Những Người Được Sai Và Những Người Không Được Sai

business, idea, growth

Đức Chúa Trời là Đấng sai phái.

Những tiên tri được sai và chịu sai.

Những tiên tri giả kẻ không được sai và không chịu sai.

 1. Thẩm Quyền Sai Phái (Đức Chúa Trời Cầm Quyền Sai Phái).

Giê-hô-va Đức Chúa Trời có một và thật, Ngài tự có từ đầu tiên và hằng có mãi mãi. Ngài đầy quyền năng, khôn ngoan, thông sáng, đã tạo dựng trời đất muôn vật, loài người.

Mục đích là để muôn vật nhận biết Ngài, yêu mến Ngài, vâng phục Ngài.

Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất. Sáng 1:1;

Các từng trời được làm nên bởi lời Ðức Giê-hô-va, Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Thi 33:6

Các từng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa; Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa. Thi 89:11

Trước khi núi non chưa sanh ra, Ðất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Ðức Chúa Trời. Thi 90:2

Ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các từng trời, Vì sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời. Thi 136:5

Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Ðức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Hơbơrơ 1:14

Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Ðức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Hơbơrơ 11:3

Ôi! chỉ một mình Chúa là Ðức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa. Nêhêmi 9:6.

2. Nguồn Gốc Và Mục Đích Sự Sai Phái.

Với địa vị cao nhất quyền năng lớn nhất Ngài tạo dựng muôn vật và cầm quyền tối thượng và điều hành muôn vật. Ngài có thẩm quyền tối cao để sai phái.

Ðức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có Ðức Chúa Trời nào tạo thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa. Ấy chính ta, chính ta là Ðức Giê-hô-va, ngoài ta không có cứu Chúa nào khác. Ấy chính ta là Ðấng đã rao truyền, đã giải cứu, và đã chỉ bảo, chẳng có thần nào lạ giữa các ngươi. Ðức Giê-hô-va phán: Các ngươi đều là người làm chứng, và ta là Ðức Chúa Trời! Thật, từ khi có ngày ta đã là Ðức Chúa Trời, chẳng ai có thể giải cứu khỏi tay ta. Ta làm ra, ai ngăn cấm ta được? Êsai 43:10-13

Nguồn gốc và mục đích sự sai phái.

Mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng loài người để loài người nhận biết Ngài, yêu mến Ngài, vâng lời, vâng phục Ngài để loài người luôn hưởng mãi điều tốt lành mà Ngài đã dựng nên cho họ.

Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Ðức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhơn từ và bước đi cách khiêm nhường với Ðức Chúa Trời ngươi sao? Mic 6:8

là Ðấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta khỏi mọi tội và làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Tít 2:14.

Loài người từ ban đầu và trải qua các thời đại đã không sống đúng với mục đích tạo dựng của Ngài.

Thay vì hết lòng nhận biết Đức Chúa Trời Đấng tạo dựng, Họ nhận biết ( nghe lời ma quỉ ) kẻ được tạo dựng là con Rắn ( ma quỉ )

Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Ðấng Christ chăng. 2Côrinhtô 11:3;

vì họ đã đổi lẽ thật Ðức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Ðấng dựng nên, là Ðấng đáng khen ngợi đời đời! A-men. Rôma 1:25.

Thay vì yêu mến, vâng lời Đức Chúa Trời họ yêu mến và vâng theo tiếng gọi của lòng tư dục mình hơn.

Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Sáng 3:6;

Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Ðức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! 1Giăng 3:15-17.

Loài người đã chọn vâng lời người ta hơn là vâng lời Đấng tạo dựng mình, 

Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Sáng 3:17.

Cứ như thế loài người sống trong sự ham muốn chiều theo, làm theo lời giả dối của ma quỉ, của tư dục xác thịt mình và theo tư dục ý tưởng của nhau. Điều này Đức Chúa Trời gọi là sự hung ác, sự xấu xa, bại hoại.

Ðức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn; Sáng 6:5;

Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Ðức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Nầy, Ðức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy điều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Sáng 6:11-12;

Ðức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ; ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Sáng 8:21.

Bởi Đức Chúa Trời là công bình. Ngài đòi hỏi loài người cư xử công bình, nhưng họ đã làm sự không công bình cứ sống theo lời lừa dối, dỗ dành của ma quỉ, của lòng tư dục mình và sống theo ý tưởng nhau, thay vì phải vâng lời Đấng tạo dựng nên họ. Sự công bình của Đức Chúa Trời phải làm sự đoán phạt kẻ không công bình hư mất, chết mất. Nhưng lòng yêu thương và lòng nhân từ Ngài muốn cứu loài người tội lỗi thoát chết.

Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống! Êxêchiên 18:32.

Ngài muốn loài người tội lỗi ăn năn quay lại nghĩa là từ bỏ lối sống của mình lối sống ham thích làm theo tư dục của mình, của nhau, của ma quỉ. Quay lại sống theo ý muốn Đức Chúa Trời nhận biết ý muốn Ngài, yêu mến Ngài, vâng phục Ngài.

Từ ban đầu Đức Chúa Trời đã dự liệu sự cứu loài người ra khỏi tội tức thoát khỏi sự làm tôi mọi tội lỗi nhờ Đấng cứu chuộc được xưng công bình để hưởng phước hạnh đời đời của Ngài. Ngài đã sắm sẵn trong lòng nhân từ Ngài Đấng giải cứu, giải bày sự cứu trong Đấng đó, tới đúng kỳ đem Đấng đó tới giải cứu.

trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ðức Chúa Trời, Êphêsô 1:4

Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng, 2Timôthê 1:9.

rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian; Hơbơrơ 1:2.

Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Côlôse 1:16.

Vì mục đích tốt đẹp đó nên Đức Chúa Trời đã lựa chọn và sai phái những người được ơn của Ngài để rao truyền ý muốn của Ngài. Những người được Đức Chúa Trời sai phái được gọi là tiên tri. 

Vậy tiên tri là những người nhận biết ý muốn Đức Chúa Trời, vâng giữ ý muốn ấy, và rao truyền ý muốn ấy ra. 

ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn ngươi. Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó. Phục 18:18-19.

Qua Kinh thánh là lời Đức Chúa Trời chúng ta nhận biết tình trạng xấu của loài người, Thái độ của Đức Chúa Trời, sự phán xét công bình và yêu thương của Đức Chúa Trời. Ý muốn tốt lành mà Ngài sắm sẵn trong Đấng Christ để ban cho loài người. Sự bày tỏ Đấng Christ trãi qua mọi thời đại bởi các tiên tri cho đến khi Đấng Christ đến.

