LINH HỒN LÀ GÌ? LINH HỒN CÓ BẤT TỬ KHÔNG?

cemetery, gravestone, graves
 • Nhưng linh hồn của loài người vẫn tồn tại không có ngày kết thúc. Và linh hồn phải nhận lãnh kết quả của đời sống lúc còn trong xác thịt (mọi người đều dù phạm tội). linh hồn người phạm tội biết ngày vào hố lửa biết nóng, biết đau đớn, biết khổ hình, biết khóc lóc và nghiến răng nhưng không có ngày kết thúc và Đức Chúa Trời cũng cho biết rõ luôn là ở trong hồ lửa liên tục và đời đời.
 • Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Heb 12:17
 • Loài người hoàn toàn tuyệt vọng không có cách chi để được giãi cứu.

LINH HỒN LÀ GÌ?

LINH HỒN CÓ BẤT TỬ KHÔNG?

I. SỰ TẠO DỰNG LOÀI NGƯỜI VÀ LINH HỒN CỦA NGƯỜI.

 • Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh. (Sáng thế ký 2:7)
 • (1 Cô 15:45) ấy vậy, có lời chép rằng: người thứ nhất là Ađam đã nên linh hồn sống của mình. Như vậy Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết loài người có hai phần: 1 là phần được tạo dựng từ bụi đất trở nên gọi là xác thịt- thể huyết khí, và 1 là phần thể thiêng liêng là sanh khí gọi là sanh linh hay linh hồn sống.

II. LINH HỒN LÀ GÌ? LÀ THẦN LINH.

 • Êsai 26:9 gọi linh hồn tôi là Thần linh trong tôi. Vậy linh hồn là thể thần linh trong con người xác thịt.
 • (Gióp 34:14-15) nói Đức Chúa Trời thâu lại thần linh và (sanh khí) hơi thở của Ngài thì loài người xác thịt chắc chết và trở vào bụi đất.
 • Nếu Ngài chỉ lo tưởng đến chính mình Ngài, Thâu lại về mình thần linh và hơi thở của Ngài, Thì các loài xác thịt chắc chết chung nhau hết, Và loài người trở vào bụi đất. Job 34:14-15

Linh hồn là thần linh và hơi thở của Ngài.

III. LINH HỒN LÀ SỰ SỐNG CỦA THÂN THỂ.

(Giacơ 2:26) nói sự chết thân xác là khi hồn lìa khỏi ( xác không có hồn thì chết)

(1Vua 17:17-22)(… xin Chúa khiến linh hồn của đức trẻ trở lại trong mình nó, Đức Giêhôva nhận lời của Êli linh hồn của đứa trẻ trở lại và nó sống lại.

(Sáng 35:18-19) sự chết thân xác còn được gọi là sự qua đời và sự trút linh hồn.

 • Vả, bởi Ra-chên gần trút linh hồn, vì đương cơn hấp hối, nên người đặt đứa con trai đó tên là Bê-nô-ni; còn cha nó lại đặt tên là Bên-gia-min. Vậy, Ra-chên qua đời, được chôn bên con đường đi về Ê-phơ-rát, tức là Bết-lê-hem. Gen 35:18-19

(Sáng 5:5) Ađam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuổi rồi qua đời. Sự qua đời, sự chết, hồn lìa khỏi xác, sự trút linh hồn còn được gọi là trở về bụi đất.

 • (Sáng 3:17-19)

Ứng nghiệm lời Đức Chúa Trời đã cảnh báo (Sáng 2:17)

 • Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Ðất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Gen 3:17-19
 • nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Sáng 2:17

IV. HỒN LÌA KHỎI XÁC.

(Truyền đạo 12:7) nói loài người xác thịt là bụi đất sẽ trở về bụi đất, và phần thần linh ( linh hồn) trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó.

Như vậy xác chết nhưng linh hồn không chết.

V. QUYỀN TRÊN LINH HỒN.

 • Luca 12:19-21 rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Ðức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trử của cho mình mà không giàu có nơi Ðức Chúa Trời thì cũng như vậy.

Đức Chúa Trời ban linh hồn cho loài người. Ngài có quyền đòi lại bất cứ lúc nào.

