NGÀY SAU RỐT. PHẦN THƯỞNG VÀ HÌNH PHẠT ĐỜI ĐỜI

Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, Ðêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây do chúng nó bủa khắp trái đất, Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời; Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, Vui mừng chạy đua như người dõng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời nầy, Chạy vòng giáp đến phương trời kia; Chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Luật pháp của Ðức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Ðức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Giềng mối của Ðức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Ðiều răn của Ðức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các mạng lịnh của Ðức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu; Ai gìn giữ lấy, được phần thưởng lớn thay. Thi Thiên 19:1-11.

Những điều trên nói lên sự bày tỏ công việc, quyền năng, uy nghiêm và vinh hiển của Đức Chúa Trời qua các tạo vật mà ngài đã dựng nên, và Ngài dùng nó để thể hiện mọi việc mà Ngài muốn bày tỏ cho loài người trên đất này nhận biết (Sấm sét, mưa, bão, lụt lội, động đất, thời tiết…), và những điều ấy là chứng cớ làm chứng về Đức Chúa Trời. Như lời chứng rằng.

Vì điều chi có thể biết được về Ðức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Ðức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài… Roma 1:19-20

Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi; chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Ðức Chúa Trời hằng sống, là Ðấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó. Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình, dầu vậyNgài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật, và lòng đầy vui mừng. Công vụ 14:15-17.

Vậy khi chúng ta xem xét các từng trời và đất, chúng ta sẽ nhìn biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, vì những điều đó làm chứng về Ngài, và bày tỏ những công việc Ngài làm. Thật vậy hãy tự mình xét lấy bạn sẽ thấy mọi vật tạo nên điều có mục đích! Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi cho mình “chúng ta đến từ đâu? Sống để đi về đâu? Sống để làm gì?”

Trong cuộc nói chuyện với người Pharisi, đấng Christ có đề cập đến việc nhận biết các dấu hiệu về trời và đất, mà công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra và Ngài trách họ về sự hiểu biết được sự bày tỏ các dấu hiệu của thời tiết, nhưng lại không nhận biết được dấu chỉ về thì giờ mà Đức Chúa Trời định đoạt gọi là những ngày sau rốt như lời chứng của kinh thánh rằng:

Ðời xưa, Ðức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian; Hơ-bơ-rơ 1:1-2

Nhưng Ngài đáp rằng: Khi chiều tối đến, thì các ngươi nói rằng: sẽ tốt trời, vì trời đỏ. Còn sớm mai, thì các ngươi nói rằng: Hôm nay sẽ có cơn dông, vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi người biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư! Mathiơ 16:2-3

Ngài lại phán cùng đoàn dân rằng: Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương tây, liền nói rằng: Sẽ có mưa; thì quả có vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng: Sẽ nóng nực; thì quả có vậy. Hỡi kẻ giả hình!các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất; vậy sao không biết phân biệt thời nầy? Luca 12:54-56.

Liệu rằng chúng ta có đang ở trong tình trạng giống như họ, là không nhận biết được thời kỳ nào mình đang sống? Thế giới ngày nay đang hoang mang, sầu não và rối loạn về thiên nhiên và con người trở nên ngày càng gian ác và tôn giáo ngày càng dày đặc các đạo lý. Nên nỗi một vài người nói rằng “đạo nào cũng là đạo” – “hội thánh nào cũng là hội thánh của Chúa” – “danh xưng nào cũng được – cái tên không quan trọng”.

Hãy biết chắc điều này, dân do thái là những người không nhận biết được thời và kỳ mà Đức Chúa Trời định đoạt về sự đến của đấng Christ, tức đến những ngày sau rốt Đức Chúa Trời phán dạy qua con một của Ngài, thì bị gọi là kẻ giả hình, vì họ biết phân biệt sắc trời và đất mà không chịu nhìn biết công việc của Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ xem nếu chúng ta không chịu nhìn biết về thời và kỳ mà chúng ta đang sống thì cũng như vậy, vì mọi việc đã chép qua kinh thánh để làm chứng về đấng Christ và bày tỏ cho chúng ta.

Trong khi mọi người nói về đạo lý, thời kỳ… là thế này, thế kia sao chúng ta không cùng nhận biết rõ về thời và kỳ mà Đức Chúa Trời định đoạt cho chúng ta, hãy cùng có một tâm tình như tín đồ ở thành Bê-rê đã làm.

Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng. Công-vụ 17:11

Hãy cùng nhận biết lẽ thật về ngày tận thế (ngày sau rốt). Hầu cho phân biệt rõ thời và kỳ chúng ta đang sống mà có tấm lòng thích ứng với sự định đoạt của Đức Chúa Trời.

NHỮNG DẤU HIỆU VỀ NHỮNG NGÀY SAU RỐT.

Dân Israel – Chiếc Đồng Hồ Cho Sự Ứng Nghiệm Về Ngày Tận Thế.

Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang! Mathiơ 23:38

Hiện nay khi bài viết này được viết là năm 2011, nhưng những lời bài viết trích dẫn lại là từ kinh thánh, theo kinh thánh khi Đức Chúa Jêsus khởi giảng tin lành thì Ngài khoảng 30 tuổi (Lu-ca 3:23) tức khoảng năm 30 AD, khi lời tiên tri này được phán thì vào khoảng năm 33 AD (sau công nguyên). Lịch chúng ta có hiện nay được tính vào năm thứ nhất khi Đức Chúa Jêsus giáng sanh và người ta qui ước như vậy, năm nay 2011 như vậy tính từ lúc Đức Chúa Jêsus giáng sanh đến nay thì khoảng 2011 năm.