3. Đức Chúa Trời Luôn Muốn Làm Trọn Việc Riêng Của Ngài, Ngài Luôn Sai Phái Người Làm Việc Riêng Của Ngài.

Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Giăng 5:17.

Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta từ nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Giăng 14:10.

Ta vì cớ Si-ôn sẽ chẳng làm thình, vì cớ Giê-ru-sa-lem sẽ chẳng an nghỉ, cho đến chừng nào sự công bình nó rực rỡ như sự sáng, và sự cứu rỗi nó chói lòa như ngọn đèn. Êsai 62:1

Từ Ađam cho đến thời Nô-ê khoảng 1656 năm tình trạng của loài người là xấu xa, ô uế, bại hoại. Chỉ cần hủy diệt họ thôi thì cũng đúng với sự phán xét công bình.

Nhưng vì lòng nhơn từ thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài đã sai phái tiên tri Hê nóc và thầy giảng đạo công bình là Nô ê. Rao giảng cho họ biết họ đang sống theo tư dục, ý mình, ý người, ý ma quỉ, họ đang mang tội với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời sẽ hình phạt và hủy diệt họ vì tội đó. Họ phải ăn năn lìa khỏi, ra khỏi lối sống đó, và tin cậy Đức Chúa Trời , bước vào một đời sống mới chỉ vâng theo ý Đức Chúa Trời thôi nếu họ đồng ý với Đức Chúa Trời như vậy họ sẽ được giải cứu thoát khỏi hình phạt và còn nhận được phần thưởng sự sống đời đời. Nhưng loài người thời đó đã từ chối nghe, và tin theo lời của người mà Đức Chúa Trời sai phái. Nên tất cả đã bị hủy diệt.

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Rôma 6:23.

Ðức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời; vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Sáng 6:7,

Ðức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng; vậy, ta sẽ diệt-trừ họ cùng đất. Sáng 6:13

Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống! Êxêchiên 18:32.

Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi, sanh Mê-tu-sê-la. Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Ðức Chúa Trời trong ba trăm năm, sanh con trai con gái. Vậy Hê-nóc hưởng thọ được ban trăm sáu mươi lăm tuổi. Hê-nóc đồng đi cùng Ðức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Ðức Chúa Trời tiếp người đi. Sáng 5:21-24.

như sóng cuồng dưới biển, sôi bọt ô uế của mình; như sao đi lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời! Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên tri rằng: Giuđe 1:13-14.

Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Ðức Giê-hô-va. Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và toàn vẹn, đồng đi cùng Ðức Chúa Trời. Sáng 6:8-9.

nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác nầy, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình, với bảy người khác mà thôi; 2Phierơ 2:5.

Sau khi nước lụt gia đình Nô ê có tám người sanh sản ra khắp trên đất. Và tâm tánh loài người vẫn xu hướng xấu xa, nghĩa là vẫn cứ thích sống theo ý mình, ý người, ý ma quỉ là kẻ dỗ dành lừa dối.

Ðức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ; ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được. Sáng 8:21-22,

Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ; Song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Châm 22:15,

Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? Giêrêmi 17:9.

Vậy, Ngài phán: Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người! Mác 7:20,

Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người. Mác 7:23

Từ Nô ê cho đến thời Đấng Christ đến. Loài người vẫn cứ sống theo tình trạng bại hoại, xấu xa, đáng tội chết.

Và Đức Chúa Trời vì lòng nhân từ, thương xót liên tục sai phái những người Ngài lựa chọn ( tiên tri ) để rao truyền cho loài người nhận biết họ đang sống trong tôi lỗi. Họ phải tin cậy Đức Chúa Trời ăn năn tội, lìa khỏi tội. Để sống vâng lời Ngài, hưởng ơn của Ngài.

Áp ra ham được gọi và được sai phái làm tiên tri, làm cha của các dân có đức tin và sự vâng lời. 

Vả, Ðức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước cho ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Áp-ram đi, theo như lời Ðức Giê-hô-va đã phán dạy; Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được bảy mươi lăm. Sáng 12:1-4;

Áp-ram bèn sấp mình xuống đất; Ðức Chúa Trời phán cùng người rằng: Nầy, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi; vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Áp-ram nữa, nhưng tên ngươi là Áp-ra-ham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Sáng 17:3-5;

Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Ðức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Ðức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham. Sáng 18:19;

Bây giờ, hãy giao đàn bà đó lại cho chồng nó, vì chồng nó là một đấng tiên tri, sẽ cầu nguyện cho ngươi, thì ngươi mới được sống. Còn như không giao lại, thì phải biết rằng ngươi và hết thảy ai thuộc về ngươi quả hẳn sẽ chết. Sáng 20:7;

Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Sáng 22:18;

Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ nầy; hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước; vì Áp-ra-ham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lịnh, luật và lệ của ta. Sáng 26:4-5.

Tiên tri Môi se và các tiên tri kế tiếp cho đến Đấng Christ và Các Sứ Đồ. Đều được Đức Chúa Trời lựa chọn và sai phái. 

Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta; các ngươi khá nghe theo đấng ấy! Ðó là điều chính ngươi đã cầu Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tại Hô-rếp, trong ngày nhóm hiệp, mà rằng: Cầu xin tôi chớ nghe tiếng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời tôi nữa, và chớ thấy đám lửa hừng nầy nữa, e tôi chết chăng. Bấy giờ, Ðức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Chúng nó nói có lý; ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn ngươi. Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó. Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. Phục 18:15-20.

Vậy nên, sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó; chúng nó sẽ giết kẻ nầy, bắt bớ kẻ kia, hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi nầy mà đòi, Luca 11:49-50.

Vậy nên, nầy, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan, và thầy thông giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia, hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người công bình cho đến máu Xa-cha-ri là con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi nầy. Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng! Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang! Vì, ta bảo, các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng: Phước cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Mathiơ 23:34-39

4. Sự Sai Phái Các Tiên Tri Nhằm Để Bày Tỏ Ý Muốn Đức Chúa Trời Đã Định Trước Về Sự Đến Của Đấng Christ

Đức Chúa Trời đã chọn, đã lập, đã sai phái con một của Ngài là Jêsus để làm tiên tri và Đấng Christ trong ngày sau rốt để phán dạy loài người nhận biết ý muốn và vâng phục ý muốn ấy để được sự tha tội và hưởng sự sống đời đời.

