời Y-sai dự tế. Ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi phải làm; rồi ngươi sẽ nhân danh ta xức dầu kẻ ta chỉ cho ngươi.”, 13 “Sa-mu-ên lấy sừng dầu, xức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Đa-vít. Sa-mu-ên đứng dậy đi về Ra-ma.”.
 • Xức dầu làm tiên tri.
 • 1-Các vua 19:16 “ngươi cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu, con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên; và ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên-Mê-hô-la, làm tiên-tri thế cho ngươi.”;
 • Phục 18:18-19 “Bằng có ai không nghe theo lời ta mà Đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó.”
 • Xức dầu bằng thần linh.

Xức dầu để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước về Đức Chúa con (Đấng Christ).

 • Công vụ 4:24-28 “Mọi người nghe đoạn, thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, là Đấng dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong đó, 25 và đã dùng Đức Thánh Linh, phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, là vua Đa-vít, rằng: Vì sao các dân nổi giận, Lại vì sao các nước lập mưu vô ích? 26 Các vua trên mặt đất dấy lên, Các quan hiệp lại, Mà nghịch cùng Chúa và Đấng chịu xức dầu của Ngài… 27 Vả, Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân ngoại, cùng dân Y-sơ-ra-ên thật đã nhóm họp tại thành nầy đặng nghịch cùng Đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã xức dầu cho, 28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước.”
 • Xức dầu để giảng tin lành.
 • Ê-sai 61:1-2 “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; 2 đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu”.
 • Xức dầu để giải cứu.
 • Ê-sai 61:1-2 “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; 2 đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu”.
 • Lu-ca 4:17-21 “Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: 18 Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; 19 Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. 20 Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. 21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.”.

Đức Chúa Jêsus chính là người mà Đức Chúa Trời đã chọn, đã định, đã xức dầu bằng thần linh cho để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài, đã định trước trong Công vụ 4; Công vụ 4:27-28 và Kinh Thánh dùng danh xưng “Đấng Christ”.

Ý định lập Đấng Christ và định cho loài người được hưởng phước từ Đấng Christ, được vào nước Đức Chúa Trời bởi Đấng Christ. ý định đó của Đức Chúa Trời đã có trước khi sáng thế.

 • Ê-phê-sô 1:3-11 “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, 4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, 6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài! 7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, 8 mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, 9 khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài – 10 để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn – hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. 11 Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán”.
 • 2-Ti-mô-thê 1:9-10 “Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng, 10 mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng.”

Các lời tiên tri nghĩa đen và nghĩa bóng nói về công việc, chức vụ, sự đến, sự thiết lập nước Đức Chúa Trời, sự cầm quyền làm vua của Đấng Christ.

 • Đấng Christ có quyền lực:
 • Sáng-thế-ký 3:15 “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.”
 • Ga-la-ti 4:4 “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp”
 • Lu-ca 2:11 “ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa.”
 • Đấng Christ tốt lành, tinh sạch, vô tội chịu chết để làm áo che đậy tội lỗi.
 • Sáng-thế-ký 3:21 “Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.”
 • 2-Cô-rinh-tô 5:3-4 “miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần truồng. 4 Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm nầy, than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi.”
 • Đấng Christ làm sinh tế chuộc tội.

Của lễ mà A-bên dâng bởi đức tin là bởi nghe và vâng theo lời phán của Đức Chúa Trời mà A-bên đã dùng con chiên đầu lòng chịu chết để làm sinh tế dâng cho Đức Chúa Trời vừa lòng. Hình ảnh này nói trước cho loài người biết rằng Đức Chúa Trời sẽ xức dầu cho Đấng đến thế gian này để mang lấy tội lỗi nhân loại – chịu phạt vì cớ tội lỗi – chịu chết thay cho sự chết của nhân loại y như hình ảnh mà Đức Chúa Trời đã truyển dạy về sự dâng sinh tế trãi qua từ A-đam đến Giăng Báp-tít:

 • Sáng-thế-ký 4:4 “A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người”; Ê-sai 53:4-12.

Xem thêm bài Ca-in và A-bên.

 • Đấng Christ lập giao ước mới.
 • Giao ước đã lập – giao ước định tội, cho biết tội.
 • Giao ước sẽ lập – giao ước chuộc tội, xưng công bình.
 • Ê-xê-chi-ên 16:60-63 “Dầu vậy, ta sẽ nhớ lại giao ước ta đã lập với mầy đương ngày mầy thơ bé, ta vì mầy sẽ lập một giao ước đời đời. 61 Khi mầy sẽ nhận lấy những chị em mầy, mầy sẽ nhớ lại đường lối mình mà hổ thẹn; bấy giờ ta sẽ trao chúng nó cho mầy làm con gái, nhưng không cứ theo giao ước mầy. 62 Ta sẽ lập giao ước ta với mầy, mầy sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va; 63 hầu cho mầy được nhớ lại và hổ ngươi; vì cớ sự xấu hổ mầy, mầy chẳng còn mở miệng nữa, khi ta đã tha thứ mọi điều mầy đã làm, Chúa Giê-hô-va phán vậy.”
 • Giê-rê-mi 31:31-34 “Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa. 32 Giao ước nầy sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy.33 Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. 34 Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.”.
 • Giao ước đã lập – giao ước cũ.
 • Giao ước sẽ lập – giao ước mới.
 • Giê-rê-mi 32:38-42 “Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. 39 Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng một đường lối như nhau, hầu cho kính sợ ta đời đời, để chúng nó và con cháu nối sau đều được phước. 40 Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng: Ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho; và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa khỏi ta. 41 Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng hết linh hồn trồng chúng nó trong đất nầy. 42 Đức Giê-hô-va phán: Như ta đã giáng mọi tai vạ lớn trên dân nầy, ta cũng sẽ giáng cho mọi sự lành ta đã hứa.”

“Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó.” lập giao ước đời đời.

 • Đấng Christ phó mình lập giao ước.
 • Ê-sai 42:1-9 “Nầy, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ; là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. 2 Người sẽ chẳng kêu la chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. 3 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dụt tim đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công bình. 4 Người chẳng mòn mỏi, chẳng ngã lòng, cho đến chừng nào lập xong sự công bình trên đất; các cù lao sẽ trông đợi luật pháp người. 5 Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên các từng trời và giương ra, đã trải đất với mọi sự ra bởi nó đã ban hơi sống cho dân ở trên nó, và thần linh cho mọi loài đi trên nó, có phán như vầy: 6 Ta, Đức Giê-hô-va, đã kêu gọi ngươi trong sự công bình; ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân nầy, làm sự sáng cho các dân ngoại, 7 để mở mắt kẻ mù, làm cho kẻ tù ra khỏi khám, kẻ ngồi trong tối tăm ra khỏi ngục. 8 Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một Đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm! 9 Nầy, những sự đầu tiên đã ứng nghiệm rồi, nay ta lại rao cho các ngươi sự mới; ta làm cho các ngươi biết trước khi nó nổ ra.”.

Đấng Christ sẽ lập giao ước hòa bình, làm kẻ chăn và làm vua trên ngôi Đa-vít.

 • Ê-xê-chi-ên 34:23-31 “Ta sẽ lập trên chúng nó chỉ một kẻ chăn, người sẽ chăn chúng nó, tức là Đa-vít, tôi tớ ta. Ấy là người sẽ chăn chúng nó, người sẽ làm kẻ chăn chúng nó. 24 Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, còn Đa-vít, tôi tớ ta, sẽ làm vua giữa chúng nó. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán vậy. 25 Bấy giờ ta sẽ kết với chiên ta một giao ước hòa bình. ta sẽ làm cho những thú dữ trong đất dứt đi, đặng dân ta có thể ở yên ổn trong đồng vắng và ngủ trong rừng. 26 Ta sẽ làm cho chúng nó với các miền chung quanh đồi ta nên nguồn phước. Ta sẽ khiến mưa sa nơi mùa thuận tiện, ấy sẽ là cơn mưa của phước lành. 27 Cây ngoài đồng sẽ ra trái, và đất sẽ sanh hoa lợi. Chúng nó sẽ ở yên trong đất mình, và sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã bẻ gãy những đòn của ách chúng nó, và đã giải cứu chúng nó ra khỏi tay những kẻ bắt chúng nó phục dịch. 28 Chúng nó sẽ chẳng làm mồi của các dân ngoại nữa; những loài thú của đất sẽ chẳng nuốt chúng nó nữa; chúng nó sẽ ở yên ổn, chẳng ai làm cho sợ hãi. 29 Ta sẽ sắm vườn có danh tiếng cho chúng nó, chúng nó sẽ không chết đói trong đất mình nữa, và cũng không còn chịu sự hổ nhuốc của các nước nữa. 30 Chúng nó sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng nó, ở cùng chúng nó, và biết nhà Y-sơ-ra-ên chúng nó là dân ta, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 31 Bay là chiên của ta, là chiên của đồng cỏ ta; bay là loài người và ta là Đức Chúa Trời bay, Chúa Giê-hô-va phán vậy.”
 • Ê-xê-chi-ên 37:24-26 “Tôi tớ ta là Đa-vít sẽ làm vua trên chúng nó. Hết thảy chúng nó sẽ có chỉ một kẻ chăn; chúng nó sẽ bước theo các mạng lịnh của ta; chúng nó sẽ gìn giữ các luật lệ của ta và làm theo. 25 Chúng nó sẽ ở đất mà ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp, và là đất tổ phụ các ngươi đã ở. Chúng nó, con cái chúng nó, và con cái của con cái chúng nó sẽ ở đó cho đến đời đời; tôi tớ ta là Đa-vít sẽ làm vua chúng nó mãi mãi. 26 Vả, ta sẽ lập với chúng nó một giao ước hòa bình; ấy sẽ là một giao ước đời đời giữa chúng nó với ta. Ta sẽ lập chúng nó và làm cho đông đúc. Ta sẽ đặt nơi thánh ta giữa chúng nó đời đời.”

