Nhận Biết Sự Dạy Dỗ Của Đức Chúa Trời

NHẬN BIẾT Ý MUỐN BỔN TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – ĐỊA VỊ VAI TRÒ LOÀI NGƯỜI THỌ TẠO.

1.NHẬN BIẾT SỰ DẠY DỖ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI QUA THỜI KỲ TỔ PHỤ.

Nhìn vào quá trình lịch sử của loài người cho đến Đấng Christ qua Kinh Thánh, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy bổn tánh của Đức Chúa Trời và năng quyền của Ngài phát ra từ ý muốn và lời phán dặn.

 • * Sự thông sáng Ngài vô cùng tận Thi Thiên 147:5.
 • * Ý tưởng Ngài còn đời này qua đời kia Thi Thiên 33:11.
 • * Phàm điều gì vừa ý Ngài thì Ngài đã làm Thi Thiên 115:3, Thi Thiên 135:6, Êsai 46:10.
 • * Đaniên 4:34-37, I Samuên 2:35. Trong việc làm mọi sự theo ý mình (Đức Chúa Trời), muốn mọi sự theo ý mình (Đức Chúa Trời).
 • * Giê-hô-va Đức Chúa Trời Đấng tạo dựng muôn vật và loài Người. Đức Chúa Trời phán rằng: phải có, thì có như vậy. Các việc Ngài đã làm bởi ý muốn và lời phán thật rất tốt lành Sáng Thế Ký đoạn 1 và 2.
 • * Thi Thiên 18:30 đường lối Ngài trọn vẹn.
 • * Ngay cả cơ binh Thiên Sứ của Đức Chúa Trời được tạo dựng nên để làm theo mạng lịnh ý chỉ Ngài (Thi Thiên 103:20-21).

Loài Người được Ngài tạo dựng nên để nhận biết Ngài, yêu mến Ngài và vâng phục Ngài.

Đức Chúa Trời Luôn Dạy Dỗ Và Dẫn Dắt Loài Người. Ngài luôn dạy dỗ phán dặn họ và bày tỏ ý muốn Ngài cho loài Người biết để họ vâng theo. Vì ý muốn Ngài lấy làm tốt đẹp cho loài Người. 

Giăng 6:45 ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Thi Thiên 32:8. Êsai 48:17 dạy người được ích và dắt người trong con đường ngươi phải đi. Ngài luôn bày tỏ ý muốn đường lối điều phán dạy, lịnh, luật và lệ của Ngài cho loài Người để họ được nghe, được dạy, tin theo, bước theo, sống theo và làm theo, vâng lời để họ được phước.

Dẫn chứng:

 • * A-đam được phán dạy về trái cây được ăn và không được ăn Sáng Thế Ký 2:16.
 • * Ca-in và A-bên được phán dạy để dâng của lễ cho Đức Chúa Trời Sáng Thế Ký 4:3-7, I Giăng 3:7;12, Hơbơrơ 11:4, Hơbơrơ 3:18-19.
 • * Hê-nóc được chỉ dạy để sống vừa lòng vừa ý Đức Chúa Trời đồng đi cùng Đức Chúa Trời Sáng Thế Ký 5:22-24, Hơbơrơ 11:5-6, Michê 6:8. Hê-nóc là tiên tri Giuđe 11-15.

Tiên Tri là người nhận lời phán dạy của Đức Chúa Trời và truyền dạy lời ấy cho người khác.

 • * Nô-ê được Đức Chúa Trời chỉ dạy để sống vừa lòng vừa ý Đức Chúa Trời ông là thầy giảng đạo công bình của Đức Chúa Trời ông là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời Sáng Thế Ký 6:9, II Phierơ 2:5, Sáng Thế Ký 6:22; Sáng Thế Ký 7:5,9,16.
 • * Ápram (Áp-ra-ham) được Giê-hô-va Đức Chúa Trời chỉ dạy. Ông vâng lời chỉ dạy của Ngài ra đi Sáng Thế Ký 12:1-4; 22:18. Áp-ra-ham được Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy, lịnh, luật và lệ của Ngài Sáng Thế Ký 26:5.
 • * Môi-se và A-rôn được Đức Chúa Trời dạy dỗ và vâng lời làm y như lời Đức Giê-hô-va phán dạy Xuất Êdíptô Ký 4:12; 7:6. Đức Chúa Trời dạy dỗ dân Y-sơ-ra-ên qua Môi-se Phục Truyền 4:5, Xuất Êdíptô Ký 12:50.