Ðời xưa, Ðức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian; Hơbơrơ 1:1-2.

Vả, ý muốn của Ðấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Ðây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Giăng 6:39-40.

Hết thảy các tiên tri đời trước đều rao truyền sự đến của Jêsus Christ. 

Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai Ðấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Jêsus, mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Ðức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri. Môi-se có nói rằng: Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Ðấng tiên tri như ta; các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. Hễ ai không nghe Ðấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự. Hết thảy các tiên tri đã phán, từ Sa-mu-ên và các đấng nối theo người, cũng đều có rao truyền những ngày nầy nữa. Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri, và của giao ước Ðức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta, khi Ngài phán cùng Áp-ra-ham rằng: Các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Ðức Chúa Trời đã dấy Ðầy tớ Ngài lên, rồi trước hết sai Người xuống ban phước cho các ngươi, mà dắt ai nấy trong bọn các ngươi xây lại khỏi tội ác mình. Công 3:19-26.

Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! Há chẳng phải Ðấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao? Ðoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Luca 24:25-27,

Ðoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm. Luca 24:44.

Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Giăng 5:39.

Chúa Jêsus Christ là Đấng từ trên trời được sai đến thế gian để rao truyền lời Đức Chúa Trời

Ðấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất; còn Ðấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe; song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Ðức Chúa Trời là thật. Vì Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời Ðức Chúa Trời, bởi Ðức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con. Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng 3:31-36.

Được Đức Chúa Trời sai để rao truyền tin lành của Đức Chúa Trời. 

Ðức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. Ðoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Luca 4:16-21.

Sau khi Giăng bị tù, Ðức Chúa Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin-Lành của Ðức Chúa Trời, mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Ðức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành. Mác 1:14-15.

Kế đó, Ðức Chúa Jêsus đi thành nầy đến thành khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Ðức Chúa Trời. Có mười hai sứ đồ ở với Ngài. Luca 8:1;

Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao Tin Lành của nước Ðức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Luca 4:43.

Tin lành của Đức Chúa Trời là Ngài đã sai con một Ngài đến thế gian là Jesus con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. 

Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Mathiơ 1:21-22.

Tin lành là tin báo về Đấng đã sanh ra làm đấng cứu thế gian, là Đấng chịu xức dầu ( Christ ) là Chúa. 

Thiên sứ bèn phán rằng: Ðừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Luca 2:10-11.

Như vậy sự đến của Đấng Christ, công việc, chức vụ, quyền hạn, danh phận, sự cứu sự cầm quyền làm vua, sự vinh hiển của Đấng Christ … đó là sự mầu nhiệm của ý muốn Đức Chúa Trời đã định trước và bày tỏ ra. Các tiên tri được chọn được sai phái để nói vì Đấng Christ , để làm vì Đấng Christ 

khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhơn từ Ngài để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Ðấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Êphêsô 1:9-10.

Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em: nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Ðấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Ðấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau. Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người nhờ Ðức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, mà giảng Tin Lành cho anh em; các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. 1Phierơ 1:10-12.

Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Ðức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Hơbơrơ 1:14.

5. Đức Chúa Jêsus Christ Làm Trọn Ý Muốn Cha Sai Mình. Ngài Được Cha Ban Quyền Sai Phái

Sau khi hoàn tất Tin lành của Đức Chúa Trời bằng sự rao giảng – sự chết trên thập tự giá – sự chôn – sự sống lại. Đức Chúa Jêsus được Đức Chúa Trời tôn làm Christ làm Chúa được thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầm quyền cai trị, làm vua cả trời đất. Ngài sai phái Các Sứ Đồ, Thánh Linh, môn đồ Ngài đi khắp thế gian rao giảng Tin lành đã được Ngài làm trọn ra khắp thế gian, Các Sứ Đồ, môn đồ là những người được sai và chịu sai đã rao giảng Tin lành về sự chết, sự chôn, sự sống lại, sự cầm quyền của Đấng Christ trên tất cả muôn vật.

Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mathiơ 28:18-20.

Ngài phán cùng Các Sứ Đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Mác 16:15-16.

Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Ðức Thánh Linh. Giăng 20:21-22.

Sứ đồ Phierơ là người được sai rao giảng Tin lành đã rao giảng Tin lành của Đức Chúa Trời mà ông đã trải qua quá trình nhận biết từ ban đầu khi đi theo Chúa Jêsus cho đến khi Ngài chết, chôn, sống lại, thăng thiên, cầm quyền, đổ Thánh Linh xuống.

Ông và các môn đồ do Chúa sai phái đã làm chứng và rao giảng Tin lành đó trong ngày rao giảng đầu tiên.

Công vụ 2.1-43.

Tin lành ông rao giảng là Tin lành dẫn người ta đến sự vâng phục, vâng lời Đức Chúa Jêsus Christ.

theo sự biết trước của Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Ðức Thánh Linh, đặng vâng phục Ðức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! 1Phierơ 1:2

Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. 1Phierơ 1:14

Sống theo ý muốn Đức Chúa Trời 

Vậy, vì Ðấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy sự đó làm giáp trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Ðức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. 1Phierơ 4:1-3.

Những ai nghe Tin lành của Đấng Christ vâng phục Tin lành đó thì được tha tội, được công bình, trở nên con Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời ưa thích sự vâng lời. Con cái Đức Chúa Trời ( kẻ tin theo ) ưu thích sự vâng lời, vâng phục lẽ thật.

Sự vâng phục lẽ thật là sự công bình của Đức Chúa Trời. 

Ví bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra. 1Giăng 2:29;

Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình: kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình. 1Giăng 3:7

Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời thì còn lại đời đời. 1Giăng 2:17.

6. Mục Đích Mà Đấng Christ Sai Phái Các Sứ Đồ.

Như vậy Đức Chúa Trời đã sắm sẵn từ ban đầu mọi việc công bình trong Chúa Jêsus Christ. Loài người chỉ tin và vâng phục theo thì được công bình. Ngài bảo hãy ăn năn, Tin đạo tin lành chịu báp tem ( chịu chôn đi sự chết bởi tội mình), được lãnh sự ban cho Thánh Linh, chịu sống trong đời sống mới vâng lời, vâng phục Đấng Christ Người nghe Tin lành nghe theo làm theo, được xưng công bình, bởi đức tin và sự vâng lời. Người ấy bởi đức tin và sự vâng phục được Đức Chúa Trời sanh ra làm con. Người ấy bắt đầu một đời sống và trong suốt đời mình hướng đến mục đích sống để nhận biết Chúa yêu kính và vâng lời Chúa. Người ấy coi lối sống cũ của mình đã chết và chôn rồi là lối sống theo ý mình, ý người, ý ma quỉ.