“Tôi tớ ta là Đa-vít sẽ làm vua trên chúng nó. Hết thảy chúng nó sẽ có chỉ một kẻ chăn; chúng nó sẽ bước theo các mạng lịnh của ta; chúng nó sẽ gìn giữ các luật lệ của ta và làm theo.”

10/- Lời Tiên Tri Rao Báo Trước Thời Điểm Địa Điểm. Các Dấu Hiệu Tỏ Ra Sự Đến Của Nước Đức Chúa Trời Trong Cựu Ước.

Thời điểm nước Đức Chúa Trời sẽ đến.

Từ A-đam cho đến thời tiên tri Đa-ni-ên ước tính khoảng 3400 năm.

Đức Chúa Trời đã liên tục rao báo trước tò ý định lập nước Đức Chúa Trời. vua nước Đức Chúa Trời, tiên tri lớn của Đức Chúa Trời, thầy tế lễ tối cao của Đức Chúa Trời, sinh tế chuộc tội, Đấng giải cứu,

con Đức Chúa Trời, vv… công vụ, chức vụ và quyền lực được gôm tóm cho Đấng sẽ đến mà Đức Chúa Trời chọn lập được gọi là Đấng chịu xức dầu – Đấng Mê-si (Đấng Christ).

Đến thời tiên tri Đa-ni-ên sau A-đam khoảng 3400 năm, trước Đức Chúa Jêsus khoảng 600 năm đương thời vua Nê-bu-cát-nết-sa đế quốc Ba-by-lon (Đa-ni-ên 2). Tiên tri Đa-ni-ên đã giãi điềm chiêm bao của vua trong sự hiện thấy về pho tượng như sau:

 • Đa-ni-ên 2:31-45 “Hỡi vua, vua nhìn xem, và nầy, có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường; đứng trước mặt vua, và hình dạng dữ tợn. 32 đầu pho tượng nầy bằng vàng ròng; ngực và cánh tay bằng bạc; bụng và vế bằng đồng; 33 ống chân bằng sắt; và bàn chân thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét. 34 vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng, và làm cho tan nát. 35 Bấy giờ sắt, đất sét, đồng, bạc, và vàng đều cùng nhau tan nát cả; trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó; nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. 36 Đó là điềm chiêm bao. Bây giờ chúng tôi sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua. 37 Hỡi vua, vua là vua các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh, và sự vinh hiển cho vua. 38 Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời, dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy; vậy vua là cái đầu bằng vàng. 39 Nhưng sau vua, sẽ dấy lên một nước khác, kém nước của vua; rồi một nước thứ ba, tức là đồng, sẽ cai quản khắp đất. 40 Lại có một nước thứ tư mạnh như sắt; vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy. 41 Còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân nửa bằng đất sét nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra; nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét. 42 Những ngón chân nửa sắt nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh nửa giòn. 43 vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người; song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét. 44 Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời; 45 theo như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc, và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau nầy sẽ đến. Điềm chiêm bao nầy là thật, và lời giải nó là chắc chắn.”.

Như vậy có bốn nước hùng mạnh sẽ nối theo nhau trị vì từ đế quốc Ba-by-lon là một thì đến nước hùng mạnh thứ tư thì Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Một nước có quyền lực, lan rộng, hủy diệt, đánh tan các quyền lực khác và tồn tại đời đời.

 • Đa-ni-ên 2:44-45 “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời; 45 theo như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc, và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau nầy sẽ đến. Điềm chiêm bao nầy là thật, và lời giải nó là chắc chắn.”

Như vậy Đức Chúa Trời đã rao báo trước thời điểm mà nước Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện.

 • Đó là vào thời trị vì của đế quốc thứ tư.
 • Theo dòng lịch sử của thế giới loài người thì đế quốc Ba-by-lon:
 • Nước thứ nhất: đế quốc Ba-by-lon khoảng 606-536 trước Chúa (TCN).
 • Nước thứ hai: đế quốc Ba-tư khoảng 536- 332 trước Chúa(TCN).
 • Nước thứ ba: đế quốc Hylạp khoảng 331-146 trước Chúa(TCN).
 • Nước thứ tư: đế quốc La-mã khoảng 146TC- 400SC(SCN).

Chúa Jêsus Christ đã sinh ra, đã rao giảng về nước Đức Chúa Trời và lập nước Đức Chúa Trời trong thời kỳ nước thứ tư tức đế quốc La-mã. Vậy lời tiên tri về thời điểm xuất hiện nước Đức Chúa Trời phải được ứng nghiệm.

 • Địa điểm (nơi chốn).
 • Ê-sai 2:2-3 “Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, 3 và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem.”

Tiên tri Ê-sai đã nói tiên tri trước thời Đấng Christ khoảng 700 năm vể đường lối Luật pháp của nước Đức Chúa Trời sẽ ra từ Si-ôn, từ Giê-ru-sa-lem.

 • Thi thiên 2:1-2,6 “Nhân sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không? 2 Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài mà rằng: 6 Dầu vậy, ta đã lập vua ta Trên Si-ôn là núi thánh ta.”
 • Từ Ê-sai 59:20 “Đấng Cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đức Giê-hô-va phán vậy.”
 • Đấng cứu chuộc sẽ đến Si-ôn.
 • Xa-cha-ri 9:9 “Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái.”
 • Mi-chê 4:1-2 “Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; 2 và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem.”;

“Đấng chịu xức dầu xưng vị vua tại Giê-ru-sa-lem. Ngài là vua công bình ban sự cứu rỗi”. Như vậy lời báo trước của Đức Chúa Trời về vua và nước Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện từ Giê-ru-sa-lem.

Các dấu hiệu để nhận biết nước Đức Chúa Trời sẽ đến và đến gần.

 • 1. Đấng đem phước ra từ dòng dõi Áp-ra-ham.
 • Sáng-thế-ký 12:1-3 “Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà Cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. 2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.”; 18:18 “Vì Áp-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước.”; 22:17-18 “sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. 18 Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.”; 26:4-5 “Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ nầy; hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước; 5 vì Áp-ra-ham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lịnh, luật và lệ của ta.”.
 • 2. Ngôi vua nước Đức Chúa Trời ra từ Y-sơ-ra-ên chi phái Giu-đa.
 • Sáng-thế-ký 49:10 “Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, Cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới, Và các dân vâng phục Đấng đó.”
 • Dân số 24:17-19 “Tôi thấy Người, nhưng chẳng phải bây giờ; Tôi xem Người, nhưng chẳng phải ở gần; Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, Một cây phủ việt trồi lên từ Y-sơ-ra-ên; Người sẽ đâm lủng Mô-áp từ đầu nầy tới đầu kia, Hủy diệt dân hay dấy giặc nầy. 18 Người sẽ được Ê-đôm làm cơ nghiệp; Sẽ được Sê-i-rơ, là kẻ thù nghịch mình, làm sản nghiệp. Y-sơ-ra-ên sẽ tỏ ra sự cường thạnh mình. 19 Đấng ra từ Gia-cốp sẽ cầm quyền, Người sẽ diệt những dân sót của thành.”
 • 3. Đấng chịu xức dầu “Đấng Christ” ra từ dòng dõi Đa-vít để làm vua đời đời.
 • Ê-sai 11:1-2 “Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. 2 Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn-ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va.”
 • 2-Sa-mu-ên 7:16 “Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được vững bền trước mặt ngươi đời đời; ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi.”
 • Ê-sai 9:6 “Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!”
 • Giê-rê-mi 23:5-6 “Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất. 6 Đương đời vương đó, Giu-đa sẽ được cứu; Y-sơ-ra-ên sẽ ở yên ổn, và người ta sẽ xưng danh Đấng ấy là: Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta!”; 33:17 “Vả, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đa-vít sẽ chẳng thiếu một người nam để ngồi trên ngai nhà Y-sơ-ra-ên;”
 1. Đấngchịu xức dầu sẽ sanh ra từ người nữ đồng trinh, con trẻ sanh ra là con trai.
 • Ê-sai 7:14 “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên”; 9:5-6 “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. 6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!”.
 • 5. Đấng cai trị có gốc tích từ trước vô cùng sẽ sanh ra tại Bết-lê-hem. Mi-chê 5:1-3 “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. 2 Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ đã sanh đẻ, và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Y-sơ-ra-ên. 3 Ngài sẽ đứng vững, và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va với oai vọng của danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà chăn bầy của mình; và chúng nó sẽ ở yên, vì nay Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất.”.
 • 6. Khi Đấng Christ đến sẽ có tiên tri, sứ giả rao báo dọn đường.
 • Ê-sai 40:1-5 “Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân ta. 2 Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó đã được tha; nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình.3 Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! 4 Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống: các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. 5 Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.”;
 • Ma-la-chi 3:1 “Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Nầy, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” 4:5-6 “Nầy, ta sẽ sai Đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. 6 Người sẽ làm cho lòng Cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng Cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.”
 1. Được xức dầu bằng thần linh để nhận được quyền nănglàmcông việc, chức vụ và rao giảng tin lành. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài.
 • Ê-sai 11:2 “Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn-ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va.” 42:1-4 “Nầy, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ; là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. 2 Người sẽ chẳng kêu la chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. 3 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dụt tim đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công bình.4 Người chẳng mòn mỏi, chẳng ngã lòng, cho đến chừng nào lập xong sự công bình trên đất; các cù lao sẽ trông đợi luật pháp người.”; 61:1-2 “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; 2 đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu”
 • Công vụ 10:38 “thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.”
 • Giăng 3:34 “Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực.”
 • Ma-thi-ơ 3:16-17 “Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. 17 Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.”; 17:5 “Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời con đó!”
 • Công vụ 4:27 “Vả, Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân ngoại, cùng dân Y-sơ-ra-ên thật đã nhóm họp tại thành nầy đặng nghịch cùng Đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã xức dầu cho,”.