VI. LINH HỒN VẪN SỐNG SAU KHI THÂN THỂ CHẾT.

HAI NƠI Ở CỦA LINH HỒN

Luca 16:19-31 Đức Chúa Trời quàn lý linh hồn khi lìa khỏi thân xác (khi người ta chết) và linh hốn vẫn sống khi thân xác chết. Chúa Jêsus nói về điều này khi thân xác Ápraham đã chết rất lâu nhưng linh hồn ông vẫn sống ở nơi yên ủi. Những ai công bình sau khi chết thân xác, linh hồn sẽ được đem dến nơi an ủi.

Người không công bình sau khi chết thân xác, linh hồn vẫn sống nhưng sống ờ nơi khổ hình đau đớn trong lửa và linh hồn không thể tự ý đi đâu được.

 • Luca 20:34-38 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Con cái của đời nầy lấy vợ gả chồng; song những kẻ đã được kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại, thì không lấy vợ gả chồng. Bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên sứ, và là con của Ðức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. Còn về sự kẻ chết sống lại, Môi-se đã cho biết trong câu chuyện về Bụi gai, khi người gọi Chúa là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của Y-sác và Ðức Chúa Trời của Gia-cốp. Vậy, Ðức Chúa Trời không phải là Ðức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; vì ai nấy đều sống cho Ngài.

Chúa nói: Đức Chúa Trời là của kẻ sống tức Ápraham, Ysác, Giacốp vẫn sống. Kẻ đáng dự phần đời sau không chết được nữa(câu 36)

 • Giăng 3:36 ai tin con thì được sự sống đời đời…

Mathiơ 25:34,46 như vậy linh hồn kẻ tin sống đời đời cùng Đức Chúa Trời trong vinh hiển.

 • Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Matt 25:34
 • Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Matt 25:46

Linh hồn kẻ không tin sống đời đời trong sự thạnh nộ, khổ hình.

 • Khải Huyền 20:7-15 Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỉ Sa-tan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót; nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Ðấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Ðoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.
 • Mathiơ 25:41 Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.
 • Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Matt 25:46

Linh hồn sống trong địa ngục, hồ lửa, khổ hình mãi không hề chết, trong lửa chẳng hề tắt. Mathiơ 3:12, Mác 9:47-48.

 • Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Matt 3:12
 • Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Ðức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục, đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt. Mark 9:47-48

VII. SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI CỦA LINH HỒN.

 • Khải huyền 21:1-7 Ðoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Ðức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi. Ðấng ngự trên trôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Ðoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chơn thật. Ngài là phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Ðức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta.

Nói đến sự tồn tại không hề chết của những người đã tin Đấng Christ và giữ vững lòng tin( kẻ thắng). Họ trở nên con cái Đức Chúa Trời. Hưởng mãi cơ nghiệp của cha mình trên trời mãi mãi vì cha họ là Đức Chúa Trời hằng sống.

Họ là những người nhịn nhục bền lòng theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời tức là tin nhận Đấng Jêsus là Đấng Christ con Đức Chúa Trời hằng sống (Giăng 6:40, Mathiơ 7:21). Họ sống trong đức tin ấy, giữ vững đức tin ấy cho đến cuối cùng (họ là kẻ thắng) cho linh hồn minh được cứu rỗi.

 • Hêbơrơ 10:35-39 Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, Thì Ðấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. Heb 10:35-39.
 • Ðây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. John 6:40
 • Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Matt 7:21

VIII. SỰ CHẾT ĐỜI ĐỜI CỦA LINH HỒN.

Về phần kẻ chẳng tin thì linh hồn cùa họ ở trong hồ lửa bị khổ hình mãi mãi.

 • Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai. Khải Huyền 21:8

Chúa gọi linh hồn sống khồ hình trong lửa chẳng hề tắt là sự chết thứ hai. Sống trong sự phải chịu khổ hình cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.

 • Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Khải huyền 20:10

Như vậy linh hồn kẻ chẳng tin vẫn sống đời đời nhưng sống trong lò lửa là nơi khóc lóc và nghiến răng Mathiơ 13:40-43

 • Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy; Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe! Matt 13:40-43

Sống mà như vậy gọi là có tiếng là sống nhưng mà như chết.

 • Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Ðấng có bảy vì thần Ðức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. KHải huyền 3:1,
 • Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi, thì dẫu sống cũng như chết. 1Ti 5:6,
 • Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu. Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết. Mathiơ 8:21-22,
 • Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Ðấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Ðức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Giăng 5:24-25

Như vậy khi kinh thánh nói đến sự chết, sự mất linh hồn là nói đến sự sống của linh hồn trong hồ lửa khồ hình liên tục và đời đời.