Như vậy sự sai phái các Đấng tiên tri, Đấng Christ , Thánh Linh, sứ đồ đã hoàn tất sau khi họ làm xong việc: giảng dạy tin lành cứu rỗi của Đấng Christ. Sự dạy lẽ thật cho kẻ được cứu rỗi.

khi qua đời Các Sứ Đồ đã để lại sự giảng dạy về tin lành của Đấng Christ cách đầy đủ trọn vẹn là kinh thánh tân ước.

Để lại sự dạy sống trong lẽ thật cho người được cứu vào trong Đấng Christ để họ noi theo lẽ thật đã được dạy đầy đủ, trọn vẹn là kinh thánh tân ước. Hầu cho con cái Đức Chúa Trời sống theo lẽ thật để giữ vững sự cứu rỗi làm con. Những kẻ được cứu làm con, dân của Đức Chúa Trời không chỉ sống trong đức tin và lẽ thật đã được dạy cho bản thận mình mà họ còn phải giúp mọi người nhận biết sự cứu rỗi tức là giúp mọi người nghe tin lành của Đấng Christ và giúp mọi người tin theo, sống vâng phục lẽ thật của Đấng Christ đó là sự bày tỏ tình yêu thương. Các môn đồ của Đấng Christ cần phải luôn ghi nhớ mạng lệnh Đức Chúa Jêsus Christ đã truyền. Mathiơ 28.18-20. Mác 16.15-16.

Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Ðức Chúa Trời, và chỉ có một Ðấng Trung bảo ở giữa Ðức Chúa Trời và loài người, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ (ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. 1Timôthê 2:4-7

Ấy đó là điều đạo Tin Lành vinh hiển của Ðức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. 1Timôthê 1:11.

Trong mạng lệnh Chúa truyền có hai điểm chính đó là :

Giảng dạy tin lành của Đấng Christ

Dạy kẻ tin theo tin lành hiểu biết và vâng giữ mọi điều Chúa truyền dạy.

Hai điều này xuất phát từ ý muốn của Đức Chúa Trời, đức cha, đức con và Đức Thánh Linh. Ý muốn đó đã được rao ra mọi thời đại từ ban đầu cho đến cuối cùng bởi những người được sai phái. Bởi ý muốn này mà Đức Chúa Trời đã sai phái tiên tri, Đấng Christ, Thánh Linh, sứ đồ từ khi loài người phạm tội cho đến cuối cùng.

Tin Lành nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Mathiơ 24.14 (mời xem bài Vương quốc Đức Chúa Trời và Hội Thánh Đấng Christ)

Tiên tri, luật pháp chỉ đến, dẫn đến Đấng Christ

Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Ðức Chúa Jêsus Christ mà đến. Giăng 1:17.

Ðoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Luca 24:27

Ðoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm. Luca 24:44

Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó tin lành của nước Ðức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. Luca 16:16.

Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng. Mathiơ 11:13.

Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Ðấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Galati 3:24

Đấng Christ hoàn thành sự cứu rỗi và trở nên nguồn sống tức lẽ thật cho những người nhận sự cứu rỗi. Bởi đó Đấng Christ cũng đã làm ứng nghiệm lời tiên tri và luật pháp.

Đức Thánh Linh, Các Sứ Đồ được sai giảng dạy cho loài người hiểu biết tin lành để có đức tin được cứu.

Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Giăng 16:13-14.

Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Ðức Chúa Trời, và chỉ có một Ðấng Trung bảo ở giữa Ðức Chúa Trời và loài người, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ (ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. 1Timôthê 2:4-7.

là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Ðức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! 1Phierơ 1:4-5.

Giảng dạy cho kẻ đã nghe và tin và vâng phục báp tem, hiểu biết lẽ thật, sống vâng phục lẽ thật.

Đức Chúa Jêsus Christ đã lập nền tảng sự cứu rỗi và lẽ thật

Đức Thánh Linh và các sứ đồ lập nền phương cách rao truyền sự cứu rỗi. Lập nền sự hiểu biết lẽ thật và vâng phục lẽ thật.

Anh em đã được dựng nên trên nền của Các Sứ Đồ cùng các đấng tiên tri, chính Ðức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Ðức Chúa Trời trong Thánh Linh. Êphêsô 2:20-22.

Theo ơn Ðức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Ðức Chúa Jêsus Christ. 1Côrinhtô 3:10-11.

Bởi tình yêu và ý muốn cứu loài người Đức Chúa Trời đã lựa chọn, kêu gọi và sai phái. Mục đích được sai để nói và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời mà có kẻ được sai, chịu sai

A – ĐƯỢC CHỌN, ĐƯỢC SAI

Giăng 15.16 “ ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta bèn là ta đã chọn và lập các ngươi…”

Vả, lại không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình; phải được Ðức Chúa Trời kêu gọi như A-rôn ngày xưa. Cũng một thể ấy, Ðấng Christ không tự tôn mình làm thầy tế lễ thượng phẩm; như tại Ðấng đã phán cùng Ngài rằng: Ngươi là Con ta, Ta đã sanh ngươi ngày nay. Hơbơrơ 5:4-5.

Kế đó, Ðức Chúa Jêsus lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỉ. Mác 3:13-15.

Như vậy Đức Chúa Trời không chọn những kẻ tự xưng, tự chọn, tự phong, tự sai, tự ý, tự làm : tiên tri, Đấng Christ, sứ đồ, thầy giảng, mục sư, giáo sư… Giêrêmi 23.21. “ ta chẳng sai”. Khải huyền 2.2 “ kẻ tự xưng là sứ đồ”.

Ta chẳng sai những tiên tri nầy, mà chúng nó đã chạy; ta chẳng phán với, mà đã nói tiên tri. Giêrêmi 23:21

Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi; ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Khải 2:2

B – NGƯỜI CHỊU SAI

Là người chấp nhận, đồng ý, vâng phục noi theo sự sai khiến, làm theo sự khai khiến.