Xuyên xuốt quá trình lịch sử loài Người từ ban đầu cho đến Đấng Christ. Chúng ta thấy rõ là Đức Chúa Trời luôn dạy dỗ loài Người để họ nhận biết Ngài, tin cậy Ngài, yêu kính và vâng lời Ngài. Đó là điều làm cho Ngài vừa lòng, vừa ý mà ban phước cho họ, xưng công bình cho họ. Đức Chúa Trời cũng luôn đề cao tấm gương sáng (vâng lời) của họ cho các thế hệ sau noi theo.

 • * Đức Chúa Trời Không Chấp Nhận Loài Người Không Nghe, Không Vâng Lời Ngài Phán Dạy. Đức Chúa Trời cũng luôn cảnh báo, sửa trị và nỗi giận, trừng phạt khi có những người được nghe, được phán dạy mà không nói y như lời, làm y như lời phán dặn Dân Số Ký 20:7-13. Hoặc tự ý làm việc cho Ngài mà không được phán dạy Lê Vi Ký 10:1-3, Thi Thiên 106:32-35 hoặc làm khác đi không y như lời phán dạy. Hoặc chỉ làm một phần theo sự phán dạy, còn một phần khác thì không vâng theo I Samuên 15:18-23.

Cho dù loài Người có viện đủ lý do để làm trái sự phán dạy của Ngài, Ngài cũng không vừa lòng vừa ý. Ca-in dâng tế lễ không vừa lòng Đức Chúa Trời Sáng Thế Ký 4:3-7, I Samuên 13:12-13.

Tất cả mọi điều không theo sự phán dạy của Ngài. Kinh Thánh tỏ cho biết đó là tội I Samuên 15:22. A-đam và Ê-va đã ăn trái mà Ngài phán dặn không ăn họ đã phạm tội và mang sự chết. Sáng Thế Ký 3:6,17 Rôma 5:12.

 • * Loài Người Thọ Tạo Của Đức Chúa Trời, Cần Phải Tôn Kính Đức Chúa Trời Bằng Sự Lắng Nghe Và Vâng Lời Ngài Phán Dạy.

Kinh Thánh luôn đề cao ý muốn sự phán dạy của Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng tối cao uy quyền Vua trên trời. Không có sự khôn ngoan, thông sáng nào, tư tưởng, ý tưởng, ý muốn nào của loài Người sánh được với Ngài hay là Ngài cần loài Người mưu sĩ cho Ngài, hay dạy Ngài điều gì? Đaniên 4:34-37, Êsai 40:13-14. Sáng Thế Ký 6:5 “ý tưởng của lòng người chỉ là xấu luôn”. Phục Truyền 31:29, Êsai 65:2. Êsai 55:8-9 “ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi”. Thi Thiên 139:17-18 tư tưởng Chúa quí và nhiều hơn cát Êsai 28:29. Giêrêmi 27:5

Ngài là Đấng tạo hóa Ngài có toàn quyền, toàn ý làm mọi điều trên tạo vật của Ngài.

Loài Người là thọ tạo của Ngài chỉ có lắng nghe và vâng lời Ngài là điều tốt nhất cho họ. Giêrêmi 7:23-26, Giêrêmi 11:4 là dân của Vua trên trời loài Người phải vâng theo lịnh Ngài phán truyền. Là con cái Cha trên trời điều khôn ngoan nhất là nghe sự khuyên dạy của cha: Châm Ngôn 13:1.

Không nên dựa vào sự khôn ngoan, sự dạy dỗ hay điều răn của loài Người vì Đức Chúa Trời không chấp nhận điều đó Êsai 29:13-16, Mathiơ 15:6-9.

Êsai 2:22 “chớ cậy loài Người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ có đáng kể gì đâu?”