Vậy vào khoảng năm 33 AD Đức Chúa Jêsus phán lời tiên tri đó, chỉ về quốc gia Israel sẽ không còn và dân Israel phải bị lưu đày mất nước. Từ khoảng năm 70 AD, quân La-mã đã đến vây thành Giê-ru-sa-lem, đánh hạ thành và bắt dân làm phu tù. Từ đó trở đi không còn quốc gia Israel nữa vì họ đã mất nước, tức nhà họ bỏ hoang cho đến khoảng 05/1948.

Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. 3 Ngài đương ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ravà cóđiềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Mathiơ 24:1-3.

Không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác… chỉ đến sự sụp đổ của đền thờ Jerusalem một cách hoàn toàn. Vậy việc đền Jerusalem sụp đổ có liên quan đến ngày tận thế vì nó báo hiệu sự khởi đầu ứng nghiệm từng lời Đức Chúa Jêsus Christ phán.

Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Ða-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý), 16 thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; 17 ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyên của cải trong nhà; 18 và ai ở ngoài ruộng, đừng trở về lấy áo mình. 19 Ðang lúc đó, khốn khó thay cho đờn bà có mang, và đờn bà cho con bú! 20 Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát; 21 vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa. Mathiơ 24:15-21. Xem thêm trong Mac 13:1-4; 13:14-19.

Vả, khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. 21 Lúc đó, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành. 22 Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. 23 Trong những ngày ấy, khốn cho đờn bà có thai, và đờn bà cho con bú! Vì sẽ có tại nạn lớn trong xứ, và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân nầy. 24 Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Luca 21:20-24.

Như vậy không cần phải đợi đến khi thấy thành Jerusalem sụp đổ, thì các môn đồ mới tin lời đấng Christ. Nhưng khi thấy sự vây thành khởi sự, thì phải biết rằng sự sụp đổ thành ấy hầu đến « khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết… ». Những người môn đồ nào để ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ý lời đấng Christ thì sẽ tránh được tai nạn vì Đức Chúa Jêsus Christ đã phán trước về điều đó. Cũng vậy ngày nay nếu đấng Christ phán với chúng ta trước điều gì thì không cần phải thấy kết quả chúng ta mới tin, nhưng khi thấy nó khởi sự thì sẽ biết kết quả theo lời phán của Ngài.

Hãy xét chính cuộc sống của chúng ta cũng như vậy, khi một đứa trẻ được sanh ra thì dù nó chưa đến tuổi già để trải nghiệm, thì cũng biết rằng nó sẽ có ngày mất. Khi người mẹ có thai chưa cần phải thấy đứa con ra đời, thì cũng hiểu biết chắc rằng, nó sẽ ra đời và mọi việc cần phải chuẩn bị cho nó trước khi nó ra. Thế giới cũng vậy, nó đang khởi sự cho đến giờ cuối cùng đã điểm bởi Đức Chúa Trời, vì quyển kinh thánh có khoảng 2 ngàn năm tuổi, mà những điều chép bởi quyển sách ấy, cứ ứng nghiệm chính xác như những gì đã chép. Đã đến lúc suy ngẫm về cuộc đời của mình một cách thấu đáo. Nó sẽ đi về đâu? Cuối cùng thì ta sẽ được gì? …

Nhìn về lịch sử dân Israel, chúng ta thấy những lời đấng Christ phán cho họ đã ứng nghiệm. Họ bị ngã dưới lưỡi gươm, có khoảng 6 triệu người Do Thái đã chết trong thế chiến thứ 2, bị bắt làm phu tù, mất nước đến khoảng hơn 1800 mới được lập lại. Chịu mọi sự như Đức Chúa Jêsus Christ đã phán…

Như vậy dân Israel, như là chiếc đồng hồ cho toàn thế giới chỉ đến thì giờ đang trọn cho các kỳ dân ngoại và lời tiên tri về ngày Chúa gần đến đã và đang ứng nghiệm một cách chắc chắn.

Giáo sư giả, tiên tri giả và Christ giả sẽ nổi lên.

Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Ðấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.

11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ.

24 Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Mathiơ 24:5,11,24

Trong thời cựu ước đã có tiên tri giả, mạo làm người của Đức Chúa Trời. Thời đấng Christ cũng vậy, vì Ngài đã phán. Sẽ có nhiều tiên tri mạo danh đấng Christ, đến đỗi nếu có thể được họ cũng đến cùng người được chọn. Thế nào là mạo danh đấng Christ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần sau. Nhưng hãy ghi nhớ những ngày sau rốt có tiên tri giả.

Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em… 2 Phi-e-rơ 2:1

Câu kinh thánh trong 2 Phi-e-rơ cho chúng ta thấy lời đấng Christ đã ứng nghiệm và vẫn tiếp tục ứng nghiệm, vì ngay trong đời các sứ đố lúc đấng Christ đã thăng thiên rồi, mà sau đó không lâu đã có tiên tri giả như lời chứng của ông Phi-e-rơ cho lời phán của Đấng Christ.