Ðương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Ðức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Ðã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi. Vậy, Sau-lơ và Ba-na-ba đã chịu Ðức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíp-rơ. Công 13:2-4.

Ấy là vì Tin Lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư. 2Timôthê 1:11.

Phao-lô, vâng mạng Ðức Chúa Trời là Cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Ðức Chúa Jêsus Christ là sự trông cậy chúng ta, làm sứ đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ, 1Timôthê 1:1.

Ngài bèn kêu mười hai sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Mác 6:7.

Vậy, Các Sứ Đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn; đuổi ma quỉ, xức dầu cho nhiều kẻ bịnh và chữa cho được lành. Mác 6:12-13.

Ðức Chúa Jêsus nhóm họp mười hai sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỉ chữa bịnh. Rồi Ngài sai để rao giảng về nước Ðức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bịnh. Luca 9:1-2.

Vậy, Các Sứ Đồ ra đi, từ làng nầy tới làng kia, rao giảng Tin Lành khắp nơi và chữa lành người có bịnh. Luca 9:6.

Các Sứ Đồ trở về trình cùng Ðức Chúa Jêsus mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem Các Sứ Đồ đi tẻ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bết-sai-đa. Luca 9:10.

7. Địa Vị Của Đấng Sai Phái, Địa Vị Của Người Được Sai, Chịu Sai.

Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ

Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn người sai mình.

Đấng sai phái có địa vị lớn hơn, cao hơn.

Đấng sai phái có quyền lực để sai phái.

Đức Chúa Trời là Đấng chủ tể trời đất muôn vật vì thế Ngài có trọn quyền để sai khiến muôn vật, Đức Chúa Trời cũng bắt muôn vật phục dưới Đấng Christ và Đấng Christ có trọn quyền sai khiến muôn vật.

Lạy Ðức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Khải 4:11.

đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen! Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Ðấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời! Khải 5:12-13.

Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mathiơ 28:18-20.

Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con. Giăng 3:35.

Tôi cầu Ðức Chúa Trời của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Ðấng Christ, khi khiến Ðấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chơn Ðấng Christ, và ban cho Ðấng Christ làm đầu Hội Thánh Hội Thánh là thân thể của Ðấng Christ, tức là sự đầy đủ của Ðấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài Êphêsô 1:17-23

Cũng vì đó nên Ðức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Ðức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Cha. Philíp 2:9-11.

Với địa vị quyền lực, tình yêu thương, sự khôn ngoan thông sáng Ngài biết trước mọi sự, sắp đặt mọi sự từ ban đầu cho đến cuối cùng.

Vì sự vinh hiển của Đấng Christ và vì tình yêu thương đối với loài người. Mà Đức Chúa Trời, Đức cha, Đức con, Đức Thánh Linh đã làm nên công cuộc cứu rỗi loài người. Và sau khi được cứu khỏi tội Ngài dẫn họ vào sự hiểu biết lẽ thật và giúp vâng phục lẽ thật để họ giữ vững sự cứu rỗi.

Công việc cứu người và dạy người vâng phục lẽ thật là việc Ngài làm liên tục cho đến khi Ngài tái lâm.

Đấng Christ được quyền sai khiến muôn vật

Ngài nắm chủ quyền làm đầu để sai khiến.

Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Ðấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Ðức Chúa Trời là đầu của Ðấng Christ. 1Côrinhtô 11:3.

nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chơn thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Ðấng làm đầu, tức là Ðấng Christ. Êphêsô 4:15.

Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội Thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Côlôse 1:18.

Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Côlôse 2:10

Ngài là thầy khiến môn đồ học theo.

8. Sự Vâng Phục Là Sự Làm Vừa Ý, Đẹp Lòng Đấng Sai Phái.

Ngài là chủ, là Chúa, là vua, là cha, Ngài sai khiến tôi tớ, con, dân của Ngài nghe lời và vâng phục ý muốn của Ngài. Như vậy Đấng Christ có địa vị cao nhất trong muôn vật và loài người. Vì muốn cho loài người được cứu rỗi bởi đức tin nơi Đấng Christ, muốn loài người hiểu biết lẽ thật và vâng phục lẽ thật của Đấng Christ mà Ngài đã ra mạng lệnh sai phái cho người được sai, chịu sai.

Điều mà Đấng sai phái vui lòng, vừa lòng đẹp ý nhất đó là kẻ mà mình sai phái nói theo ý mình ( Đấng Christ ), làm theo ý mình. Đấng Christ khi còn ở trong vị trí người chịu sai bởi cha sai đã làm gương chứng về điều này. Vì thế khi trở thành Đấng cầm quyền sai phái Ngài cũng muốn những kẻ Ngài sai phái nhận biết vị trí được sai, chịu sai để vâng phục Ngài hầu làm cho Ngài đẹp ý, vừa lòng.

Đức Chúa Trời vừa ý đẹp lòng về Đấng chịu sai là Đấng Christ bởi Đấng Christ nói và làm theo ý Đức Chúa Trời

Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Mathiơ 3:17.

Ðang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó! Mathiơ 17:5.

Nầy, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ; là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. Êsai 42:1.

Vả, Hê-rốt và Bô-xơ Phi-lát, với các dân ngoại, cùng dân Y-sơ-ra-ên thật đã nhóm họp tại thành nầy đặng nghịch cùng Ðầy tớ thánh Ngài là Ðức Chúa Jêsus mà Ngài đã xức dầu cho, để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định rồi. Công 4:27-28.

Ta có nhiềui sự nói và đoán xét về các ngươi; nhưng Ðấng đã sai ta đến là thật, và điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế gian. Chúng không hiểu rằng Ngài phán về Cha. Vậy Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Khi các ngươi treo Con người lên, bấy giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. Ðấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Giăng 8:26-29.

Ví bằng ta không làm những việc của Cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì, dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha. Giăng 10:37-38

Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Ðấng đã sai ta. Giăng 5:30

Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Ðấng đã sai ta đến. Giăng 6:38.

9. Sự Vâng Lời, Vâng Phục Làm Vinh Hiển Đấng Sai Mình.

Đức Chúa Jêsus cho biết cách để làm vinh hiển, đẹp lòng đẹp ý Đấng sai mình là chỉ nói và làm theo ý Đấng sai mình đó là sự vâng phục trọn vẹn. Đức Chúa Trời là cha trọn vẹn trong sự chu toàn, định trước sắm sẵn mọi lời nói và việc làm cho con Ngài khi đến thế gian để nói và làm theo y như ý Đức Chúa Trời đã định trước nên được đẹp lòng cha mọi đàng.