Gióp 23:12 “vâng theo lời Ngài hơn ý muốn lòng tôi”.

Như vậy qua những gì chúng ta thấy trong Kinh Thánh Cựu Ước từ khi có loài Người cho đến Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã dùng các Đấng Tiên Tri phán dạy loài Người chúng ta nhiều lần, nhiều cách để loài Người nhận biết ý muốn đường lối Ngài, mà tin cậy yêu mến vâng lời để được phước. Hơbơrơ 1:1

2.NHẬN BIẾT SỰ DẠY DỖ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG THỜI KỲ SAU RỐT.

Đức Chúa Trời cũng định một thời kỳ gọi là sau rốt được bắt đầu khi con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ đến thế gian, để phán dạy chúng ta trong kỳ sau rốt. Bởi con, qua con của Ngài là Đấng Christ (Hơbơrơ 1:2-4).

Trong thời Môi-se đã có lời Tiên Tri chỉ về Đấng Christ và người ta phải nghe Tiên Tri đó Phục Truyền 18:15-18, Michê 4:1-2, Êsai 2:1-2, Công Vụ 3:19-26.

 • * Đức Chúa Trời Là Nền Tảng Đức Tin Của Loài Người, Loài Người Có Đức Tin Khi Nghe Lời Đức Chúa Trời Phán Dạy (Rao Giảng). Rôma 10:17 nói rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe mà người ta nghe là khi lời Đấng Christ được rao giảng. Trước khi Đấng Christ đến Đức Chúa Trời đã rao sự đến của Đấng Christ và từ Đấng Christ sẽ đem nguồn phước đến cho nhân loại. Tức là Đấng Christ sẽ làm hoàn thành chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và rao ra chương trình ấy, để loài Người tin Ngài mà được cứu.
 • * Sự Trông Đợi Lời Hứa Giải Cứu.

Khi Đấng Christ đến Ngài rao bảo mọi điều thuộc về Đức Chúa Trời. Đấng Christ (Đấng Mêsi) Đấng chịu xức dầu từ Đức Chúa Trời để làm chức vụ, công việc của Đức Chúa Trời Công Vụ 2:36; Công Vụ 4:26-27, Giăng 4:25-26, Giăng 18:37, Luca 2:11.

Dân chúng Y-sơ-ra-ên tin nơi sự rao báo và lời hứa với tổ phụ Áp-ra-ham. Nên vẫn trông đợi Đức Chúa Trời ban Đấng giải cứu, tức sự đến của Đấng Christ Luca 1:67-80; Luca 2:25-27.

Khi Giăng Báp Tít đến giảng dạy sự ăn năn. Thì dân chúng thời ấy ngờ rằng có phải Giăng là Đấng phải đến chăng tức (Đấng Christ) Luca 3:15-17. Song Giăng nói rằng Đấng Christ đến sau Ông …“Ta được sai đến trước Ngài”… Giăng 3:28.

 • * Ý Nghĩa Sự Đến Của Đấng Christ.

Khởi đầu chức vụ Đức Chúa Jêsus đi khắp nơi giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời rao báo sự đến của nước Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người ăn năn và tin đạo tin lành Mathiơ 4:23, Mác 1:14-15, Luca 4:43, Luca 8:1.

Đấng Christ đến thế gian để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời dâng thân thể mình làm tế lễ chuộc tội cho nhân loại Hơbơrơ 10:1-18, Giăng 3:16.

Đấng Christ đến để qua Ngài là Đấng trung bảo Đức Chúa Trời thiết lập giao ước mới bằng chính huyết Ngài Luca 22:20, I Timôthê 2:4-6, Hơbơrơ 8:6, Hơbơrơ 9:15.

Đấng Christ Đến Để Nói Và Làm Theo Mạng Lịnh Của Đức Chúa Trời.

 • * Đấng Christ mà Đức Chúa Trời sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời Giăng 3:34. 
 • * Đấng Christ từ trên trời xuống để làm theo ý Đấng đã sai mình là Đức Chúa Trời Giăng 6:38.