Khi chúng ta thấy những việc nêu trên hãy biết rằng chúng ta rất gần với ngày tận thế.

Sự hiện ra của Antichrist, sự bỏ đạo và sự xuất hiện đạo giả.

Vả, Ðức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ… 1-Ti-mô-thê 4:1.

Đời sau rốt được tính như trong Hơ-bơ-rơ 1:1-2, nghĩa là từ khi có đấng Christ. Khi chúng ta thấy có người bội đạo, thần lừa dối và đạo l‎‎ý của quỉ dữ thì lời Chúa ứng nghiệm.

Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; những vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. 2-Ti-mô-thê 4:3-4.

Một thời kia cũng đang chỉ đến đời sau rốt. Có người không chịu nghe đạo lành, bịt tai không nghe lẽ thật… chúng ta biết lẽ thật là lời Đức Chúa Trời tức lời kinh thánh. Nhưng hãy xem ngày nay có mấy người chịu đọc lời kinh thánh tại nhà hằng ngày (tác giả muốn nhấn mạnh điều này hầu theo gương tín đồ thành Bê-rê đừng biếng nhác nữa…), hay chỉ đi đến buổi thờ phượng cho có lệ, hay thích thì đi hội này mai thì hội khác… nghe giáo sư này, giáo sư khác… ấy bởi họ quen nghe lời êm tai mình, không thích nghe lời kinh thánh.

Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Ðấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Ðấng Christ; bởi đó, chúng ta biếtrằng ấy là giờ cuối cùng. 1Giăng 2:18.

Thế giới sầu não và rối loạn vì những thời kỳ khó khăn.

Từ con người.

Mathiơ 24:6 Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. 7 Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia.

Đã trải qua 2 cuộc chiến tranh thế giới mà ngày nay hòa bình thế giới vẫn như là treo trên sợi tóc.

2-Ti-mô-thê 3:1-3 Hãy biết rằng trong ngày sau rốtsẽ có những thời kỳ khó khăn.Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính,vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành,lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Ðức Chúa Trời.

Các giá trị đạo đức tối thiểu của xã hội bây giờ đang từ từ nhường chỗ cho những điều nói trên vì ngày nay người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính,vô tình, khó hòa thuận…

Từ thiên nhiên.

Nhiều chỗsẽ có đói kém và động đất. 8 Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Mathiơ 24:7-8

Mathiơ 24:29 Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động.

Lu-ca 21:11 sẽ có sự động đất lớncó đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời.

Lu-ca 21:25 Sẽ có các điềm lạ trong mặt trờimặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào.26 Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động.

Thế giời ngày nay mọi người đều biết đến biến đổi khí hậu, môi trường … những cơn động đất, sóng thần kinh khiếp. Dù sống trong thời đại văn minh giàu có nhưng đây đó vẫn hằng ngày có người ra đi vì đói kém! Đó là những việc trên đất còn trên trời thì sao? Chúng ta vì đang sống bởi vật chất rất hiện đại bởi các phương tiện truyền thông … và giờ chỉ nhất cử nhất động của mặt trời (bão mặt trời…) cũng phải khiến chúng ta lo sợ và suy nghĩ lại! Hết thảy những điều đó đang diễn ra há không phải đang chứng minh cho lời cách đây 2000 năm dần dần ứng nghiệm sao?

Cách sống của người sau rốt giống người, trong đời Nô-ê.

Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy. 38 Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, 39 và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy. Mathiơ 24:37-39

Ví dụ về tiệc cưới. Mathiơ 22:1-14. Họ vẫn không đếm xỉa, dẫu tiệc đã sắm sẳn. Cứ việc lo việc riêng mình.

Tín đồ đấng Christ bị bắt bớ và ghen ghét bởi người đời, đạo thật vì cớ đạo giả dối mà bị gièm pha.

Mathiơ 24:13 Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta.

Đạo đấng Christ vì cớ đạo giả mà bị gièm pha.

Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cứ họ sẽ bị gièm pha. 2 Phi-e-ơ 2:2.

Như vậy khi tổng hợp sáu mục đã nêu trên, đưa ra cho chúng ta cách nhìn chắc chắn rõ ràng chúng ta đang dần tiến đến ngày tận thế.

NHẬN BIẾT VỀ SỰ GIẢ HÌNH.

A. NGUỒN GỐC ĐẠO THẬT

Để nhận biết về sự giả hình chúng ta cần nắm vững qui tắc phân biệt.

  • Không có chỗ cho ý riêng:

“Theo tôi như vầy là giả; không theo ông mục sư kia như thế mới là giả… không thế kia mới là giả”

Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là Ngài Ðức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Ðức Chúa Trời. 2Phi-e-rơ 1:20-21

Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Mathiơ 11:29

Và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mathiơ 28:20

Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán? Luca 6:46

Như vậy lời anh nói cái đó là giả hay tôi nói… điều không quan trọng. Nhưng quan trọng là Chúa nói gì về điều đó. Thế thì định nghĩa về giả hay thật không phụ thuộc vào chúng ta mà là Chúa. Vậy muốn nhận biết chắc hãy bước từng bước vâng phục các lời trên.

  • Không có chỗ đứng cho những kẻ tin không quyết và dốt nát:

Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. 2-Phi-e-rơ 3:16

Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Ê-phê-sô 5:15-17

Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theokhác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Mathiơ 7:26

Định nghĩa đạo thật: là lời phán, sự dạy dỗ, ý muốn, tiếng nói của Chúa.