Các dấu hiệu này được nhận thấy có nơi Đức Chúa Jêsus từ sự giáng sinh đến lúc thăng thiên về trời. Đấng chịu xức dầu (Đấng Christ) chính là người tên là Jêsus ở Na-xa-rét.

Như vậy Đức Chúa Trời đã bày tỏ chương trình ý định tốt lành của Ngài dành cho loài người nhận biết tình yêu Ngài và vâng phục Ngài mà hưởng được sự tốt lành đó.

Vì loài người hữu hạn không tự tạo nên sự tốt lành cho mình. Ngược lại loài người còn đánh mất sự tốt lành mà Đức Chúa Trời dành cho họ bằng cách không tin vào lời phán dạy của Đức Chúa Trời.

Cũng bởi không tin, không vâng theo lời phán dạy của Đấng tạo ra mình mà tất cả đều tự nhiên trở thành con cái bội nghịch, con sự thạnh nộ, con hư mất, con theo ma quỉ… Bởi sự không làm theo lời phán dạy đồng nghĩa với sự không tin vào lời Đức Chúa Trời. Ban đầu họ từ nước Đức Chúa Trời bị dời ra (nước ma quỉ – nước thế gian), từ nước sự sáng bị dời qua nước tối tăm, từ sự chúc phước trở nên bị rủa sả.

11/- Nhận Biết Bản Tính Đức Chúa Trời Và Nhận Biết Hiện Trạng Của Loài Người.

Nhìn vào lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh từ Sáng-thế-ký đến sách Ma-la-chi loài người sẽ thấy sự bày tỏ về một Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên muôn vật, cầm quyền trên muôn vật. Đầy quyền năng, khôn ngoan, thông sáng, công bình, thánh khiết, yêu thương, nhân từ, biết hết mọi sự, làm được mọi sự,vv… Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành trọn vẹn.

Cũng bởi sự bày tỏ bằng lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh cùng với sự trãi nghiệm cuộc sống qua các thời đại thế hệ từ ban đầu cho đến nay Đức Chúa Trời muốn loài người cần nhận biết về một loài người như sau:

Bởi Đức Chúa Trời tạo dựng: loài người không có quyền năng tự có. Loài người không tự tồn tại nghĩa là họ không thể sống nếu không nương dựa vào muôn vật do Đức Chúa Trời tạo dựng nên như: đất, nước, không khí, ánh sáng, thức ăn,vv…

 • Một loài người: bất năng, dại dột, tăm tối, bất công, ô uế, thù ghét, gian ác,vv… gọi là dân của nước thế gian.
 • Một loài người vô phương cách thoát khỏi quyền lực tội lỗi, tối tăm, sự chết tức nước thế gian vì không có năng lực thoát khỏi nước thế gian nên dù có cố gắng đến đâu loài người cũng không tự mình có được sự sống tốt lành, không tự mình làm nên xứng đáng vào nước Đức Chúa Trời.

12/-Sự Bày Tỏ Về Đấng Chịu Xức Dầu – Đấng Mê-si – Đấng Christ Cho Dân Tộc Y-sơ-ra-ên.

Từ ban đầu Đức Chúa Trời đã có lời hứa ban Đấng giải cứu (Đấng chịu xức dầu, Đấng Mê-si, Đấng Christ) cho các tổ phụ của dân tộc Y-sơ-ra-ên như A-đam, Nô-ê, Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp,vv…

Gia-cốp có tên do Đức Chúa Trời đặt là Y-sơ-ra-ên. dân tộc Y-sơ-ra-ên bao gồm 12 người con trai của Gia-cốp trở nên 12 chi tộc trong dân tộc Y-sơ-ra-ên.

Môi-se vị tiên tri lớn được Đức Chúa Trời chọn để dùng quyền phép làm công việc cho Đức Chúa Trời là dẫn dắt dân tộc Y-sơ-ra-ên ra khỏi thân phận làm nô lệ người Ai Cập, đi đến vùng đất hứa ban cho là xứ Ca-na-an để có cuộc sống tự do tốt đẹp.

Giô-suê người trung tín với Đức Chúa Trời kế vị Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào đất Ca-na-an định cư tại đó tới thời tiên tri Sa-mu-ên thì lập nước Y-sơ-ra-ên có vua cai trị là Sau-lơ, Đa-vít, Sa-lô-môn kế tiếp là các vị vua thuộc dòng dõi nhà Đa-vít.

Lịch sử dân tộc và đất nước Y-sơ-ra-ên đã được các tiên tri của Đức Chúa Trời ghi chep lại và Đức Chúa Trời cũng bày tỏ bổn tính, tình yêu, công việc của Ngài qua sự ghi chép của các tiên tri nhất là bày tỏ sẽ lập Đấng Mê-si để giải cứu và ban phước.

Cho đến thời tiên tri Ma-la-chi (từ A-đam đến tiên tri Ma-la-chi khoảng 3600 năm trước Chúa) thì người Y-sơ-ra-ên (Do Thái) đã có đủ và thường xuyên sử dụng Kinh Thánh là sách mà ngày nay chúng ta gọi là Kinh Thánh cựu ước.

Qua việc thường xuyên đọc và nghe đọc Kinh Thánh người Y-sơ-ra-ên nhận biết rằng: Đức Chúa Trời quyền năng hứa sẽ lập một vị vua từ dòng dõi nhà Đa-vít.

Lập một vương quốc sẽ do vua đó cai trị sẽ trở thành nước lớn hùng mạnh dưới trời trị vì lâu dài (đời đời) của vị vua. dân chúng sẽ sống một đời phước hạnh.

Gọi theo cách lập vua của người Y-sơ-ra-ên là Đấng chịu xức dầu để làm vua là Đấng Mê-si (Đấng Christ).

13/- Sự Trông Đợi Đấng Mê-si Đến Lập Nước Đức Chúa Trời.

Vì nhận biết và tin như vậy người Y-sơ-ra-ên luôn sống trong niềm hy vọng trông đợi Đấng Mê-si đến để làm vua của họ, để họ có được đời sống bình an. Niềm hy vọng thiết tha đó càng bùng cháy hơn trong thời kỳ làm nô lệ dưới ách cai trị của bốn đế quốc nối theo nhau từ đế quốc Ba-By-Lon, Ba Tư, Hy Lạp và hiện thời đế quốc La Mã khoảng 600 năm trước Chúa.

14/- Đấng Mê-si – Đấng Christ Đã Đến Đúng Thời Điểm Nước Thứ Tư (Đế Quốc La-mã).

Thời điểm Đấng Mê-si (Đấng Christ) đến như chúng ta đã biết qua kinh thánh. Đấng chịu xức dầu làm vua và lập nước Đức Chúa Trời sẽ đến và lập nước vào thời điểm vương quốc thứ tư tức đế quốc La Mã đang cai trị. Điều này được gọi là tới kỳ đã trọn (đã định). nước Đức Chúa Trời đã đến gần, sắp hiện ra.