Chỉ có Đấng ban linh hồn cho loài người mới có quyền trên linh hồn.

 • Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Mathiơ 10:28

Chỉ có Đức Chúa Trời, Đấng ban linh hồn cho loài người mới phán xét được linh hồn nào được sự sống đời đời trong sự vinh hiển và linh hồn nào phải chịu khồ hình đời đời trong hồ lửa( gọi là sự chết thứ hai).

Cũng chỉ một mình Đức Chúa Trời mới cho loài người biết được loài người sống như thế nào thì linh hồn được hưởng sự sống đời đời vinh hiển, và sống như thế nào thì linh hồn bị trừng phạt trong hồ lửa( sự chết thứ hai).

IX. TỘI LỖI KHIẾN LINH HỒN LÃNH SỰ CHẾT ĐỜI ĐỜI.

HẠI LINH HỒN.

 • Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống, Và sẽ được ơn của Ðức Giê-hô-va; Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh hồn mình; Còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa thích sự chết. Châm ngôn 8:35-36
 • Kẻ nào ghét ta cũng ghét Cha ta nữa. Giăng 15:23,
 • Song dân xứ ấy ghét người, thì sai sứ theo đặng nói rằng: Chúng tôi không muốn người nầy cai trị chúng tôi! Luca 19:14
 • Còn như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây, và chém đi trước mặt ta.Luca 19:27.
 • Thế gian chẳng ghét các ngươi được; nhưng ghét ta, vì ta làm chứng nầy về họ rằng công việc họ là ác. Giăng 7:7

KHINH BỈ LINH HỒN

 • Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình. Nhưng ai nghe lời quở trách được sự thông sáng. Châm ngôn 15:32
 • Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mathiơ 28:18-20,
 • Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi. Khải 1:3

GHÉT LINH HỒN

 • Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra. Mathiơ 5:37,
 • Hỡi Anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán. Giacơ 5:12
 • Kẻ nào chia phần với tay ăn trộm ghét linh hồn mình; Nó nghe lời thế, mà không tỏ điều gì ra. Châm ngôn 29:24
 • Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhơn từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn; Eph 5:7-11.
 • Ðừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác; hãy giữ mình cho thanh sạch. 1Ti 5:22;
 • 2 Cô 6:14-18 Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Ðấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Ðức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Ðức Chúa Trời hằng sống, như Ðức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.
 • Chắc là không; nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỉ, chớ không phải cúng tế Ðức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỉ. 1Cô 10:20

MUỐN LINH HỒN CHẾT.

 • Êxê chiên 18:4 nầy mọi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.

X. TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST PHÁN XÉT LINH HỒN.

 • Giê 17:10 … báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.
 • Giê 32:19 … báo cho mỗi người theo đường lối nó và theo quả của việc làm.
 • Mathiơ 25:31 Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài.
 • Măthiơ 25:46 Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.
 • 2 Cô 5:10 bời vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện và điều ác mình lúc còn sống trong xác thịt.

Như vậy Đức Chúa Trời cho loài người biết rằng khi linh hồn còn ở trong xác thịt(người sống) thì người ấy sống thiện hay ác linh hồn mãi mãi sẽ nhận lãnh được công giá ấy.

Nếu người sống ác tức phạm tội. linh hồn người ấy sẽ được trả tiền công cho tội lỗi của mình là sự chết đời đời trong hỏa ngục.

Nếu người sống thiện tức tin theo Đấng Christ. Linh hồn người ấy được ban cho sự sống đời đời nơi thiên đàng (Rôma 6:23)

XI. LOÀI NGƯỜI VÔ PHƯƠNG CÁCH GIẢI CỨU LINH HỒN.

 • Rôma 3:23 vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Do đó linh hồn họ bị định cho phải hư mất đời đời trong hồ lửa. Loài người tội lỗi không có cách chi thoát khỏi sự đoán phạt. Họ cũng không nhờ được vật gì, điều gì, người nào trong thế gian này có thể giải cứu họ khỏi sự đoán phạt phải hư mất trong hồ lửa mà Đức Chúa Trời đã định cho loài người phạm tội.

 • Êsai 43:13 thật từ khi có ngày ta đã là Đức Chúa Trời, chẳng ai có thể giải cứu khỏi tay ta. Ta làm ra ai ngăn cấm ta được.
 • Công vụ 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
 • Mathiơ 16:26 người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đồi linh hồn mình lại?