Bài giảng của đấng Christ bắt đầu từ đoạn 5 – 7 và như vậy những lời đấng Christ phán, dạy, nói, bảo … gọi là “đạo Ngài” hay đạo đấng Christ.

Mathiơ 7:28 Vả, khi Ðức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ;

Mathiơ 17:5 Ðang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!

Hay hãy nghe theo đạo đấng Christ.

Đạo đấng Christ tức là sự sống đời đời vì đó là mạng lịnh của Đức Chúa Cha.

Giăng 12:50 Ta biết mạng lịnh Chaấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nóithì nói theo như Cha ta đã dặn.

6:63 Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống.

8:51 nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ.

Philíp 2:15 … giữ lấy đạo sự sống (lời sự sống – tức lời đấng Christ) chiếu sáng như đuốc trong thế gian.

Như vậy những lời của đấng Christ cũng chính là lời của Đức Chúa Trời và cũng là ý muốn của Ngài.

Giăng 8:43 Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta.

… Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. 8:31

15:7 các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi

I Giăng 9 Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Ðấng Christ,

Tức là chẳng bền lòng theo lời đấng Christ.

Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy. Mathiơ 12:50

làm theo ý muốn Đức Chúa Trời ó Lu-ca 8:21

Nhưng Ngài đáp rằng: Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Ðức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Luca 8:21

Là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Tức là nghe lời Đức Chúa Trời và làm theo.

Vậy đạo đấng Christ tức là những lời phán ra bởi miệng Ngài, những mạng lịnh, ý muốn. Và những lời của Đấng Christ thì thuộc lời của Đức Chúa Trời. Nghĩa là đạo Đức Chúa Trời được thể hiện qua Đấng Christ.

Đạo Đức Chúa Trời làm chứng cho đạo Đấng Christ.

Tức là lời Đức Chúa Trời từ sáng thế ký đến Malachi làm chứng cho đấng Christ.

Luca 24:27 Ðoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.

Luca 24:44 Ðoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm.

Giăng 2:22 Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánhlời Ðức Chúa Jêsus đã phán.

Vậy Các Sứ Đồ phân biệt lời kinh thánh ở đây tức từ sáng thế ký cho đến Malachi, và lời đấng Christ tức đạo đấng Christ là các lời đã chép, truyền lại bởi các sứ đồ.

Giăng 5:38 Chính Cha, là Đấng đã sai ta, cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, 38 và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Đấng mà Ngài đã sai đến. 39 Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. 40 Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống! 46 Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin tabởi ấy là về tamà người đã chép. 47 Nhưng nếu các ngươi chẳng tinnhững lời người chépcác ngươi há lại tin lời ta sao?

Hơ-bơ-rơ 3:5 Còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa, như một kẻ tôi tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao giảng.

Công-vụ 3:23-24 22 Môi-se có nói rằng: Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Ðấng tiên tri như tacác ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. 23 Hễ ai không ngheÐấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự. 24 Hết thảy các tiên tri đã phán, từ Sa-mu-ên và các đấng nối theo ngườicũng đều có rao truyền những ngày nầy nữa.

Với những điểm nhấn mạnh bên trên chúng ta thấy rằng, đạo Đức Chúa Trời trong thời cựu ước làm chứng trước về sự đến của đạo đấng Christ tức lời của Đức Chúa Trời phán qua bởi con Ngài. Và hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng về Đấng Christ.

Như vậy nghe lời của đấng Christ là nghe lời của Đức Chúa Trời hay tin lời Đức Chúa Trời làm chứng về con một của Ngài tức đấng Christ, và ai nghe lời của Đức Chúa Trời tức là nghe lời của đấng Christ nghĩa là nghe theo “đạo Ngài” – đạo đấng Christ.

Ngày nay ai không vâng theo đạo đấng Christ tức là đang chống nghịch lại mạng lịnh của Đức Chúa Trời và sẽ không có được sự sống đời đời vì Mathiơ 17:5 và Công vụ 3:23-24

Đấng Christ đến cốt để rao ra đạo Đấng Christ.

Luca 4:43 Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao Tin Lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến.

Lu-ca 16:16 Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôitừ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó.

Tin Lành của nước Đức Chúa Trời là:

Mathiơ 1:21 vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.

Luca 19:10 Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.

Luca 2:10-11 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lànhsẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.

Mathiơ 17:5 Ðang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!

Lu-ca 11:23 Phàm ai không theo ta, thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta, thì tan lạc.

Mathiơ 5:37 Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra.

Giăng 10:14 Ta là người chăn chiên hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, 27 Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, vànó theo ta.

Giăng 12:48 Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng.

Mathiơ 28:18 Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

Mathiơ 7:19 Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.

21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.

  • Ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta phải nghe lời con Ngài tức nghe theo đạo đấng Christ. Bằng không chỉ có chết.

Luca 6:46 Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán?

Mathiơ 11:28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.

Hơ-bơ-rơ 13:8 Ðức Chúa Jêsus Christhôm qua, ngày nay, và cho đến đời đờikhông hề thay đổi.