Sự mong đợi Đấng Mê-si càng mòn mõi hơn trong thời kỳ này khi mà sự cai trị của đế quốc thứ tư (La Mã) đã kéo dài hàng mấy chục năm. Dẫu thiết tha mong đợi như vậy nhưng người Y-sơ-ra-ên vẫn biết rằng thời điểm Đấng Mê-si đến phải sau sự đến của tiên tri Ê-li nghĩa là theo lời Kinh Thánh thì tiên tri Ê-li phải đến trước để dọn đường chuẩn bị cho Đấng Mê-si đến sau.

 • Ê-sai 40:1-5 “Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân ta. 2 Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó đã được tha; nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình. 3 Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! 4 Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống: các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. 5 Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.”.
 • Ma-la-chi 4:5-6 “Nầy, ta sẽ sai Đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. 6 Người sẽ làm cho lòng Cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng Cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.”

15/- Sứ Giả Giăng Báp-tít Đến Trước Dọn Đường.

Từ khi đế quốc thứ tư khởi cai trị đã gần 100 năm. Đế quốc La mã khoảng 60 năm trước Chúa đến lúc Giăng Báp-tít rao giảng nước Đức Chúa Trời khoảng 30 năm sau Chúa.

Từ tiên tri Ma-la-chi đến tiên tri Giăng Báp-tít là Ê-li có khoảng thời gian 300 năm. Đây là khoảng thời gian Đức Chúa Trời yên lặng với loài người, không sai một Đấng tiên tri nào để bày tỏ lời Ngài, giống thời gian yên lặng trước thời kỳ tiên tri Samuên.

 • 1-Sa-mu-ên 3:1 “Sa-mu-ên thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Hê-li. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi, và những sự hiện thấy chẳng năng có.”.

Tiên Tri Giăng Báp-tít Sanh Ra

Khi đế quốc La Mã (nước thứ tư) cầm quyền cai trị được khoảng 60 năm. Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên báo tin sự sanh ra tiên tri Giăng như lời Ngài đã phán trước.

 • Lu-ca 1:13-20 “Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. 14 con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. 15 Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. 16 Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ; 17 chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng Cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. 18 Xa-cha-ri thưa rằng: Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. 19 Thiên sứ trả lời rằng: Ta là Gáp-ri-ên, đứng trước mặt Đức Chúa Trời; Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng nầy. 20 Nầy, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm.”.

Giăng lớn lên ở nơi đồng vắng cho đến ngày Đức Chúa Trời kêu gọi làm công việc Ngài.

 • Lu-ca 1:80 “Vả, con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Y-sơ-ra-ên.”. Giăng được khoảng 30 tuổi thì bắt đầu chức vụ mình rao giảng tin lành, làm phép Báp-têm về sự ăn năn để được tha tội.
 • Lu-ca 3:3-18 “Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn để được tha tội, 4 như lời đã chép trong sách Đấng tiên tri Ê-sai rằng:

Có tiếng kêu la trong đồng vắng:

Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài.

5 Mọi nơi sũng thấp sẽ lấp cho đầy,

Các núi các gò thì bị hạ xuống;

Đường quanh quẹo thì làm cho ngay,

Đường gập ghềnh thì làm cho bằng;

6 Và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời.

7 Vậy, Giăng nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp-têm rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? 8 Thế thì, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn; và đừng tự nói rằng: Áp-ra-ham là tổ phụ chúng ta; vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được. 9 Cái búa đã để kề gốc cây; hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm.

10 Chúng bèn hỏi Giăng rằng: Vậy thì chúng tôi phải làm gì? 11 Người đáp rằng: Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có; và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. 12 Cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp-têm; họ hỏi rằng: Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? 13 Người nói rằng: Đừng đòi chi ngoài số luật định. 14 Quân lính cũng hỏi rằng: Còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: Đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình.

15 Bởi dân chúng vẫn trông đợi, và ai nấy đều tự hỏi trong lòng nếu Giăng phải là Đấng Christ chăng, 16 nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước; song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. 17 Tay Ngài sẽ cầm nia mà giê thật sạch sân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho; nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt. 18 Trong khi Giăng rao truyền tin lành, thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa.”.

Lúc này dân Y-sơ-ra-ên rất mong đợi Đấng Mê-si (Đấng Christ) đến nên khi Giăng rao giảng tin lành về sự đến của Đấng Christ và sự đến nước Đấng Christ tức là nước Đức Chúa Trời thì cả dân chúng Y-sơ-ra-ên đều đến cùng người để chịu phép Báp-têm để chuẩn bị tấm lòng tiếp nhận Đấng Christ.

 • Ma-thi-ơ 3:1-6 “Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê, 2 rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần! 3 Ấy là về Giăng Báp-tít mà Đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng:

Có tiếng kêu trong đồng vắng:

Hãy dọn đường Chúa,

Ban bằng các nẻo Ngài.

4 Vả, Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. 5 Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người; 6 và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh.”

 • Công vụ 19:4 “Phao-lô bèn nói rằng: Giăng đã làm phép báp-têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jêsus.”
 • Ma-thi-ơ 3:11 “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.”
 • Mác 11:10 “Phước cho nước đến, là nước vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!”; 15:43 “có một người tên là Giô-sép, ở thành A-ri-ma-thê, là nghị viên tòa công luận có danh vọng, cũng trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bạo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus.”.

16/- Chúa Jêsus Chính Là Đấng Chịu Xức Dầu.

Đấng Christ Rao Giảng tin Lành Về nước Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jêsus Được Xức Dầu Bằng Thánh Linh

 • Mác 1:9 -11 “Vả, trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh. 10 Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. 11 Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.”.

Khi Chúa Jêsus đã được xức dầu bằng Đức Thánh Linh. Ngài có quyền phép Đức Thánh Linh và bắt đầu công việc chức vụ Đấng Christ. Lúc bắt đầu khởi sự công việc Ngài độ 30 tuổi. Lu-ca 3:23 “Khi Đức Chúa Jêsus khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ ba mươi tuổi. Theo ý người ta tin, thì Ngài là con Giô-sép, Giô-sép con Hê-li,”

 • Lu-ca 4:14-21 “Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. 15 Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài.

16 Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. 17 Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng:

18 Thần của Chúa ngự trên ta;

Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo;

19 Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha,

Kẻ mù được sáng,

Kẻ bị hà hiếp được tự do;

Và để đồn ra năm lành của Chúa.

20 Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. 21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.”.

Công việc quan trọng trong thời kỳ đầu của Chúa Jêsus là rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời.

 • Lu-ca 4:43 “Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến.”
 • Ma-thi-ơ 4:17 “Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.”, 23 “Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân.”; 9:35 “Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh.”
 • Mác 1:15-38 “mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành.

16 Ngài đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy Si-môn với Anh-rê, em người, đương thả lưới dưới biển; vì hai người vốn làm nghề chài. 17 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. 18 Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. 19 Đi một đỗi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Xê-bê-đê, với em là Giăng, đương vá lưới trong thuyền. 20 Ngài liền kêu hai người; thì họ để Xê-bê-đê, Cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê, mà theo Ngài.

21 Kế đó, đi đến thành Ca-bê-na-um; nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Jêsus vào nhà hội, khởi dạy dỗ tại đó. 22 Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu.

23 Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, 24 kêu lên rằng: Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: Là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. 25 Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người nầy! 26 Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, và ra khỏi người. 27 Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao! Người nầy lấy quyền phép sai khiến đến tà ma, mà nó cũng phải vâng lời! 28 Danh tiếng Đức Chúa Jêsus tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Ga-li-lê.

29 Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê. 30 Vả, bà gia Si-môn đương nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. 31 Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ.

32 Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đến cùng Ngài. 33 Cả thành nhóm lại trước cửa. 34 Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và đuổi nhiều quỉ, chẳng cho phép các quỉ nói ra, vì chúng nó biết Ngài.

35 Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. 36 Si-môn cùng đồng bạn đi tìm Ngài. 37 Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đương tìm thầy. 38 Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. 39 Ngài trải khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỉ.”

Ngài cũng lựa chọn nhiều môn đồ để sai họ đi khắp nơi rao giảng tin tức tốt lành là nước Đức Chúa Trời đã đến gần.

 • Ma-thi-ơ 10:1 “Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh.” 5-7 “Ấy đó là mười hai sứ đồ Đức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả; 6 song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên. 7 Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: nước thiên đàng gần rồi.”
 • Lu-ca 10:1,9 “Kế đó, Chúa chọn bảy mươi môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. 9 Hãy chữa kẻ bịnh ở đó, và nói với họ rằng: nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi.”.

Ngài dạy môn đồ cầu nguyện xin nước Cha (nước Đức Chúa Trời) được đến.

 • Ma-thi-ơ 6:10 “Nước Cha được đến; ý Cha được nên, ở đất như trời!”
 • Lu-ca 11:2 “Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha! Danh Cha được thánh; nước Cha được đến”.

Ngài dùng nhiều thí dụ mà giảng dạy về nước Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ 13; Lu-ca 8:1-18; Mác 4:1-35.

Ngài dạy phải làm chi để được vào nước Đức Chúa Trời.