Các ngươi Giu-đa sững sờ mà nói rằng: Người nầy chưa từng học, làm sao biết được Kinh Thánh? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ðạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Ðấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Ðức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình; nhưng kẻ tìm vinh hiển của Ðấng đã sai mình đến, mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Giăng 7:15-18.

Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu; nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Ðức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ta nhân danh Cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy. Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Ðức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được? Giăng 5:41-44

Ta chẳng tìm sự vinh hiển ta, có một Ðấng tìm và đoán xét. Giăng 8:50,

Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta tự tôn vinh, thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì; ấy là Cha ta làm vinh hiển ta, là Ðấng các ngươi xưng là Ðức Chúa Trời của mình. Giăng 8:54

Bởi công việc rao giảng lời cha và làm thành ý định cùa cha. Đấng Christ đã tôn vinh tức làm vinh hiển cha trên đất. Đức Chúa Trời vừa lòng đẹp ý mà làm vinh hiển Đấng Christ

Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha. Giăng 17:4-5.

Khi Giu-đa đã ra rồi, Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hiện bây giờ Con người được vinh hiển, và Ðức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con người. Ðức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kíp làm cho vinh hiển. Giăng 13:31-32.

Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Ðức Chúa Trời. Giăng 1:1-2

Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. Giăng 1:14

Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! Há chẳng phải Ðấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao? Luca 24:25-26.

Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Ðấng đã được tỏ ra trong xác thịt, Thì đã được Ðức Thánh Linh xưng là công bình, Ðược thiên sứ trông thấy, Ðược giảng ra cho dân ngoại, Ðược thiên hạ tin cậy, Ðược cất lên trong sự vinh hiển. 1Timôthê 3:16

Đấng Christ là sứ giả trung tín với Đấng đã lập đã sai Ngài. Sứ giả trung tín là người được sai nói sao thì nói lại y như vậy. được sai làm gì thì làm y như đã bảo. Sự trung tín và vâng lời của Đấng Christ làm vinh hiển Đấng sai mình là Đức Chúa Trời Vì thế Đức Chúa Trời xưng Ngài là đáng được vinh hiển tôn trọng.

Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Ðức Chúa Jêsus, Ngài đã trung tín với Ðấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy. Vì Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển cao trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn trọng hơn chính cái nhà. Hơbơrơ 3:1-3.

Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài, lại có Ðức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc. Hơbơrơ 5:8-10.

Philíp 2.6-11.

Hỡi anh em, anh em đã tin đến Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. Gia 2:1.

nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Ðấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Ðấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau. 1Phierơ 1:11

là kẻ nhơn Ðức Chúa Jêsus tin đến Ðức Chúa Trời, tức là Ðấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Ðức Chúa Trời. 1Phierơ 1:21

Ðấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng tôi, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Ðức Chúa Trời và Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men. Khải 1:6

đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen! Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Ðấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời! Khải 5:12-13.

Đức Chúa Trời đã sai đầy tớ, sứ giả, con một, tiên tri lớn là Jêsus Christ đến thế gian để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho loài người.

10. Đấng Christ Là Gương Sáng Cho Những Kẻ Được Sai, Chịu Sai.

Đấng Christ đã chịu sự sai phái của Đức Chúa Trời nói và làm cách trung tín vâng phục trọn vẹn dầu để nói và làm cách trung tín vâng phục trọn vẹn Ngài đã phải chịu sự sỉ nhục, khốn khổ, đòn roi, đau đớn. Thậm chí chết trên thập tự giá Ngài vẫn cứ vâng phục để cho ý cha được nên. Ngài đã để lại gương chịu khổ hầu cho môn đồ Ngài noi dấu chân Ngài khi Ngài sai phái họ. Các Sứ Đồ và môn đồ khi được sai, chịu sai cũng đã trung tín và vâng phục giống như Ngài. Họ nhận đạo từ Ngài thể nào thì giữ lấy y như vậy và giảng ra y như đã nhận họ đã bắt chước Đấng Christ

anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Ðấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chơn Ngài Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Ðấng xử đoán công bình 1Phierơ 2:21-23

Đấng Christ truyền lệnh sai phái.

Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Giăng 20:21

Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Giăng 17:18

Cha sai con thể nào con cũng sai môn đồ thể ấy.

A – Cha sai con nói và làm theo ý muốn cha và làm trọn công việc Ngài. Con sai môn đồ nói và làm theo ý con và làm trọn công việc Ngài

Ý muốn và công việc của cha và của con là một.

Ta với Cha là một. Giăng 10:30

Vậy, Ðức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. Giăng 5:19.

B – Đấng Christ sai các môn đồ làm gì ?

Hãy đi khắp thế gian giảng dạy tin lành cho muôn dân, ai tin và chịu phép báp tem hãy nhân danh đức cha, Đức con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ.

Dạy họ kẻ đã tin và chịu phép báp tem giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Mathiơ 28.18-20. Mác 16.15-16.

Mục đích của Đấng sai phái là sai môn đồ làm theo ý muốn của mình , ý muốn đó đã được bày tỏ rõ ràng. Đấng Christ muốn những môn đồ mà Ngài sai phái nói và làm theo lệnh đã truyền

Ngài muốn họ vâng phục giống như Ngài vâng phục Đức Chúa Trời. Mục đích của môn đồ, kẻ chấp nhận được sai, chịu sai là thi hành lệnh chủ truyền dạy, nói và làm theo ý Đấng Christ sai thể nào thực hành thể ấy.

11. Đấng Christ Vâng Phục Đức Chúa Trời Như Tôi Tớ, Kẻ Ngài Sai Cũng Vâng Phục Như Tôi Tớ.

Nếu các môn đồ thực hành đúng lệnh truyền thì họ là môn đồ, sứ giả trung thành, trung tín, vâng lời. Họ đã thực thi đúng với tinh thần được sai để làm theo ý chủ là Đấng Christ, họ là tôi tớ sống đúng với mục đích của chủ mình.

Giao ước mà họ cam kết với chủ Christ là được sai, chịu sai để làm theo ý chủ truyền dạy. Bởi họ đã được Đấng Christ mua chuộc ra khỏi sự làm tôi mọi cho tội lỗi, và giờ đây họ trở nên tôi mọi cho sự sự công bình tức là tôi mọi cho Đức Chúa Trời.