Giăng 14:6 Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

Còn nhiều lời nữa nhưng bấy nhiêu đó cũng thấy những điểm nhấn mạnh bên trên là quan trọng đến mức nào. Đức Chúa Trời chỉ hứa cho ai nghe theo Đấng Christ thì được sự sống đời đời, và không yêu cầu chúng ta phải vâng theo một ai khác hơn là Đấng Christ, đó chính là Đạo Đấng Christ.

Lời giảng về hạt giống:

Hạt giống chính là lời (đạo) Đức Chúa Trời hay lời của đấng Christ.

Lu-ca 8:11 Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Ðức Chúa Trời.

Gia-cơ 1:21 Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh emlà lời cứu được linh hồn của anh em.

1 Phi-e-rơ 1:22-25 Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng; anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nátnhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Ðức Chúa Trời. Vì, Mọi xác thịt vì như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó vì như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em.

Lời của đấng Christ khi gieo ra thì có 4 tấm lòng tiếp nhận nhưng chỉ có 1 là kết quả vậy tỉ lệ là ¼ hay lời Ngài giảng ra chỉ có hai loại người phân loại theo Mathiơ 7:24-26 là người dại và người khôn tức kẻ nghe mà không làm theo và kẻ nghe và làm theo. Và người khôn thì kết quả.

B. NGUỒN GỐC ĐẠO GIẢ

Nguồn xuất phát và nguyên nhân có người tội ác, Christ giả, giáo sư giả, tiên tri giả và đạo giả.

a. Đến từ satan:

Mathiơ 13:18 Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng.

Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi. Mathiơ 13:25

Ma quỉ đến cướp lời của đấng Christ ra khỏi con người hầu cho người đó mất đức tin, mất sự cứu rỗi.

Kẻ thù chủ ruộng liền đến gieo cỏ lùng vào trong lúa mì (tức giống tốt). Ma quỉ đến gieo đạo lý giả dối hầu cho mọi người không theo đạo Christ sẽ theo đạo của quỉ dữ.

I Phi-e-rơ 5:8 … kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.

Khải huyền 12:12 … khốn nạn cho đất và biển! vì ma quỉ biết thì giờ mình chẳng còn bao nhiêu, nên giận hoảng đến cùng các ngươi.

b. Đến từ con người:

Ví dụ về người gieo giống đã chỉ ra nguồn gốc và nguyên nhân.

Luca 8:11 Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Ðức Chúa Trời.

1 hạt giống cho 4 tấm lòng hay 2 loại người, người dại và người khôn.

Mathiơ 7:24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn-đá. 25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.

26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. 27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.

1. Nghe đạo mà không hiểu hay không bước theo, sinh ra người tội ác – ngoại đạo.

Luca 8:12 Phần rơi ra dọc đường, là những kẻ nghe đạo; nhưng về sau ma quỉ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng.

  • Có phải thật sự họ không hiểu hay là họ không muốn hiểu? Kinh thánh trả lời rằng:

13 Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng; vì họxem mà không thấylắng tai mà không nghevà không hiểu chi hết.14 Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. 15 Vì lòng dân nầy đã cứng cỏiÐã làm cho nặng tai Và nhắm mắt mình lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình nghe đượcLòng mình hiểu được, Họ tự hối cải lại, Và ta chữa họ được lành chăng. Mathiơ 13:13

Như vậy người nghe đạo mà không hiểu ấy không phải họ không hiểu nhưng vì lòng họ đã cứng cỏi không muốn hiểu e được cứu rỗi chăng. Lại một khúc khác đấng Christ làm chứng rằng 

43 Tại sao các ngươi không hiểu lời taẤy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Giăng 8:43

3:19-20 Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sángvì việc làm của họ là xấu xa. 20 Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng.

Vậy, nầy là điều tôi nói và điều tôi nhơn danh Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mìnhbởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Ðức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Ê-phê-sô 4:17-19

1-Cô-rinh-tô 2:14 Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Ðức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dạivà không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.

Rôma 3:11 Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Ðức Chúa Trời.

8:5 Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh.

Vậy họ thành ra người ngoại đạo – người tội ác. Ấy vì họ từ chối lẽ thật, tức là từ chối sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Xem Roma 1.

2. Phần đất đá sỏi là kẻ nghe đạo chỉ tạm thời, thành ra người bội đạo.

Luca 8:13 Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy; nhưng họ không có rễchỉ tin tạm mà thôi; nên khi sự thử thách đến, thì họ tháo lui.

Mathiơ 13:20 Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạoliền vui mừng chịu lấy; 21 song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm.

Vậy người này có nghe lời đấng Christ và nhận lấy đạo nhưng không làm theo, chỉ tạm thời mà thôi, tức không châm rễ lập nền trong đấng Christ vậy được gọi là người dại như vậy việc làm của họ sẽ bày tỏ ra là không kết quả và thành ra người bội đạo.

3. Phần rơi vào bụi gai, đạo phải nghẹt ngòi không có trái chín.

Luca 8:14 Phần rơi vào bụi gai, là những kẻ đã nghe đạonhưng rồi điđể cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời nầy làm cho đạo phải nghẹt ngòiđến nỗi không sanh trái nào được chín.

Mác 4:18 Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai, là kẻ đã nghe đạo; 19 song sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạovà trở nên không trái.

Người này nghe lời của đấng Christ và nhận lấy, nhưng không hết lòng làm theo những gì đạo đấng Christ dạy để cho các việc thế gian thấu vào trong lòng đến nỗi thành ra không kết quả.

