Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ – Phần 2

 • Đấng Christ đã chịu chết, dùng huyết mình thiết lập giao ước mới thay thế giao ước cũ.
 • Đấng Christ ban cố luật pháp của Ngài cho dân sự nước Đức Chúa Trời, nước Đấng Christ, hay Hội Thánh của Đấng Christ.
 • Luật pháp Đấng Christ hay lời phán dạy của Đấng Christ được bày tỏ trọn vẹn bởi Thánh Linh và các sứ đồ, sau khi họ qua đời được dùng làm mẫu mực cho Hội Thánh trong sự dạy dỗ, tổ chức thờ phượng, sống Đạo mà chúng ta có kinh thánh Tân ước từ đó đến nay. Mọi sự dạy dỗ cho dân nước Đức Chúa Trời đều qui vào hai điều răn.

SỰ TẠO DỰNG TỐT LÀNH LẦN THỨ NHẤT.

Nhìn lại công cuộc tạo dựng ban đầu của trời đất. Muôn vật loài người sẽ thấy được tình yêu lớn lao Đức Chúa Trời dành cho loài người mà Ngài yêu thương. Sau 6 ngày tạo dựng sắm sẵn mọi sự tốt lành Đức Chúa Trời công bố ban cho loài người được thừa hưởng mọi sự tốt lành đó mãi mãi trong sự lựa chọn vâng lời Ngài.

Đức Chúa Trời cũng cảnh báo loài người từ chối vâng lời Ngài họ sẽ chết. điều này cũng có nghĩa là loài người từ chối sống theo ý Đức Chúa Trời. Họ đã lựa chọn sống theo ý ma quỉ, ý riêng của mình, ý muốn của nhau là họ đã chọn sự chết.

Đó là sự tạo dựng làm nên mọi sự tốt lành lần thứ nhất. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn mọi sự tốt lành lần thứ nhất để ban cho loài người cách nhưng không nhưng Loài Người đã đánh mất bằng sự không vâng lời phán dạy.

SỰ TẠO DỰNG TỐT LÀNH LẦN THỨ HAI.

Nhìn vào lịch sử Loài Người và sự bày tỏ của Đức Chúa Trời trong kinh thánh, chúng ta lại thấy tình yêu thương lớn hơn nữa mà Đức Chúa Trời làm cho Loài Người. Trải qua khoảng 4000 năm từ Ađam cho đến Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã chẳng yên nghỉ. Đức Chúa Trời đã luôn làm việc để sửa soạn, chuẩn bị, sắm sẵn mọi sự tốt lành để ban cho Loài Người. Bởi Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương công bình, dầu Loài Người tội lỗi, hư mất, đáng chết nhưng Đức Chúa Trời đã luôn làm việc để đem sự cứu rỗi, sự sáng, sự công bình, sự hòa thuận đến cho Loài Người để họ nhờ đó mà nhận được mọi sự tốt lành.

 • Êsai 62:1-4 Ta vì cớ Si-ôn sẽ chẳng làm thinh, vì cớ Giê-ru-sa-lem sẽ chẳng an nghỉ, cho đến chừng nào sự công bình nó rực rỡ như sự sáng, và sự cứu rỗi nó chói lòa như ngọn đèn 2 Bấy giờ các nước sẽ thấy sự công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi, ngươi sẽ được xưng bằng tên mới mà miệng Đức Giê-hô-va đặt cho. 3 Ngươi sẽ làm mão triều thiên đẹp đẽ trong tay Đức Giê-hô-va, làm mão miện vua trong tay Đức Chúa Trời ngươi. 4 Người ta sẽ chẳng gọi ngươi là Kẻ bị bỏ nữa, chẳng gọi đất ngươi là Đất hoang vu nữa; nhưng sẽ gọi ngươi là Kẻ mà ta ưa thích; và đất ngươi sẽ được xưng là Kẻ có chồng; vì Đức Giê-hô-va sẽ ưa thích ngươi, và đất ngươi sẽ có chồng
 • Giăng 5:17 Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy.
 • Giăng 14:10 Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta tự nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài.
 • Êsai 61:10-11 10 Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới giồi mình bằng châu báu. 11 Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự khen ngợi nứt ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy.

Tất cả lời phán dạy và việc Đức Chúa Trời làm trong thời gian qua đều ứng nghiệm nơi Đấng chịu xức dầu- Đấng Mêsi- Đấng Christ. Đấng đó chính là Đức Chúa Jêsus con Đức Chúa Trời hằng sống.

 • 1-Phierơ 1:10-12 10 Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em: 11 nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau. 12 Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, mà giảng Tin lành cho anh em; các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó.

Sự đến của Đức Chúa jêsus Christ để làm hoàn thành – làm trọn công việc của Đức Chúa Cha đã rao bảo trải qua nhiều ngàn năm qua.

 • Giăng 17:1-5 1 Đức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha, 2 và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. 3 Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến. 4 Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. 5 Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha. 
 • Luca 24:27 Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh.

Mọi sự tốt lành đã được Đức Chúa Trời sắm sẳn trong Đấng Christ, và Đức Chúa Trời công bố ban cho Loài Người được hưởng mọi điều tốt lành đã được tạo dựng lần thứ hai.

 • Êphêsô 1:3 3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời,
 • Côlôse 1:12-23 12 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: 13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài

CƠ HỘI LỰA CHỌN LẦN CUỐI CÙNG.

Trong sự tạo dựng sắm sẳn mọi sự tốt lành lần thứ 2 này Đức Chúa Trời cũng đặt để Loài Người trong sự lựa chọn có ý thức. Ngài kêu gọi Loài Người đến cùng Ngài để được nhận lấy mọi sự tốt lành đã sắm sẳn trong con yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ.

 • Giăng 3:16 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
 • Giăng 3:36 36 Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
 • Mathiơ 11:28-30 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.

Như vậy Đức Chúa Trời đặt trước Loài Người sự lựa chọn và đây là cơ hội bởi tình yêu thương mà Ngài đã tạo dựng nên trong Đấng Christ mọi sự tốt lành. Trải qua suốt 4000 năm qua sự tốt lành đó đã được hình thành đầy đủ trọn vẹn nơi Đức Chúa Jêsus Christ.