Tất cả loài người đều đã phạm tội.

Tất cả linh hồn phạm tội đều bị đoán phạt chết mất trong hồ lửa.

Ngoài Đức Chúa Trời không có bất kỳ điều gì, cách gì, loài nào cứu được linh hồn phạm tội khỏi chết. Êxê chiên 18:4

Loài người (thân thể và linh hồn) có ngày sanh ra, thân thể có ngày trở về bụi đất, dù sướng hay khổ cũng chỉ 120 năm rồi cũng chết không còn biết đau đớn gì!

Nhưng linh hồn của loài người vẫn tồn tại không có ngày kết thúc. Và linh hồn phải nhận lãnh kết quả của đời sống lúc còn trong xác thịt (mọi người đều đã phạm tội). linh hồn người phạm tội biết ngày vào hố lửa biết nóng, biết đau đớn, biết khổ hình, biết khóc lóc và nghiến răng nhưng không có ngày kết thúc và Đức Chúa Trời cũng cho biết rõ luôn là ở trong hồ lửa liên tục và đời đời.

Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Heb 12:17

Loài người hoàn toàn tuyệt vọng không có cách chi để được giãi cứu.

XII. CHỈ JÊSUS CHRIST GIẢI CỨU LINH HỒN.

Tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót.

 • Êph 2:5-10 nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Ðấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhơn từ đã dùng ra cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ. Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.

Ngài cứu chúng ta bởi con Ngài là Jêsus Christ Mathiơ 1:21-23 con trai là Jêsus sẽ cứu khỏi tội…

 • Giăng 3:14-18 Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Ðức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Ðức Chúa Trời.
 • Công vụ 10:38-43 thể nào Ðức Chúa Trời đã xức cho Ðức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Ðức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Ðức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Giê-ru-sa-lem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Ðức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài, sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng, và chứng quyết chính Ngài là Ðấng Ðức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài.
 • 1Ti 2:5-6 Vì chỉ có một Ðức Chúa Trời, và chỉ có một Ðấng Trung bảo ở giữa Ðức Chúa Trời và loài người, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ.
 • Công vụ 2:36 Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus làm Chúa và Đấng Christ.

XIII. VÂNG PHỤC CHRIST ĐỂ ĐƯỢC GIẢI CỨU.

 • Mác 16:15-16 giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép Báp-têm sẽ được cứu rỗi nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt
 • Mathiơ 28:18-20 Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
 • Công vụ 2:37-42 Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép Báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy! Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép Báp-têm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh. Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
 • Công-vụ 2:47 ngợi khen Ðức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.

Chịu Báp-têm là kẻ tin.

Chịu Báp-têm để được tha tội.

Những kẻ tin nhận lời giảng đều chịu phép Báp-têm cứu mình ra khỏi tội.

Chịu Báp-têm được cứu thêm vào hội thánh Đấng Christ, tức nước Đức Chúa Trời.

 • Rôma 6:3-5 Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau.
 • Côl 2:12 anh em đã bởi phép Báp-têm được chôn với Ngài thì cũng được sống lại với Ngài vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta
 • Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Ðức Chúa Jêsus Christ, với sự vinh hiển đời đời. Lời nầy chắc chắn lắm: Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài; 2Tim 2:10-11.
 • 1Cô 15:22 và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích.
 • Vì chưng anh em bởi tin Ðức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Ðức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Ðấng Christ, đều mặc lấy Ðấng Christ vậy. Gal 3:26-27
 • Bởi tin và chịu phép Báp-têm trong Đấng Christ, mặc lấy. trở nên con trai.
 • Lại vì anh em là con, nên Ðức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha! Dường ấy, người không phải là tôi mọi nữa, bèn là con; và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Ðức Chúa Trời. Gal 4:6-7
 • Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; chỉ có một Ðức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Eph 4:4-6

XIV. BỀN LÒNG GIỮ LẤY SỰ CỨU RỖI LINH HỒN.

 • Ngài là Ðấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình. 1Phi 1:8-9
 • Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, Thì Ðấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.. Heb 10:36-39
 • Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Gia 1:21-25
 • Gia 5:19-20 Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi.
 • Mathiơ 11:28-30 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.
 • Luca 11:23 ai không theo ta là nghịch cùng ta. Ai không thâu hiệp với ta thì tan lạc.
 • Rôma 8:1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top