Vậy 3 tấm lòng này chỉ tóm lại trong một lời này Mathiơ 7:26 nghe mà không làm theo là người dại dột. Như thế từ trong 3 tấm lòng này sẽ sanh ra Christ giả, tiên tri giả, sự giả hình, người tội ác, sự bội đạo và truyền đạo dối.

C. CÔNG VIỆC VÀ MỤC ĐÍCH CỦA SỰ GIẢ HÌNH.

a. Của satan:

Đến cướp lấy lời của đấng Christ từ trong lòng người. E rằng họ tin mà được cứu.

Tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được, rình mò chung quanh những người tin Chúa. Bắt lấy để làm theo ý nó.

và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó. 2-Ti-mô-thê 2:26

Gieo đạo lý giả dối hay còn gọi là đạo lý quỉ dữ để làm hại. Vì nó là cha của sự nói dối, là kẻ giết người, ý thích làm theo ý mình không theo ý Đức Chúa Trời và không bền giữ lẽ thật vì không có lẽ thật trong nó.

Giăng 8:44 Các ngươi bởi cha mìnhlà ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết ngườichẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.

Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra. Mathiơ 5:37

Cách làm của ma quỉ: dùng đủ mọi cách mà dụ dỗ như Mathiơ 4:1-11.

Thêm VÀO và bớt ĐI vào lời Đức Chúa Trời: Mathiơ 5:37

Sáng 3:4 Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu;

Như vậy mục đích của Satan là muốn loài người không được cứu rỗi bởi lời của đấng Christ.

b. Của loài người:

1. Đối vời người ngoại đạo tức không tiếp nhận lời của đấng Christ.

Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? 32 Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm… Mathiơ 6:31-32.

Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịtmê tham của mắt, và sự kêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. I Giăng 2:16

Galati 5:19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, 20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.

Roma 1:18-32.

  • Mục đích là làm cho trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Ê-phê-sô 4:17-18, Roma 8

Vì họ là người ngoại đạo hay còn gọi là người thế gian, thì sẽ ghen ghét những người thuộc về trời, tức là những môn đồ đấng Christ.

2. Christ giả, giáo sư giả, tiên tri giả, sứ đồ giả… kẻ giả hình và sự bội đạo:

Công việc: Là những kẻ giả hình thật:

Mang lốt chiên mà đến cùng mọi người, Mathiơ 7:15

Là những kẻ giả hình – bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được – là những kẻ vẫn luôn chống trả lẽ thật.

bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đờn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. 2-Ti-mô-thê 3:5-7.

Họ cũng nhân danh Chúa mà làm mọi việc, nhưng lại đem mọi người vào đạo giáo mình.

Họ đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai lần họ. Mathiơ 23:15.

Dạy theo những điều răn mà chỉ bởi con người đặt ra. Mathiơ 15:9

  • Những kẻ giảng về một Đức Chúa Jêsus khác, một Thánh Linh khác, một tin lành khác với các sứ đồ của đấng Christ đã truyền lại bằng lời đã chép, là những kẻ làm rối trí và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ, tức là đạo đấng Christ.

Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Jêsus khác với Jêsus chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc được một Tin Lành khác với Tin Lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu! 2-Cô-rinh-tô 11:4

Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Ðấng Christ. Galati 1:7

Truyền một đạo giáo khác hay những đạo dối làm hại, là những đạo lý thiếu mất lẽ thật, hoặc xây bỏ lẽ thật.

Ta nay nhắc lại mạng lịnh mà ta đã truyền cho con, khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan, con phải ở lại Ê-phê-sô, để răn bảo những người kiađừng truyền dạy một đạo giáo khác, 1-Ti-mô-thê 1:3

Ví thử có người dạy dỗ đạo kháckhông theo lời có ích của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết; nhưng có bịnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tôn kính như là nguồn lợi vậy. 1-Ti-mô-thê 6:3-5

họ xây bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. 2-Ti-mô-thê 2:18

Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. 3 Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. 2 Phi-e-ơ 2:1

Là kẻ mù dẫn đường cho mọi người theo họ và ra sức mà dỗ dành lắm kẻ.

Đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Mathiơ 15:14

Họ dấy lên dỗ dành nhiều người và làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được họ cũng đến mà dỗ dành những người được chọn. Mathiơ 24

Họ dùng mọi cách không công bình mà dỗ mọi người… I Tê-sa 2:9

2 Phi-e-rơ 2:14 cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán, dỗ dành những người không vững lòng, chúng nó có lòng quen thói tham dục… (người không vững lòng tức người bội đạo).

2 Phi-e-rơ 2:18 Chúng nó dùngnhững lời văn hoa hư đản, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc;

Roma 16:18 vì những kẻ đó chẳng hầu việc Ðấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà.

Là những kẻ vượt qua lời đã chép mà sanh lòng kêu ngạo, gây nên phe đảng, Là kẻ dập tắt Thánh Linh và khinh dể các lời tiên tri, không liên lạc với đầu, tức là họ lìa khỏi đấng Christ.

Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những lẽ thật, nầy chỉ về chính mình tôi và A-bô-lô, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôichớ vượt qua lời đã chép, và chớ sanh lòng kiêu ngạotheo phe người nầy nghịch cùng kẻ khác. 1-Cô-rinh-tô 4:6

Chớ dập tắt Thánh Linhchớ khinh dể các lời tiên tri. 1Tê-sa 5:19-20

Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Ðức Thánh Linh. Giu-đe 1:19

1-Cô-rinh-tô 11:19 Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành.