Đấng Christ thi hành chức vụ một cách nghiêm ngặt. Chỉ nói và làm theo như Cha đã phán dặn Giăng 12:48-50. Có nghĩa là những gì Ngài nói và làm như Rao Giảng, Công Bố, Thiết Lập, Chịu Lấy, Mang Lấy, Gánh Lấy, Nhận Lấy … v/v. Như một người đã nhận lấy lịnh truyền và hoàn toàn vâng phục thực thi mọi lịnh truyền ấy từ lời nói cho đến việc làm. Ngài đã hạ mình xuống vâng phục như một Tôi Tớ vâng lịnh chủ từ lời nói đến việc làm dầu Ngài là Con, hoặc có sự bình đẳng với Đức Chúa Trời. Philíp 2:5-11, Hơbơrơ 5:8-9.

Bởi sự vâng lời, vâng phục trọn vẹn như Đấng Christ đã làm vừa ý, vừa lòng Đức Chúa Trời. Nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài (Tôn Ngài) lên rất cao ban cho Ngài danh cao trọng, địa vị cao trọng I Phierơ 2:21 …để cho chúng ta một gương noi dấu chân Ngài).

 • * Đấng Christ Hoàn Thành Làm Trọn Mọi Ý Định Của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời luôn làm việc dạy dỗ loài Người để loài được ích và dẫn dắt họ trong con đường của Ngài mà họ phải theo. Đức Chúa Jêsus Christ đến thế gian cũng vậy Ngài rao truyền, dạy dỗ, thiết lập, chịu lấy, mang lấy, gánh lấy. Để cho loài Người nhận biết tin yêu và kính phục Đức Chúa Trời Giăng 5:17. Sau khi Đức Chúa Jêsus Christ làm trọn mọi ý định của Đức Chúa Trời. Thì Ngài được tôn, được ban quyền cai trị Giăng 5:36, Giăng 9:4 “… ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta..”. “Mọi việc đã được trọn” Giăng 17:1-8, Giăng 19:28-30.

 • * Đấng Christ Được Trao Thẩm Quyền Trên Trời Và Dưới Đất.

Sau khi chịu chết và sống lại trước lúc về trời Đức Chúa Jêsus Christ đã công bố hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta (tức Đấng Christ) Mathiơ 28:18. Giăng 3:35 “giao mọi vật trong tay con”.

Đức Chúa Trời đem con Ngài đến thế gian để loài Người tin và nghe theo con Ngài Mathiơ 17:5.

Nếu ai không nghe theo Đấng Christ sẽ không được làm dân sự của nước Đức Chúa Trời Công Vụ 3:22-23. Hơbơrơ 1:2 “Ngài dạy chúng ta qua con Ngài”.

Đấng Christ có từ ban đầu ở cùng Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Trời đến thế gian để giải bày Đức Chúa Trời cho chúng ta biết Giăng 1:1-18. Êphêsô 1:3-4.

Đức Chúa Trời bởi lòng nhân từ đã biết trước và tự lập thành trước ý định của Ngài về Đấng Christ để loài Người mọi thời đại nhờ Đấng Christ mà được phước của Đức Chúa Trời, Êphêsô 1:9-10.

 • * Đấng Christ Thi Hành Quyền Cai Trị Và Dạy Dỗ Loài Người.

Sau khi sống lại Ngài hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Công Vụ 1:2-3.

Các sứ đồ là những môn đồ theo Chúa từ ban đầu khi Chúa làm chức vụ rao giảng dạy dỗ thiết lập Ngài lựa chọn họ Công Vụ 1:21-22,26.

Đấng Christ sai môn đồ đi rao giảng tin lành, Đấng Christ cũng sai họ như chính Đức Chúa Cha đã sai Ngài. Để họ hoàn thành công việc còn lại của Ngài. Giăng 20:21-22 “Cha đã sai ta thể nào ta cũng sai các ngươi thể ấy”, Mathiơ 28:18-20, Giăng 20:31.