Sự tốt lành này là sự lựa chọn duy nhất dành cho Loài Người bởi lỏng nhân từ, thương xót, làm  ơn của Đức Chúa Trời.

Bởi hiện trạng của tất cả Loài Người là đang ở trong tối tăm, tội lỗi, hư mất, sự chết. Nước thế gian 4000 năm qua đã chứng tỏ Loài Người không có khả năng thoát khỏi sự hư mất.

Giờ đây Đức Chúa Trời đã ban cho Loài Người một sự lụa chọn đầy ý nghĩa và tốt lành.

 • 1.Chọn nghe, tin, làm theo con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jêsus Christ.

Để ra khỏi nước tối tăm, hư mất, nước thế gian. Được nhận vào nước Đức Chúa Trời, hội thánh Đấng Christ có được sự công bình, sự sống đời đời.

 • 2.Đã có sự tốt lành để chọn.

Nếu Loài Người không chọn để nhận lấy sự tốt lành có nghĩa là họ đã chấp nhận ở trong tội lỗi, ở trong sự chết, sự hư mất, ở mãi trong nước thế gian.

 • Êxêchiên 18:30-32 30 Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi; vậy thì sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. 31 Hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới; vì, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, làm sao mà các ngươi muốn chết? 32 Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!
 • 2Phierơ 3:9 9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.
 • Rôma 5:18-19 18 Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. 19 Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.

Bởi sự không vâng lời Đức Chúa Trời( không vâng phục đồng nghĩa là không tin), Loài Người trở nên có tội, bị đoán phạt gọi là không công bình.

Bởi sự vâng lời – vâng phục của Đức Chúa Jêsus Christ là người vô tội – công bình mà Loài Người có được cơ hội nhờ sự công bình của Đấng Christ mà được trở nên công bình.

Như vậy qua việc nhận biết ý muốn bổn tính của Đức Chúa Trời – Đấng tạo dựng toàn năng, sự nhận biết xuyên suốt kinh thánh lời Đức Chúa Trời chúng ta sẽ thấy rõ điều này.

 • 1/ Loài Người nghe lời – vâng lời – vâng phục là tin Đức Chúa Trời. Họ được xưng công bình, được ban sự tốt lành, sự sống đời đời.
 • 2/ Loài Người không nghe lời – không vâng lời – không vâng phục là không tin , là mang tội, bị hình phạt hư mất, sự chết đời đời.
 • 3/ Đức Chúa Trời luôn bày tỏ dạy dỗ để Loài Người nghe lời – vâng phục – y như lời phán dạy gọi là kẻ tin mà được phước tốt lành.
 • 4/ Loài Người tin, vâng lời – vâng phục không như Đức Chúa Trời bày tỏ, dạy dỗ sẽ vô ích, không hưởng được sự tốt lành.
 • Êsai 29:13 13 Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho; 14 vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân nầy, sự lạ rất lạ đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không, sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu.
 • Mathiơ 15:8 8 Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm.
 • Mac 7:6 6 Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta, Nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm.

Cũng qua sự nhận biết bản tính của Đức Chúa Trời không hề thay đổi trải qua mọi thời kỳ cho đến cuối

 • Malachi 3:66 Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi; bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong.
 • Thi thiên 33:11 11 Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.
 • Châm ngôn 19:21 21 Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.
 • Êsai 46:10 10 Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.
 • Hêbơrơ 13:8 8 Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.

ĐỨC CHÚA TRỜI CƯ XỬ VỚI LOÀI NGƯỜI THỌ TẠO NHƯ SAU:

 • 1/ Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận Loài Người nghe và làm theo ý muốn của Ngài thì sẽ được tốt lành.
 • Êsai 48:1717 Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu chuộc ngươi, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi.
 • Thi thiên 32:88 Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.
 • 2/ Đức Chúa Trời luôn chỉ dạy Loài Người để họ nhận biết rằng chỉ có hai con đường để đi và họ đang đi trong con đường nào? đường đó dẫn đến đâu?
 • Châm ngôn 3:6-7 6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. 7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác:
 • Châm ngôn 12:1515 đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó; Còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy.
 • Châm ngôn 16.2 2 Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.
 • Châm ngôn 20:24 24 Các bước của loài người do nơi Đức Giê-hô-va nhứt định; Vậy, loài người hiểu đường lối mình sao được?
 • Êsai 30:8-14 8 Bây giờ, ngươi hãy đi, chạm lời nầy trên bảng nhỏ ở trước mặt họ, hãy chép vào sách, để truyền lại đời sau, mãi mãi không cùng. 9 Dân nầy là bội nghịch, là con cái nói dối, con cái không muốn nghe luật pháp Đức Giê-hô-va; 10 nói với kẻ tiên kiến rằng: Đừng tiên kiến làm chi! nói với kẻ tiên tri rằng: Đừng nói tiên tri về lẽ thật! Hãy nói cho chúng tôi những điều vui thú, hãy lấy những sự huyễn hoặc bảo chúng tôi! 11 Hãy lìa khỏi đường, bỏ khỏi lối, cất Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên khỏi mặt chúng tôi!
 • Giêrêmi 10:2323 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn
 • Êsai 40:3 3 Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!
 • Êsai 40:12-1712 Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy gang tay mà đo các từng trời? Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi, và dùng thăng bằng mà cân gò? 13 Ai lường được Thần của Đức Chúa Trời, và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì? 14 Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? 15 Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảy bụi rơi trên cân; nầy, Ngài giở các cù lao lên như đồ vật nhỏ. 16 Rừng Li-ban chẳng đủ đốt lửa, những thú vật ở đó chẳng đủ làm của lễ thiêu. 17 Mọi dân tộc ở trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không, Ngài xem như trống không và hư vô vậy.
 • Êsai 55:7-97 Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. 8 Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.
 • Giêrêmi 7:2323 Nhưng, nầy là mạng lịnh mà ta đã truyền cho họ: Hãy nghe tiếng ta, thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, các ngươi sẽ làm dân ta; hãy đi theo cả đường lối ta dạy cho, để các ngươi được phước.
 • Êsai 2:3 3 và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem.
 • Êsai 2:2222 Chớ cậy ở loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi; vì họ nào có đáng kể gì đâu?
 • Êsai 48:14-1714 Các ngươi hãy nhóm lại hết thảy, và hãy nghe: Trong vòng họ có ai đã rao ra những sự nầy không? Người mà Đức Giê-hô-va yêu, sẽ làm điều đẹp ý Ngài nghịch cùng Ba-by-lôn, và cánh tay người sẽ giá lên nghịch cùng người Canh-đê. 15 Ta, chính ta đã phán, và đã gọi người; ta đã khiến người đến, người sẽ làm thạnh vượng đường lối mình. 16 Các ngươi hãy đến gần ta, và nghe điều nầy: Từ lúc ban đầu ta chưa từng nói cách kín giấu. Vừa lúc có sự ấy, ta đã ở đó rồi. Vả, bây giờ, Chúa Giê-hô-va, và Thần của Ngài, sai ta đến. 17 Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu chuộc ngươi, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi.
 • Giêrêmi 5:1-51 Hãy đi dạo các đường phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn xem. Hãy dò hỏi tìm kiếm nơi các chợ, thử có thấy một người chăng, nếu có một người làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy. 2 Dầu chúng nó nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống! Ấy cũng là thề dối! 3 Hỡi Đức Giê-hô-va, há chẳng phải mắt Ngài đoái xem sự trung tín sao? Ngài đánh chúng nó, chúng nó chẳng biết lo buồn, Ngài diệt đi, chúng nó chẳng chịu dạy dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vầng đá, chẳng khứng trở lại. 4 Tôi bèn nói: Đó thật là kẻ nghèo hèn, ngu muội, vì không biết đường lối của Đức Giê-hô-va, luật pháp của Đức Chúa Trời mình. 5 Tôi sẽ đến cùng những người sang trọng mà nói với họ, vì họ biết rõ đường lối của Đức Giê-hô-va, sự công bình của Đức Chúa Trời mìnhSong, những người nầy hợp ý cùng nhau mà bẻ ách dứt dây!
 • Giêrêmi 15:77 Ta đã lấy nia sảy chúng nó nơi cửa các thành đất nầy. Ta đã cất mất con cái chúng nó và diệt dân ta, mà chúng nó cũng chẳng trở lại khỏi đường lối mình.
 • Giêrêmi 26:1313 Bây giờ các ngươi hãy sửa lại đường lối và việc làm của mình, hãy vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì Đức Giê-hô-va sẽ ăn năn về tai họa mà Ngài đã rao ra nghịch cùng các ngươi.
 • 1.Đi trên con đường dạy dỗ dẫn dắt của Đức Chúa Trời gọi là sống theo, đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được ích lợi tốt lành.
 • Giêrêmi 6:16 16 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy.
 • Giêrêmi 32:16-42
 • 2.Đi trên con đường tư dục, ý riêng, ý muốn của Loài Người dẫn đến sự hư mất.
 • Êxêchiên 33:1111 Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?
 • Êxêchiên 36:16-1716 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 17 Hỡi con người, khi nhà Y-sơ-ra-ên ở trong đất mình, đã làm ô uế đất ấy bởi đường lối và việc làm của mình: đường lối chúng nó ở trước mặt ta như là sự ô uế của một người đàn bà chẳng sạch.

12 Vậy nên, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Vì các ngươi khinh bỏ lời nầy, cậy điều bạo ngược và trái nghịch, mà nương nhờ những sự ấy, 13 bởi cớ đó, tội các ngươi như tường nẻ sắp vỡ, lồi ra trên cao, chỉ trong giây phút sẽ thình lình đổ xuống. 14 Ngài sẽ đập bể nó như cái bình thợ gốm bị bể ra, bể ra từng miếng, chẳng tiếc gì; đến nỗi trong những miếng mẻ nó, sẽ chẳng tìm được một mảnh nào để lấy lửa nơi bếp hay là múc nước nơi hồ.

Trải qua 4000 năm Đức Chúa Trời đã dùng tổ phụ và các tiên tri để dạy và dẫn Loài Người ra khỏi đường tư dục ý riêng để đi vào đường lối ý muốn của Đức Chúa Trời.

 • Êxêchiên 18:23-32
 • Êxêchiên 16:60-63 60 Dầu vậy, ta sẽ nhớ lại giao ước ta đã lập với mầy đương ngày mầy thơ bé, ta vì mầy sẽ lập một giao ước đời đời. 61 Khi mầy sẽ nhận lấy những chị em mầy, mầy sẽ nhớ lại đường lối mình mà hổ thẹn; bấy giờ ta sẽ trao chúng nó cho mầy làm con gái, nhưng không cứ theo giao ước mầy. 62 Ta sẽ lập giao ước ta với mầy, mầy sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va; 63 hầu cho mầy được nhớ lại và hổ ngươi; vì cớ sự xấu hổ mầy, mầy chẳng còn mở miệng nữa, khi ta đã tha thứ mọi điều mầy đã làm, Chúa Giê-hô-va phán vậy.
 • Hêbơrơ 1:1-21 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2 rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;

Đến thời kỳ sau rốt Ngài đã dùng con một Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ để dạy dỗ dẫn dắt Loài Người ra khỏi đường tư dục – ý mình để đi trên đường lối theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Được gọi là ra khỏi nước thế gian, tư dục để vào nước Đức Chúa Trời vào Hội Thánh Đấng Christ, sống theo đi theo ý muốn Đấng Christ mà được phước tốt lành – sự sống đời đời.

