SỰ CHÂN THẬT VÀ SỰ GIẢ DỐI

1 Nhận Biết Đấng Chân Thật Và Sự Chân Thật.

Loài người bắt nguồn từ nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng làm nên mọi vật do đó sự thật bắt nguồn từ nơi Đức Chúa Trời và chỉ từ nơi Ngài mà thôi.

Thí dụ: một người mẹ sanh ra người con mà chúng ta thấy. Thì đó là sự thật. Những gì mà chúng ta thấy thì đó là sự thật, những gì chúng ta đang thấy được, hoặc đụng đến được đó là sự thật. Tôi đang hiện hữu cùng các bạn đây đó là sự thật, mặt trời, mặt trăng, cỏ, cây, đất, đá, đó là sự thật hiện có trước mắt chúng ta. Nhưng điều cần biết đó là sự thật của những điều đang có bắt nguồn từ đâu, tất cả đều bắt nguồn từ Đấng có quyền năng tạo ra những điều đó để ngày nay chúng ta chứng kiến được, còn rất nhiều điều nữa trong cuộc sống loài người từ xưa đến nay và đến mai sau mà chúng ta cần biết sự thật.

Sự thật đến từ Đấng tạo nên, làm nên sự thật Đấng đó là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài xưng mình là Đấng chân thật, làm ra điều chân thật hay sự thật hay lẽ thật.

Nhưng chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Đấng chân thật, và chúng ta ở trong Đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.1 Giăng 5.20

Bởi đâu mà loài người biết Đấng chân thật, bởi sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài là con Đức Chúa Trời từ nơi Đức Chúa Trời đến trong thế gian này và Ngài tỏ bày cho chúng ta biết những việc ở trên trời lẫn việc ở dưới đất. Do đó Kinh thánh gọi Ngài là Đấng chân thật. Sự bắt nguồn của Ngài là Ngài ở cùng Đức Chúa Trời từ ban đầu và bây giờ Ngài từ nơi Đức Chúa Trời mà đến trong thế gian này nên Ngài cũng chính là Đấng chân thật.

Giăng 1.2-4 Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. 3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. 4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. 5 Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.

Trở lại 1 Giăng 5.20 Ngài đã đến đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Đấng chân thật. Như vậy bởi trí khôn được ban loài người mới nhận biết Đấng chân thật, nếu không có trí khôn được ban thì loài người không hiểu biết được Đấng chân thật. Không biết được Đức Chúa Trời và chương trình làm việc của Ngài đối với loài người. Không biết được ý định của Đức Chúa Trời trong quá khứ loài người, hiện tại và tương lai, không biết được vì đâu người sinh ra, vì đâu loài người phạm tội, tội dẫn loài người đi đâu, làm sao để thoát tội, Đức Chúa Trời có thái độ thế nào đối với loài người phạm tội Ngài làm gì để giải cứu loài người tội lỗi, giải cứu họ ra khỏi tội rồi đưa họ về đâu. Tất cả những điều đó là sự thật, và chỉ có Đấng chân thật vì yêu thương loài người bằng tình yêu chân thật nên mới giải bày cho loài người được biết. Vì thế mà Đức Chúa Trời đưa con Ngài là Đấng chân thật đến thế gian để giải bày sự chân thật. Không những giải bày mà còn đem chúng ta vào trong Đấng chân thật là Đức Chúa Jêsus Christ để chúng ta được sống trong sự chân thật, sống đời đời cùng Đấng chân thật.

Chúng ta tìm hiểu sự chân thật, Đấng chân thật để chúng ta biết sự thật trong cuộc sống của loài người, để chúng ta không bị lừa dối mà cách xa sự chân thật, Đấng chân thật.

Sự chân thật chỉ bắt nguồn từ Đấng chân thật và không hề bắt nguồn từ bất cứ vật nào hay người nào. Sự giải bày sự chân thật, giải bày về Đấng chân thật chỉ được giao cho con Đức Chúa Trời là Jêsus Christ từ trời đến thế gian, không giao cho ai hết vì thế mà chúng ta chỉ nhận được sự thật khi nghe Đấng Christ giải bày.

Giăng 1.16-18 nói: Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. 17 Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến. 18 Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết

Nhận biết điều này giúp chúng ta biết đâu là sự chân thật từ Đấng chân thật để nhờ đó chúng ta không bị lừa dối. Nếu có ai nói rằng tôi là sự chân thật đạo lý của tôi là sự chân thật thì đó là kẻ nói dối. Vì như chúng ta đã biết sự chân thật đến từ Đấng chân thật không đến từ loài người. Loài người chỉ nhận sự chân thật và vào sống trong sự chân thật chứ loài người không tạo ra sự chân thật được. Ngay cả con của Đức Chúa Trời khi đến thế gian làm người xác thịt thì Ngài cũng làm chứng rằng Ngài không tự tạo ra đạo lý, không tự nói, không tự làm. Ngài được sai đến thế gian để nói đạo chân thật mà Ngài nhận được từ nơi Cha tức là Đấng chân thật, Ngài không tự làm, mà làm công việc Cha dặn phải làm và làm cho trọn. Giăng 5.19-20; 8.26; 14.10-11,7.16-17

Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. 20 Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm: Cha sẽ tỏ cho Con công việc lớn lao hơn những việc nầy nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng. Giăng 5:19-20

Ta có nhiều sự nói và đoán xét về các ngươi; nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, và điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế gian.. Giăng 8:26

Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta tự nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. 11 Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc ta. Giăng 14:10-11

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. 17 Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Giăng 7:16-17

Ngài Đấng Christ là Đấng chân thật. Được Cha sai để nói và làm sự chân thật của Đấng chân thật ở trên trời. Trong thế gian này còn Đấng chân thật nào khác nữa không? Không có. Nghĩa là có một người xác thịt nào ngoài Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến có không? Không có. 1 Timôthê 2.4-6 chỉ có một Đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người mà thôi. Không hề có người xác thịt nào khác. Nhận biết điều này chúng ta sẽ có đức tin đúng nơi đạo chân thật mà không bị lừa dối. Giống như việc một người sử dụng tiền giả là tiền gần giống với tiền thật thì bị thiệt hại.

Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. 5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; 6 Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ 1 Timôthê 2.4-6

Đức Chúa Trời là Đấng chân thật bởi tình yêu chân thật Ngài giải bày sự chân thật, Đạo chân thật cho chúng ta và Ngài đã giải bày sự chân thật Đạo chân thật khi sai con Ngài là Jêsus Christ xuống thế gian. Chúng ta hãy ghi nhớ lời Kinh Thánh này: 1 Giăng 5.20. Cũng hãy ghi nhớ rằng không ai trong loài người ngoài Jêsus Christ có thể cho chúng ta biết về Đấng chân thật và Đạo chân thật.

Dầu Đấng chân thật và Đạo chân thật được bày tỏ nhưng loài người còn phải cần đến hay nhờ trí khôn Ngài ban mới nhận biết được sự chân thật và sống được trong Đấng chân thật.

Chúng ta nhận biết qua Kinh thánh lời chân thật tức là lẽ thật rằng Đạo chân thật đến từ Đức Chúa Trời và Ngài sai Đấng Christ rao truyền Đạo chân thật và người ta phải nhờ Ngài để có trí khôn mà nhận biết. Cho nên ngoài Đấng Christ ra thì các sự nhận biết Đức Chúa Trời từ loài người cho dù là người khôn ngoan đời này cũng không nhận biết được sự chân thật của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Giăng 1.3

Muôn vật trong đó có sự chân thật, Đạo chân thật được làm nên truyền ra bởi Đức Chúa Jêsus Christ.

 • Chúng ta vừa nhận biết hai phần chân thật từ Đức Chúa Trời
 • Đức Chúa Trời là Đấng chân thật, sự chân thật.
 • Đức Chúa Trời Đấng muốn giải bày sự chân thật để loài người ở trong Đấng chân thật
 • Chúng ta cũng vừa nhận biết được hai phần từ con Đức Chúa Trời
 • Con Ngài đến thế gian để giải bày. Và con Ngài là Đấng chân thật

Sự hiểu biết Đấng chân thật phải dựa vào trí khôn Ngài ban.

Bây giờ chúng ta tìm hiểu trí khôn Ngài ban để nhờ đó mà hiểu biết sự chân thật. Đức Thánh Linh tức là lẽ thật.

ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. 1 Giăng 5.17

Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14 Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. 15 Mọi sự Cha có, đều là của ta; nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Giăng 16.13-15

Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật, công việc của Ngài là dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, tức là dẫn chúng ta, giúp chúng ta hiểu biết lẽ thật hay là Đấng chân thật, sự chân thật, Đạo chân thật. Ngài tỏ bày và rao bảo để loài người hiểu biết Đấng Christ là Đấng chân thật từ nơi Đức Chúa Trời đến

 • Chúng ta cần nhớ rằng:
 • Đức Chúa Trời là lẽ thật.

Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Giăng 17.17

 • Đức Chúa Jêsus Christ là lẽ thật.

Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 7 Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Giăng 14.6-7

 • Đức Thánh Linh là lẽ thật.

ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. 1 Giăng 5.17

 • Như vậy chúng ta biết
 • Đức Chúa Cha – Đấng chân thật
 • Đức Chúa Con – Đấng chân thật
 • Đức Thánh Linh – Thần chân thật

Đức Thánh Linh là Thần chân thật – lẽ thật . Ngài còn được gọi là Thần khôn ngoan, trí khôn. Vậy Đấng chân thật là Jêsus Christ ban trí khôn tức là ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta để chúng ta nhờ Ngài mà hiểu biết Đấng chân thật là Jêsus Christ, Êsai 11.1-2 nói đến thần của Đức Giêhôva ngự trên Đấng Christ thần đó tức là Thần khôn ngoan và thông sáng, Thần hiểu biết. Thần đó chính là Thần lẽ thật, Thần chân thật là Đức Thánh Linh, mà Chúa Jêsus đã nói đến để dẫn, để giúp và thần đó rao bảo, dạy bảo, để loài người nhận biết Đấng chân thật. Như vậy loài người nhất định phải nhờ Đức thánh Linh tức là Thần khôn ngoan, thông sáng tức Thần trí khôn thì mới nhận được, hiểu được Đấng chân thật, sự chân thật và vào trong Đấng chân thật bởi thần linh này. 1 Giăng 5.20

Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. 2 Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Êsai 11.1-2

Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. 11 Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. 12 Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; 13 chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng. 1 Côrinhtô 2.10-13.

Chúng ta thấy lời Kinh Thánh này như sau: Đức Chúa Trời Đấng chân thật. Đã dùng Đức Thánh Linh Thần trí khôn, thông sáng để bày tỏ về Ngài và Đạo chân thật của Ngài cho chúng ta, và nếu không nhờ Thánh Linh Ngài bày tỏ thì chẳng ai biết Đấng chân thật và sự chân thật. Về phần kẻ đã nhận biết Đấng chân thật và Đạo chân thật và đang ở trong Đấng Christ thì làm chứng rằng họ đã nhận Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến hầu hiểu biết và nhận lãnh Đấng chân thật, sự chân thật. Họ không cậy trí khôn tức sự khôn ngoan của loài người để nhận biết vì không thể nhận biết được. Nhưng cậy sự khôn ngoan của Thánh Linh tức Thần khôn ngoan để nhận biết Đức Chúa Trời. Họ dùng Đấng thiêng liêng để nhận biết sự thiêng liêng và dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng như vậy chúng ta có sự nhận biết ba Đấng chân thật và chỉ trong ba Đấng này có sự chân thật. Ba Đấng này giải bày sự chân thật cho loài người được biết. Khi đọc trong Kinh thánh chúng ta sẽ thấy ba Đấng này chỉ nói về một sự chân thật mà thôi. Không hề có sự mâu thuẫn hay dối trá nào trong ba Đấng này, vì ba Đấng này là một Đức Chúa Trời chân thật.

Bổn tính của ba Đấng này giống nhau đều nói và làm như nhau. Khải huyền 15.3 nói đường lối Ngài là công bình chân thật.

Chúng hát bài ca Môi-se, là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con, mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật! Khải huyền 15.3

Đường lối Đấng Christ cũng công bình và chân thật và đường lối Thánh Linh cũng vậy.

Vì cả ba Đấng đều là Đấng chân thật hiệp một với nhau và là Đức Chúa Trời chân thật cả ba Đấng đều làm nên loài người và muôn vật. Cả ba Đấng đều có tình yêu chân thật, và cùng thực hiện sự cứu chuộc loài người. Cả ba Đấng đều dẫn loài người vào sự hiểu biết lẽ thật.

Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mathiơ 28.19-20

Vì thế khi Đấng Christ đến trong thế gian Ngài nói Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống chẳng bởi Ngài thì không ai được đến cùng Cha. Giăng 14.6-7

Chúa Jêsus cũng làm chứng về Đức Thánh Linh rằng người ta phải nhờ Thánh Linh mà sanh mới vào nước Đức Chúa Trời,

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Giăng 3.5-6

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3.16

Nói : bởi tình yêu của Đức Chúa Trời mà con Ngài đến thế gian chịu chết làm nên sự cứu chuộc.

Như vậy cả ba Đấng đều có chung một việc là làm nên Đạo chân thật cho loài người được cứu. Và vì thế khi một người muốn được cứu rỗi thì phải tin và vâng phục chịu chết và chôn trong danh của ba Đấng này.

Nếu một người nói tin đến Đức Chúa Trời mà không tin con Ngài là Đấng Christ, thì người ấy không được cứu. Vì Đức Chúa Trời chỉ định sự cứu phải tin con Ngài.

 • Tình yêu cứu rỗi, ý muốn cứu rỗi ở trong Cha.
 • Làm hoàn thành sự cứu rỗi là bởi con.
 • Giúp nhận và giữ sự cứu rỗi do Thánh Linh.

Bởi tình yêu, ý muốn, việc làm đó trong Đấng chân thật là Đức chúa Trời là Đức cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà loài người hưởng được ân điển cứu rỗi và sự sống đời đời trong Đấng chân thật là Đức chúa Trời, Đức cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà loài người hưởng được ân điển cứu rỗi và sự sống đời đời trong Đấng chân thật. Vì thế khi chịu báp-tem để tin Đấng Christ đã chết, chôn, sống lại và vinh hiển cầm quyền làm Chúa, phải nhân danh Đức cha là Đức Chúa Trời, Đức Con là Đức Chúa Jêsus Christ là con và Nhân danh Đức Thánh Linh.

Sự chân thật đến từ Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật, Đạo chân thật là Đạo Tin lành.

 • Tin lành của Đức Chúa Trời.
 • Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ.
 • Tin lành Thánh Linh giảng ra đều là một như nhau, giống nhau.

Và Tin lành chân thật đã được hoàn thành bởi Đấng chân thật và truyền ra, vì thế khi đọc trong Kinh thánh chúng ta thấy rằng kẻ nào dầu là thiên sứ, hay Sứ đồ hoặc ai khác mà truyền Tin lành khác với Tin lành của Đấng chân thật thì sẽ bị rủa sả. Bởi Tin lành là Đạo chân thật do ba Đấng chân thật làm ra để loài người được cứu, ba Đấng này là một Đức Chúa Trời quyền năng vì thế Đạo Tin lành chân thật của Ngài cũng đầy quyền phép để cứu mọi kẻ tin theo.