 • Ma-thi-ơ 18:3 “mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.”
 • Lu-ca 18:16-17 “Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. 17 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không được vào đó.”
 • Mác 10:15 “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.”, 24-25 “Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! 25 con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời.”; Lu-ca 6:20-26; Ma-thi-ơ 5:3-12.

Ngài cho biết người ta phải có sự công bình trổi hơn sự công bình của đời này đang có thì mới vào được nước Đức Chúa Trời.

 • Ma-thi-ơ 5:20 “Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.”.

Ngài cũng dạy một điều hết sức tiên quyết rằng: phải nhờ nước và Thánh Linh mà sanh lại mới vào được nước Đức Chúa Trời.

 • Giăng 3:3-7 “Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. 4 Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 5 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. 7 Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.”

Ngài cũng cho biết có nhiều kẻ được gọi nhận nước Đức Chúa Trời nhưng chỉ có ít người được chọn để hưởng được nước ấy là những người thật lòng sinh ra kết quả cho nước Đức Chúa Trời.

 • Ma-thi-ơ 22:14 “Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.”; 7:21 “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.”; 21:43 “Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.”
 • Lu-ca 8:15 “Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng.”.

Đức Chúa Jêsus Christ cũng cho biết Ngài sẽ lập nước Đức Chúa Trời và làm vua nước ấy bởi Ngài là Đấng chịu xức dầu, con Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng Christ. Vì thế khi nghe giảng tin lành, người ta mở lòng ra tin nhận Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời. vâng phục Ngài là vua, là Chúa, là chủ, là Cha trong cuộc sống của mình thì ấy là đang nhận được vào nước Đức Chúa Trời hay nước Đức Chúa Trời đã sinh ra và lớn lên trong lòng người ấy. Hay người ấy nhận biết mình được nhận làm công dân nước Đức Chúa Trời và đặt mình sống dưới quyền của vua nước trời. Đạo Đức Chúa Trời như hạt giống gieo vào lòng người đạo đó có được nảy nở lớn lên và có kết quả (là sự hình thành nước Đức Chúa Trời trong lòng người hay không?) còn tùy thuộc tấm lòng người đó có sẵn sàng như một mảnh đất tốt hay chỉ tin qua đường, hay chỉ đầy gai cỏ, đá sỏi, chỉ tin tạm thời.

 • Lu-ca 8:10-15 “Ngài đáp rằng: Đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời; song, với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. 11 Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời. 12 Phần rơi ra dọc đường, là những kẻ đã nghe đạo; nhưng về sau ma quỉ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. 13 Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy; nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi; nên khi sự thử thách xảy đến, thì họ tháo lui. 14 Phần rơi vào bụi gai, là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời nầy làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. 15 Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng.”

17/- Nước Đức Chúa Trời Không Giống Nước Thế Gian.

Người Y-sơ-ra-ên rất trông mong nước Đức Chúa Trời đến và quan niệm về nước Đức Chúa Trời nhưng các nước trong thế gian này như hùng mạnh hơn và bền vững hơn, vì có quyền năng của Đấng chịu xức dầu từ Đức Chúa Trời cai trị, vì thế khi Chúa Jêsus giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời cũng làm nhiều phép lạ và việc quyền năng thì dân chúng muốn ép Ngài để tôn làm vua.

 • Giăng 6:14-15 “Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là Đấng tiên tri phải đến thế gian. 15 Bấy giờ Đức Chúa Jêsus biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi.”.

Kinh Thánh cho biết Ngài đến để làm vua nhưng không phải là vua như các vua ở trần gian này mà người ta thường nghĩ đến.

 • Giăng 18:36-37 “Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. 37 Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.”.

Trong chuyến đi lên Giê-ru-sa-lem lần cuối trước khi bị đóng đinh người ta cứ tưởng rằng Ngài sẽ lên ngôi vua và nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay.

 • Lu-ca 19:11 “Họ nghe những lời ấy, thì Đức Chúa Jêsus thêm một thí dụ nữa, vì Ngài gần đến thành Giê-ru-sa-lem, và người ta tưởng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay.”
 • Ma-thi-ơ 21:4-11 “Vả, điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri rằng:

5 Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng:

Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi,

Nhu mì, cỡi lừa

Và lừa con, là con của lừa cái mang ách.

6 Hai môn đồ bèn đi, và làm y theo lời Đức Chúa Jêsus đã dạy. 7 Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa, và nâng Ngài cỡi lên. 8 Bấy giờ phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường; kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. 9 Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!

10 Khi Ngài đã vào thành Giê-ru-sa-lem, thì cả thành đều xôn xao, nói rằng: Người nầy là ai? 11 Chúng trả lời rằng: Ấy là Đấng tiên tri Jêsus ở thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.”.

Sau những sự kiện ấy dân chúng vẫn không thấy Ngài lên ngôi vua và lập nước như họ đang mong muốn. Họ càng thất vọng hơn khi thấy Chúa Jêsus bị bắt và im lặng như chiên con trước mặt kẻ hớt lông. Họ tức giận la lên đóng đinh Ngài trên thập tự giá.

 • Ma-thi-ơ 27:22 “Phi-lát nói rằng: Vậy, còn Jêsus gọi là Christ, thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự!”, 25-26 “Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi! 26 Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng; và khiến đánh đòn Đức Chúa Jêsus, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự.”.

18/- Đức Chúa Jêsus Christ Rao Báo Các Dấu Hiệu Khi Nước Đức Chúa Trời Đến.

Sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ cốt là để rao tin lành về nước Đức Chúa Trời. Ngài cùng các môn đồ đi khắp nơi rao giảng rằng hãy ăn năn vì nước Đức Chúa Trời đã đến gần. dân mong chờ nước Đức Chúa Trời mau đến nhưng dân chúng và ngay cả môn đồ cũng không rõ nước Đức Chúa Trời chừng nào đến và đến như thế nào.

 • Lu-ca 17:20-21 “Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, 21 và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.”.

Ngài quả quyết nước Đức Chúa Trời đến, nhưng không đến cách rõ ràng nghĩa là không rõ ràng như quan niệm nước trần gian. Dùng quan niệm để nhận biết về sự hình thành nước trần gian để nhận biết sự hình thành, sự đến của nước Đức Chúa Trời thì người ta sẽ không nhận biết được sự đến của nước Đức Chúa Trời.

19/- Đặc Điểm Nhận Biết Người Được Nhận Nước Đức Chúa Trời Được Thêm Vào Hội Thánh Đấng Christ.

Chỉ có Chúa Jêsus Christ mới tỏ cho biết vì Ngài là vua và Đấng lập nước ấy. Mác 9:1 “Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây, có mấy kẻ sẽ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến.”.

Như vậy nước Đức Chúa Trời dù có đến muộn lắm thì cũng phải đến trong đời các môn đồ có mặt hôm đó đã nghe lời này dầu chỉ còn vài người đang sống để thấy nước Đức Chúa Trời đến.

Chúng ta cần ghi nhớ dấu hiệu quan trọng: “nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến”.

Trước khi thăng thiên lên trời Ngài dặn Các Sứ Đồ cứ đợi trong thành Giê-ru-sa-lem chờ điều Cha đã hứa tức là Thánh Linh giáng xuống trên sứ đồ và họ nhận lấy quyền phép từ trên cao.

 • Lu-ca 24:48-49 “Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây, sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa, 49 còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.”
 • Công Vụ 1:1-8 “Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhứt ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. 3 Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.

4 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. 5 Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các người sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. 6 Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? 7 Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. 8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”

 • 1. Trong đời Các Sứ Đồ họ thấy nước Đức Chúa Trời đến.
 • 2. nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép đến.
 • 3. Quyền phép đến cùng với Đức Thánh Linh.

Như vậy Đức Thánh Linh, quyền phép và nước Đức Chúa Trời phải đến cùng lúc và đến bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem Công-vụ 1:4-8.

Một đặc điểm quan trọng là nước Đức Chúa Trời đến trong lòng loài người khác biệt với nước các vua thế gian lập. nước các vua thế gian lập có đất đai, biên giới, lãnh thổ. Còn đất mà Đức Chúa Trời lập nước Ngài là trong lòng người thật thà, tử tế nghe đạo gìn giữ và kết quả một cách bền lòng.

 • Lu-ca 8:15 “Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng.”; 17:20-21 “Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, 21 và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.”.

Bởi sự lập nước Đức Chúa Trời trong lòng người nên khi giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã hỏi các môn đồ rằng: “còn các ngươi thì xưng ta là ai ?”

 • Ma-thi-ơ 16:13-19 “Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì con người là ai? 14 Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một Đấng tiên tri nào đó. 15 Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? 16 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. 17 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. 18 Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.”