Các sứ đồ nhận lãnh sự dạy dỗ từ Đức Chúa Jêsus Christ, sự dạy dỗ từ Đức Thánh Linh và quyền phép từ Đức Thánh Linh để nói, viết và làm việc rao giảng tin lành về sự đến, sự chết và sự sống lại của Đấng Christ.

Đấng Christ Sai Các Sứ Đồ Mở Cửa Vương Quốc Của Ngài.

 • Các sứ đồ cũng công bố quyền phép của Đấng Christ đang cai trị trên vương quốc của Đức Chúa Trời tức Hội Thánh Của Đấng Christ mà Ngài (Đấng Christ) đã thiết lập bằng chính huyết Ngài Công Vụ 20:28, Giăng 16:12-15 “mọi sự Cha có đều là của ta”.

Họ sẽ làm công việc mở cửa thiên đàng bằng cách công bố tin lành cứu rỗi của Đấng Christ để những kẻ tin được mặc nhiên thêm vào vương quốc hay Hội Thánh Của Đấng Christ Công Vụ 1:8, Công Vụ 2:36-41;47. Êphêsô 2:19-22.

Các Sứ Đồ Không Thiết Lập Hội Thánh, Chỉ Thừa Nhận Đấng Christ Đã Thiết Lập.

Đấng Christ đã thiết lập Hội Thánh hay vương quốc, hay thân thể Đấng Christ công việc của các sứ đồ không phải là thiết lập Hội Thánh. Vì Hội Thánh đã được thiết lập bởi Đức Chúa Trời đã trao quyền thiết lập cho Đấng Christ.

Mathiơ 16:18 “ta” là “Đấng Christ” – “ta” lập Hội Thánh “ta” – tức Đấng Christ lập Hội Thánh Đấng Christ”.

Cho nên các Sứ Đồ chỉ công bố điều kiện mà Đấng Christ đã định để loài Người được thêm vào, được cứu vào trong Hội Thánh Của Đấng Christ Mathiơ 28:19-20, Công Vụ 2:36-41;47.

 • * Nói Theo Như Ngài Nói.

Họ cùng với những người tin Chúa ban đầu gọi là Hội Thánh (theo Kinh Thánh) cũng không đặt tên cho Hội Thánh. Vì Đấng Christ đã đặt tên gọi cho Hội Thánh và họ gọi tên Hội Thánh theo chính Chúa đã gọi. Kinh Thánh gọi hết thảy các Hội Thánh lúc bấy giờ là Hội Thánh Của Đấng Christ Rôma 16:16.

Chúng ta cần phải tin rằng Hội Thánh lúc bấy giờ (thời các sứ đồ) không có các danh khác ngoài danh Hội Thánh của Đấng Christ. Và cũng có thể không mấy ai phải bận tâm về quyền thiết lập Hội Thánh hay là đặt danh xưng cho Hội Thánh vì lúc bấy giờ các sứ đồ dù rất được tôn trọng trong tất cả các Hội Thánh. Và được đầy dẫy Đức Thánh Linh để làm những quyền năng và phép lạ. Thì qua Kinh Thánh chúng ta cũng không thấy một dấu hiệu gì tỏ ra là họ có ý định để họp bàn với nhau về việc thiết lập Hội Thánh hay đặt tên cho Hội Thánh lúc bấy giờ.

 • * Đấng Có Quyền Trên Mọi Vật Dựng Nên.

Kinh Thánh bày tỏ rõ ràng về chủ quyền cao nhất và duy nhất trên vương quốc, thân thể hay Hội Thánh của Đấng Christ chính là Đấng Christ “một thân thể, một Đấng Christ làm đầu”.

Trong Giăng 1:2-3 nói ban đầu Ngài (Christ) ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật (là tất cả mọi vật) bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài (Hội Thánh được dựng nên bởi Đấng Christ).

 • * Sự Tạo Dựng Đầy Đủ Và Trọn Vẹn.