Nhưng Thiên sứ hay loài người quyền phép không bằng thì làm sao làm được Đạo Tin lành để cứu khỏi tội. Vì thế không có Tin lành khác với Tin lành của Đấng Christ và nếu có thì Tin lành đó do loài người tạo ra và không cứu được ai hết.

Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. 14 Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. 2 côrinhtô 11.13-14,

Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. 7 Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin lành của Đấng Christ. 8 Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! 9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them! Galati 1.6-9

Sự nhận biết Đấng chân thật và Đạo Tin lành chân thật từ Đấng chân thật mà ra là vô cùng quan trọng vì bởi sự chân thật mà được phước.

 • Bởi tin theo kẻ giả mạo sự chân thật mà mất phước và bị phạt.
 • Chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật
 • Chỉ có một Đạo Tin lành chân thật
 • Chỉ có một phép báptem
 • Chỉ có một thân thể hay một Hội Thánh
 • Chỉ có một đức tin chung cho mọi người, mọi thời đại để được cứu.
 • Chỉ có một lẽ thật được dạy bởi Thần lẽ thật để con cái Đức Chúa Trời sống trong đời sống thờ phượng theo lẽ thật mà giữ sự cứu rỗi để vào sự sống đời đời. Những người tin theo Đạo chân thật cần phải biết rõ ràng chắc chắn Đấng Chân thật, Đạo chân thật để không bị lừa dối. Một điều mà trong cuộc sống ai cũng trải qua đó là gặp hàng giả. Hàng giả luôn khác với hàng thật dù nó rất giống. Nếu xài phải hàng giả sự thiệt hại là tất nhiên nhưng chỉ trong phạm vi đời này. Nhưng nếu tin theo Đạo giả ( dù nó gần giống Đạo thật ) người ta sẽ mất phước trong đời này và mãi mãi không có phước trong nước thiên đàng, mà còn bị phạt trong hồ lửa không hề tắt.

Nhận biết Đấng Chân thật, sự, Đạo chân thật, ở trong Đạo chân thật là ở trong Đấng Christ là trách nhiệm về tình yêu đối với bản thân mình và với mọi người.

 • Chúng ta học sự chân thật để tránh sự dối trá. Chúng ta không cần học sự dối trá để tránh sự dối trá.
 • Vì chỉ cần khác sự chân thật là sự dối trá.
 • Vì Thánh Linh chỉ dạy sự chân thật.
 • Vì năng lực, thì giờ của chúng ta chỉ đủ dùng học sự chân thật.
 • Vì sự dối trá ra sau sự chân thật, bắt chước, giả mạo, đội lốt, luôn biến đổi cách tinh vi. Không bao giờ học biết hết sự dối trá.

Sự chân thật là mẫu mực khuôn mẫu để so với bất kỳ sự dối trá nào và bất kỳ sự dối trá nào dù tinh vi cũng bị chỉ ra trước sự tinh tường của sự chân thật, bởi sự chân thật là sự sáng.

Thí dụ: một người học để nhận biết con Chiên. Người đó được chỉ dạy bằng con Chiên thật. Thấy hình Chiên gọi tên hiệu là Chiên, nghe tiếng bebe nhận biết là tiếng Chiên, thấy việc làm hằng ngày của Chiên là ăn cỏ biết đặc tính của Chiên, nếu sau khi nhận biết Chiên thật rồi, người đó thấy con vật có hình Chiên, người đó gọi là Chiên nhưng chưa đủ phải tiếp tục quan sát việc làm của Chiên là không ăn cỏ mà cắn xé thịt. Người đó đem so với con Chiên mẫu mực mà Đấng chân thật dạy mình. Người đó phải kết luận con đó không phải là con Chiên mà là con Sói đội lốt con Chiên

Trong 1 Giăng 1.5-6 Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. 6 Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.

Đức Chúa Trời là sự sáng trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu, sự sáng là sự chân thật sự tối tăm là sự dối trá. Trong sự sáng của Đức Chúa Trời chân thật một chút tối tăm cũng không có, sự sáng chính là lời chân thật Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta và trải qua nhiều ngàn năm loài người nhận biết Ngài là sự sáng. Làm sao chúng ta biết trong Ngài không có sự tối tăm, không có chút chi dối trá. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Ngài phán phải có sự sáng thì có sự sáng, phải có mặt trời, mặt trăng, ngôi sao vv… lời Ngài phán được thành và sống cho đến bây giờ bởi đó chúng ta biết Ngài là chân thật và là sự sáng.

(..) trong miệng Ngài không có chút chi dối trá Ngài phán rằng phải có sự sáng thì có ngay sự sáng ( sáng thế ký 1.3 )

Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.

Nhận biết sự chân thật của Đấng chân thật để tin cậy chắc chắn nơi Ngài và để không bị ai lừa dối, vì nếu có ai nói với chúng ta rằng Đạo Ngài còn thiếu điều này điều kia và người đó thêm vào Đạo Ngài điều này điều nọ thì chúng ta biết ngay người đó là kẻ lừa dối và chúng ta phải tránh xa họ.

Đạo thật của Đức Chúa Trời giống như con Chiên thật, mang hình thể và bản chất của Chiên. Một Đạo lý nào đó hay là một người nhận là môn đồ Đấng Christ, Hội Thánh Đấng Christ, Đạo Đấng Christ thì phải giống như khuôn đó mới là Chiên thật. Tờ tiền thật cũng vậy một trăm tờ đều giống nhau như khuôn không có khác. Nhưng tiền giả thì không bao giờ giống y khuôn tiền thật nó có một chút giả và một chút giả đó tức một chút không giống tiền thật mà nó bị loại. Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận biết sự chân thật của Ngài để tin yêu và vâng phục Ngài đó là sự tốt lành. Loài người bởi tư dục và ma quỉ bởi sự ưa muốn riêng luôn bắt chước Đạo thật để làm ra Đạo giả hòng làm hại người ta, và kiếm lợi cho riêng mình. Đức Chúa Trời cho chúng ta nhận biết chỉ một mình Ngài Đấng chân thật làm ra sự chân thật cho nên ngoài Ngài không ai làm ra được sự chân thật, sự chân thật là sự có thật dù có bắt chước thì cũng chỉ giống phần nào, không bao giờ giống hoàn toàn như thật.

Dù thời nào cổ xưa hay hiện đại sự bắt chước, mạo danh, đội lốt Đạo thật, cũng không bao giờ hoàn toàn giống được. Chỉ theo Đấng chân thật mới không bị dối trá, lừa đảo, còn theo loài người dù na ná giống cũng là có tối tăm, dối trá.

Một chút dối trá một chút tối tăm thì không còn gọi là chân thật nữa. Tiền mà có một chút khác tiền thật thì gọi là tiền giả và không có giá trị, tiền đó bị hủy bỏ. Và ai sử sụng nó bị hình phạt.

Ta đã viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật, và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. 1 Giăng 2.21

Biết lẽ thật và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Người nào nghĩ rằng Đạo Đấng Christ chưa tốt lắm, chưa đủ lắm và họ làm thêm cho nó tốt thì đó là kẻ dối trá. Và kẻ đó không hiểu và không biết lẽ thật, không tin lẽ thật, không vâng phục lẽ thật.

Lẽ thật của Đức Chúa Trời là không có chút tối tăm không có thiếu sót, không có ô uế, không có dối trá vì lẽ thật là trọn lành nên khi dạy đạo lý cho loài người qua Kinh thánh chúng ta thường thấy Đức Chúa Trời nói rằng ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi.

Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền. Phục 4.2.

Nếu một người in đồng tiền như thật nhưng thêm chi tiết hoặc bớt chi tiết thì đồng tiền đó không giống mẫu thật và bị coi là tiền giả vì nó khác thật nên gọi là giả, nếu trong miệng Đấng chân thật là Đấng Christ có một chút chi dối trá thì Ngài không còn là Đấng chân thật, vậy Đấng chân thật là toàn hảo, Đấng chân thật đời đời. Đạo lý Ngài là chân thật và trọn lành vì thế mà Ngài muốn chúng ta lấy lòng thật thà nhận lấy mà được hưởng phước đời đời. Lòng thật thà nhận Đạo là có ích, có kết quả.

Đạo chân thật đến thể nào truyền ra thể ấy, giữ theo thể ấy không thêm không bớt đó mới là lòng thật thà tử tế nhận Đạo, giữ Đạo.

Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. 19 Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy. Khải huyền 22.18-19.

Vì thế nếu kẻ nào thêm bớt và cho rằng Đạo Ngài còn thiếu để rồi thêm vào, cho rằng thừa để rồi bớt ra, kẻ đó là kẻ dối trá, kẻ giết người. Vì bởi hành động thêm bớt đó, kẻ đó đang giết mình, và bởi dạy Đạo thêm bớt đó kẻ đó đang giết người khác.

Nhận biết rõ ràng chắc chắn Đạo chân thật của Đấng Christ giúp chúng ta vững vàng trong đức tin và giữ lấy lẽ thật, vì biết mình đang tin Đấng chân thật, ở trong Đấng chân thật, giúp chúng ta không bị dỗ dành, lừa dối, mất đi sự cứu rỗi. Sự chân thật là trọn vẹn không có chuyện nửa vời, thiếu sót, khuyến khuyết để đến nổi nhiều người phải đi dông dài tìm kiếm nơi giáo phái này giáo phái nọ, nơi giáo sư, tiên tri này hoặc nơi giáo sư, tiên tri nọ. Sự chân thật của Đấng chân thật cũng không cần các nhà thần học, bằng cấp tiến sĩ tụ họp đông đảo để phê chuẩn hay xác nhận rồi nó mới trở nên chân thật đâu. Sự chân thật bởi Đấng chân thật, và Đấng chân thật ban Thần khôn ngoan, chân thật là Đức Thánh Linh để giải bày, để biết, để tin, để vâng phục, để ở trong Đấng chân thật và thật được sống đời đời cùng Đấng chân thật.1 Giăng 5.20.

Đấng chân thật là Đấng Christ không có sự dối trá trong lời Ngài.

Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Êsai 53.9.

Vả, các con biết Đức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi 1Giăng 3.5

Đấng Christ con Đức Chúa Trời là Đấng chân thật hiện ra để cất tội lỗi, trong Ngài không có tội lỗi, trong Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh không có tội lỗi, vì thế mới gọi Ngài là thánh khiết, thánh sạch. Vì thế Đấng chân thật vô tội mới cất được tội lỗi của loài người. Một người mà đang có tội đang mang nợ thì trả nợ tội của mình còn không xong làm sao trả nợ tội cho người khác, do đó Đấng chân thật vô tội mới đền trả nợ tội của loài người và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho loài người, một người có tội thì cầu cho tội mình được tha còn không xong, làm sao cầu thay để xóa tội cho người khác. Do đó chúng ta cần Đấng chân thật cầu thay chứ không dựa vào loài người giả dối để cầu thay. (Dân số ký 23.19) Ngài chẳng phải là người nói dối, Ngài là thần linh.

Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, Cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? Dân số ký 23.19

Loài người thì hay nói dối tại sao? Vì chúng ta sợ cái này, cái nọ, cái kia nên mới nói dối, còn Đức Chúa Trời là Thần quyền năng cao cả Ngài sợ gì ai hay vật nào mà phải nói dối. Do đó Ngài không có chút chi dối trá là như vậy. Ngài không hề vị nể ai hết mà phải nói dối hay làm điều dối trá.

Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Thánh Linh, là Đức Chúa Trời chân thật Ngài không hề vị nể ai hết mà phải nói dối, sự chân thật của Đấng chân thật là sự sáng, là sự vinh hiển là sự Thánh khiết, không ai có được, không gì sánh được. Vì vậy Ngài nói rằng ta chẳng nhường sự vinh hiền ta cho ai hết và cũng không lấy gì đổi ra cho bằng.

Giăng 17.17 Đấng chân thật, có lời lẽ thật, lời cha, lời lẽ thật. Khiến nên thánh.

 • Lời Đấng Christ khiến loài người nên thánh.
 • Lời Thánh Linh khiến loài người nên thánh.
 • Cả ba Đấng làm cho loài người nên thánh.

Không còn ai làm cho loài người nên thánh. Hay không ai ngoài ba Đấng này có lẽ thật để nhờ đó loài người được nên thánh.

Giăng 14.6-7 – Jêsus là đường đi lẽ thật và sự sống… ai biết ta thì cũng biết Cha ta, như vậy Đức Cha, Đức Con có đồng bản thể giống nhau trong mọi sự như đường lối lẽ thật và sự sống. Biết Đấng Christ là biết Đức Chúa Trời.

ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. 1 Giăng 5.7

Đức Thánh Linh là lẽ thật, cả ba đấng chân thật Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh hiệp một trong lẽ thật, Giăng 14.26; 16.13-15; 10.30; 5.19.

Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Giăng 14.26

Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14 Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. 15 Mọi sự Cha có, đều là của ta; nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Giăng 16.13-15

Ta với Cha là một. Giăng 10.30

Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. Giăng 5.19

Ba Đấng chân thật có cùng lời như nhau, đường lối như nhau, bản thể như nhau. Nhận biết sự chân thật của ba Đấng chân thật để chúng ta không bị lừa dối. Người ta thường giả mạo Thánh Linh khi nói ra rằng Đức Thánh Linh phán với họ lời này lời kia, hay Đấng Christ cho họ sự hiện thấy này nọ, nhưng những lời và việc đó khác với lời và việc của Đấng chân thật mà chúng ta biết trong Kinh Thánh vậy là họ bị thần cảm giả mạo chứ không phải là Đức Thánh Linh đâu, bởi Đức Thánh Linh chỉ nói và làm theo Đấng Christ, dạy điều Đấng Christ phải dạy, nhắc cho nhớ mọi điều Đấng Christ phán. Không có Thánh Linh giả, chỉ có những kẻ giả danh Thánh LInh để nói và làm khác với Đạo chân thật của Đấng chân thật. Nhà nước không phát hành tiền giả, nhưng có những kẻ giả mạo tiền thật của nhà nước, để lưu hành tiền giả gây hại cho đất nước.

Chúa Con với Chúa Cha là một, Thánh Linh với Chúa Con là một, cả ba Đấng chân thật là một. Thánh Linh nói và làm theo Đấng Christ, Đấng Christ nói và làm theo Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Đấng chân thật là Đấng thần linh chỉ một mình Ngài thật có từ ban đầu, Ngài hằng có mãi mãi. Ngài là Đấng quyền phép, năng lực, sự khôn ngoan, thật chỉ có một mình Ngài. Sự thật bắt nguồn từ Ngài, Chúa Giêhôva dựng nên tất cả, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.

2 Đức Chúa Trời Bày Tỏ Sự Chân Thật Cho Loài Người Biết.

Đức Chúa Trời là Đấng chân thật làm nên sự chân thật, ưu thích sự chân thật, giải bày sự chân thật, dạy loài người nhận biết sự chân thật, bảo tồn duy trì sự chân thật, gọi là Đấng chân thật, giúp đỡ người yêu mến sự chân thật, ban phước cho người sống trong sự chân thật của Ngài.