Qua đoạn kinh thánh này bày tỏ rằng: niềm tin nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Cha trên trời xức dầu cho để làm Chúa là Đấng Christ con Đức Chúa Trời hằng sống. Đấng Christ bảo rằng niềm tin đó là nền móng là đá tảng để Ngài xây dựng thiết lập Hội Thánh Đấng Christ trên đó (xem Hội Thánh của Đấng Christ là gì?). Cũng nên hiểu rằng người có tấm lòng tin như vậy thì nước Đức Chúa Trời sẽ đến trong lòng người ấy và người ấy được Đức Chúa Trời thêm vào nước Đức Chúa Trời, hay là được Đức Chúa Trời nhìn nhận là dân nuớc trời. Bởi người ấy tin nhận Jêsus là Đấng chịu xức dầu con của Đức Chúa Trời hằng sống. Người ấy được Đấng Christ thêm vào Hội Thánh Ta tức Hội Thánh Đấng Christ, mà Đấng Christ báo trước rằng “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó”.

Bởi tính chất vương quốc Đức Chúa Trời khác biệt với vương quốc trần gian nên Đấng Christ nói “nước Đức Chúa Trời không đến ở đây hay là ở đó”. Nghĩa là không lập trên vùng địa lý lãnh thổ (không lập trên đất Châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á vv…).

Nước Đức Chúa Trời hay Hội Thánh Đấng Christ là nước thuộc linh đến trong lòng người, lập trong lòng người.

20/- Sự Lựa Chọn Lần Thứ Nhất.

Thuộc về nước Đức Chúa Trời tức là thuộc về Hội Thánh Đấng Christ là một sự biến đổi, dời đổi, thay đổi, một sự kêu gọi ra khỏi sự chết để nhận lấy sự sống.

Từ ban đầu Đức Chúa Trời đã đặt trước loài người sự lựa chọn. Lựa chọn lần thứ nhất.

 • 1 chọn vâng lời phán dạy của Đức Chúa Trời để hưỡng mãi quyền dân nước Đức Chúa Trời sáng láng, tốt đẹp, phước hạnh.
 • 2 chọn không vâng theo lời phán dạy của Đức Chúa Trời để trở thành dân nước thế gian, tối tăm, hư xấu, đau khổ khi loài người chọn không vâng lời phán dạy của Đức Chúa Trời bởi việc làm theo lời ma quỉ, bởi việc làm theo tiếng gọi lòng mình (tư dục, ý riêng). Sự biến đổi, dời đổi… đã xảy ra trong lòng họ => nước Đức Chúa Trời đã ra khỏi lòng họ, nước thế gian đã ngự trị lòng họ.

Nước thế gian đã đến trong lòng người.

Họ như một dân thêm vào nước thế gian, nước hư mất, tối tăm, tội lỗi, nuớc sự chết làm tôi mọi cho ma quỉ và tôi mọi cho tư dục lòng mình ý mình.

21/- Sự Lựa Chọn Lần Thứ Hai.

Khi Đấng chịu xức dầu, Đấng Christ là Đức Chúa Jêsus làm xong, làm trọn công việc chức vụ của Đức Chúa Trời giao phó. Đức Chúa Trời công bố và đặt trước “loài người hư mất” sự lựa chọn lần thứ hai.

 • Ma-thi-ơ 11:28-30 “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”
 • Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”, 35-36 “Cha yêu con, và đã giao hết mọi vật trong tay con. 36 Ai tin con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”; 20:31 “Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.”
 • Ma-thi-ơ 28:18-20 “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”
 • Cô-lô-se 1:12-14 “Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: 13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài, 14 trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.”

Như vậy Đức Chúa Trời bởi tình yêu thương từ ban đầu cho đến bây giờ đã sắm sẳn mọi sự tốt lành đặt trong Đức Chúa Jêsus Christ để Đấng Christ làm vua lập nước Đức Chúa Trời. Để hễ ai chọn vâng lời phán dạy của Đức Chúa Trời là tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ con Đức Chúa Trời thì người đó được biến đổi, dời đổi từ nước thế gian qua nước Đức Chúa Trời, từ nuớc tối tăm qua nước sáng láng từ con cái ma quỉ trở nên con cái Đức Chúa Trời sự dời đổi xảy ra trong lòng người.

 • Ma quỉ và tư dục xuống khỏi ngai lòng.
 • Đấng Christ ngự vào ngai lòng.

vương quốc Đức Chúa Trời đã đến trong lòng người ấy (hay nhận được) nước Đức Chúa Trời. Người ấy được thêm vào Hội Thánh của Đấng Christ.

22/- Nước Đức Chúa Trời Đến Sau Khi Đấng Christ Chết, Sống Lại Và Thăng Thiên.

Các lời phán dạy của Đức Chúa Trời về sự đến của Đấng Christ, lập nước Đấng Christ, nước Đức Chúa Trời từ thời tổ phụ rồi đến thời các tiên tri đều được ứng nghiệm (làm thành lời nói trước).

 • Giăng 5:38-40 “và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Đấng mà Ngài đã sai đến. 39 Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy. 40 Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!”, 46 “Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta; bởi ấy là về ta mà người đã chép.”
 • Lu-ca 24:27,44 “Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi Đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh. 44 Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm.”; 16:16 “Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó, tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó.”
 • Ma-thi-ơ 11:13 “Vì hết thảy các Đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng.” tất cả đều chỉ đến Đấng Christ.

Chỉ đến sự cầm quyền làm vua nước Đấng Christ, nước Đức Chúa Trời. Dầu vậy Đấng Christ chỉ lên ngôi vua sau khi Ngài hoàn thành làm trọn công việc chức vụ Đức Chúa Cha giao làm.

Đấng Christ được sai xuống thế gian làm một sinh tế, đổ huyết, chịu chết, đền tội, chuộc tội cho tất cả loài người Đấng Christ đến làm sinh tế (bị treo trên thập tự giá).

 • Giăng 3:13-17; 12:31-33 “Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi. 32 Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. 33 Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào.”
 • Cô-lô-se 2:14-15 “Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự; 15 Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.”

Sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá là quyền lực giải cứu khỏi tội (nước thế gian) sự chết. Điều đó hình thành một quyền lực kéo mọi người đến cùng Ngài để vào nước Đức Chúa Trời. Bởi quyền lực trong sự chết trên thập tự giá đánh tan và giãi thoát mọi người đang bị cầm buộc trong nước thế gian. Mà loài người thì không có cách chi thoát khỏi nước đó.

Bởi sự chết đổ huyết trên thập tự giá Ngài làm trọn luật pháp tức giao ước cũ và công bố lập giao ước mới. Giao ước mới tức là luật pháp Đấng Christ cho dân nước Đức Chúa Trời hay cho Hội Thánh Đấng Christ.

 • Ma-thi-ơ 5:17-18 “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. 18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.”
 • Lu-ca 22:20 “Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra”.

Bởi sự chết trên thập tự giá Ngài công bố đã làm trọn chương trình ý định của Đức Chúa Trời từ trước cho đến bây giờ.

 • Giăng 19:28-30 “Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. 29 Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. 30 Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.”.

23/- Đức Thánh Linh Quyền Phép Nước Đức Chúa Trời Đến Cùng Một Lúc.

Chương trình ý định lập Đấng có quyền lực giày đạp, giải cứu và quyền lực cai trị đã hoàn thành. Dầu vậy Đấng Christ phải lên ngôi vinh hiển lúc ấy mới bắt đầu quyền cai trị.

Giăng 17:4-5 “Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. 5 Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha.”.

Nghĩa là Ngài chịu chết sau ba ngày sống lại và thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầm quyền cai trị vương quốc Đức Chúa Trời hay Hội Thánh Đấng Christ.

 • Ma-thi-ơ 22:43-44 “Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào vua Đa-vít được Đức Thánh Linh cảm động, gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng: 44 Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi?”
 • Mác 16:19 “Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.”
 • Công vụ 5:30-31 “Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. 31 Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên.”

Một dấu hiệu rất rõ ràng về sự đến của nước Đức Chúa Trời. Đó là nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến và quyền phép đến cùng Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh chỉ đến sau khi Ngài lên trời vinh hiển. Khi Đức Chúa Jêsus chưa về cùng Cha chưa được vinh hiển bên hữu Đức Chúa Trời thì Thánh Linh vẫn chưa giáng xuống cùng với quyền phép. Đấng Christ chỉ hứa đổ Thánh Linh xuống, ban Thánh Linh xuống.

 • Giăng 7:38-39 “Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy. 39 Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.”; 16:7 “Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên-ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.”.

Sai Thánh Linh đến sau khi Đấng Christ về cùng Cha thì quyền phép và Thánh Linh mới giáng xuống, nước Đức Chúa Trời cùng đến hay mới thể hiện rõ ràng.

Vậy thời điểm nước Đức Chúa Trời đến như sau:

 • 1 Sau khi Đức Chúa Jêsus Christ chết, sống lại và thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.
 • 2 Dấu hiệu tỏ ra trước Đức Chúa Trời đã đến là Các Sứ Đồ nhận được quyền phép từ trên cao bởi sự ban Thánh Linh xuống trên họ.
 • 3 nước Đức Chúa Trời đến trong đời Các Sứ Đồ và đến tại thành Giê-ru-sa-lem.

24/- Chìa Khóa Nước Đức Chúa Trời Hay Quyền Bính Được Hứa Ban Cho Các Sứ Đồ.