Qua sự bày tỏ trong Kinh Thánh chúng ta cần có niềm tin rằng nuớc Đức Chúa Trời, nhà Đức Chúa Trời, thân thể Đấng Christ, Hội Thánh Đấng Christ, Hội Thánh Đức Chúa Trời đều là một sự tạo dựng trong Đấng Christ, trên nền tảng Đấng Christ (bởi vì muôn vật bởi Ngài tạo nên). Sự tạo dựng trong Đấng Christ là sự tạo dựng trọn vẹn như Đức Chúa Trời là trọn vẹn Mathiơ 5:48 “cha trên trời là trọn vẹn” Gia Cơ 1:16-18 “sự ban cho trọn vẹn bởi cha mà xuống Ngài đã dùng lời chân thật sanh chúng ta” (kẻ tin Đấng Christ) để chúng ta dự phần làm con, dân, chi thể, người nhà của Ngài.

Do đó loài Người trải qua mọi thời đại được kêu gọi để vào trong Hội Thánh của Đấng Christ. Họ phải nhìn nhận và gọi tên Hội Thánh mình đang ở trong đó là Hội Thánh của Đấng Christ, Đấng thiết lập và gọi tên Hội Thánh.

Đấng Christ không gọi loài Người đến cùng Ngài để làm mưu sĩ, bàn luận, dạy khôn hay chỉ đường cho Ngài trong tất cả mọi việc của ngài Êsai 40:13-14.

Vì thế những người tin theo Đấng Christ cần nhận biết họ đang ở trong Hội Thánh do Đấng Christ thành lập và gọi tên.

Hội Thánh là nhà Đức Chúa Trời trong Đấng Christ “chẳng có một cái nhà nào không bởi có người dựng nên…” Đức Chúa Trời đã dựng nên Hội Thánh, nhà Ngài, để kẻ tin được vào ở làm người nhà Đức Chúa Trời.

Êphêsô 3:15 bởi cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Các cơ binh trên trời. Các vì sao trên trời được tạo dựng đầy đủ và trọn vẹn một cái tên cho từng vì, từng vị cũng đều được đặt tên cho dù nhiều vô số cũng đều được đếm. Thật, sự khôn ngoan, thông sáng và quyền năng Giê-hô-va Đức Chúa Trời vô cùng tận. Sự tạo dựng tuyệt diệu không thiếu sót đầy đủ và trọn vẹn Êsai 40:26, Thi Thiên 147:4, Truyền Đạo 6:10.

Hội Thánh còn cao trọng hơn các cơ binh và các vì sao trên trời. Vì thế sự tạo dựng và gọi tên Hội Thánh không thể thiếu Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã đặt tên và gọi tên Hội Thánh bằng danh xưng cao quí của con Ngài là Đấng Christ danh vinh viển.

Vậy loài Người được kêu gọi đến với Đấng Christ không phải để cùng nhau bàn định thiết lập Hội Thánh của Chúa, bàn định đặt tên cho Hội Thánh của Chúa. Mà để vào trong Hội Thánh của Chúa và thừa nhận tên gọi mà Chúa đã đặt cho Hội Thánh.

 • * Kẻ Tin Được Nhập Quốc Tịch Để Trở Nên Dân Sự Của Vua Christ.

Họ được sanh ra trong (vương quốc) nước Ngài để Đấng Christ là vua của họ và nuôi dưỡng dạy dỗ. Để họ lớn lên trong sự nhận biết Ngài, vững lòng tin nơi Ngài, yêu mến và vâng phục Ngài, để thừa hưởng cơ nghiệp đời đời trên Thiên Quốc. Họ trở nên một dân thuộc riêng về Ngài Tít 2:14 Được dựng nên để làm theo điều Ngài đã sắm sẵn trước Êphêsô 2:10.

 • * Kẻ Tin Theo Tin Lành Của Đấng Christ Trở Nên Chi Thể Để Vâng Phục Đầu.

Họ được gọi đến để trở nên chi thể trong thân thể Đấng Christ. Đấng Christ là đầu của họ tức là đầu Hội Thánh.

Tất cả các chi thể trong một thân thể của Đấng Christ không thể tự nói và làm việc gì được. Chỉ nói và làm theo mệnh lịnh của đầu (tức là chỉ nói những gì Đấng Christ bảo nói chỉ làm những gì Đấng Christ bảo làm).

 • * I Giăng 2:6 “ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm”.
 • * I Côrinhtô 11:3 “Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ”.