Cần phải hiểu rằng tôi mọi là người được tự do làm theo ý chủ truyền dạy. Nhưng họ không được tự do làm khác ý chủ hay không được tự do làm điều chủ không phán dạy. Vì vậy mà chủ không cần thiết liệt kê toàn bộ những điều cấm đoán mà chỉ cần truyền lệnh những điều phải nói phải làm. Đấng Christ đã làm gương khi làm con Đức Chúa Trời. Tôi tớ Đức Chúa Trời.

Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn. Giăng 12:48-50

Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Rôma 6:18

Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Ðức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. Rôma 6:22.

Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời. Hơbơrơ 12:14

bởi nhận biết lời Đấng Christ truyền dạy và vâng phục lời ấy môn đồ được nên thánh.

Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Giăng 17:16-19

12. Trở Thành Môn Đồ Đấng Christ Là Phẩm Chất Đầu Tiên Của Người Chịu Sai.

Là phẩm chất đầu tiên của người được sai, chịu sai.

a) Họ nghe tin lành của Đấng Christ.

Ngài phán cùng Các Sứ Đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Mác 16:15-16.

Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Ðấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; 1Côrinhtô 15:1-3.

b) Họ tin vào tin lành của Đấng Christ.

Vì chưng anh em bởi tin Ðức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Ðức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Ðấng Christ, đều mặc lấy Ðấng Christ vậy. Galati 3:26-27.

Nhưng nói làm sao? Ðạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin và chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chơn kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao! Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu; vì Ê-sai có nói rằng: Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng. Rôma 10:8-17.

c) Họ vâng phục tin lành của Đấng Christ

Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Ðức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Ðấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và Các Sứ Đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy! Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội Thánh. Công 2:36-41.

Anh em đã bởi phép báp-tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ðức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Ðấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ Côlôse 2:12-15.

Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Ðấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống lại với Ngài, bởi biết rằng Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Ðức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ. Rôma 6:3-11.

d) Họ được tha tội, xóa tội, sạch tội giải thoát khỏi sự làm tôi mọi cho tội lỗi, được buông tha khỏi tội.

Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh. Công 2:38.

Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Côlôse 1:13-14.

Ðoạn, người nói với tôi rằng: Ðức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy Ðấng Công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người, về những việc anh đã thấy và nghe. Bây giờ, anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-tem và làm sạch tội lỗi mình đi. Công 22:14-16.

Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Ðức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Công 26:17-18.

e) Được mặc lấy sự công bình, được xưng công bình, được vào trong sự công bình, tức là được mặc lấy Đấng Christ là Đấng công bình được ở trong Đấng Christ.

Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Ðức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp; tức là sự công bình của Ðức Chúa Trời, bởi sự tin đến Ðức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Ðấng Ðức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Ðấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia, trong buổi Ngài nhịn nhục; tức là Ngài đã tỏ ra sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Ðức Chúa Jêsus. Rôma 3:21-26.

Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Rôma 5:19.

Nhưng từ khi lòng nhơn từ của Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Tít 3:4-7.

f) Họ chấp nhận chết đi người theo tính xác thịt. Họ được Thánh Linh sanh ra, làm sống lại người theo tính thuộc linh, người được sinh ra bởi Thánh Linh trở nên giống Đức Chúa Trời ( linh giống linh ). Họ được Đức Chúa Trời gọi là con và được gọi Đức Chúa Trời là cha. Vì là con Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời sai Thánh Linh ngự vào lòng để ấn chứng họ là con.

Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác Nhưng Ðức Chúa Trời, là Ðấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Ðấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhơn từ đã dùng ra cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo Êphêsô 2:1-10.

Tất cả những điều đó xảy đến vì họ đã nghe và vâng phục lẽ thật bởi tin lành của Đấng Christ, họ đã chịu chết và chôn bởi vâng phục phép báp tem. Và Đức Chúa Trời đã làm cho họ được sống lại, sanh lại bởi quyền năng của Thánh Linh Ngài Họ được thêm vào thân thể tức Hội Thánh của Đấng Christ.

Từ đây họ bắt đầu cuộc sống làm con Đức Chúa Trời Cuộc sống làm con Đức Chúa Trời chỉ hướng đến một mục đích là nói và làm theo ý muốn của cha mình là Đức Chúa Trời.

Ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ là muốn môn đồ Ngài: rao, giảng, dạy tin lành cho mọi người. Họ phải rao giảng y như tin lành mà họ đã nhận lấy. Họ đã vâng phục tin lành của Đấng Christ để được sống trong quyền phép Thánh Linh thì bây giờ họ phải rao truyền y như vậy để kẻ nghe họ hưởng được sự cứu rỗi chắc chắn, hưởng được sự sống có Đức Thánh Linh ấn chứng.

13. Nhận Biết Người Được Sai, Chịu Sai Là Môn Đồ Trưởng Thành.

Nhận biết người được sai, chịu sai là môn đồ trưởng thành. Như vậy qua sự giải bày của kinh thánh là lẽ thật đáng tin cậy. Chúng ta có sự nhận biết chắc chắn rằng những người được sai, chịu sai bởi Đấng Christ phải là môn đồ tín đồ Đấng Christ, không những thế mà họ còn có thời gian trải nghiệm sống đạo, giữ đạo trung thành với đạo Đấng Christ Luca 14.33 ( chịu chết và chôn ). Giăng 8.32 ( hằng ở trong đạo ta ). Tít 1.9 ( hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy ). 2 ti 2.2 ( giao cho mấy người trung thành có tài dạy dỗ ).

Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Ðức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Ðức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Ðức Chúa Trời ban, hầu cho Ðức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Ðức Chúa Jêsus Christ; là Ðấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men. 1Phierơ 4:10-11.

Các Sứ Đồ của Đấng Christ là những người chịu sai có đủ các phẩm chất này, họ là mẫu mực của những người chịu sai sau họ.

Họ nghe giảng tin lành của Đấng Christ

Họ tin Đức Chúa Jêsus Christ

Họ chịu phép báp tem.

Họ nhận sự dạy dỗ của lẽ thật bởi Đấng Christ.

Họ nhận lãnh Đức Thánh Linh.

Đức Chúa Trời xét họ là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành và dạy vâng giữ lẽ thật vì họ trung tín nhận đạo và giữ đạo họ có thời gian từng trãi lớn lên trong Đấng Christ.