Các Sứ Đồ phải rao truyền dạy cho những ai muốn vào nước Đức Chúa Trời hay trở nên dân nước Đức Chúa Trời phải tin, phải làm, phải giữ hết cả mọi điều mà vua nước trời đã phán dạy họ trong 40 ngày sau khi sống lại

 • Công vụ 1:3 “Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.”
 • Giăng 20:31 “Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.”
 • Mác 16:15-16 “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. 16 Ai tin và chịu phép báp têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt.”;
 • Ma-thi-ơ 28:18-20 “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Các Sứ Đồ cũng được Đức Chúa Jêsus Christ hứa ban chìa khóa nước Đức Chúa Trời (nước thiên đàng). Để những điều họ mở ở dưới đất cũng được mở ở trên trời.

 • Ma-thi-ơ 16:18-19 “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.”; 18:18 “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.”.

Điều này có nghĩa là khi nước Đức Chúa Trời đến hay Hội Thánh Đấng Christ được thiết lập. Các Sứ Đồ được trao thẩm quyền rao giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời đã đến. Họ là người chứng kiến từ ban đầu sự đến, sự giảng dạy, quyền phép, sự chết, sự sống lại, sự thăng thiên và giờ đây họ đang chờ đợi trong thành Giê-ru-sa-lem. Để đón nhận điều Chúa đã hứa là nhận Đức Thánh Linh – quyền phép và nước Đức Chúa Trời. Chìa khóa để mở nước thiên đàng cho người ta là rao giảng tin lành mà Đức Chúa Jêsus Christ đã làm trọn. Để người nghe tin và công bố với kẻ tin những điều kiện mà họ phải làm theo để được nhận vào nước Đức Chúa Trời hay được thêm vào Hội Thánh Đấng Christ. Họ sẽ thiết lập sự dạy dỗ, sự thờ phượng, sự thông công, tổ chức trong Hội Thánh của Đấng Christ hay nước Đức Chúa Trời trong thời của họ còn sống bằng lời nói và văn thư. Bởi Đấng Christ đã trực tiếp trao chìa khóa hay thẩm quyền cho họ. Sự dạy dỗ của họ sẽ làm mẫu mực cho các đời sau.

Qua sự đọc và tìm hiểu lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh chúng ta nhận được sự bày tỏ tóm tắt như sau:

1/- nước Đức Chúa Trời tốt lành từ ban đầu.

2/- Đức Chúa Trời đặt loài người trước sự lựa chọn.

3/- Loài người đã chọn làm theo lời ma quỉ và theo tư dục (ý riêng) của mình, của nhau.

4/- Kết Quả Sự Lựa chọn Có ý Thức Của Loài Người.

5/- Sự Hình Thành nước thế gian tội lỗi.

6/- lời Hứa Hủy phá nước thế gian Lập nước Đức Chúa Trời.

7/- Đức Chúa Trời Là Đấng Thành Tín Về lời Hứa.

8/- Những lời Tiên Tri Báo Sự Thiết Lập nước Đức Chúa Trời.

9/- Đấng làm Hoàn Thành lời Hứa Là Đấng Chịu Xức Dầu, Đấng Mê-si – Đấng Christ.

10/- lời Tiên Tri Rao Báo Trước Thời Điểm Địa Điểm, Các Dấu Hiệu Tỏ Ra Sự Đến Của nước Đức Chúa Trời Trong Cựu Ước.

11/- Sự Nhận Biết Bản Tính Đức Chúa Trời Và Nhận Biết Hiện Trạng Của Loài Người.

12/-Sự Bày Tỏ Về Đấng Chịu Xức Dầu – Đấng Mê-si – Đấng Christ Cho dân Tộc Y-sơ-ra-ên.

13/- Sự Trông Đợi Đấng Mê-si Đến Lập nước Đức Chúa Trời.

14/- Đấng Mê-si – Đấng Christ Đã Đến Đúng Thời Điểm nước Thứ Tư (Đế Quốc La-mã).

15/- Sứ Giả Giăng Báp-tít Đến Trước Dọn Đường.

16/- Chúa Jêsus Chính Là Đấng Chịu Xức Dầu – Đấng Christ Rao Giảng tin Lành Về nước Đức Chúa Trời.

17/- nước Đức Chúa Trời không Giống nước thế gian.

18/- Đức Chúa Jêsus Christ Rao Báo Các Dấu Hiệu Khi nước Đức Chúa Trời Đến.

19/- Đặc Điểm Nhận Biết Người Được Nhận nước Đức Chúa Trời Được Thêm Vào Hội Thánh Đấng Christ.

20/- Sự Lựa chọn Thứ Nhất.

21/- Sự Lựa chọn Thứ Hai.

22/- nước Đức Chúa Trời Đến Sau Khi Đấng Christ chết, sống Lại Và Thăng Thiên.

23/- Đức Thánh Linh, Quyền Phép, nước Đức Chúa Trời Đến Cùng Một Lúc.

24/- Chìa Khóa nước Đức Chúa Trời Hay Quyền Bính Được Hứa Ban Cho Các Sứ Đồ.

Nước Đức Chúa Trời đã đến đúng như lời báo trước của Đức Chúa Jêsus Christ xin xem Công vụ 1-2.

Từ lúc Đức Chúa Jêsus Christ sống lại nhằm ngày thứ nhất trong tuần đến ngày Ngài được cất lên trời là 40 ngày. Các Sứ Đồ ở tại thành Giê-ru-sa-lem cùng bền lòng đồng một ý chờ đợi trong sự nhóm lại và sự cầu nguyện. Số người nhóm lại ước được một trăm hai mươi người. Môn đồ cũng bốc thăm trong sự cầu nguyện và Ma-thia trúng thăm được vào hàng sứ đồ cùng với 11 sứ đồ. Chúng ta được biết Chúa Jêsus đã trực tiếp lựa chọn 12 người để làm sứ đồ và sau đó một người đã phản Chúa và chết. Khi Chúa sống lại ở cùng mười một sứ đồ Ngài đã không chọn hay chỉ ra một ai để dự vào chức vụ sứ đồ. Bây giờ họ chọn người vào chức vụ đặc biệt quan trọng, căn cứ vào lời Thánh Linh đã nói tiên tri họ đã thể hiện quyền bính mà Chúa hứa ban cho họ là buộc và mở ở dưới đất. Việc Các Sứ Đồ mở ra chức vụ cao trọng (chức sứ đồ) để bổ vào 11 người thành 12 vị sứ đồ. Điều mà họ mở ra ở dưới đất có được mở ra ở trên trời như lời Chúa hứa với họ không? Các Sứ Đồ của Đức Chúa Jêsus Christ chính là sứ đồ của vua Jêsus Christ đang có quyền bính trên trời và dưới đất. lời Ngài là thành tín. Sứ đồ của vua Christ đã mở ở dưới đất thì điều này cũng được mở ở trên trời trong sách Khải Huyền 21:14 “thành thánh trên trời có 12 cái nền trang sức bằng ngọc quý có đề danh 12 sứ đồ của Đấng Christ” như vậy điều buộc và mở ở dưới đất của Các Sứ Đồ cũng buộc và mở ở trên trời.

Sự Đến Của Thánh Linh.

Các môn đồ cứ chờ đợi cho đến một ngày gọi là ngày lễ ngũ tuần của người Y-sơ-ra-ên tức là ngày thứ 50 sau khi Chúa sống lại. Họ đang nhóm họp tại một chỗ (tức thành Giê-ru-sa-lem) thì Đức Thánh Linh giáng trên mỗi người. Họ nhận thấy quyền phép Đức Thánh Linh đậu trên họ như lưỡi bằng lửa và quyền phép Đức Thánh Linh cho mỗi người nói các thứ tiếng khác nhau. Lúc này có nhiều người dân khắp nơi trong thiên hạ đến ở tại thành Giê-ru-sa-lem và họ nghe Các Sứ Đồ nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời bằng tiếng bản xứ của họ.

Lời giảng về sự cao trọng của Đức Chúa Trời là chương trình yêu thương ban Đấng giải cứu. Ban Đấng có quyền lực giày đạp quyền lực kẻ thù nghịch, giải thoát loài người đang ở trong nước tối tăm, tội lỗi, nước thế gian. Đấng ấy lên ngôi vua lập nước Đức Chúa Trời kéo mọi người đến cùng Ngài hưởng nước Đức Chúa Trời và sự sống phước hạnh đời đời. Các Sứ Đồ đã giảng và làm chứng trước dân chúng rằng Đấng ấy chính là Jêsus mà dân chúng đã từng biết.

 • Công vụ 2:22-24 “Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. 23 Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi. 24 Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó.”.

Các Sứ Đồ làm chứng rằng họ chứng kiến sự sống lại và sự thăng thiên của Chúa Jêsus. Họ cũng giảng rằng Đức Chúa Jêsus đang ngổi bên hữu Đức Chúa Trời, làm vua cầm quyền phép ấy nên Ngài mới đổ Đức Thánh Linh trên Các Sứ Đồ. Bằng chứng là họ đang nói tiếng của nhiều dân tộc làm cho dân chúng ngạc nhiên sợ hãi.