Chúng ta hãy xem Ngài (Đấng Christ) đã nói gì và làm gì khi Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ để chính chúng ta cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.

* Giăng 5:19 “con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm”.

* Giăng 5:30 “ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta”.

* Giăng 3:36, Giăng 8:26 Đấng sai ta đến là thật và điều chi ta nghe bời Ngài, ta truyền lại cho thế gian.

* Giăng 12:49-50 “điều ta nói thì nói theo như Cha ta đã dặn”.

Như vậy người ta được gọi vào trong Hội Thánh hay thân thể để vâng phục đầu là Đấng Christ nói và làm theo ý Đấng Christ đã dạy, đã định theo như gương Đấng Christ đã nói và làm theo ý muốn Đấng làm đầu của mình là Đức Chúa Trời (ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm), chúng ta nói mình ở trong Đấng Christ thì cũng phải làm theo như chính Đấng Christ đã làm. Họ được kêu gọi để vâng phục Đấng làm đầu là Đấng Christ.

 • * Kẻ Tin Theo Đạo Đấng Christ Trở Nên Con Cái Trong Nhà Để Vâng Phục Cha.

Họ được kêu gọi để trở nên người nhà con cái trong nhà Cha mình Hơbơrơ 3:6, ITimothe 3:15. 

Đấng Christ đã được lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời Hơbơrơ 10:21.

Con cái thì không có quyền cai trị chủ nhà (là Cha, là Chúa) mà phải vâng phục quyền cai trị, quản trị, mà Đấng Christ đã thiết lập mọi điều và dạy họ phải vâng giữ mọi điều Mathiơ 28:20.

Đấng Christ là con Đức Chúa Trời đã cho chúng ta (kẻ tin) một gương làm con để chúng ta noi theo Hơbơrơ 5:8-9 dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời … Ngài trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài.

Giăng 5:19 “con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm” … con chẳng tự mình làm … chỉ làm điều chi mà con thấy Cha làm.

Là con cái trong nhà Chúa và nhà Cha tức là Hội Thánh Của Đấng Christ chúng ta (kẻ tin) cần nhận biết quyền duy nhất và tối cao của Đấng Christ đã thiết lập và cai quản (nhà Chúa – Hội Thánh). Để sự nhận biết đó giúp chúng ta luôn vâng lời vâng phục mà được phước.

Một số hình ảnh từ ngữ làm cho kẻ tin, nhận biết rõ mối quan hệ giữa họ với Đấng Christ.

HỌ LÀ MÔN ĐỒ (TÍN ĐỒ) CỦA ĐẤNG CHRIST.
Môn đồ là học trò học làm theo sự chỉ dạy của thầy mình đã truyền qua Kinh Thánh.Đấng Christ là thầy dạy tất cả mọi điều thầy muốn dạy học trò và thầy đã dạy trong Kinh Thánh.
HỌ LÀ TÔI TỚ, ĐẦY TỚ, TÔI MỌI CỦA ĐẤNG CHRIST.
Đầy tớ kẻ hầu việc phục vụ theo lịnh chủ, ý chủ. Họ chỉ được phép nói những điều chủ bảo nói, chỉ được phép làm những điều chủ bảo làm.Đấng Christ là Chúa là chủ luôn truyền lịnh, ý muốn mình cho họ để vâng lịnh làm theo, nói theo. Ý muốn và lịnh truyền được chép trong Kinh Thánh.

Trong phạm vi khảo sát một phần nào lời Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Để quí vị có thể qua lời Kinh Thánh nhận biết cương vị, ý muốn, bổn tính của Giê-hô-va Đức Chúa Trời Đấng toàn năng tạo dựng muôn vật, Đấng phán dạy loài Người. Và cũng qua đó nhận biết vị trí vai trò của loài Người thọ tạo trước Đấng Tạo Hóa toàn năng mà kính sợ và vâng lời dạy dỗ của Ngài qua cứu Chúa Jêsus Christ. Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn làm Christ, làm Chúa để ban sự sống đời đời cho nhân loại trong kỳ sau rốt này./.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top