Từ ban đầu sau khi dựng nên trời đất muôn vật tốt lành, Ngài tạo dựng nên loài người để nhận biết sự hiện có, thật có của Ngài. Nhận biết sự tạo dựng quyền năng khôn ngoan thật sự bởi Ngài làm nên, qua sự nhận biết sự chân thật bởi Ngài làm nên dành cho loài người mà Ngài yêu thương, để người yêu mến Ngài, kính phục, vâng lời Ngài.

Ngài đã làm điều công bình cho loài người, làm sự nhân từ cho loài người, Ngài đã đồng hành cùng loài người, Ngài khiêm nhường làm người để làm nên mọi sự tốt lành để ban cho loài người được hưởng. Bởi ý muốn tốt lành và chân thật đối với loài người. Ngài muốn loài người nhận lấy sự tốt lành để thụ hưởng sống trong sự chân thật để duy trì tình yêu với Ngài.

Với ý muốn tốt lành đó ba Đấng chân thật đã bày tỏ về Ngài cho loài người từ lúc ban đầu cho đến kỳ sau rốt tức là thời Đấng Christ. Sự chân thật được giải bày không hề thay đổi. Cho dù hoàn cảnh loài người như thế nào, loài người cần phải biết rằng sự chân thật là chỉ có một Đấng chân thật là Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra loài người, và loài người phải nhận biết yêu mến và tôn thờ Ngài bằng sự vâng lời. Không có hai sự sinh ra loài người, nghĩa là chỉ có một mình Ngài sinh ra loài người, một mình Ngài dạy dỗ, bảo tồn, duy trì, một mình Ngài làm nên một Đạo chân thật. Và chỉ tin và vâng theo một Đạo chân thật của Ngài là được phước hạnh.

Đừng nghĩ rằng theo nhiều Đạo, theo nhiều lý thuyết, theo nhiều giáo phái là tốt. Vì chỉ có một Đạo chân thật, một chân lý cứu được, một Hội Thánh thắng được cửa âm phủ mà thôi. Khi một người vừa theo Đạo chân thật, vừa theo nhiều Đạo khác, giáo phái khác, thì người đó không có sự tốt lành hơn đâu, mà người đó đang mang, pha trộn sự chân thật và sự giả dối, sáng và tối, thánh khiết và ô uế, Đức Chúa Trời và Bêliam

Công bình và gian ác, sự chân thật đáng tin và sự giả dối không đáng tin. Đức Chúa Trời không chấp nhận một người như vậy. Vì thế theo nhiều giáo phái sẽ đánh mất sự cứu rỗi, đánh mất sự chân thật.

Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn! 15 Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất: 16 Cho kẻ nầy, mùi của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. — Ai xứng đáng cho những sự nầy? — 17 Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ. 2 Côrinhtô 2.14-17;

Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. 2 Côrinhtô 7.1.

3 Sự Công Bình Là Bày Tỏ Sự Chân Thật

Đức Chúa Trời đã làm sự công bình là tỏ bày sự chân thật cho loài người được biết, Ngài đã ban Thánh Linh để loài người hiểu biết Đấng Chân thật, sự chân thật vì Ngài đã dựng nên loài người giống bổn tính của Ngài. Tức loài người nhận biết được Ngài để yêu mến và làm điều công bình của Ngài. Ngài đã sắm sẵn mọi sự tốt lành trong Đấng Christ để người nào tin theo tức nhận lấy thì được xưng công bình và người công bình thì được làm con hưởng cơ nghiệp đời đời cùng Đấng chân thật. Loài người cần nhận biết sự tỏ bày chân thật này và vâng theo, đó là thái độ, cư xử công bình và làm sự công bình, nhận lấy sự tỏ bày của Đấng chân thật và vâng phục theo đó là đang tỏ bày lòng yêu mến và biết ơn, đó là đang làm sự công bình.

Loài người thì luôn có khuynh hướng muốn lấy cái mà mình cho là tốt để làm, để dâng, để bày tỏ và nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng, sẽ yêu thích, nhưng Đấng chân thật nói rằng: Ngài chỉ đẹp lòng hay ưa thích khi người ta vâng lời Ngài. Bởi sự vâng lời của người mà Đức Chúa Trời đẹp lòng mà xưng họ là công bình và ban phước. Đó cũng là điều mà mọi người, mọi tầng lớp, mọi thế hệ đều làm được để đến gần Ngài, làm đẹp lòng Ngài.

Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. 1Samuên 15.22

Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng. Luca 8.15

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. 24 Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến. Giăng 14.23-24

Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu. 7 Nhưng, theo cách người ta, chúng nó đã phạm lời giao ước, và ở đó chúng nó đã phỉnh dối ta. Ôsê 6.6-7

Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Mathio 9.13

Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội; Mathio 12.7

Khi ngươi vào nhà Đức Chúa Trời, hãy giữ chừng chân mình. Thà lại gần mà nghe, hơn là dâng của tế lễ kẻ ngu muội; vì nó không hiểu biết mình làm ác. Truyền đạo 5.1.

Đức Chúa Trời là Đấng chân thật Ngài yêu thích sự nhân từ và vì thế mà Ngài đã làm và sắm sẵn mọi sự tốt lành trong con Ngài là Đấng Christ và giải bày Đấng Christ, ban Đấng Christ cho loài người, để loài người nhờ Đấng Christ mà đến gần cùng Đức Chúa Trời, đó là sự nhân từ hay làm ơn, hay thương xót của Ngài, Ngài muốn loài người lấy lòng thật thà tử tế, tin và vâng phục, thì loài người có được kết quả tốt. Điều gì Ngài đẹp lòng, điều gì Ngài yêu thích, nếu Ngài không tỏ ra dầu loài người có cố gắng hết sức trải qua nhiều thời gian, trải qua nhiều thế hệ, loài người vẫn không làm đủ, không tìm đủ việc của riêng mình, của lễ của riêng mình nghĩ ra hòng làm đẹp lòng Ngài. Dòng lịch sử loài người trong Kinh thánh đã chứng minh điều đó. Không một người nào được xưng công bình bởi việc làm theo ý riêng mình.

Thế nào! Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ-réc thảy đều phục dưới quyền tội lỗi, 10 như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. 11 Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. 12 Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Rôma 3.9-12.

Vì thế Đấng công bình chân thật tỏ bày làm ra. Loài người tin nhận và vâng phục là sự công bình cho họ đối với Ngài. Và cứ như thế họ ở trong Ngài, ở đời đời cùng Ngài.

4 Loài Người Từ Chối Sự Chân Thật, Đấng Chân Thật Là Chỉ Có Theo Sự Giả Dối.

Thật đáng tiếc loài người từ chối nghe vâng lời Đấng chân thật. Lời chân thật. Họ nghe và làm theo ý mình, ý người, ý Ma quỷ họ đã làm sự bất công bình, không tin kính, không yêu mến, họ đã vô ơn, bội bạc, họ đã đổi sự chân thật bằng việc nghe và làm theo sự dối trá, bởi ngoài Đấng chân thật ra chỉ còn sự dối trá. Thay vì nghe và làm theo Đấng tạo ra mình và nhận lấy mọi điều tốt lành Ngài ban cho, loài người đi nghe theo tư dục lòng mình và nghe theo loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên. Vì thế mà Đức Chúa Trời đã phó mặc loài người đi theo lòng hư xấu mình và làm tôi mọi cho kẻ nói dối và lừa dối là Ma quỉ.

vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men. Rôma 1.25;

Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. 29 Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; 30 hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; 31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. 32 Dầu họ biết mạng lịnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Rôma 1.28-32

Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? 10 Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.11 Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình, cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra; đến nửa đời người, nó phải mất hết, cuối cùng nó ra là ngu dại. 12 Ngôi vinh hiển được lập lên từ ban đầu, ấy là nơi thánh của dân chúng ta! 13 Hỡi Đức Giê-hô-va, là sự trông cậy của Y-sơ-ra-ên, những kẻ nào bỏ Ngài đều sẽ bị xấu hổ! Những kẻ lìa khỏi ta sẽ bị ghi trên đất, vì họ đã bỏ suối nước sống, tức là Đức Giê-hô-va. Giêrêmi 17.9-13

Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ. 1Giăng 3.8;

Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ. 1Giăng 5.19

như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Rôma 3.10

vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Rôma 3.23

5 Sự Giả Dối Bắt Nguồn Từ Ma Quỉ Và Tư Dục

 • Những từ ngữ biểu hiện sự dối: nói dối, lừa dối, gian dối, giả dối.
 • Dối trá, dối gian, dối gạt, dối lừa.
 • Dối gian, gian dảo, gian trá, quỉ quyệt, xảo trá.
 • Nguồn gốc sự dối – nói dối – giả dối.
 • Ma quỉ nguồn sinh ra sự nói dối và làm điều gian dối, lừa dối, kẻ nói dối và là cha kẻ nói dối.

Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Giăng 8.44

Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. 4 Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; Sáng thế ký 3.3-4

Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình. 34 Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết: Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời;) 35 đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn. 36 Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. 37 Song ngươi phải nói rằng: Phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra. Mathiơ 5.33-37

Hỡi anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán. Gia cơ 5.12

Tính chất của sự nói dối và làm điều dối trá

Làm biến đổi, thay đổi, dời đổi, làm hư, hư hỏng, hư mất, hư hại, hư không, hư nguy, hư nát, hư vinh.

Gương chứng: 2Côrinhtô 11.3, Ê va bị cám dỗ trở nên hư hỏng, biến đổi.

Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng. 2Côrinhtô 11.3

Thân thể, tấm lòng, linh hồn loài người từ thời Ađam, Êva từ lúc nghe và làm theo lời dối trá của Ma quì và lòng minh ( tư dục ), đã biến đổi, dời đổi trở nên hư hỏng, hư mất. Từ địa vị con Đức Chúa Trời trở thành con cái Ma quỉ.

Xem trái biết cây: 1Giăng 3.7-8 kẻ phạm tội thuộc về ma quỉ. Giăng 8.44 các ngươi bởi cha mình mà sanh ra và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình.

Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình: kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình. 8 Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ. 1Giăng 3.7-8

6 Bản Chất Lừa Dối Để Giết Người Của Ma Quỉ Là Không Thay Đổi

Bản chất lừa dối của ma quỉ không thay đổi.

Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Sa-tan. Khải huyền 2.9

Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời. 12 Phần rơi ra dọc đường, là những kẻ đã nghe đạo; nhưng về sau ma quỉ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng.. Luca 8.11-12

Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. 22 Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu! 23 Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Mathio 16.21-23;

Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? Mathiơ 8.29.

Nói dối để những kẻ nghe lời Nó bị lừa dối.

Tại sao Nó muốn người ta bị lừa bởi lời nói dối? bởi vì Ma quỉ là kẻ độc ác, kẻ giết người. Nó muốn loài người bị chết mất, Nó không có lẽ thật, không vâng giữ lẽ thật của Đức Chúa Trời và cũng không muốn loài người vâng giữ lẽ thật là lời phán dạy của Đức Chúa Trời, nên Nó nói dối, lừa dối loài người, để loài người không vâng giữ lời Đức Chúa Trời mà trở nên giống như nó bị hư mất.

Sự nói dối, lừa dối ban đầu mà Ađam và Êva đã nghe và làm theo Ma quỉ đã làm hư hỏng và dời đổi tất cả ( sự phạm tội )

 • Thân thể phải chết.

Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. 18 Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; 19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Sáng thế ký 3.17-19

nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Sáng thế ký 2.17.

Lòng người không còn thật thà tinh sạch nữa mà trở nên ô uế, hư hỏng,

Vậy, Ngài phán: Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người! 21 Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, 22 tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. 23 Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người. Mác 7.20-23.

Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? Giêrêmi 17.9,

Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Sáng thế ký 6.5.

 • Linh hồn hư mất bởi hình phạt trong hồ lửa bởi điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.

Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. 10 Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. 2 Côrinhtô 5.9-10,

Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? 10 Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Giêrêmi 17.9-10,

Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, 6 là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm: 7 Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời; 8 còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Rôma 2.5-8,

Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? 27 Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. Mathio 16.26-27;

Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai. Khải huyền 21.8.

7 Sự Chân Thật Và Sự Dối Trá Không Có Hòa Hợp

Như vậy nói dối và lừa dối không dẫn loài người đến lẽ thật, không giúp loài người vâng phục lẽ thật để được phước. Mà trái lại. Nói dối và lừa dối làm cho loài người cách xa lời Đức Chúa Trời, không vâng phục lời Đức Chúa Trời, và sự không vâng giữ lời Đức Chúa Trời dẫn đến sự chết, sự hư mất, sự bất hòa cùng chúa.

Ađam, Êva là những người đầu tiên nghe và làm điều dối, bỏ sự nghe và giữ lời thật của Đức Chúa Trời, nên đã mang lấy sự chết.

Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. 22 Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1Côrinhtô 15.21-22;

Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội… Rôma 5.12 ( bởi sự phạm tội của Ađam mà có sự chết ) có sự bất hòa.

Tóm lại qua lời Kinh Thánh là lời của Đấng chân thật, lời lẽ thật, lời của Đấng không có chút chi dối trá. Chúng ta thấy nói dối và làm điều dối là hại mình, hại người, hư mất linh hồn. Nói dối là có tội phải mang án phạt.

 • Kẻ nói dối, và dỗ dành làm sự giả dối bị phạt.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. 14 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. 15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người. Sáng thế ký 3.13-15;

Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Khải huyền 20.10;

Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai. Khải huyền 21.8.

 • Kẻ nghe và làm theo sự giả dối bị phạt.

Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Khải huyền 22.15;

Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. 17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. 18 Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; 19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Sáng thế ký 3.16-19

8 Tình yêu thương của Đấng chân thật giải cứu loài người ra khỏi tôi mọi sự dối trá

Dầu vậy bởi lòng nhân từ thương xót hay làm ơn của Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời sắm sẵn sự giải cứu khỏi tội cho tất cả loài người. Bởi sự chết đền tội cho loài người trên thập tự giá, con Ngài là Jêsus Christ đã xưng công bình cho những người nào ăn năn tội mình, tin nhờ sự chết thay của Đấng Christ, chấp nhận làm chết đi con người cũ, là người sống theo tư dục xác thịt, và theo Ma quỉ. Chôn sự chết cũ trong sự chết, sự chôn của Đấng Christ. Bằng cách vâng phục Ngài trong Báp tem, người ấy sẽ được tha tội, được sinh ra được làm con Đức Chúa Trời, được nhận lãnh Thánh Linh, được sống trong đời sống mới trong sự sống lại của Đấng Christ, người ấy đã kết ước với Đức Chúa Trời để được hưởng sự sống đời đời bởi huyết vô tội của Con Ngài đã làm sạch mọi tội và xóa án hư mất cho người ấy.

Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, 15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. 18 Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. 19 Vả, sự đoán xét đó là như vầy: Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. 20 Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. 21 Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.Giăng 3.14-21;

Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con. 36 Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng 3.35-36;

Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. 19 Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. 20 Nhược bằng các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch, sẽ bị nuốt bởi gươm; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán. Ê sai 1.18-20;

Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.7 Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. 8 Bởi sự ức hiếp và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? 9 Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. 10 Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. 11 Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Ê sai 53.5-11;

Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. 16 Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Mác 16.15-16;

Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mathiơ 28.18-20;

Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. 23 Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác(q) mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi. 24 Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó. 25 Bởi chưng vua Đa-vít có nói về Người rằng: Tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, Vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. 26 Bởi cớ đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, Và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy; 27 Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi Âm phủ, Và chẳng cho Đấng Thánh của Ngài hư nát đâu. 28 Chúa đã cho tôi biết đường sự sống; Cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài. 29 Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ Đa-vít rằng người đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. 30 Nhưng, vì người là đấng tiên tri, và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình, 31 thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của Đấng Christ rằng: Ngài chẳng bị để nơi Âm phủ, và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. 32 Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. 33 Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe. 34 Vì vua Đa-vít chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, 35 Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, đặng làm bệ cho ngươi. 36 Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ. 37 Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? 38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. 39 Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. 40 Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy! 41 Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh. 42 Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Công vụ 2.22-42,

Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? 2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? 3 Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? 4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.(o) 5 Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: 6 Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. 7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. 8 Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài, 9 bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài. 10 Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. 11 Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. 12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. 13 Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Rôma 6.1-13;

Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. 13 Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta: 14 Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự; 15 Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Côlôse 2.12-15;

Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. 27 Vả, anh em thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Galati 3.26-27;

Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha! 7 Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con; và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Galati 4.6-7

 • Sự tái sanh, sự tạo dựng sinh ra lần thứ hai.

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13 là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Giăng 1.12-13

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Giăng 3.5-6

không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh 6 mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; 7 hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Tít 3.5-7

Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 1 Phierơ 1.3

Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Gia cơ 1.18

Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng; 23 anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. 24 Vì, Mọi xác thịt ví như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, 25 Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin lành đã giảng ra cho anh em. 1 Phierơ 1.22-25

9 Chết đi đời sống dối trá luôn sống chân thật giống Đấng chân thật

Dầu loài người trở nên thù nghịch cùng Ngài bởi nghe theo sự dối trá. Nhưng tình yêu lớn lao và chân thật của Ngài vẫn thể hiện ra bởi sự chết thay tội lỗi của loài người, con một Ngài là Jêsus Christ đã chết, đổ huyết trên thập tự giá.

Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, 20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.21 Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, 22 nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được; 23 miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Côlôse 1.19-23;

Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội.(m) 7 Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. 8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. 9 Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! 10 Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào! 11 Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Rôma 5.6-11.

Mục đích ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn loài người ăn năn lìa khỏi, ra khỏi lối sống giả dối xấu xa, sai trái, gian ác, hung dữ vv… là lối sống trái lại ý muốn tốt lành chân thật của Ngài. Gọi là tội.

Ra khỏi lối sống làm tôi mọi cho tội lỗi. Để vào trong lối sống làm tôi mọi cho Đức Chúa Trời. Tôi mọi cho Đức Chúa Trời được Đức Chúa Trời chỉ định lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng.

Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. 20 Vả, khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do. 21 Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn; vì sự cuối cùng của những điều đó tức là sự chết. 22 Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. 23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Rôma 6.19-23;

Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; 31 hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. 1Côrinhtô 1.30-31.

Đức chúa Jêsus Christ là Đấng thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã làm nên thánh để kẻ tin noi dấu chân Ngài mà được nên Thánh.

Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình, chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. 19 Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời, mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. 20 Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu, thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành, mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. 21 Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; 22 Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; 23 Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; 24 Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. 1Phierơ 2.18-24,

Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Jêsus xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. 2 Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Jêsus mà truyền cho anh em những điều răn nào. 3 Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, 4 mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, 5 chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. 6 Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là Đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. 7 Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. 8 Cho nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban Thánh Linh của Ngài trong anh em. 1Têsalônica 4.1-8.

Đức Chúa Trời muốn kẻ tôi mọi của Ngài có đời sống lánh khỏi sự ô uế ( lánh sự ô uế, sự dơ bẩn là tư dục ý mình, ý người, ý Ma quỉ ) phải luôn ăn ở cho đẹp ý Đức Chúa Trời ( theo ý Ngài là đẹp ý Ngài )

Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. 15 Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, 16 bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh. 1Phierơ 1.14-16.

Sự cứu chuộc của Đức chúa Jêsus Christ là ân điển của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ, ân điển đó dạy loài người chừa bỏ ra khỏi đời sống tình dục thế gian ( tức là làm chết, chôn đi lối sống theo ý mình, ý người, ý Ma quỉ, đó là lối sống ưa thích làm điều giả dối). Phải sống trong địa vị làm con, dân, tôi tớ Đức Chúa Trời. Dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Tôi mọi chỉ có một theo ý muốn Đức Chúa Trời.

Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. 12 Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức, 13 đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, 14 là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Tít 2.11-14

Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi, 2 hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. 1Phierơ 4.1-2

10 Nhận biết rõ ràng chắc chắn thật giả

Chúng ta hiện đang sống trong một thế giới đã trải qua nhiều thời đại, với dòng lịch sử nhiều ngàn năm. Qua dòng thời gian tội lỗi đã tăng lên rất nhiều làm nguội lạnh lòng yêu mến kính sợ Chúa, quá nhiều Tiên tri giả, Sứ đồ giả, Môn đồ giả, anh em giả nổi lên lập nên những sự gớm ghiếc, tàn nát trong nơi thánh như lời Chúa đã nói trước.

Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. 12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. 13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. 14 Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. 15 Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý), Mathiơ 24.11-15;

Những christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. 23 Hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi cả. Mác 13.22-23.

Sự giả dối, giả mạo, đội lốt, giả hình, giả hiệu mạo danh để dỗ dành lừa dối làm cho hư mất, trật phần ân điển cứu rỗi ngày càng tinh vi, thật giả lẫn lộn khó nhận ra. Sự giả dối, giả mạo, dỗ dành, lừa dối không đến từ Đức Chúa Trời mà đến từ Ma quỉ.

Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. 2 Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm pha. 3 Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. 2Phierơ 2.1-3

Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Khải huyền 12.9.

 • Đến từ tư dục ( tư dục là ý riêng của người không phải ý muốn Đức Chúa Trời )

Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. 14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. 15 Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Gia cơ 1.13-15.

 • Đức Chúa Trời định sự đoán phạt cho kẻ giả dối, giả mạo, dỗ dành, lừa dối bị phạt trong hồ lửa kể cả kẻ bị lừa dối cũng vậy, vì kẻ gọi là lừa dối, dỗ dành cũng chính là kẻ tự lừa dối mình, tất cả đều có chung bản chất, thích tự mình dẫn đưa mình, thích để người khác dẫn đưa, thích dẫn đưa người khác.

Ngài đáp rằng: Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi. 14 Hãy để vậy: Đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Mathiơ 15.13-14,

Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, 4 bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. 2Timôthê 4.3-4,

Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. 2Timôthê 3.13,

Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. 7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. 8 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. 1Giăng 1.6-8.

 • Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, chỉ lo nhìn biết làm theo lòng mình, ý mình.

Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Rôma 1.28.

 • Vì thế mà sự giả dối, giả mạo đã sinh ra và tồn tại. Sự thật là người ta làm cho Đạo thật và Đạo giả lẫn lộn khó phân biệt.

Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. 2 Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm pha. 3 Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. 2Phierơ 2.1-3.

11 Loài người vô phương cách để nhận biết sự giả mạo. Vô phương tránh sự giả mạo

vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Rôma 3.23

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. 6 Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Giêrêmi 17.5-6 đáng rủa kẻ nhờ cậy loài người…

Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? 10 Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Giêrêmi 17.9-10 …

22 Chớ cậy ở loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi; vì họ nào có đáng kể gì đâu? Ê sai 2.22..

Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Sáng thế ký 6.5 ..

Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây. 34 Hỡi dòng dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. 35 Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Mathiơ 12.33-35…

Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người. 19 Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn. 20 Ấy đó là những điều làm dơ dáy người: Song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu. Mathiơ 15.18-20.

Không thể nhờ cậy nơi loài người để phân biệt thật giả, không ai giúp được loài người tránh sự giả mạo.

12 Đức Chúa Trời chân thật, ban phương cách nhận biết thật giả.

Ngài có tình yêu thương chân thật đầy lòng thương xót chân thật hay làm ơn, mới cho loài người phương cách nhận biết và tránh khỏi sự giả dối, giả mạo. Phương cách nhận biết thật giả đến từ Đức Chúa Trời chân thật.

Chỉ một mình Ngài Giêhôva Đức Chúa Trời toàn năng, khôn ngoan, thông biết đến cả mọi sự trong lòng người, Đấng có từ ban đầu và còn mãi mãi, Đấng biết hết moi sự và làm được mọi sự, Ngài đã đến thế gian để loài người nhận biết Đấng chân thật, để họ ở trong Đấng chân thật. Và bởi ở trong Đấng chân thật nên người đó (nghe Đấng chân thật. Tin và vâng phục Đấng Christ, Đấng chân thật được ban thần khôn ngoan, chân thật, Thánh linh để biết và sống trong sự chân thật hưởng sự chân thật sự còn nguyên, không hư nát, hư mất.) được Thánh Linh, Thần khôn ngoan để nhận biết sự chân thật và sự giả dối.

Ngài phán rằng: Các ngươi bởi dưới mà có; còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian nầy; còn ta không thuộc về thế gian nầy. 24 Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. 25 Chúng bèn hỏi Ngài rằng: Vậy thầy là ai? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Như lời ta đã nói với các ngươi từ ban đầu. 26 Ta có nhiều sự nói và đoán xét về các ngươi; nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, và điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế gian. 27 Chúng không hiểu rằng Ngài phán về Cha. 28 Vậy Đức Chúa Jêsus phán rằng: Khi các ngươi treo Con người lên, bấy giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. 29 Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. 30 Bởi Đức Chúa Jêsus nói như vậy, nên có nhiều kẻ tin Ngài. 31 Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; 32 các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. 33 Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa hề làm tôi mọi ai, vậy sao thầy nói rằng: Các ngươi sẽ trở nên tự do?(b) 34 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. 35 Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. 36 Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do. 37 Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. 38 Ta nói điều ta đã thấy nơi Cha ta; còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình. 39 Chúng trả lời rằng: Cha chúng tôi tức là Áp-ra-ham, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu các ngươi là con Áp-ra-ham, thì chắc sẽ làm công việc của Áp-ra-ham. 40 Nhưng hiện nay, các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi; Áp-ra-ham chưa hề làm điều đó! 41 Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình; chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời. 42 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. 43 Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. 44 Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. 45 Nhưng vì ta nói lẽ thật, nên các ngươi không tin ta. Giăng 8.23-45;

Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ. 20 Nhưng chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Đấng chân thật, và chúng ta ở trong Đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.1Giăng 5.19-20,

Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. 6 Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. 1Giăng 4.5-6;

Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. 2 Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ê sai 11.1-2

13 Đấng chân thật luôn giải bày sự chân thật

Đức Chúa Trời, Đấng Christ, Đức Thánh Linh đã làm nên sự chân thật cho loài người. Như vậy sự thật, lẽ thật bởi Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà ra. Ngài (Đấng chân thật) muốn loài người nhận lấy sự khôn ngoan, chân thật để nhận biết Đấng chân thật, sự chân thật, tin, yêu, vâng phục Đấng chân thật, sự chân thật để được ở trong Đấng chân thật, sự chân thật mà được phước hạnh là sự sống đời đời.

 • – Sự thật, lẽ thật là sự sáng mà Đức Chúa Trời dùng con một Ngài là Jêsus Christ đến thế gian để giải bày cho loài người.

Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Giăng 8.12;

Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Giăng 1.9;

Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến. 18 Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết. Giăng 1.17-18

 • – Đấng chân thật là Đức Chúa Trời muốn giải bày đã giải bày sự thật, lẽ thật bằng sự sáng. Như vậy về phần Đấng chân thật sự thật, lẽ thật đã được giải bày rõ ràng, chắc chắn, đầy đủ. Ngài còn dùng Đức Thánh Linh là thần khôn ngoan, chân thật để loài người có trí khôn nhận biết Đấng chân thật.

Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Giăng 14.26,

Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Giăng 16.13,

Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. 11 Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. 12 Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; 13 chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng. 1Côrinhtô 2.10-13.

14 Được cứu và hiểu biết lẽ thật – đức tin và vâng phục

Về phần loài người phải nhận biết rõ ràng chắc chắn đầy đủ về Đấng chân thật sự thật, lẽ thật. Phải tin quyết vào Đấng chân thật sự thật, lẽ thật, phải hết lòng yêu mến và vâng phục Đấng chân thật, sự thật, lẽ thật.

Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. 18 Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Gia cơ 1.17-18. Ngài dùng lời chân thật sanh chúng ta ( phải tin )

Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng; 23 anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. 24 Vì, Mọi xác thịt ví như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, 25 Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin lành đã giảng ra cho anh em. 1Phierơ 1.22-25 . Được sanh lại phải vâng phục lẽ thật

Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ. 2Côrinhtô 2.17. Lấy lòng chân thật giảng Đạo chân thật, giảng trọn vẹn, giảng đầy đủ.

Tôi làm kẻ giúp việc của Hội Thánh đó, bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, Côlôse 1.25;

Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Giu đe 3.

Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. 2Timôthê 2.15.

Bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi. 2Phierơ 1.12, biết rõ ràng chắc chắn lẽ thật

Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh. 19 Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em. 20 Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. 21 Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. 2Phierơ 1.18-21 biết rõ ràng, tin chắc chắn

miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Côlôse 1.23. Tin vững vàng, không dời khỏi.

Hết lòng yêu mến Đấng chân thật , sự thật, lẽ thật bằng hành động vâng giữ, vâng lời, vâng phục.

Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. 23 Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, 24 thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. 25 Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Gia cơ 1.22-25,

Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta. Giăng 14.21,

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. 24 Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến. Giăng 14.23-24.

 • Như đã trình bày ở trên chúng ta phải tin rằng:
 • Đức Chúa Trời là Đấng chân thật duy nhất.

Đường lối đạo lý của Ngài dạy là Đạo chân thật, lời phán dạy của Ngài là lời chân thật đem đến sự sống tốt lành, phước hạnh đời đời cho loài người. Chúng ta phải tin vì đó là điều chúng ta cần có để đến gần cùng Đức Chúa Trời, không chỉ tin mà loài người cần phải hết lòng tìm kiếm để gặp Đấng chân thật, sự thật, được ở trong và sống trong sự chân thật đó là ý muốn của Đức Chúa Trời và Ngài vừa lòng mà ban thưởng cho kẻ có đức tin như vậy.

Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Hê bơ rơ 11.1.

Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. 7 Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Hê bơ rơ 11.6-7.

15 Nhận sự sống thật bởi hiểu biết và vâng phục lẽ thật

 • Sự thật là mọi người đều đã phạm tội. Mọi kẻ có tội đều mang án tội chết.

vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Rôma 3.23.

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Rôma 6.23.

 • Sự thật là Đức Chúa Trời yêu thương loài người đến nỗi phó con mình chịu chết thế cho tội nhân để cứu họ khỏi tội chết.

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3.16,

Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài Côlôse 1.13,

Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. 4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, 5 nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu Êphêsô 2.3-5.

 • Sự thật là sau khi được cứu ra khỏi tội ( sự giả dối ) người ta phải vào trong Đấng chân thật ( trong Đấng Christ ) sống theo Đấng chân thật.

Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. 5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; 6 Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ 7 (ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. 1Timôthê 2.4-7 ( được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật ) giữ lấy sự cứu, rao truyền sự cứu.

 • Sự thật là Đức Thánh Linh là thần của sự khôn sáng, được ban cho kẻ được cứu rỗi để nhận biết Đấng chân thật, lẽ thật.

Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Jêsus và tình yêu thương đối với các thánh đồ, 16 thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. 17 Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, 18 lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 19 và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, 20 mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, 21 cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. 22 Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh, 23 Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Êphêsô 1.15-23

16 Tầm quan trọng của sự hiểu biết lẽ thật để giữ lấy sự cứu rỗi

Sự thật là Chúa muốn người được cứu khỏi tội, nhận biết lẽ thật chân thật mà lớn lên, sống trong lẽ chân thật, nói lên lẽ chân thật, vững vàng trong Đạo chân thật, nếu người được cứu rỗi mà cứ ở trong tình trạng không chịu nhận biết lẽ thật để lớn lên, như vậy là cứ ở trong tình trạng trẻ con thì sẽ bị lừa đảo, mắc mưu chước dỗ dành, trở nên lầm lạc, day động, dời đổi đi theo Đạo lạc.

Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, 15 nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Êphêsô 4.14-15

Tầm quan trọng của nhận biết sự chân thật giúp người nắm chắc sự cứu rỗi cho đến lúc hưởng sự sống đời đời nơi thiên đàng

Đó là ý muốn tốt lành mà Đức Chúa Trời đã liên tục làm cho đến khi Đấng Christ đến ban sự cứu rỗi.

Đó là ý muốn tốt lành mà Đấng Christ muốn kẻ nhận sự cứu rỗi phải trung tín gìn giữ cho đến khi qua đời và cho tới lúc Ngài tái lâm.

17 Tầm quan trọng nhận biết kẻ dỗ dành giả mạo sự chân thật. Đội lốt sự chân thật

 • Kẻ dỗ dành là Ma quỉ
 • Dễ bị dỗ dành là tư dục của loài người.
 • Mục đích dỗ dành làm cho người bị hư mất, chết mất, mất phước.
 • Phương cách là cướp mất Đạo thật.
 • Tạo nên Đạo giả mang danh Đạo thật, đội lốt Đạo thật
 • Kết quả – người không tin theo Đạo Đấng Christ sẽ bị chết mất.

Người tin theo Đạo Đấng Christ do Ma quỉ giả mạo, do Christ giả, sứ đồ giả, giáo sư giả dạy đạo, do thầy giảng Tin lành giả dối, sẽ bị chết mất.

Tóm lại mục đích và phương cách của Ma quỉ làm cho người ta không tin lẽ thật, làm cho người ta không bền giữ lẽ thật.

Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. 44 Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Giăng 8.43-44;

Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng 3.36;

Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đản, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc; 19 chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó. 20 Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. 21 Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. 22 Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. 2Phierơ 2.18-22;

Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Mathiơ 7.15,

Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! Mathiơ 7.23;

Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, 2 và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. 1Côrinhtô 15.1-2;

Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, 22 nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được; 23 miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Côlôse 1.21-23;

Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời. 12 Phần rơi ra dọc đường, là những kẻ đã nghe đạo; nhưng về sau ma quỉ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. 13 Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy; nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi; nên khi sự thử thách xảy đến, thì họ tháo lui. 14 Phần rơi vào bụi gai, là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời nầy làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. 15 Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng. Luca 8.11-15.

18 Lẽ thật là khuôn mẫu nhận biết thật giả

Nhưng chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Đấng chân thật, và chúng ta ở trong Đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.1 Giăng 5.20;

Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến. 18 Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết Giăng 1.17-18.

Đức Chúa Jêsus, Đấng Christ do chính Đức Chúa Trời sai đến thế gian để giải bày, dạy dỗ, và làm theo sự chân thật, Ngài là lẽ thật là khuôn mẫu, mẫu mực, gương sáng vv… để loài người nhận biết thật – giả, dữ – lành, tốt – xấu, đúng – sai.

Thí dụ: có một người nghi ngờ mình đang cầm tờ tiền giả, làm sao để người đó phân biệt được? người đó phải cầm tờ tiền thật để so sánh.

Làm sao để biết chắc đó là tờ tiền thật? tờ tiền thật từ ngân hàng mà ra. Người đó phải có tờ tiền thật để đem so sánh với tờ tiền nghi là giả.

Vì sao lại nghi là tờ tiền đó là giả, vì tờ tiền đó có những đặc điểm nhìn chung quá giống với tiền thật, nhưng khi đem so sánh với tiền thật chỉ cần phát hiện một điểm khác với tiền thật. Người đó sẽ xác định ngay tờ tiền có đặc điểm khác biệt đó là tiền giả. Người ta rất sợ sử dụng tiền giả vì nó đem đến sự tai hại vì thế mà người ta rất thận trọng xem xét khi sử dụng tiền để có lợi ích, tránh thiệt hại.

Loài người trong thế gian nhờ chính Jêsus là Christ con Đức Chúa Trời, đến từ trời. Để có Đấng Christ và nhờ Christ mà được cứu khỏi tội. Được vào sự sống đời đời vinh hiển. Ví như người có tiền thật để nhờ đó có ích lợi.

Đấng Christ thì không còn ở thế gian nhưng Ngài để lời Ngài, Đạo chân thật, sự dạy dỗ của Ngài là Kinh Thánh để làm mẫu mực của Đạo chân thật để loài người tin dùng. ( tin và vâng theo ) thì được lợi ích thiết thực.

Bằng cái cách giống như người làm tiền giả, Ma quỉ đã tạo nên Đạo giả gần giống như Đạo thật. Ma quỉ cũng trợ giúp tạo nên rất nhiều tiên tri giả, sứ đồ giả, giáo sư giả, thầy giảng giả, con chiên giả, môn đồ giả, Hội Thánh giả.

Đạo thật là Đạo đến từ Đức Chúa Trời, đến cách trọn vẹn đầy đủ. Đạo giả theo Đạo thật, đến sau ra sau, nhưng không bao giờ đầy đủ trọn vẹn, nó mang những đặc tính thiếu, thừa. Nó mang tính khác biệt ở một vài điểm.

Xét đến thời điểm Đạo thật được truyền ra tức thời Đấng Christ và các sứ đồ. Thì Đạo giả chưa được phổ biến. Vì quyền phép của Đấng Christ và quyền phép của sứ đồ thật là rất lớn. Sau thời các sứ đồ chỉ còn lại lời dạy của Đạo thật bởi Đấng Christ và các sứ đồ được ghi chép thành Kinh Thánh cho chúng ta có ngày nay để làm khuôn mẫu. Từ đó cho đến nay những người giảng rao Đạo giả gần giống như thật, những người tin theo làm môn đồ giả đầy dẫy khắp đất.

Trách nhiệm thuộc về ai khi người ta tin theo Đạo giả, giảng dạy Đạo giả, sống theo Đạo giả? Kẻ lừa dối và kẻ sống theo sự lừa dối đều mang hình phạt.

Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. 16 Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói. Khải Huyền 22.15-16

Đức Chúa Jêsus khởi phán rằng: Hãy giữ mình kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng. 6 Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến, xưng rằng: Chính ta là Đấng Christ! Họ sẽ dỗ dành nhiều người. Mác 13.5-6 ( hãy giữ mình kẻo có ai lừa dối )

Khi ấy, dầu có ai bảo các ngươi rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là: Ngài ở đó, thì chớ tin. 22 Những christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. 23 Hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi cả. Mác 13.21-23,

Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức! Mác 13.37 ( hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi, hãy tỉnh thức ).

Chúa đã nói trước việc Đạo giả sau thời Đạo thật sẽ ra đời lan tràn dỗ dành làm hư hỏng nhiều người, Ngài cũng để lại lời dạy rất nhiều để loài người nhận biết rõ ràng, chắc chắn tin quyết Đạo thật để tránh Đạo giả. Ngài không dạy loài người Đạo giả để nhận biết giả. Ngài chỉ phương cách nhận biết Đạo thật để không bị Đạo giả lừa dối.

19 Sự chân thật được chứng nghiệm

Nếu loài người tự tạo ra được sự chân thật để làm vừa lòng Đức Chúa Trời, thì Đấng Christ đã không phải xuống thế gian. Như vậy loài người nghe theo lời Ma quỉ là giả dối, nghe lời nhau là giả dối, nghe theo tiếng lòng mình là tư dục cũng là giả dối. Dầu loài người nhân danh Đức Chúa Trời để thêm những điều họ cho là tốt đẹp vào đạo lý của Đức Chúa Trời Ngài cũng xem là giả dối và từ chối.

Vậy nên, về phần bọn tiên tri đó, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Nầy, ta sẽ cho chúng nó ăn ngải cứu và uống mật đắng; vì các tiên tri ở Giê-ru-sa-lem đã làm cho sự vô đạo tràn ra trong cả xứ. 16 Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Chớ nghe những lời của các tiên tri nói tiên tri với các ngươi. Chúng nó dạy cho các ngươi sự hư không, và nói sự hiện thấy bởi lòng mình, chẳng phải bởi miệng Đức Giê-hô-va. 17 Chúng nó cứ bảo kẻ khinh dể ta rằng: Đức Giê-hô-va phán, các ngươi sẽ được bình an. Lại bảo những kẻ bước theo sự cứng cỏi của lòng mình rằng: Chẳng có tai họa nào sẽ đến trên các ngươi hết. 18 Vậy ai đã đứng được trong sự bàn luận của Đức Giê-hô-va, để được ngắm xem và nghe lời Ngài? Ai đã suy xét và nghe lời Ngài? 19 Nầy, cơn giận của Đức Giê-hô-va đã phát ra như bão, như gió lốc, nổ trên đầu những kẻ dữ. 20 Đức Giê-hô-va chưa làm trọn ý đã định trong lòng, thì cơn giận của Ngài sẽ chẳng trở lại. Trong ngày sau rốt, các ngươi sẽ rõ biết sự ấy. 21 Ta chẳng sai những tiên tri nầy, mà chúng nó đã chạy; ta chẳng phán với, mà đã nói tiên tri. 22 Nếu chúng nó có đứng trong sự bàn luận ta, thì đã khiến dân ta nghe lời ta, và đã làm cho dân từ đường dữ việc xấu mà trở lại rồi. 23 Đức Giê-hô-va phán: Ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? 24 Đức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán: Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao? 25 Ta nghe điều những kẻ tiên tri nầy nói, chúng nó nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối, rằng: Ta có chiêm bao; thật, ta có chiêm bao! 26 Những tiên tri ấy, theo sự dối trá của lòng mình mà nói tiên tri, chúng nó có lòng ấy cho đến chừng nào? 27 Chúng nó mỗi người thuật chiêm bao cùng kẻ lân cận, tưởng sẽ khiến dân quên danh ta cũng như tổ phụ chúng nó vì Ba-anh quên danh ta. 28 Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín! Đức Giê-hô-va phán: Rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? 29 Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. 30 Vậy nên Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, ta nghịch cùng những kẻ tiên tri ăn cắp lẫn nhau về lời của ta. 31 Đức Giê-hô-va phán: Nầy ta nghịch cùng những kẻ tiên tri dùng lưỡi mình nói ra, mà rằng: Ngài phán. 32 Đức Giê-hô-va phán: Nầy, ta nghịch cùng những kẻ lấy chiêm bao giả dối mà nói tiên tri, thuật lại và lấy lời dối trá khoe khoang mà làm cho dân ta lầm lạc, nhưng ta không sai và cũng không bảo chúng nó; chúng nó cũng không làm ích gì cho dân nầy hết, Đức Giê-hô-va phán vậy. Giêrêmi 23.15-32

Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Ấy là những lời nói dối, mà các tiên tri đó nhân danh ta truyền ra. Ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lịnh và chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó là theo những sự hiện thấy giả dối, sự bói khoa, sự hư không, và sự lừa gạt bởi lòng riêng mình! Giêrêmi 14.14

 • Đấng Christ làm trọn các lời tiên tri.

Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, 20 hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Jêsus, 21 mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri. 22 Môi-se có nói rằng: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên tri như ta; các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn.23 Hễ ai không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự. 24 Hết thảy các tiên tri đã phán, từ Sa-mu-ên và các đấng nối theo người, cũng đều có rao truyền những ngày nầy nữa. 25 Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri, và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta, khi Ngài phán cùng Áp-ra-ham rằng: Các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. 26 Đức Chúa Trời đã dấy Đầy tớ Ngài lên, rồi trước hết sai Người xuống ban phước cho các ngươi, mà dắt ai nấy trong bọn các ngươi xây lại khỏi tội ác mình. Công vụ 3.19-26.

Các lời tiên tri (lời phán dạy) của Đấng Christ là trọn vẹn trong thời sau rốt không cần thêm bớt, tức đạo lý của Đấng Christ đã truyền cách đầy đủ, trọn vẹn, hết thảy. Mathiơ 28.18-20.

Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2 rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian; Hêbơrơ 1.1-2

Tức là không thiếu để phải thêm vào, không thừa để phải bớt đi.

Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, 20 hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Jêsus, 21 mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri. 22 Môi-se có nói rằng: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên tri như ta; các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn.23 Hễ ai không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự. 24 Hết thảy các tiên tri đã phán, từ Sa-mu-ên và các đấng nối theo người, cũng đều có rao truyền những ngày nầy nữa. 25 Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri, và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta, khi Ngài phán cùng Áp-ra-ham rằng: Các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. 26 Đức Chúa Trời đã dấy Đầy tớ Ngài lên, rồi trước hết sai Người xuống ban phước cho các ngươi, mà dắt ai nấy trong bọn các ngươi xây lại khỏi tội ác mình. Công vụ 3.19-26;

Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta; các ngươi khá nghe theo đấng ấy! 16 Đó là điều chính ngươi đã cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại Hô-rếp, trong ngày nhóm hiệp, mà rằng: Cầu xin tôi chớ nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi nữa, và chớ thấy đám lửa hừng nầy nữa, e tôi chết chăng. 17 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Chúng nó nói có lý; 18 ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người. 19 Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó. 20 Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. 21 Nếu ngươi nói trong lòng rằng: Làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không có phán? 22 Khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra: chớ sợ người. Phục 18.15-22,

Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ, 2 nếu dấu kỳ hoặc phép lạ nầy mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm, và người có nói rằng: Ta hãy đi theo hầu việc các thần khác mà ngươi chẳng hề biết, 3 thì chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thử các ngươi, đặng biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi chăng. 4 Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và tríu mến Ngài. 5 Nhưng người ta phải giết tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì hắn có giục dấy loạn cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, là Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ, — đặng xô ngươi ra ngoài con đường của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chỉ cho ngươi đi. Ấy, ngươi sẽ diệt kẻ hung ác khỏi giữa mình là như vậy. Phục truyền 13.1-5

 • Lời Đấng Christ được chứng nghiệm bằng các phép lạ.

Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. 31 Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Giăng 20.30-31;

Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Mác 16.20;

Dầu vậy, Phao-lô và Ba-na-ba ở lại đó cũng khá lâu, đầy dẫy sự bạo dạn và đức tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ, mà chứng về đạo ân điển của Ngài. Công vụ 14.3;

Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. 2 Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, 3 mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? — là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta, 4 Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép mầu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra, để làm chứng với các kẻ đó. Hê bơ rơ 2.1-4

 • Đã truyền cho các thánh (sứ đồ) một lần đủ rồi. Giuđe 1.3. Các sứ đồ của Đấng Christ đã truyền đạo Chúa cách trọn vẹn, Đạo lý đầy đủ trọn vẹn, chứng nghiệm cho đến vị sứ đồ cuối cùng qua đời, đó là lúc sự trọn lành đã đến.

Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. 9 Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn; 10 song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. 11 Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. 12 Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. 13 Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. 1 Cô rinh tô 13.8-13;

Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Công vụ 2.42;

Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin. 1 Tê sa lô ni ca 2.13;

Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình! Rôma 6.17;

Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Công vụ 20.27;

Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, mà giảng Tin lành cho anh em; các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. 1 Phi e rơ 1.12.

20 Đạo giả đội lốt Đạo thật thầy giả đội lốt Chiên

Thầy giả đội lốt Chiên dỗ dành lừa dối sinh ra sau Đạo thật ứng nghiệm bởi lời Tiên tri thật đã được rao báo trước. Sau khi các sứ đồ làm xong nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời cử họ làm để rao giảng, làm chứng, dạy bảo về đức tin, để được cứu và lẽ thật để sống Đạo giữ sự cứu rỗi.

Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. 5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; 6 Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ 7 (ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. 1 Ti mô thê 2.4-7.

Họ (Các sứ đồ) đã để lại lời chứng và sự dạy bằng văn thư. Đức Chúa Trời đã bảo tồn, duy trì, Đức Thánh Linh giải bày sự hiểu biết. Cho đến nay loài người có Kinh thánh Tân ước sau khi Họ qua đời, lời Tiên tri của Đấng Christ và của các Sứ đồ nói về sự xuất hiện Đạo giả, Thầy dối, và theo thời gian số lượng Đạo giả, Thầy dối cũng tăng lên rất nhiều.

Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. 2 Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm pha. 3 Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. 2 Phi e rơ 2.1-3.

Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, 2 bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, 1 Ti mô thê 4.1-2.

Satan ma quỉ ban quyền năng phép lạ cho Tiên tri giả, Giáo sư giả để họ hoạt động mạnh mẽ và dễ dàng dỗ dành.

Các Tiên tri giả và giáo sư giả cũng làm việc rất năng động để thõa mãn tư dục xác thịt mình, sốt sắng rao truyền dạy dỗ các ý tưởng của riêng mình, của loài người vì họ tìm vinh hiển lẫn nhau chứ không tìm vinh hiển đến từ Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. 17 Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. 18 Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình; nhưng kẻ tìm vinh hiển của Đấng đã sai mình đến, mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Giăng 7.16-18,

Nhưng, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Jêsus; song vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng. 43 Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Giăng 12.42-43,

Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được? Giăng 5.44,

Cha mẹ người nói vậy, vì sợ dân Giu-đa; bởi dân Giu-đa đã định rằng hễ ai xưng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì phải bị đuổi ra khỏi nhà hội. Giăng 9.22.

Bởi lý do đó những kẻ này đã trở nên kẻ làm công gian ác, Ma quỉ đã tận dụng Họ và hỗ trợ Họ bằng các dấu kỳ, phép lạ làm cho Họ cứ tưởng Họ là Tiên Tri, Giáo sư dạy Đạo thật và vì thế Họ càng sốt sắng rao truyền sự giả dối mà không biết. Những người nghe theo Họ sống trong sự giả dối, lầm lạc không nhận được sự cứu rỗi, đánh mất sự cứu rỗi, bị hình phạt đời đời.

Luận về sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, 2 thì, hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến.3 Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, 4 tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.5 Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em, thì đã nói về những sự đó sao? 6 Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. 7 Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi; song Đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. 8 Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Jêsus sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. 9 Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; 10 dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, 12 hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. 2 Tê sa lô ni ca 2.1-12;

Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Khải huyền 19.20;

Đó là những thần của ma quỉ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian, để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Khải huyền 16.14

Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ, 2 nếu dấu kỳ hoặc phép lạ nầy mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm, và người có nói rằng: Ta hãy đi theo hầu việc các thần khác mà ngươi chẳng hề biết, 3 thì chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thử các ngươi, đặng biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi chăng. 4 Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và tríu mến Ngài. Phục truyền 13.1-4;

Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến, xưng rằng: Chính ta là Đấng Christ! Họ sẽ dỗ dành nhiều người. Mác 13.6,

Những christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. 23 Hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi cả. Mác 13.22-23,

Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Mathiơ 24.11,

Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Mathiơ 24.24;

Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! Mat 7.21-23

Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. 2 Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm pha. 3 Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. 2 phi e rơ 2.1-3.

21 Những mẫu mực của Đấng chân thật khi đến thế gian làm người xác thịt.

Hãy nhìn xem Đấng Christ và bắt chước khi Đấng Christ đến thế gian làm người xác thịt. Mẫu mực vâng phục Đấng sai mình là Đức Chúa Trời. Vâng phục khi mang tên gọi, danh hiệu mà Đức Trời Trời định sẵn

Vâng phục chỉ nói lời, tiếng Đức Chúa Trời định cho phải nói. Vâng phục chỉ làm những việc Đức Chúa Trời bảo làm và làm trọn.

 A. HÌNH VÀ DANH HIỆU CỦA CHIÊN CON LÀ ĐẤNG CHRIST

Đức Chúa Trời muốn Ngài ( Đấng Christ ) phải mang tên gọi và danh xưng ấy. Ngài đã vâng phục và xưng ra tên gọi, danh hiệu mà Cha đặt để cho Ngài không chối, không tự ý dời đổi vì thế mà tên gọi và danh hiệu của Ngài là danh hiệu chân thật. Tất cả tên gọi và danh hiệu riêng biệt khi gọi tóm lại đều gọi trong một danh hiệu có ý nghĩa đầy đủ là Đấng Christ.

 • Dẫn chứng: Jêsus gọi là Christ.

Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ. Mathiơ 1.16,

Khi chúng đã nhóm lại, thì Phi-lát hỏi rằng: Các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay là Jêsus gọi là Christ? Mathiơ 27.17,

Phi-lát nói rằng: Vậy, còn Jêsus gọi là Christ, thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự! Mathiơ 27.22;

Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Giăng 20.31

 • Đấng tiên tri như Môi-se là Đấng Christ.

hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Jêsus, 21 mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri. 22 Môi-se có nói rằng: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên tri như ta; các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. 23 Hễ ai không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự. Công vụ 3.20-23

 • Chiên con Đức Chúa Trời là Đấng Christ.

Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. Giăng 1.29

Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời. Giăng 1.34

Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? 16 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. 17 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Mat 16.15-17

Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. Công vụ 3.18;

Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Ê sai 53.5-7.

vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, 19 bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, 20 đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, 1 Phie rơ 1.18-20.

Thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời là Đấng Christ.

Vả lại, không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình; phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như A-rôn ngày xưa. 5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ không tự tôn mình làm thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng tại Đấng đã phán cùng Ngài rằng: Ngươi là Con ta, Ta đã sanh ngươi ngày nay.6 Lại nơi khác có phán cùng Ngài rằng: Ngươi làm thầy tế lễ đời đời Theo ban Mên-chi-xê-đéc.7 Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài, nên được nhậm lời. 8 Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, 9 và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài, 10 lại có Đức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc. Hê bơ rơ 5.4-10

 • Đấng chăn chiên của Đức Chúa Trời là Đấng Christ, là con Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời bình an, là Đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem Đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Jêsus chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết, Hê bơ rơ 13.20. Vv …

Danh hiệu Đấng Christ nói lên tất cả ý nghĩa, ý muốn, ý định công việc của Đức Chúa Trời định cho loài người phải nhờ danh đó, công việc của Đấng đó, lời lẽ thật của Đấng đó mà được cứu rỗi.

Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ. Công vụ 2.36,

và đã dùng Đức Thánh Linh, phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, là vua Đa-vít, rằng: Vì sao các dân nổi giận, Lại vì sao các nước lập mưu vô ích? 26 Các vua trên mặt đất dấy lên, Các quan hiệp lại, Mà nghịch cùng Chúa và Đấng chịu xức dầu của Ngài…27 Vả, Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân ngoại, cùng dân Y-sơ-ra-ên thật đã nhóm họp tại thành nầy đặng nghịch cùng Đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã xức dầu cho, 28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Công vụ 4.25-28,

Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin lành của Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ. Công vụ 5.42,

Còn Sau-lơ lần lần càng thêm vững chí, bắt bẻ những người Giu-đa ở tại thành Đa-mách, mà nói rõ rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ. Công vụ 9.22;

Cha mẹ người nói vậy, vì sợ dân Giu-đa; bởi dân Giu-đa đã định rằng hễ ai xưng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì phải bị đuổi ra khỏi nhà hội. Giăng 9.22,

Nhưng, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Jêsus; song vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng. 43 Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Giăng 12.42-43.

Ngài Đức Chúa Jêsus Christ con Đức Chúa Trời đã vâng phục trọn vẹn ý chỉ Đức Chúa Trời đặt để cho Ngài, Ngài nhận tên gọi và danh hiệu Đức Chúa Trời đặt cho không chối không dời đổi. Để lại cho tín đồ Đấng Christ tấm gương về sự vâng phục tên gọi danh hiệu. Danh xưng.

 • Tên Jêsus.

Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Jêsus mà ngươi bắt bớ Công vụ 9.5;

Tôi trả lời rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Ngài phán: Ta là Jêsus ở Na-xa-rét mà ngươi đương bắt bớ đây Công vụ 22.8;

Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Jêsus mà ngươi đương bắt bớ. Công vụ 26.15;

Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói Khải huyền 22.16;

Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mathiơ 1.21.

 • Danh của Jêsus là Christ.

Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. Mathiơ 24.5,

Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến, xưng rằng: Chính ta là Đấng Christ! Họ sẽ dỗ dành nhiều người. Mác 13.6;

Ngài đáp rằng: Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ; vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ. Luca 21.8;

Người đàn bà thưa: Tôi biết rằng Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Giăng 4.25.

 • Địa vị con Đức Chúa Trời, Đức con.

thì ta đây, là Đấng Cha đã biệt ra thánh, và sai xuống thế gian, nói: Ta là Con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn? Giăng 10.36;

Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. 17 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Mathi ơ 16.16-17

Như vậy Chúa Jêsus đến thế gian này để làm Chiên con của Đức Chúa Trời, dâng mình làm sinh tế cất tội lỗi cho thế gian Ngài mang danh hiệu là Đấng Christ.

Sau khi Ngài hoàn thành công việc làm Chiên con dâng sinh tế thì Đức Chúa Trời làm cho Ngài sống lại đem Ngài lên bên hữu Đức Chúa Trời, xưng Ngài là Chúa là vua, cầm quyền trên muôn vật trên trời và dưới đất, mọi người mọi thời đại phải nhờ danh Ngài mà được cứu. Mọi lưỡi phải ngợi khen danh Ngài.

Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, Phi líp 2.9-10;

Vả lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu Công vụ 2.21,

Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. 33 Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe. 34 Vì vua Đa-vít chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, 35 Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, đặng làm bệ cho ngươi.36 Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ. 37 Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? 38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Công vụ 2.32-38;

Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12 Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. 13 Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời. 1 Giăng 5.11-13;

Jêsus nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. 12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ 4.11-12;

Bây giờ người ở đây, có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. 15 Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên; Công vụ 9.14-15;

Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. 21 Phàm những người nghe đều lấy làm lạ, mà nói rằng: Há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Giê-ru-sa-lem những kẻ cầu khẩn danh nầy, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao? 22 Còn Sau-lơ lần lần càng thêm vững chí, bắt bẻ những người Giu-đa ở tại thành Đa-mách, mà nói rõ rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ. Công vụ 9.20-22;

Bây giờ, anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-têm và làm sạch tội lỗi mình đi. Công vụ 22.16;

Thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế mà chống lại danh Jêsus ở Na-xa-rét. Công vụ 26.9

Cha mẹ người nói vậy, vì sợ dân Giu-đa; bởi dân Giu-đa đã định rằng hễ ai xưng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì phải bị đuổi ra khỏi nhà hội. Giăng 9.22;

Nhưng, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Jêsus; song vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng. 43 Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Giăng 12.42-43;

Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Giăng 20.31;

Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; 1 Ti mô thê 2.5.

 • Danh hiệu và Đạo lý của Đức Chúa Trời. Là danh hiệu Đấng Christ, Đạo Đấng Christ.

Hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. 1 Ti mô thê 6.1;

Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. 2 Giăng 9.

 • Hội Thánh của Đức Chúa Trời có danh hiệu là Hội Thánh của Đấng Christ.

Anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy các Hội Thánh của Đấng Christ chào anh em. Rô ma 16.16;

Hỡi anh em, anh em thật đã trở nên người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê, là các Hội Thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ: anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình, cũng như chính các Hội Thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa 1 Tê sa lô ni ca 2.14;

Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. 17 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. 18 Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Mathiơ 16.16-18.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại thành Ê phê sô được mua chuộc bằng chính huyết của Đấng Christ. Vì thế mà Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Đấng Christ làm đầu cai trị hoàn toàn Hội Thánh. Hội Thánh phải vâng phục hoàn toàn Đấng Christ. Như thân thể vâng phục đầu, như vợ vâng phục chồng.

Bấy giờ, Phao-lô sai người ở thành Mi-lê đi tới thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão trong Hội Thánh đến. Công vụ 20.17

28 Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.Công vụ 20.28;

lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 19 và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, 20 mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, 21 cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. 22 Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh, 23 Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Ê phê sô 1.18-23,

Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, 15 bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, Ê phê sô 3.14-15;

vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. 24 Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Ê phê sô 5.23-24.

Như vậy tên gọi danh hiệu của con Đức Chúa Trời, Chiên con, Jêsus, Chúa, Vua, Thầy tế lễ là Christ – Đấng Christ. Danh hiệu của Hội Thánh phải xưng nhận là Hội Thánh của Đấng Christ.

Hội Thánh của Đấng Christ là Hội ở trong Đấng Christ, tức là những người đàn ông, đàn bà, mọi dân tộc đã tin và chịu phép báp têm trong Đấng Christ Họ được mặc lấy Đấng Christ, được làm con Đức Chúa Trời. Họ sống trong sự hiểu biết và vâng phục lẽ thật của Đấng Christ.

bấy giờ tôi còn là kẻ lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ. Galati 1.22;

Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. 27 Vả, anh em thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Galati 3.26-27;

Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ. 37 Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? 38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. 39 Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. 40 Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy! 41 Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội Thánh. Công vụ 2.36-41;

Nhưng Sau-lơ làm tàn hại Hội Thánh: Sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. Công vụ 8.3.

Sự mặc lấy Đấng Christ được ví như Đấng Christ là Chiên, mặc lấy Đấng Christ là mặc lấy hình Chiên, thì được gọi là Chiên, hình và hiệu của Chiên.

Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật. 11 Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Giăng 10.9-11,

Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, Giăng 10.14,

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta đã bảo các ngươi, mà các ngươi không tin; những việc ta nhân danh Cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. 26 Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. 27 Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. 28 Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. 29 Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. 30 Ta với Cha là một. Giăng 10.25-30;

Đức Chúa Trời bình an, là Đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem Đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Jêsus chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết, 21 nguyền xin Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài, và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta; sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng! A-men. Hê bơ rơ 13.20-21;

Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, 10 và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất.11 Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ; thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, 12 đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen! 13 Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời! 14 Rồi bốn con sinh vật đều nói: A-men. Và các trưởng lão sấp mình xuống mà thờ lạy. Khải huyền 5.9-14.

Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, nầy là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời! Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê sai 59.21-21.

Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú thần mới trong các ngươi; bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó, và sẽ cho chúng nó lòng thịt; 20 để chúng nó noi theo lề luật ta, giữ và làm theo mạng lịnh ta. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta làm Đức Chúa Trời chúng nó. Ê xê 11.19-20;

Ta sẽ lập trên chúng nó chỉ một kẻ chăn, người sẽ chăn chúng nó, tức là Đa-vít, tôi tớ ta. Ấy là người sẽ chăn chúng nó, người sẽ làm kẻ chăn chúng nó. 24 Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, còn Đa-vít, tôi tớ ta, sẽ làm vua giữa chúng nó. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán vậy.25 Bấy giờ ta sẽ kết với chiên ta một giao ước hòa bình. Ta sẽ làm cho những thú dữ trong đất dứt đi, đặng dân ta có thể ở yên ổn trong đồng vắng và ngủ trong rừng. 26 Ta sẽ làm cho chúng nó với các miền chung quanh đồi ta nên nguồn phước. Ta sẽ khiến mưa sa nơi mùa thuận tiện, ấy sẽ là cơn mưa của phước lành. 27 Cây ngoài đồng sẽ ra trái, và đất sẽ sanh hoa lợi. Chúng nó sẽ ở yên trong đất mình, và sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã bẻ gãy những đòn của ách chúng nó, và đã giải cứu chúng nó ra khỏi tay những kẻ bắt chúng nó phục dịch. 28 Chúng nó sẽ chẳng làm mồi của các dân ngoại nữa; những loài thú của đất sẽ chẳng nuốt chúng nó nữa; chúng nó sẽ ở yên ổn, chẳng ai làm cho sợ hãi. 29 Ta sẽ sắm vườn có danh tiếng cho chúng nó, chúng nó sẽ không chết đói trong đất mình nữa, và cũng không còn chịu sự hổ nhuốc của các nước nữa. 30 Chúng nó sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng nó, ở cùng chúng nó, và biết nhà Y-sơ-ra-ên chúng nó là dân ta, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 31 Bay là chiên của ta, là chiên của đồng cỏ ta; bay là loài người và ta là Đức Chúa Trời bay, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ê xê 34.23-31;

Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. 27 Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo. Ê xê 36.26-27.

Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng một đường lối như nhau, hầu cho kính sợ ta đời đời, để chúng nó và con cháu nối sau đều được phước. 40 Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng: Ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho; và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa khỏi ta. 41 Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng hết linh hồn trồng chúng nó trong đất nầy. 42 Đức Giê-hô-va phán: Như ta đã giáng mọi tai vạ lớn trên dân nầy, ta cũng sẽ giáng cho mọi sự lành ta đã hứa. Giê rê mi 32.39-42.

Môn đồ Đấng Christ, Tín đồ Đấng Christ là Chiên của Đức Chúa Trời, bởi được mặc lấy Chiên con của Đức Chúa Trời, tức mặc lấy Đấng Christ. Như vậy Tín đồ Đấng Christ là kẻ mang hình và danh hiệu Chiên con là Đấng Christ. Đó là hình ảnh và danh hiệu chân thật mà Đức Chúa Trời chân thật đã ban cho và đã gọi. Đấng Christ đã vâng phục nhận lấy, mang lấy hình và danh hiệu Chiên con là Đấng Christ. Chiên trong bầy tức là Tín đồ Đấng Christ trong Hội Thánh của Đấng Christ.

B. LỜI VÀ TIẾNG CỦA CHIÊN, LỜI VÀ TIẾNG CỦA ĐẤNG CHRIST

Đức Chúa Trời là Đấng chân thật làm nên sự chân thật, sự chân thật là sự tốt lành không hư đi, không biến đổi.

Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con Chiên Ngài đã ban cho hình thể, hình dáng, hình ảnh của nó và dầu trải qua nhiều ngàn năm hình dáng Chiên vẫn còn nguyên như vậy. Khi loài người nhìn vào hình dáng Chiên, Họ nhận ra và gọi là Chiên. Con Chiên không tự mình nó có được mà do Đức Chúa Trời tạo dựng ra Nó. Nó thuận phục sự đặt để hình dáng bên ngoài và nhận ra đồng loại bởi hình dáng bên ngoài. Đức Chúa Trời đã tạo ra hình Chiên để loài người khi thấy hình đó thì gọi là Chiên. Tức là hình Chiên và hiệu là Chiên.

Cũng bằng sự tạo dựng quyền năng khôn ngoan của Đức Chúa Trời Ngài tạo ra tiếng Chiên. Chứ Chiên không tự mình nói được, kêu được. Và trải qua nhiều ngàn năm dù Chiên ở xứ nào, nước nào, thời nào cũng kêu một thứ tiếng giống nhau, vì thế khi loài người nghe tiếng kêu đó thì xác định ngay là tiếng của Chiên và hình dung ra ngay hình của con kêu tiếng đó, tức là hình Chiên. Khi Đấng Christ được Cha sai đến thế gian này để làm Chiên con của Đức Chúa Trời hầu cất tội lỗi thế gian thì lời và tiếng mà Ngài nói không do Ngài tự ý mà do Đức Chúa Cha đặt để và Ngài vâng phục ý Cha nên chỉ nói theo như Cha đã dặn đã dạy, vì thế mà Ngài làm đẹp lòng Đức Chúa Cha bởi chỉ nói theo lời và tiếng Cha đặt để.

Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Giăng 3.34;

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. 17 Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Giăng 7.16-17;

Vậy Đức Chúa Jêsus phán rằng: Khi các ngươi treo Con người lên, bấy giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. 29 Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Giăng 8.28-29;

Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Giăng 8.47;

Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. 49 Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. 50 Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn. Giăng 12.48-50.

Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó Mathiơ 17.5.

Bởi sự trung tín trong lời nói Ngài được ban cầm quyền trên trời dưới đất và được quyền truyền rao lời Ngài cho nhân loại, mọi thế hệ phải tin và giữ theo lời Ngài thì mới được cứu ra khỏi tội để đến cùng Đức Chúa Trời mà hưởng phước.

Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mathiơ 28.18-20,

Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. 16 Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Mác 16.15-16,

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Giăng 5.24.

Ngài đã để lại gương về tiếng của Chiên tức là tiếng, lời, lẽ thật của Đấng Christ để loài người nghe tiếng của Ngài mà sinh ra làm Chiên của Ngài. Chiên của Đấng Christ không tự nói được nhưng nói được tiếng Chiên, tức nói theo Đấng Christ đã dạy đã dặn.

Đấng Christ là mẫu mực của tiếng Chiên tức mẫu mực nói lời Cha lẽ thật.

Các Sứ đồ và Môn đồ thật đều nói theo Đấng Christ đó là tiếng của Chiên Đức Chúa Trời không thể khác được.

Dầu trải qua nhiều thời đại Chiên của Đấng Christ tức môn đồ của Đấng Christ vẫn cứ đồng một tiếng nói. Bởi Thần linh chân thật đã tạo nên Họ đồng một lòng mà thôi, nên bởi sự đầy dẫy trong lòng tức là đầy tiếng Chiên con là lời Đấng Christ mà Họ phát ra tiếng Chiên tức là tiếng thiêng liêng mà Thánh Linh đã dạy.

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Giăng 3.5-6,

Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. 1 Cô rinh tô 1.10;

Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; 13 chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng. 14 Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. 15 Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. 16 Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ. 1 Cô rinh tô 2.12-16;

Vậy tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Jêsus Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời. 18 Vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bởi lời nói và bởi việc làm, Rô ma 15.17-18,

Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích, là sự con đã nhận lãnh nơi ta. 2 Ti mô thê 1.13;

Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. 2 Ti mô thê 2.15;

Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm, hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. 4 Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi. 1 Tê 2.3-4.

Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. 9 Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Rô ma 8.8-9, không nói theo xác thịt nhưng nói theo Thánh Linh

Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Giăng 8.47,

Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. 6 Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. 1 Giăng 4.5-6,

Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Cô lô se 3.17

Tín đồ Đấng Christ phải nói tiếng mà Đấng Christ cho Họ nói tức nghe từ Đấng Christ ( Kinh thánh ) dạy và chỉ nói những gì Đấng Christ dạy.

Hội Thánh của Đấng Christ chỉ rao giảng và dạy những gì Đấng Christ truyền dạy. Là Chiên thật chỉ có nói tiếng Chiên.

C. VIỆC LÀM CỦA CHIÊN, VÂNG PHỤC Ý MUỐN ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĂN CỎ, THỨC ĂN CỦA CHIÊN

 • VIỆC LÀM CỦA ĐẤNG CHRIST, LÀ VÂNG PHỤC, LÀM THEO Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ THỨC ĂN CỦA ĐẤNG CHRIST

Đức Chúa Trời toàn năng đã tạo dựng nên con Chiên, Ngài ban cho Nó hình dạng của Chiên, ban cho tiếng nói của Chiên, Chiên không tự tạo ra hình dạng và tiếng kêu của mình, nhưng mang hình dạng và tiếng kêu của Đức Chúa Trời đã định cho mình. Đức Chúa Trời cũng quy định lương thực, thức ăn của Chiên là cỏ để duy trì sự sống cho Chiên. Công việc hằng ngày của Chiên là ăn lương thực mà Đức Chúa Trời đã định cho Chiên là cỏ.

Đức Chúa Trời đem con Ngài đến thế gian làm Chiên con và Chiên con của Đức Chúa Trời khi sống trong thế gian này đã thể hiện đời sống con Chiên đầy đủ mẫu mực. Chiên con của Đức Chúa Trời là Jêsus Christ đến thế gian để làm theo ý muốn Đức Chúa Cha.

Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian, phán rằng: Chúa chẳng muốn hi sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, Nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. 6 Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội. 7 Tôi bèn nói: Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi đến — Trong sách có chép về tôi — Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa.8 Trước đã nói: Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hi sinh, lễ vật, của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy; sau lại nói: Đây nầy, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. 9 Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. 10 Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả. Hê bơ rơ 10.5-10;

Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. Giăng 6.38.

Chúa Jêsus Christ làm chứng rằng Ngài làm những công việc trong thế gian này là theo ý muốn Đức Chúa Cha, Ngài không tự làm việc gì theo ý riêng mình, Ngài vâng phục điều Cha muốn Ngài phải làm, phải vâng phục cho dù vâng phục cho đến chết, bởi việc làm theo ý Đức Chúa Cha Ngài luôn có sự sống được nuôi bởi lời sự sống tức lời Cha là lẽ thật.

Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Mathiơ 4.4;

Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. Giăng 5.19,

Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta. Giăng 5.30;

Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được. Giăng 9.4.

Ngài không những có cuộc sống hằng ngày luôn làm theo ý Cha mà cả cuộc đời Ngài trong thế gian này cho đến khi rời khỏi thế gian Ngài phải làm trọn công việc Cha định cho mình.

Đức Chúa Jêsus Christ nói rõ rằng Ngài có một thứ lương thực để nuôi mình. Và lương thực của Đấng Christ chính là làm theo ý muốn của Đấng sai mình đến và làm trọn công việc Ngài.

Ngài đáp rằng: Ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. 33 Vậy môn đồ nói với nhau rằng: Có ai đã đem chi cho thầy ăn chăng? 34 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài. Giăng 4.32-34.

Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời định cho Chiên công việc hằng ngày phải làm là ăn cỏ đó là đồ ăn đem đến sự sống cho Chiên. Chiên vâng phục suốt cả đời mình. Vì đó thật là Chiên.

Đức Chúa Trời sai Đấng chân thật là Jêsus là con Ngài là Chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng Christ, đến trong thế gian này để làm theo mọi ý Ngài muốn và làm trọn làm xong ý muốn ngài. Sau khi sống vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời Ngài được đẹp lòng Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời tôn Ngài làm Vua, làm Chúa, làm Đấng Christ. Cả trên trời và dưới đất. Ngài cầm quyền và bày tỏ ý muốn Ngài là Đấng Christ cho loài người mọi thế hệ phải tin và vâng phục mọi ý muốn của Đấng Christ thì có sự sống và sự sống dư dật tức sự sống đời đời.

Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật. Giăng 10.10.

Ngài (Đấng Christ) đã để cho loài người mẫu mực, mực thước để bắt chước và noi dấu chân Ngài, một mẫu mực về Chiên con chân thật của Đấng chân thật dựng nên, phải có, phải mang, phải học theo, bắt chước, phải trở nên giống Ngài, Chiên phải giống Chiên.

Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, 6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 9 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha Philip 2.5-11,

Nhưng Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa; mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Hê bơ rơ 3.6;

Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, 9 và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài, Hê bơ rơ 5.8-9;

Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; 1 Phi e rơ 2.21.

 a) Đặt tính và hình ảnh mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên Chiên của Ngài.

 • Chiên phải mang hình và hiệu của Chiên.
 • Chiên phải có tiếng kêu, tiếng nói là Chiên.
 • Chiên phải làm công việc hằng ngày và suốt đời sống Chiên là ăn cỏ.
 • Chúng ta hãy suy xét những đặc tính này
 • Chiên mang hình và hiệu Đức Chúa Trời tạo cho.
 • Chiên kêu tiếng, tiếng nói Đức Chúa Trời tạo cho.
 • Chiên sống bởi việc làm hằng ngày ăn cỏ thức ăn Đức Chúa Trời tạo cho, định cho.

Đó thực sự là Chiên mà Đấng chân thật toàn năng là Đức Chúa Trời đã tạo dựng

Chiên của Đức Chúa Trời là Đấng Christ cũng mang những đặc tính khuôn mẫu của Đức Chúa Trời tạo dựng.

Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được.

Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Cô lô se 1.15.

Đấng Christ và Tin lành của Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời tức Đức Chúa Trời mang ảnh tượng vinh hiển, chói lói, Đấng Christ và Tin lành của Đấng Christ cũng mang ảnh tượng vinh hiển, chói lói.

cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. 2 Côrinhtô 4.4

Hình ảnh thuộc bản thể của Đức Chúa Trời thuộc Đức Chúa con là sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.

rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, 23 mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, 24 và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Ê phê sô 4.22-24.

Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, 10 mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn Cô lô se 3.9-10.

Khi nói đến con Chiên người ta hình dung ra ngay hình dáng lộ ra của Nó như : lông trắng, hiền lành, dễ thương, vui vẻ, dễ gần, sạch sẽ vv…

Khi nói đến Đấng Christ, Môn đồ cũng dễ hình dung ra hình ảnh thuộc bản thể của Ngài như: nhu mì, khiêm nhường, yêu thương, mềm mại, công bình, thánh sạch, trung tín, hy sinh, vâng phục. Thuộc linh. Vì thế mà Đức Chúa Jêsus Christ nói rằng : “ Ai đã thấy Ta tức là thấy Cha Ta, Ai biết Ta thì cũng biết Cha Ta.”

Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 7 Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. 8 Phi-líp thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi. 9 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? 10 Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta tự nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. 11 Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc ta. 12 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. 13 Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. 14 Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Giăng 14.6-14.

 • 1.Như vậy Đấng Christ mang hình và hiệu của Đức Chúa Trời.
 • 2.Đấng Christ phát ra nói lời của Đức Chúa Trời trong Ngài đầy lẽ thật, bởi sự đầy dẫy lẽ thật Ngài luôn phát ra tiếng nói theo lẽ thật ( nói theo như Cha mình).
 • 3.Sự sống của Đấng Christ là sống trong sự chân thật, sống làm điều chân thật, tức sống trong sự vâng phục làm theo lẽ thật, luôn sống trong sự làm theo ý muốn Đức Chúa Cha, và làm trọn ý muốn ấy. Chiên thật có hình và hiệu, có tiếng giống Chiên có việc làm giống Chiên.

Môn đồ, tín đồ, Chiên của Đấng Christ cũng giống như Ngài bởi những thuộc tính thuộc linh này. Và bởi suy xét thuộc tính này nơi bản thân mình và người khác mà ta có thể nhận biết được Môn đồ thật hay giả. Christ thật hay giả, Sứ đồ, Tiên tri, giáo sư, người rao giảng, Hội Thánh, Anh em, Đạo lý, đường lối. Con Chiên thật hay giả.

Đấng chân thật là Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian đã tỏ bày sự chân thật, Đạo chân thật, lời chân thật, bản tính chân thật – tính thuộc linh, Môn đồ thật, tình yêu thương, yêu mến chân thật, Hội Thánh thật, Tiên tri, Sứ đồ, Giáo sư, Christ thật. Loài người phải nhận biết sự chân thật đã được tỏ bày, tin quyết và vâng phục Đấng chân thật, bước vào trong Đấng chân thật, nhận lấy thần trí chân thật. Để sống và được sống đời đời cùng Đấng chân thật.

Đấng chân thật là Jêsus Christ đã nói trước, đã cảnh báo loài người rằng kẻ dỗ dành làm sự giả dối, sẽ giả hình, đội lốt sự chân thật, để lừa dối, cắn xé, sát hại loài người bằng sự giả dối. Vì thế mà Ngài chỉ cho loài người phương cách để nhận biết, phân biệt thật và giả để tránh sự lừa dối, dỗ dành, gây hại.

Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. 16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? 17 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. 18 Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. 19 Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. 20 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. 21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi taMathiơ 7.15-23;

Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây. 34 Hỡi dòng dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. 35 Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. 36 Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; 37 vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Mathiơ 12.33-37;

Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. 1 Cô rinh tô 2.14.

b) Chúng ta đã xem xét những đặc tính của sự chân thật nhờ lẽ thật. Bây giờ hãy xem xét những đặc tính của sự giả dối nhờ lẽ thật.

 • Xem hình và danh hiệu.

Kẻ giả mạo là kẻ mang lốt Chiên tức mang hình và hiệu Chiên. Mang danh Đấng Christ. Mang danh thật không nhận ra kẻ giả mạo chỉ với một đặc tính này vì mang hình và hiệu thật.

Phải xem xét người bề trong. Bởi sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác

 • Xem nghe tiếng nói.

Chấp nhận tiếng chiên nói phát ra tiếng chiên, tức chấp nhận lẽ thật Đấng Christ, nói, phát ra lời lẽ thật của Đấng Christ như vậy thật đúng là tiếng Chiên với sự nhận diện hai đặc tính này Chúa cho biết chưa thể nhờ đó mà nhận biết được kẻ giả mạo.

 • Xem xét việc làm

Kẻ có lòng thật thà, tử tế nghe Đạo Đấng Christ thể nào thì vâng giữ theo thể nấy.

Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng. Luca 8.15,

Nhưng Ngài đáp rằng: Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Luca 8.21

 • Việc làm được Đức Chúa Trời chấp nhận và được ban thưởng nước thiên đàng là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Mathiơ 7.21.

 • Ý muốn Đức Chúa Trời là muốn loài người nghe lời con Ngài là Jêsus Christ.

Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó Mathiơ 17.5.

 • Đấng Christ truyền dạy loài người phải tin và vâng giữ tức làm theo, vâng phục.

Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mathiơ 28.18-20.

 • Nghe và làm theo lời Đấng Christ tức là theo Đạo cách khôn ngoan

Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Ma thiơ 7.24.

 • Nghe lời Đấng Christ mà không vâng giữ bị gọi là kẻ dại, kẻ bỏ Chúa, kẻ giả hình, kẻ làm gian ác chuốc lấy thiệt hại bị phán xét, bị từ chối.

Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! 24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. 25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. 26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. 27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. 28 Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ; 29 vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo. Mathiơ 7.21-29.

Nhưng, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Jêsus; song vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng. 43 Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. 44 Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin Đấng đã sai ta đến. 45 Còn ai thấy ta, là thấy Đấng đã sai ta đến. 46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. 47 Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. 48 Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. 49 Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. 50 Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn. Giăng 12.42-50;

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. 24 Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến. Giăng 14.23-24.

 • Như vậy Đức Chúa Chúa Jêsus Christ đã chỉ cho phương cách để nhận biết sự chân thật và sự giả mạo để các Môn đồ mọi thời đại, mọi thế hệ mọi nơi có cách của Ngài để nhận biết thật – giả, đúng-sai, tốt-xấu, lành-dữ, thiện-ác, sáng-tối, tả-hữu. Ý Đức Chúa Trời – ý Ma quỉ – ý người. Hầu cho các Môn đồ chân thật tránh được sự giả dối, dỗ dành, làm mất đi phước hạnh, sự cứu rỗi, sự sống đời đời.

Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. 16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? 17 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. 18 Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. 19 Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Mathiơ 7.15-19,

Cây sanh trái xấu không phải là cây tốt, cây sanh trái tốt không phải là cây xấu; 44 vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là hái trái nho nơi chòm kinh cước. Lu ca 6.43-44.

Các ngươi nhờ những trái Nó mà nhận biết được. Vì hễ xem trái thì biết cây. Chúa chỉ cho Môn đồ Ngài cách nhận biết thật, giả, tốt, xấu bởi việc làm trong đời sống hằng ngày theo Chúa của mình để có sự nhận biết mình đang theo Chúa thật lòng hay giả hình, người khác đang theo thật lòng hay giả hình qua sự chỉ dạy của Đức Chúa Jêsus Christ về cách phân biệt thật, giả, chúng ta có thể thấy những vấn đề này như sau:

 • Đúng hình, đúng danh hiệu, có danh xưng đúng. Tín đồ Đấng Christ, Đạo đấng Christ, thuộc thân thể tức Hội Thánh của Đấng Christ.

Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; 33 còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Mathiơ 10.32-33.

 • Nghe lời Đấng Christ tin lời chấp nhận chỉ theo lời Đấng Christ. Chỉ nói theo lời Đấng Christ. Có nghe đúng lời có nói đúng lời, đúng tiếng.

Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về họ, khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha, và của thiên sứ thánh mà đến. Luca 9.26.

Vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bởi lời nói và bởi việc làm, Rô ma 15.18

Song ngươi phải nói rằng: Phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra. Ma thi ơ 5.37.

 • Vâng phục Đấng Christ, làm theo lời Đấng Christ, có việc làm đúng như bảo làm, làm như đã định. Các mẫu mực này luôn có trong các con Chiên Đức Chúa Trời tạo dựng và có đủ. Loài người nhận biết, thừa nhận là con Chiên thật.

Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán? Luca 6.46,

Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. 4 Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. 5 Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. 6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. 1Giăng 2.3-6,

Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Giăng 13.15.

 • Các mẫu mực này luôn có đủ trong Đấng Christ thật, Sứ đồ thật, Tiên tri thật, giáo sư thật, người rao giảng thật, Hội Thánh thật, Môn đồ, Tín đồ thật, con cái thật của Đức Chúa Trời.

Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. 2 Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. 3 Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, 4 vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. 5 Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao? 1 Giăng 5.1-5,

Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Mathiơ 11.28-30,

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mathiơ 28.19-20.

Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Giăng 15.10.

 • Kẻ không mang danh hiệu Đấng Christ là không thuộc về Đấng Christ. Đừng nghe lời kẻ đó và đừng bắt chước việc Họ làm vì nẻo cuối cùng là sự chết.
 • Kẻ mang danh hiệu Đấng Christ, nhưng nói khác Đấng Christ là kẻ đội lốt, mạo danh, giả hình, giả hiệu, giả danh, đó là kẻ ác, kẻ dữ phải tránh xa Họ.

Cây sanh trái xấu không phải là cây tốt, cây sanh trái tốt không phải là cây xấu; 44 vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là hái trái nho nơi chòm kinh cước. 45 Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Luca 6.43-45.

Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình; nhưng kẻ tìm vinh hiển của Đấng đã sai mình đến, mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Giăng 7.18.

 • Kẻ mang danh hiệu Đấng Christ.Nói như lời Đấng Christ nói nhưng không làm theo lời đó là kẻ đội lốt, mạo danh, giả hình, giả hiệu, giả danh đừng theo Họ là muông sói là rắn lục chỉ biết làm công việc cắn xé, làm hại người,

Bấy giờ Đức Chúa Jêsus phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: 2 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. 3 Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. 4 Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Mathiơ 23.1-4,

Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Mathiơ 23.33;

Tít 1.16. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết.

bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi. 2Ti mô thê 3.5,

Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. 2Ti mô thê 3.13.

 • Chúa Jêsus đã nêu lên gương xấu của người Pha ri si và Sa đu sê Họ được mệnh danh là người theo Đạo Đức Chúa Trời. Do Môi se truyền :

Họ bèn mắng nhiếc người, mà rằng: Ấy, chính ngươi là môn đồ người; còn chúng ta là môn đồ của Môi-se. 29 Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se, nhưng người nầy, thì chúng ta chẳng biết bởi đâu đến. Giăng 9.28-29.

 • Họ nhận mình là Môn đồ của Môi se nhưng Đấng chân thật là Jêsus Christ từ trời đến nói rằng Môi se sẽ tố cáo những kẻ nhận là Môn đồ Môi se mà không tin, không nghe lời ông.

Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu; 42 nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. 43 Ta đã nhân danh Cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy. 44 Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được? 45 Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha, người sẽ tố cáo các ngươi, là Môi-se, là người mà các ngươi đã trông cậy. 46 Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta; bởi ấy là về ta mà người đã chép. 47 Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao? Giăng 5.41-47,

Môi-se có nói rằng: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên tri như ta; các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. 23 Hễ ai không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự. Công Vụ 3.22-23.

vì tôi có năm anh em, — đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng. 29 Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy! 30 Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. 31 Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Lu ca 16.28-31

Ngài gọi Họ là kẻ giả hình, theo Đạo Đức Chúa Trời bởi Môi se truyền, nhưng theo bằng cách chỉ mang danh bề ngoài không tin lời không vâng phục lời, Đạo Môise, cái cách theo Đạo như vậy Chúa gọi là đang theo Đạo của mình của phái mình và Đức Chúa Trời từ chối Họ lên án Họ.

Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. Ma thi ơ 16.6;

Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu?… nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. 12 Bấy giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. Ma thi ơ 16.11-12,

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. 16 Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ vàng của đền thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy. Ma thi ơ 23.15-16;

Ngài răn môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si, và men đảng Hê-rốt. Mác 8.15;

Khi ấy, dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người, đến nỗi giày đạp nhau, Đức Chúa Jêsus mới trước hết phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si, là sự giả hình. Luca 12.1;

Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? 8 Sự xui giục đó không phải đến từ Đấng gọi anh em. 9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột Galati 5.7-9.

 • Dầu những kẻ nhận mình là Môn đồ của Môi se, dầu Họ nhận là con Đức chúa trời, Chiên của Đức Chúa Trời nhưng Đấng chân thật từ chối Họ và gọi Họ là con cái Ma quỉ.

Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình; chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời. 42 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. 43 Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. 44 Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Giăng 8.41-44,

Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. 27 Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Giăng 10.26-27.

Lời cảnh báo cho Môn đồ ngày xưa cũng cho Môn đồ thật ngày nay.

Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. 7 Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết. 8 Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; 9 vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. 10 Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, 11 và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn; 12 vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi. 13 Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. 14 Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. 15 Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 16 Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17 Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.Ê phê sô 5.6-17

Đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác; hãy giữ mình cho thanh sạch. 1 Ti mô thê 5.22,

Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ nầy, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. 2 Tê sa lô ni ca 3.14;

Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? 15 Đấng Christ và Bê-li-an(t) nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? 16 Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. 17 Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, Đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: 18 Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy. 2 cô rinh tô 6.14-18

Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. 2 cô rinh tô 7.1.

 • Đường lối chân thật hay Đạo chân thật của Đức Chúa Trời dạy loài người theo chánh giáo đó là:
 • Tin danh hiệu, mang danh hiệu thật.
 • Tin lẽ thật, nói lẽ thật.
 • Hằng ngày và suốt đời vâng phục lẽ thật.

Nếu Đạo lý và người theo Đạo, Hội Thánh và Tín đồ mà không hội tụ đủ các điều này thì đó là tà giáo.

Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, 11 vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình. Tít 3.10-11,

Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, 2 bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, 1 Ti mô thê 4.1-2.

Ý muốn Đức Chúa Trời là cứu loài người ra khỏi tội, Vào trong Đấng Christ làm con, dân, mang danh hiệu Tín đồ Đấng Christ. ở trong Đấng Christ để nghe lẽ thật, tin lẽ thật, nói lẽ thật.

Ở trong Đấng Christ để vâng phục lẽ thật ở trong Đấng Christ hưởng mọi sự phước lành, vinh hiển đời đời cùng Đấng chân thật.

LỜI KẾT

Chúng ta vừa tìm hiểu qua Kinh thánh, sự chân thật và sự dối trá. Ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn loài người nhận biết Ngài và ở trong Đạo chân thật của Ngài và luôn luôn như vậy để hưởng phước hạnh của Ngài trong Đấng Christ.

Ý muốn của Ma quỉ là cha sự giả dối là muốn loài người không nhận biết Đấng chân thật, Đạo chân thật. Nó luôn đi rình mò, tìm kiếm những người đang ở trong sự chân thật dỗ dành lừa dối, để họ không trung tín với Đạo chân thật và trở nên người đánh mất sự cứu rỗi.

Cảm tạ Đức Chúa Trời chân thật vì tình yêu của Ngài là rất lớn và sự nhân từ thương xót của Ngài tỏ ra sự nhịn nhục lâu dài. Vì Ngài không muốn cho một người nào chết mất bởi sự giả dối song muốn cho mọi người đều ăn năn, thoát khỏi sự giả dối. Bước vào trong sự chân thật, luôn sống trong sự chân thật để nắm chắc lời hứa của Chúa cho vào sự sống đời đời nơi sự công bình ăn ở.

Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. 8 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. 9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. 10 Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. 11 Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, 12 trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi! 13 Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. 14 Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được. 15 Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em, cũng như Phao-lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em vậy. 16 Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. 17Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng. 18 Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men. 2 Phi e rơ 3.7-18./.

Biên Soạn Bởi: TDD-Christian

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top