 • Êxêchiên 36:24-38
 • Giôna 3:8-108 nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời; phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. 9 Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết, hay sao? 10 Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó.
 • Michê 4:1-21 Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; 2 và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem.
 • 1Phierơ 4:22 hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời.
 • Đaniên 4:3737 Bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ngợi khen, tôn vinh, và làm cả sáng Vua trên trời; mọi công việc Ngài đều chân thật, các đường lối Ngài đều công bình; và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống.
 • Ôse 14:99 Ai là khôn ngoan mà hiểu những sự nầy? Ai là giỏi giang mà biết những sự đó? Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng; những kẻ công bình sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm phép thì vấp ngã trong đó.
 • Giăng 14:66 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
 • 1Côrinhtô 4:1717 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em; người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các Hội thánh khắp các nơi.
 • 1Côrinhtô 14:3737 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay là được Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng điều tôi viết cho anh em đây là mạng lịnh của Chúa.
 • 1Timôthê 1:3 Ta nay nhắc lại mạng lịnh mà ta đã truyền cho con, khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan, con phải ở lại Ê-phê-sô, để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác,
 • Tit 1:3 tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lịnh Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta,
 • 2Phierơ 3:1-21 Hỡi kẻ rất yêu dấu, nầy là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thơ nầy và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để giục lòng lành trong anh em, 2 hầu cho ghi lấy lời nói trước của các thánh tiên tri, cùng mạng lịnh của Chúa và Cứu Chúa chúng ta, đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại.
 • 1Timôthê 2:1-71 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, 2 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. 3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. 5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; 6 Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ 7 (ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật.
 • Xuất Êdiptô ký 18:2020 Hãy lấy mạng lịnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm.

Đức Chúa Jêsus Christ khi sống trong thế gian này đã thể hiện một đời sống không theo tư dục  – ý riêng mà chỉ sống theo ý muốn , đường lối Đức Chúa Trời đề cho Loài Người một gương sáng noi theo mà được phước. Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn trọn vẹn trong Đấng Christ và Đấng Christ bày tỏ trọn vẹn sự vâng phục mọi ý muốn Đức Chúa Trời.

 • Hêbơrơ 1:1-21 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2 rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;
 • Hêbơrơ 10:8-108 Trước đã nói: Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hi sinh, lễ vật, của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy;sau lại nói: Đây nầy, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. 9 Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. 10 Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.
 • Giăng 6:3838 Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến.

Chúa Jêsus làm chứng đời sống của Ngài trong thế gian này:

Không tự nghe, không tự nói, không tự làm.

Chỉ nghe, chỉ nói, chỉ làm theo ý muốn căn dặn, dạy dỗ của Đức Chúa Cha.

 • Giăng 5:1919 Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.
 • Giăng 5:3030 Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta.
 • Giăng 14:1010 Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta tự nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài.
 • Giăng 14:2424 Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến.
 • Giăng 8:2828 Vậy Đức Chúa Jêsus phán rằng: Khi các ngươi treo Con người lên, bấy giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta
 • Giăng 8:3838 Ta nói điều ta đã thấy nơi Cha ta; còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi Cha mình.
 • Giăng 12:4949 Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào.
 • Giăng 7:1616 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến.
 • Giăng 8:2626 Ta có nhiều sự nói và đoán xét về các ngươi; nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, và điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế gian
 • Giăng 15:1515 Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta.
 • Giăng 8:2929 Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài.
 • Giăng 14:31 31 Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến Cha, và làm theo điều Cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây

Qua những điều nhận biết trong kinh thánh chúng ta thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời như sau:

Loài Người sống theo ý muốn của ma quỉ, sống theo ý mình – tư dục – ý riêng, sống theo ý nhau là xa cách Đức Chúa Trời, nghịch thù cùng Đức Chúa Trời, là pham tội ác, là dân nước tối tăm, nước thế gian hư mất, chết mất trong hình phạt đời đời.

Đức Chúa Trời bởi tình yêu sai con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ đến thế gian để sống trong sự vâng lời – vâng phục trọn vẹn mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Đấng Christ trở nên cứu Chúa duy nhất của Loài Người.

 • Hêbơrơ 5:8-98 Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, 9 và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài,
 • Làm vua cai trị vương quốc Đức Chúa Trời.
 • Làm đấu Hội Thánh Đấng Christ.
 • Làm chủ mọi đầy tớ.
 • Làm cha tất cả con cái.
 • Làm thầy dạy tất cả mọi học trò (môn đồ).
 • Giăng 13:13-1513 Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. 14 Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. 15 Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm  như ta đã làm cho các ngươi.

Đức Chúa Jêsus Christ đã lên ngôi vua.

Vương quốc (nước) Đức Chúa Trời đã đến với Loài Người.

Đấng Christ đã làm đầu quyền cai trị.

Hội Thánh Đấng Christ đã được thiết lập để Loài Người được nhận vào – thêm vào. Đấng Christ đã lên ngôi chủ tể – Chúa tể.

Nhà Đức Chúa Trời đã được dựng nên để Loài Người được nhận vào làm tôi tớ.

Đấng Christ trở nên như người cha một gia đình – thân thể của Đấng Christ đã được hình thành để Loài Người được sinh ra lớn lên trong đó.

Đấng Christ đã trở nên thầy dạy để Loài Người được nhận vào làm môn đồ của Ngài.

Tất cả những hình ảnh nảy diển tả một mối quan hệ tốt lành mà Đức Chúa Trời đã làm từ ban đầu và liên tục cho đến sự làm trọn trong Đấng Christ để Loài Người có cơ hội chọn lấy, nhận lấy mà hưởng được sự tốt lành. Bởi Loài Người mọi thời đại đã cắt đứt mối quan hệ tốt lành này bằng sự:

 • 1/ Không vâng lời, không tin lời phán dạy của Đức Chúa Trời , không vâng theo ý muốn Ngài.
 • 2/ Tất cả Loài Người sống theo ý muốn của lòng mình, của nhau (tư dục).
 • 3/ Bây giờ kỳ định lập lại mối quan hệ tốt lành đã đến cho Loài Người bởi sự làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ. Mọi sự đã được thiết lập sẵn sàng và công bố ban cho Loài Người một cách nhưng không (vô điều kiện ).
 • 4/ Loài Người đang có cơ hội do Đức Chúa Trời tạo nên đó là đứng trước sự lựa chọn lần thứ hai. Chọn tiếp tục sống theo ý mình (tư dục) hay chọn sống theo ý muốn Đức Chúa Trời đã làm trong con Ngài.
 • Nước Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho Loài Người.
 • Nước Đức Chúa Trời được rao báo cho Loài Người.
 • Nước Đức Chúa Trời được thể hiện để ban cho Loài Người.
 • Nước Đức Chúa Trời đã có Đức Chúa Jêsus Christ lên ngôi cầm quyền cai trị.