Họ lấy triết học và lời hư không – đi tìm những lời vô íchtheo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng Christ mà bắt mọi người phục – Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tính xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu.

Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài ngườisơ học của thế giankhông theo Ðấng Christ, mà bắt anh em phục chăng. Cô-lô-se 2:8

Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích; 1-Ti-mô-thê 1:6

Bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhường khắc khổ thân thể mình. Cô-lô-se 2:8..

Rôma 16:17 Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận.

Công khai địch lại đấng Christ và ngang nhiên chiếm vị trị tối cao mà làm mình ra bằng Đức Chúa Trời.

2-Tê-sa-lô-ni-ca 2:4 tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Ðức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Ðức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Ðức Chúa Trời.

Mathiơ 23:8 Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em. 9 Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Ðấng ở trên trời. 10 Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Ðấng Christ.

Những kẻ tham tiền công của tội ác.

2Phi-e-ơ 2:15 chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác;

Tít 1:11 Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy, và phá đổ cả nhà người ta.

Giu-đe 1:11 Khốn nạn thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am; và bị hư mất về sự phản nghịch của Cơ-rê.

Những kẻ giải sai ý nghĩa kinh thánh.

2-Phi-e-rơ 3:16 Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩacũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình.

Người Sa-đu-sê và Pha-ri-si là những kẻ giả hình giải sai ý nghĩa kinh thánh.

Mathiơ 22:29 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi lầmvì không hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu quyền phép Ðức Chúa Trời thể nào.

Các ngươi há không đọc lời Ðức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng: Ta là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của Y-sác, Ðức Chúa Trời của Gia-cốp, hay sao? Ðức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. Chúng nghe lời ấythì lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài. Mathiơ 22:31-33.

Những kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Chúa và đấng Christ là những kẻ nói dối.

Giu-đe 1:4 Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Ðức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối Ðấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Ðức Chúa Jêsus Christ.

1Giăng 2:22 Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christ sao? Ấy đó là Kẻ địch lại Ðấng Christ, tức là kẻ chối Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con!

Mathiơ 5:37 Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữmà ra.

Giăng 8:44 Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉmà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.

Những người không bền lòng trong đạo đấng Christ hay không bền lòng trong lời phán dạy của Ngài.

2-Giăng 1:9 Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Ðấng Christ, thì người ấy không có Ðức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con.

2Phi-e-rơ 2:21 chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn.

Những người có đồng đức tin với ma quỉ là tin có Đức Chúa Trời nhưng không vâng theo lời phán dạy của Ngài.

Gia cơ 2:19 Ngươi tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trờimà thôingươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.

Vậy nạn nhân của sự giả hình, kẻ địch lại đấng Christ là người thế gian, những người bội đạo, không vâng theo lẽ thật…

Những người nào không vâng phục lời đấng Christ tự khắc sẽ trở nên lầm lạc cho chính mình mà còn làm lầm lạc kẻ khác, vì điều đó đã được định bởi Đức Chúa Trời.

I Phi-e-rơ 2:6-8 Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Nầy, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quí báu; Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin, thì là đá quí; nhưng cho những kẻ không tin, thì Hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, Bèn trở nên đá góc nhà, là Ðá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã; họ bị vấp đá đó, vì không vâng phục Ðạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi.

KẾT QUẢ CỦA SỰ GIẢ VÀ KHÔNG VÂNG PHỤC.

Khải huyền 21:27 kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.

Khải huyền 22:15 Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy.

  • Sách sự sống tức những lời đã chép của đấng Christ.

Khải huyền 20:12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữalà sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.

Giăng 12:48 Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng.

Philíp 4:3 Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đờn bà ấy, nhơn bai bà ấy cùng tôi đã vì đạo Tin Lành mà chiến đấu; Cơ-lê-măn và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi.

AI VÂNG LỜI VÀ TRUNG TÍN CHO ĐẾN CHẾT SẼ ĐƯỢC RỖI.

Bài học từ những người đi trước.

Nhìn vào thời Nô-ê chỉ có 8 người được cứu bởi chiếc tàu theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Thời dân Israel ra khỏi đất hứa chỉ có hai người được vào đất hứa là Ca-lép và Giô-suê[1]. Thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ chỉ có Lót và 2 người con gái của ông, thành Giê-ri-cô có kỵ nữ Ra-háp.

Lại sau khi dân Israel vào đất hứa và hết thảy trưởng lão đồng đời với Giô-suê đã qua đời thì dấy lên một đời thế hệ kế tiếp không hề biết Đức Chúa Trời nữa… rồi lại làm những việc mà mình tưởng cho là phải.

Hãy xem xét thời kỳ chúng ta đang sống thật cũng chẳng khác các thời đó, người trong hội thánh thì có người không nhìn biết Đức Chúa Trời, lại cũng có người làm những việc mà mình nghĩ là đúng! Nếu đấng Christ đã phán thời kỳ sau rốt cũng như thời Nô-ê thì chắc chúng ta càng phải hết sức tìm cho gặp được chiếc tàu mà Đức Chúa Trời đã chỉ định, vào mà được cứu rỗi. Chiếc tàu đó ngày nay chính là đấng Christ vì chúng ta được sự cứu rỗi trong Ngài. Nhưng hãy ghi nhớ chỉ có một cửa để vào cũng như Đấng Christ chỉ làm cứu Chúa cho một hội thánh mà thôi tức là thân thể Ngài, không phải hội thánh mang danh nào cũng được sự cứu rỗi trừ phi đó chính là hội thánh do Ngài thiết lập và làm đầu thân thể đó.

Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển,chịu Môi-se làm phép báp tem trong đám mây và dưới biển,ăn một thứ ăn thiêng liêng; và uống một thứ uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình và đá ấy tức là Ðấng Christ.Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Ðức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi dỡn. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ mạng. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Lại cũng chớ lằm bằm như nấy người trong họ đã lằm bằm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. 1-Cô-rinh-tô 10:1-12.

Lời kêu gọi của lời đấng Christ cho các thánh đồ.

Về thời điểm chính xác đấng Christ tái lâm không ai biết.

Mathiơ 24:36 Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi. 42 Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. 44 Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. 48 Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm, 49 bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu, 50 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. 51 Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Ðó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Dẫu đấng Christ chưa tái lâm, con người cũng phải chết một lần và không biết được ngày nào mình mất.

Hơ-bơ-rơ 9:27 theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét.

Công-vụ 17:26 Đức Chúa Trời định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được.

Những ngày sau rốt được gọi là ngày xấu, hay ngày tai nạn.

Nên hãy lợi dụng nó để nó trở nên tốt lành, bằng việc tỉnh thức. Vì nếu không tỉnh thức thì tai nạn thình lình ập đến như kẻ trộm.

Ê-phê-sô 5:16; 6:10-18.

Đối với đời sống trong thế gian này.

Sự bắt bớ, hoạn nạn, khốn cùng…

Luca 12:4 Ta nói cùng các ngươi, là bạn hữu ta: Ðừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. 5 Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: phải sợ Ðấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục; phải ta nói cùng các ngươi, ấy là Ðấng các ngươi phải sợ! 6 Người ta há chẳng bán năm con chim sẻ giá hai đồng tiền sao? Nhưng Ðức Chúa Trời không quên một con nào hết. 7 Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Ðừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ. 8 Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta trước một thiên hạ, thì Con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Ðức Chúa Trời. 9 Nhưng ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Ðức Chúa Trời.

Ê-sai 51:7 Hỡi dân biết điều công nghĩa, ghi luật pháp ta trong lòng, hãy nghe ta! Chớ e người ta chê bai, đừng sợ họ nhiếc móc. 12 Ta, chính ta, là Ðấng yên ủi các ngươi. Ngươi là ai, mà sợ loài người hay chết, sợ con trai loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ? 13 mà lại quên Ðức Giê-hô-va, Ðấng tạo ngươi, đã giương các từng trời và lập nền đất, và trọn ngày cứ run sợ về cơn giận của kẻ ức hiếp khi nó toan hủy diệt ngươi? Vậy thì bây giờ chớ nào cơn giận của kẻ ức hiếp ấy ở đâu?

1Phi-e-rơ 4:12-19

Của cải vật chất, sự lo lắng đời này.

Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Mathiơ 6:19-21

Luca 12:22-34

Mathiơ 16:26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?

Phải tỉnh thức, giữ vững lòng tin.

Chừng nào các việc đó khỏi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Ðoạn, Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng: Hãy xem cây vả và các cây khác; khi nó mới nứt lộc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Ðức Chúa Trời gần đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa; vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tại nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người. Luca 21:28-36

Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. 1-Cô-rinh-tô 15:1-2

Philíp 2:12-15

Anh em đã nhận Ðức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Cô-lô-se 2:1-7-Cô-lô-se 3:1-4,16

…Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi. Nguyền xin chính Ðức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! 1-Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-23

Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. 2-Tê-sa-lô-ni-ca 2:15

Hãy vào cửa hẹp. Mathiơ 7:13-14

Hãy coi chừng:

Về chính đời sống của mình.

Luca 8:18 Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe; vì kẻ đã có, sẽ cho thêm; kẻ không có, sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có.

Luca 11:35 Ấy vậy, hãy coi chừng kẻo sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng.

Hơ-bơ-rơ 12:16 Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng.

Luca 12:15 Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu.

Công vụ 13:40 Nên, hãy giữ lấy cho khỏi mắc đều đã chép trong sách tiên tri rằng: 41 Hỡi kẻ hay khinh dể kia, khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi; Vì trong đời các ngươi, ta sẽ làm một việc, Nếu có ai thật lại cho, các ngươi cũng chẳng tin.

Công vụ 20:28 Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.

1-Ti-mô-thê 4:16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu.

1-Cô-rinh-tô 10:12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.

Ê-phê-sô 5:15 Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan.

1 Têsa 5:15 Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ.

Hơ-bơ-rơ 3:12 Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng.

Hơ-bơ-rơ 12:25 Anh em hãy giữ, chớ từ chối Đấng phán cùng mình; vì nếu những kẻ kia cự Đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta, nếu cự Đấng truyền lời báo cáo từ trên trời, thì càng không tránh khỏi được.

2 Phi-e-rơ 3:17 Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng.

1 Giăng 5:21 Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!

2 Giăng 1:8 Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ.

Giu-đe 1:21 hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.

Khải huyền 3:11 Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top