Sau khi giảng sự cao trọng của Đức Chúa Trời đã làm trong Đức Chúa Jêsus Các Sứ Đồ khẳng định chắc chắn rằng Chúa Jêsus ở Na-xa-rét chính là Đấng mà Đức Chúa Trời đã nói đến trong cả kinh thánh mà người Y-sơ-ra-ên đều biết và trông đợi từ lâu.

 • Công vụ 2:32-36 “Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. 33 Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe. 34 Vì vua Đa-vít chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, 35 Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, đặng làm bệ cho ngươi. 36 Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ.”.

Như vậy Đấng chịu xức dầu – Đấng Mêsi – Đấng Christ chính là Chúa Jêsus – con Đức Chúa Trời hằng sống.

Ngài đã làm xong công việc Cha giao trên đất.

Bây giờ Ngài bắt đầu chức vụ làm vua, làm Chúa, làm chủ, làm Cha, làm đầu và ngay trong ngày lễ Ngũ tuần này Ngài bắt đầu khởi sự quyền phép cai trị của một vị vua trên trời với bằng chứng đổ Đức Thánh Linh ra và quyền phép nói tiếng ngoại quốc. Sự khởi đầu cầm quyền làm vua cũng chính là sự thực hữu có một vương quốc.

Nước Đức Chúa Trời Đã Đến: Với Thánh Linh Và Quyền Phép.

Các Sứ Đồ đã nhận được, đã thấy. Tại thành Giê-ru-sa-lem (Ê-sai 2:1-3 “Lời mà Ê-sai, con trai A-mốt, đã thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2 Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, 3 và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem.”)

Trong thời kỳ cai trị của nước thứ tư đế quốc La Mã (Đa-ni-ên 2:40,44 “Lại có một nước thứ tư mạnh như sắt; vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy. 44 Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời;”)

Nước Đức Chúa Trời sẽ lan rộng trở nên nước lớn đầy khắp đất (Đa-ni-ên 2:35 “Bấy giờ sắt, đất sét, đồng, bạc, và vàng đều cùng nhau tan nát cả; trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó; nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất.”)

 • Công vụ 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”
 • Ma-thi-ơ 24:14 “Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”.

Nước Đức Chúa Trời chính là Hội Thánh của Đấng Christ.

Nước Đức Chúa Trời đã đến vậy Hội Thánh của Đấng Christ đã được thiết lập như lời nói trước của Đấng Christ: “ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” Ma-thi-ơ 16:18.

Đấng Christ Đã Thắng Được Âm Phủ.

Các cửa âm phủ chẳng thắng được Đấng Christ.

 • Công vụ 2:31 “thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của Đấng Christ rằng: Ngài chẳng bị để nơi Âm phủ, và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát.” Các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội Thánh của Đấng Christ.

Nước Đức Chúa Trời đã đến trong lòng người, người được thêm vào Hội Thánh của Đấng Christ. Cũng chính trong ngày khởi sự cầm quyền của vua Christ, bằng Thánh Linh và quyền phép.

Các Sứ Đồ bởi Thánh Linh và quyền phép Đấng Christ ban cho. Cầm chìa khóa nước thiên đàng (nước Đức Chúa Trời) khởi sự mở cửa nước Đức Chúa Trời đã đến trong lòng người bằng sự rao giảng và làm chứng quả quyết rằng Jêsus chính là Đấng Đức Chúa Trời đã tôn làm Chúa và Đấng Christ. Họ đã và đang làm công việc mở nước cho người ta. Các Sứ Đồ đang mở nước Đức Chúa Trời trên đất trong lòng người. Đây cũng chính là điều được mở ở trên trời như lời hứa: “hễ điều gì các ngươi (sứ đồ) mở ở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Điều gì các ngươi buộc ở dưới đất cũng sẽ buộc ở trên trời”. Vì được mở trên trời nên Thánh Linh từ trời đến trên họ dùng quyền phép giảng những sự đó bằng tiếng các nước.

Tin lời Phán Dạy làm Theo lời Phán Dạy. Công vụ 2:37-41.

Lời Đức Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ Tuần bởi quyền phép nói các thứ tiếng, qua môi miệng Các Sứ Đồ lời đó đã rao giảng cho đoàn dân các nước sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời. Khi dân chúng nghe bấy nhiêu lời giảng, trong lòng cảm động, phải! Họ phải cảm động vì bằng chứng quyền phép, lời nhân chứng là các sứ đồ, các lời Đấng tiên tri tổ phụ để lại về Đấng Christ rõ ràng, chắc chắn. Hiện nay đang bày tỏ quyền phép trên trời dưới đất. Đấng Christ mà trời và đất làm chứng đó chính là Jêsus ở Na-xa-rét mà họ từng biết, cũng chính họ đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người tên là Jêsus này trên thập tự giá để giết đi mà giờ đây Jêsus Đấng đó vẫn sống mà lại sống trong sự cầm nắm quyền phép trên trời và dưới đất vì đang thi hành quyền vua chúa sai khiến Đức Thánh Linh cùng các môn đồ, sứ đồ thi hành công vụ trên đất này ngay trước mặt họ nhưng không phải công vụ báo thù mà là công vụ kêu gọi mọi người nhận biết Jêsus là Chúa, là Đấng Christ và hết lòng cầu khẩn danh Chúa Jêsus Christ để được cứu.

 • Công vụ 2:21-24 “Vả lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. 22 Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. 23 Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi. 24 Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó.”

Dân chúng đã nghe lời giảng từ Đức Chúa Trời.

Trong lòng cảm động nghĩa là hiểu và tin lời giảng.

Trong lòng cảm động là sự thúc giục rằng phải làm điều gì đó?

Họ đã tin lời giảng từ các sứ đồ và bây giờ họ tin rằng chỉ có các sứ đồ mới cho mình biết phải làm gì đây? Họ bèn hỏi.

 • Công vụ 2:37-38 “Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? 38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.”.

Sự trả lời của sứ đồ Phierơ chính là sự buộc những điều ở dưới đất, lời của vị sứ đồ đang nhận được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây cũng chính là các điều trên trời đã buộc và cũng là mạng lịnh của Đức Chúa Jêsus Christ trước lúc thăng thiên đã buộc “Hãy đi giảng tin lành khắp thế gian ai tin hãy nhân danh Đức Cha, Đức con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ”. Họ kẻ chịu phép báp-tem Ma-thi-ơ 28:19; Mac 16:15-16.

Kết Quả Của Việc tin lời Phán Dạy Của Đức Chúa Trời Về con Ngài Đức Chúa Jêsus Christ.

 • Các Điều Buộc Loài Người Trong nước thế gian.
 • Họ phải nghe giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời.
 • Họ phải tin lời giảng.
 • Họ phải ăn năn hối cải.
 • Họ phải chịu phép báp-tem trong danh Đức Chúa Jêsus Christ.
 • Các điều mở cho kẻ đáp ứng (là nghe tin và làm theo) các điều buộc.
 • Được tha tội mình (nghĩa là được giải thoát khỏi nước thế gian tội lỗi tối tăm).
 • Được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.
 • Được thêm vào Hội Thánh của Đấng Christ hay vương quốc Đức Chúa Trời.
 • Tất cả những điều buộc và mở này là mẫu mực cầm buộc hay ban cho thế hệ đương thời các sứ đồ và tất cả thế hệ thuộc mọi thời đại sau này, và mọi người trên đất.
 • Công vụ 2:39 “Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.”.

Nước Đức Chúa Trời đã đến.

Hội Thánh của Đấng Christ đã được thiết lập từ đầu trong ngày lễ Ngũ Tuần có rất nhiều người thấy, nghe, biết.

Nhưng chỉ có 3000 người.

Tin lời phán dạy – “kẻ nhận lời đó” – làm theo lời phán dạy- “chịu phép báp-tem” 3000 người đó nhận được nước Đức Chúa Trời hay được thêm vào Hội Thánh của Đấng Christ.

Kết:

Loài người chỉ vì không tin lời phán dạy đồng nghĩa với việc không làm theo lời phán dạy của Đức Chúa Trời Đấng tạo dựng toàn năng.

Họ đã bị mất quyền dân Đức Chúa Trời, phước hạnh, tốt lành, đời đời.

Chỉ vì không vâng lời Đức Chúa Trời loài người làm theo ma quỉ, tư dục ý riêng, loài người trở thành dân nước thế gian, đau khổ, tội lỗi, chết trở nên thù nghịch cùng Đức Chúa Trời.

Vì yêu thương loài người Đức Chúa Trời định một Đấng trung bảo là Đức Chúa Jêsus Christ con Đức Chúa Trời đến thế gian làm người chịu xức dầu (Đấng Christ) để loài người qua Đấng Christ tin lời và vâng lời mà được nhận nước Đức Chúa Trời – sự sống đời đời.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top