Luật pháp của nước Đức Chúa Trời được ban như lời tiên tri báo trước về sự lập nước Đức Chúa Trời và vua nước ấy là Đấng Mêsi sẽ cống bố luật pháp nước Đức Chúa Trời.

 • Êsai 2:1-31 lời mà Ê-sai, con trai A-mốt, đã thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2 Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, 3 và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem.
 • Michê 4:1-31 Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; 2 và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem
 • Michê 5:11 Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.Êsai 42:44 Người chẳng mòn mỏi, chẳng ngã lòng, cho đến chừng nào lập xong sự công bình trên đất; các cù lao sẽ trông đợi luật pháp người
 • Êsai 51:44 Hỡi dân ta, hãy chăm chỉ mà nghe ta; hỡi nước ta, hãy lắng tai cho ta! Vì sẽ có luật pháp ra từ ta, và ta sẽ lập sự công bình làm sự sáng cho các dân.
 • Giêrêmi 31:3333 Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.

Tiếp qua lời tiên tri này cho chúng ta thấy được nhà Đức Chúa Trời sẽ lập chính là nước Đức Chúa Trời, Hội Thánh Đấng Christ vừa được thiết lập những kẻ tin theo ở khắp nơi trở nên dân của nước Đức Chúa Trời và người nhà của Đức Chúa Trời. Dân nước trời sẽ được dạy về đường lối Ngài để họ bước đi trong đường lối đó. điều này được gọi là luật pháp sẽ ra từ Siôn – lời Đức Chúa Trời ra từ Giêrusalem.

 • Êsai 2:2 Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó,

Từ khi con Đức Chúa Trời đến thế gian( tức Đức Chúa Jêsus Đấng Christ ) trở đi được gọi là “đến những ngày sau rốt”. Đức Chúa Trời phan dạy Loài Người bởi con Ngài Đức Chúa Trời bày tỏ – thể hiện – diển tả sự phán dạy của Ngài bằng các hình ảnh và từ ngữ như sau:

 • Sáng thế ký 2:16 16 Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn;
 • Sáng thế ký 26:5 5 vì Áp-ra-ham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lịnh, luật và lệ của ta.
 • Xuất Êdiptô ký 6:26 26 Ấy, A-rôn và Môi-se nầy, tức là người mà Đức Giê-hô-va đã phán dạy rằng: Hãy tùy theo cơ đội, đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô.
 • Xuất Êdiptô ký 24:3 Môi-se bèn đến thuật lại cho dân sự mọi lời phán của Đức Giê-hô-va và các luật lệ, thì chúng đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán dạy.
 • Xuất Êdiptô ký 35:1 1 Môi-se nhóm hết hội chúng Y-sơ-ra-ên lại mà nói rằng: Đây là các việc của Đức Giê-hô-va đã phán dạy làm:
 • Phục truyền luật lệ ký 12:14 14 nhưng phải dâng tại nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn trong một của các chi phái ngươi, và tại đó ngươi phải làm mọi điều ta truyền dặn.
 • Giêrêmi 7:13 13 Đức Giê-hô-va phán: Hiện bây giờ, vì các ngươi đã làm những việc ấy, ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi, mà các ngươi không nghe; lại gọi các ngươi mà các ngươi không trả lời,
 • 2 Sử ký 33:8 nếu Y-sơ-ra-ên gìn giữ làm theo các luật pháp, điều răn, và mạng lịnh, mà ta đã cậy Môi-se phán dạy chúng nó, thì ta sẽ chẳng cất chân của chúng nó khỏi đất ta đã ban cho tổ phụ chúng nó.
 • 2-các vua 21:8 8 Nếu Y-sơ-ra-ên lo gìn giữ mọi điều ta đã phán dạy, mọi luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho chúng nó, thì ta sẽ chẳng để dân Y-sơ-ra-ên đi xiêu lạc ngoài xứ mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó.
 • Nêhêmi 9:34 34 Các vua chúng tôi, các quan trưởng, những thầy tế lễ, và tổ phụ chúng tôi, không có gìn giữ luật pháp của Chúa, cũng chẳng nghe theo các điều răn và chứng cớ mà Chúa phán dạy nghịch cùng chúng.
 • Giăng 15:22 22 Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình.
 • Hêbơrơ 1:1-2 1 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2 rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;
 • Giêrêmi 5:4 Tôi bèn nói: Đó thật là kẻ nghèo hèn, ngu muội, vì không biết đường lối của Đức Giê-hô-va, luật pháp của Đức Chúa Trời mình.
 • Malachi 4:4 4 Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môi-se, mà ta đã truyền cho nó tại Hô-rếp, tức là những lệ luật và mạng lịnh cho cả Y-sơ-ra-ên.
 • Giêrêmi 7:23 23 Nhưng, nầy là mạng lịnh mà ta đã truyền cho họ: Hãy nghe tiếng ta, thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, các ngươi sẽ làm dân ta; hãy đi theo cả đường lối ta dạy cho, để các ngươi được phước.
 • Lêvi ký26:15 nếu khinh bỉ mạng lịnh ta, và tâm hồn các ngươi nghịch cùng luật pháp ta, đến nỗi không làm theo những điều răn ta, mà bội sự giao ước ta,
 • Lêvi ký 26:46 46 Đó là các điều lệ, mạng lịnh, và luật pháp mà Đức Giê-hô-va nhờ Môi-se, lập ra giữa Ngài cùng dân Y-sơ-ra-ên, tại trên núi Si-na-i.
 • Nêhêmi 9:29 29 Chúa cũng làm chứng nghịch cùng chúng, để dẫn dắt chúng trở lại luật pháp của Ngài. Dầu vậy, chúng cư xử cách kiêu ngạo không nghe các điều răn Chúa, phạm đến luật lệ của Chúa, là luật lệ nếu người nào vâng làm theo, tất sẽ được sống; chúng ở chấp nhứt.
 • Mathiơ 22:40 40 hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.
 • Phục truyền luật lệ ký 28:15 15 Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì nầy là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi:
 • Phục truyền luật lệ ký 30:9 9 – 10 Khi ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp nầy, hết lòng hết ý trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi
 • Phục truyền luật lệ ký 32:46 46 thì người nói cùng chúng rằng: Hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay, mà truyền cho con cháu mình, để chúng nó cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy
 • Tít 1:3 tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lịnh Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta,
 • 2Phierơ 3:2 2 hầu cho ghi lấy lời nói trước của các thánh tiên tri, cùng mạng lịnh của Chúa và Cứu Chúa chúng ta, đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại.
 • Xachari 7:12 12 Chúng nó làm cho lòng mình cứng như đá kim cương, để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã bởi Thần Ngài cậy các tiên tri đời xưa sai đến; vậy nên có sự thạnh nộ lớn lắm đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân.
 • Giôse 22:5 Song phải cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã truyền cho các ngươi, tức là thương yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ các điều răn Ngài, tríu mến Ngài, và hết lòng hết ý phục sự Ngài
 • 1 Các vua 2:3 Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối  Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công,
 • Thi thiên 40:8 8 Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng tôi.
 • Châm ngôn 6:23 23 Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, Và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống,
 • Giacơ 4:12 12 Chỉ có một Đấng lập ra luật pháp và một Đấng xét đoán, tức là Đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai, mà dám xét đoán kẻ lân cận mình?
 • Nguồn gốc căn bản của luật pháp.
 • Mathiơ 22:40 40 hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.
 • Galati 5:14 14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.
 • Rôma 13:10 10 Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp.

CƠ NGHIỆP

 • 1/ Sự tốt lành, phước ban đầu, vâng lời phán.
 • Sáng thế ký 1:28 28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.
 • Sáng thế ký 1:31 Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.
 • 2/ không vâng lời mất sự tốt lành.
 • Sáng thế ký 3:17-18 17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. 18 Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng;
 • Sáng thế ký 3:24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bim với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.
 • 3/ Loài Người đi theo hướng không nghe lời, không vâng lời, sống theo tư dục, tội, rủa sả, chết.
 • Sáng thế ký 6:5 Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn
 • Sáng thế ký 8:21 21 Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ; ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta dã làm.
 • 4/ Đức Chúa Trời bằng tình yêu lời hứa giải cứu ban phước.
 • Sáng thế ký 3:15 15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.
 • Lãnh cơ nghiệp Sáng thế ký 26:4 4 Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ nầy; hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước
 • Sáng thế ký 15:6 Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.
 • Giacơ 2:23 Vậy được ứng nghiệm lời Kinh thánh rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người.

Ápraham trải qua 430 năm  luật Môise.

 • 5/ Thới gian chờ lời hứa. luật pháp đặt ra nguyên nhân – lý do đặt ra:
 • a.Vì cớ sự phạm phép.
 • Galati 3:19 19 Vậy thì làm sao có luật pháp? luật pháp đã đặt thêm, vì cớ những sự phạm phép, cho tới chừng nào người dòng dõi đến, là người mà lời hứa đã hứa cho; luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo
 • b. Vì cớ lòng cứng cỏi.
 • Mathiơ 19:7-9 7 Họ lại hỏi Ngài rằng: Vậy chớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi? 8 Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu, không có như vậy đâu. 9 Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
 • c. Cho người ta biết tội.
 • Rôma 3:20 chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.
 • d. Nhốt dưới tội lỗi.
 • Galati 3:22 22 Nhưng Kinh thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa, bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ mà được ban cho những kẻ tin.

Đặng thương xót bởi Đấng Christ.

 • Rôma 3:16 Trên đường lối chúng nó rặc những sự tàn hại và khổ nạn,

Diễn tả  Người công bình thì hưởng sự tốt lanh, phước, cơ nghiệp.

 • Sáng thế ký 15:6 6 Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.
 • Habacúc 2:4 Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; song người công bình thì sống bởi đức tin mình.

Tiêu chuẩn công bình: đức tin được gia tài sự sống. luật pháp đặt ra chỉ đến mục tiêu được sống, công bình.

 • Lêvi ký 18:5 Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng lịnh ta, người nào làm theo, thì sẽ nhờ nó mà được sống: Ta là Đức Giê-hô-va.
 • Rôma 10:5 5 Vả, Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp cách nầy: Hễ ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà sống.

Điều kiện để được xưng công bình bởi luật pháp, giữ trọn luật.

 • Giacơ 2:10 10 Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.
 • Phục truyền luật lệ ký 27:26 26 Đáng rủa sả thay kẻ nào không giữ các lời của luật pháp nầy để làm theo! Cả dân sự phải đáp: A-men!

Để thấy bất lực trước luật pháp mà trông cậy vào đức tin nơi Đức Chúa Trời.

 • Galati 3:11 11 Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin.
 • Rôma 3:20 chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.

Như vậy không ai nhờ sức riêng mình mà làm trọn luật pháp vì Loài Người xác thịt.

Bởi đó nhiệm vụ của luật pháp là cho Loài Người biết tội (biết sự bất lực vô phương cách của Loài Người để đạt đến sự công bình của Đức Chúa Trời ).

Qua sự nhận biết này Loài Người mới hết lòng trông cậy vào lời hứa giải cứu ban phước. luật pháp như thầy giáo dạy cho Loài Người biết điều này và dẫn Loài Người đến sự trông cậy và đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời ban Đấng giải cứu là Đấng Christ mà được xưng công bình bởi tin Đấng Christ.

 • Galati 3:21-25 thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng hề như vậy; vì, nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. 22 Nhưng Kinh thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa, bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ mà được ban cho những kẻ tin. 23 Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra. 24 Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. 25 Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa.

Tóm lại: nhiệm vụ của luật pháp là tốt đẹp. Dẫn Loài Người đến sự xưng công bình bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ .

 • Rôma 7:12 12 Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành.
 • 1Timôthê 1:8 Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng
 • 6/ Thời hạn của luật pháp cho đến chừng người dòng dõi đến.
 • Galati 3:19 19 Vậy thì làm sao có luật pháp? luật pháp đã đặt thêm, vì cớ những sự phạm phép, cho tới chừng nào người dòng dõi đến, là người mà lời hứa đã hứa cho; luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo.

Người dòng dõi này là ai? Đấng chịu xức dầu đến từ lời hứa của Đức Chúa Trời.

 • Sáng thế ký 3:15 15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.
 • Êsai 7:14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.
 • Galati 4:4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp,
 • Mathiơ 1:18-23
 • Luca 1:26-35 26 Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê,
 • Luca 1:35 Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.
 • Luca 2:10-11 10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa.

Dòng dõi có đức tin nơi Đức Chúa Trời. lời hứa dòng dõi Ápraham.

 • Sáng thế ký 15:5-6 5 Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. 6 Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.
 • Sáng thế ký 22:18 18 Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.
 • Ysác: Sáng thế ký 26:4-5 4 Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ nầy; hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước; 5 vì Áp-ra-ham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lịnh, luật và lệ của ta.
 •  Giacốp: Sáng thế ký 28:13-15 13 Nầy, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây. 14 Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. 15 Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi.
 • Nhà Giu-đa: Sáng thế ký 49:10 10 Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa,Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó,Cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới, Và các dân vâng phục Đấng đó.
 • Phục truyền luật lệ ký 18:18-19 18 ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người. 19 Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó.

Dòng vua Đavít nhà nước đời đời.

 • 2-Samuên 7:16 16 Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được vững bền trước mặt ngươi đời đời; ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi.

Là vua vừa là thầy tế lễ.

 • Thi thiên 110:1-4 1 Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta,

Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. 2 Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việt về sự năng lực ngươi: Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi. 3 Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến; Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi Như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. 4 Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế lễ đời đời,

Sanh ra từ dòng dõi Đavít.

 • Êsai 7:13-14 13 Ê-sai bèn nói rằng: Hỡi nhà Đa-vít, hãy nghe! Các ngươi cho làm phiền người ta là nhỏ mọn, mà muốn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa sao? 14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên
 • Êsai 9:5-6 5 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. 6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!
 • Êsai 55:1-5 1 Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. 2 Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. 3 Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng Đa-vít. 4 Nầy, ta đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. 5 Nầy, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi, vì cớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã làm vinh hiển ngươi.
 • Êsai 59:20-21 20 Đấng Cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đức Giê-hô-va phán vậy. 21 Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, nầy là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời! Đức Giê-hô-va phán vậy. Ứng nghiệm Mathiơ 1 và gia phổ Luca.
 • Luca 2:4 4 Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê
 • Luca 3:23-38 23 Khi Đức Chúa Jêsus khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ ba mươi tuổi. Theo ý người ta tin, thì Ngài là con Giô-sép, Giô-sép con Hê-li, 24 Hê-li con Mát-tát, Mát-tát con Lê-vi, Lê-vi con Mên-chi, Mên-chi con Gia-nê, Gia-nê con Giô-sép, 25 Giô-sép con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con A-mốt, A-mốt con Na-hum, Na-hum con Ếch-li, Ếch-li con Na-ghê, 26 Na-ghê con Ma-át, Ma-át con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con Sê-mê-in, Sê-mê-in con Giô-sếch, Giô-sếch con Giô-đa, 27 Giô-đa con Giô-a-nan, Giô-a-nan con Rê-sa, Rê-sa con Xô-rô-ba-bên, Xô-rô-ba-bên con Sa-la-thi-ên, Sa-la-thi-ên con Nê-ri, 28 Nê-ri con Mên-chi, Mên-chi con A-đi, A-đi con Cô-sam, Cô sam con Ên-ma-đan, Ên-ma-đan con Ê-rơ
 • Galati 3:6-14

Hầu cho phước lành hứa ban cho Ápraham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rãi khắp trên dân ngoại. Lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.

 • Galati 3:14 14 hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.
 • Galati 3:29 29 Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa.

Dòng dõi kế tự lời hứa là dòng dõi có đức tin nơi lời hứa.

 • 7/ Thời kỳ đã trọn, đã định, được ứng nghiệm, được thành hình bởi người dòng dõi là Jêsus Christ.

Đấng chịu xức dầu mà Môise ( luật pháp), các tiên tri (lời hứa) được gọi là cả kinh thánh đều nói đến đã đến.

 • Giăng 5:39 . 39 Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy.
 • Giăng 5:46 46 Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta; bởi ấy là về ta mà người đã chép.
 • Luca 16:29 29 Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy
 • Luca 24:27 27 Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh.
 • Luca 4:17-21 17 Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: 18 Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; 19 Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. 20 Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. 21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. 
 • Luca 24:44-45 44 Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. 45 Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh thánh.
 • Giăng 1:17 17 Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.
 • Luca 16:16-18 16 luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó, tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. 17 Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi. 18 Ai bỏ vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm, ai cưới đàn bà bị chồng để, thì cũng phạm tội tà dâm.
 • Mathiơ 11:13 Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng.
 • Mathiơ 5:17-20 17 Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. 18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. 19 Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn  nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. 20 Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng
 • Rôma 10:1-8

Sự công bình trổi hơn mới vào nước trời (đức tin).

 • Thời điểm được trọn.
 • Luca 22:20 20 Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra
 • Mathiơ 26:28 28 vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội
 • Giăng 19:28-30 28 Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. 29 Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. 30 Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.
 • 1. Cơ nghiệp mọi sự tốt lành đã tạo dựng. điều kiện: vâng lời để hưởng mãi cơ nghiệp.
 • 2. Cơ nghiệp bị đánh mất vì làm theo tư dục, vì không vâng lời Đấng tạo dựng cơ nghiệp. 
 • 3. Vì tình yêu thương Đức Chúa Trời hứa dựng lại cơ nghiệp bằng phương cách của Ngài làm.
 • 4. luật pháp Môi-se (Sinai) được đặt ra để Loài Người thấy với sức riêng bản tánh tư dục Loài Người không đạt đến tiêu chuẩn hưởng cơ nghiệp.
 • 5. Bởi sự tuyệt vọng trong luật pháp Môise dẫn mọi người đến đức tin vào sự trông cậy lời hứa giải cứu được các tiên tri liên tục rao ra.
 • 6. Thời điểm người dòng dõi là Đấng chịu xức dầu. Đấng Christ tên là Jêsus đã đến làm trọn luật pháp.

Lời hứa ban cơ nghiệp được thể hiện nơi Đấng Christ.

Điều kiện để hưởng cơ nghiệp tốt lành là có đức tin vâng lời nơi Đấng cầm quyền ban cơ nghiệp là Đức Chúa Jêsus Christ.

 • Hêbơrơ 1:1-2 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2 rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;
 • Mathiơ 17:5 Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!
 • Mac 16:15-16 15 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. 16 Ai tin và chịu phép báp têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt.
 • Mathiơ 28:18-20 18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
 • Công vụ 3:18-26

Như vậy tất cả quyền phép được trao cho Đức Chúa Jêsus Christ.

Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầm quyền cai trị.

Ngài sai các sứ đồ và môn đồ đi rao giảng Tin Lành mà Ngài đã làm trọn. Rao giảng cho mọi người nhận biết tội lỗi mà họ đang mang vì sống theo tư dục, kêu gọi họ ăn năn xây lại, lìa bỏ nước thế gian mà nhận lấy nước Đức Chúa Trời. Bởi tin và nghe theo lời phán dạy của Đức Chúa Jêsus Christ, chịu báptem chôn đi, chết đi người cũ để được tha tội, được xưng công bình bởi đức tin, được nhận lãnh Thánh Linh mà sinh ra trong đời sống mới, được thêm vào Hội Thánh Đấng Christ, được dự phần sống theo bổn tánh Đức Chúa Trời, được làm dân của nước Đức Chúa Trời là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.

 • Tít 2:11-15 11 Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. 12 Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức, 13 đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, 14 là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.15 Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Chớ để ai khinh dể con.

LỜI KẾT:

 • Đấng Christ đã chịu chết, dùng huyết mình thiết lập giao ước mới thay thế giao ước cũ.
 • Đấng Christ ban cố luật pháp của Ngài cho dân sự nước Đức Chúa Trời, nước Đấng Christ, hay Hội Thánh của Đấng Christ.
 • Luật pháp Đấng Christ hay lời phán dạy của Đấng Christ được bày tỏ trọn vẹn bởi Thánh Linh và các sứ đồ, sau khi họ qua đời được dùng làm mẫu mực cho Hội Thánh trong sự dạy dỗ, tổ chức thờ phượng, sống Đạo mà chúng ta có kinh thánh Tân ước từ đó đến nay. Mọi sự dạy dỗ cho dân nước Đức Chúa Trời đều qui vào hai điều răn.
 • Mathiơ 22:27-40
 • Mac 12:29-31 29 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhứt: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. 30 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. 31 Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình.
 • Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó.
 • Thời hạn cầm quyền của Đấng Christ trên Hội Thánh, nước Ngài.
 • 1 Côrinhtô 15:20-28
 • Phục truyền luật lệ ký 10:12 12 Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi,

Đức Chúa Trời luôn đòi hỏi mong muốn Loài Người mọi thời kỳ phải hết lòng, hết ý – trí khôn, hết sức, hết linh hồn mà kính mến – yêu mến Ngài là Đức Chúa Trời.

HẾT LÒNG

Ngài muốn lòng chúng ta nhận biết và tôn Ngài là cao nhất, có quyền nhất.

 • 1Phierơ 3:15 nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ,

Hãy tôn Đấng Christ làm Chúa, làm Thánh trong lòng mình. Bằng chứng nào Chúa biết người đó trong lòng đang có Ngài làm Chúa và làm Thánh. Người đó bày tỏ bằng đời sống kính mến – yêu mến Chúa.

Nếu lời Chúa dạy về lòng người dừng lại tại điểm này chúng ta sẽ thấy hàng ngàn tấm lòng bày tỏ sự kính mến – yêu mến Chúa khác nhau chẳng ai giống ai.

Hãy nhìn vào lời dạy của Chúa để Ngài chỉ cho chúng ta biết như thế nào là lòng kính mến – yêu mến?

 • Giêrêmi 31:31-35
 • Giêrêmi 32:39-41 39 Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng một đường lối như nhau, hầu cho kính sợ ta đời đời, để chúng nó và con cháu nối sau đều được phước. 40 Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng: Ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho; và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa khỏi ta. 41 Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng hết linh hồn trồng chúng nó trong đất nầy
 • Êxêchiên 11:19 19 Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú thần mới trong các ngươi; bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó, và sẽ cho chúng nó lòng thịt;
 • Êxêchiên 18:30-32 30 Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi; vậy thì sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. 31 Hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới; vì, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, làm sao mà các ngươi muốn chết? 32 Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!
 • Êxêchiên 36:26 26 Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt
 • Giêrêmi 17:5 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va.

Chỉ có một lòng yêu mến Chúa.

 • Giăng 14:23-24 23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. 24 Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến.
 • 1Giăng 5:1-3 Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. 2 Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn  Ngài. 3 Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. điều  răn của Ngài chẳng phải là nặng nề,
 • 1Giăng 2:3-6 3 Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. 4 Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. 5 Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. 6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.
 • 1Giăng 2:15-17 15 Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. 16 Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. 17 Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
 • Giăng 14:21 21 Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.

Đấng Christ có lời Cha.

 • Giăng 14:24 . 24 Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến.

Thánh Linh có lời Đấng Christ. Giăng 16

Sứ đồ có lời Đấng Christ.

 • Mathiơ 28:18-20 18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

Môn đồ – tín đồ có lời Đấng Christ. điều răn, luật pháp Đấng Christ.

 • Giăng 13:34-35 34 Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35 Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.

Hội Thánh – nước Đức Chúa Trời có lời Đấng Christ.

 • Êphêsô 3:10 10 Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Dàn Bài