Sau khi nhận sự sai phái họ tiếp tục sống đạo, giữ đạo suốt đời mình sốt sắng và trung tín giảng dạy tin lành của Đấng Christ cho mọi người làm phép báp tem cho kẻ tin, dạy kẻ tin hiểu biết lẽ thật và vâng phục lẽ thật của Đấng Christ như họ đã từng vâng phục.

14. Kẻ Được Sai Trở Nên Hiệp Làm Một Với Đức Cha, Đức Con Bởi Giống Nhau Trong Sự Vâng Phục.

Bởi sự vâng phục trong việc rao giảng tin lành và vâng phục dạy lẽ thật cho kẻ đã tin y như sự vâng phục của Đức Chúa Jêsus Christ đối với Đức Chúa Trời là Đấng đã sai Ngài những người chịu sai trung thành vâng phục Đấng sai mình được hiệp một với Đấng sai mình như cha trong con, con trong cha, Các Sứ Đồ ở trong cha trong con. Bởi đó các thế hệ sau này bởi nghe tin lành và lẽ thật do Các Sứ Đồ dạy mà tin theo Đấng Christ, nhận biết rằng chính Đức Chúa Trời đã sai phái Đấng Christ và Các Sứ Đồ vì khi nghe và vâng phục họ cũng được hiệp làm một.

Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con. Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha; song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ nầy nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa. Giăng 17:18-26.

15. Các Bằng Chứng Tỏ Ra Là Người Được Sai, Chịu Sai Bởi Đức Chúa Jêsus Christ.

1/ Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ.

Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà! Mathiơ 10:24-25.

Môn đồ không hơn thầy; nhưng hễ môn đồ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy mình. Luca 6:40.

môn đồ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy mình. Đầy tớ không hơn chủ, sứ giả không lớn hơn kẻ sai mình.

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Giăng 13:16.

Sứ giả, đầy tớ, tôi mọi, môn đồ chỉ làm tôi cho một chủ, nếu làm tôi hai, ba chủ thì kẻ đó không phải là môn đồ, sứ giả của Đấng Christ.

Môn đồ, tôi tớ, sứ giả không được thêm bớt, pha trộn, sửa đổi vì hành vi đó tỏ ra kẻ đó lớn hơn thầy, chủ mình. Kẻ như vậy không phải là kẻ Đức Chúa Jêsus Christ sai, kẻ đó không chịu sai, kẻ đó không phải môn đồ, kẻ đó là kẻ làm công gian ác, mạo nhận.

Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Ðấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lại gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. 2Côrinhtô 11:13-15.

Vì thế môn đồ, đầy tớ, sứ giả chỉ có một nghe lời và vâng lời Đấng Christ. Họ không được nói và làm theo ý mình vì như vậy là họ tự chủ, không nói và làm theo ý người khác. Vì như vậy là theo chủ khác, một đầy tớ làm tôi hai chủ sẽ không trọn vẹn.

Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa. Mathiơ 6:24.

Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Ðức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa. Luca 16:13.

2/ Họ giảng tin lành và dạy lẽ thật với mục đích làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và sự đẹp lòng Đức Chúa Trời là đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào thì giảng ra thể ấy.

Vậy tôi có cớ khoe mình trong Ðức Chúa Jêsus Christ về điều hầu việc Ðức Chúa Trời. Vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Ðấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bởi lời nói và bởi việc làm, Rôma 15:17-18.

Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Ðức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Ðức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Ðức Chúa Trời, trong Ðấng Christ. 2Côrinhtô 2:17.

Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm, hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Nhưng vì Ðức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Ðức Chúa Trời, là Ðấng dò xét lòng chúng tôi. Vả, anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời dua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm, có Ðức Chúa Trời chứng cho. Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi, vì là sứ đồ của Ðấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. 1Têsalônica 2:3-6.

Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Ðức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng loài người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Ðấng Christ. Galati 1:10.

Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Ðức Chúa Jêsus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. 2Côrinhtô 4:5.

16. Sự Trung Tín Là Bằng Chứng Kẻ Được Sai, Chịu Sai

Bằng chứng kẻ được sai, chịu sai là trung tín, có Đức Thánh Linh.

Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc rất lớn. Luca 16:10.

Ấy đó là điều đạo Tin Lành vinh hiển của Ðức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Ta cảm tạ Ðấng ban thêm sức cho ta, là Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc; 1Timôthê 1:11-12.

Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Ðức Chúa Jêsus, Ngài đã trung tín với Ðấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy. Hơbơrơ 3:1-2.

Ðoạn, ta sẽ lập cho ta một thầy tế lễ trung tín; người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Ta sẽ cất cho người một nhà vững bền, và người sẽ đi trước mặt Ðấng chịu xức dầu của ta luôn luôn. 1Samuên 2:35.

Sứ giả Jesus Christ con Đức Chúa Trời hằng sống từ trời đến thế gian. Sự đến của Ngài là bởi Đức Chúa Trời đã lập Ngài và sai Ngài, Ngài đã trung tín với Đấng đã lập, đã sai tức Ngài chỉ nói và làm theo như cha đã dạy, đã dặn. Đấng Christ chỉ làm theo lòng Đức Chúa Trời, ý Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời gọi Ngài là thầy tế lễ trung tín, Ngài trung tín cách trọn lành tức trung tín đến cả việc nhỏ, việc lớn.

Ngài trung tín trong việc truyền lại lời Đức Chúa Trời tức Ngài lãnh thể nào truyền lại thể ấy.

Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín! Ðức Giê-hô-va phán: Rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Giêrêmi 23:28.

Ngài trung tín trong việc Đức Chúa Trời sắp đặt Ngài làm việc gì Ngài làm y như vậy, dầu việc làm mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho Ngài là khổ, nhục, đau đớn và chết. ( mời xem bài sự chân thật và sự giả dối )

Sự trung tín của Đấng Christ tỏ ra thật quả Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong Ngài.

Vì Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời Ðức Chúa Trời, bởi Ðức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Giăng 3:34.

Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: Galati 5:22.

Sự thật Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Jêsus Christ bởi các dấu hiệu Ngài không sống theo tánh xác thịt, nhưng theo tánh thiêng liêng của Đức Thánh Linh.

Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Giăng 6:63.

Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Ðấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Rôma 8:8-9.

Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Ðức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Ðức Chúa Trời. Rôma 8:14

Như vậy kẻ được sai, chịu sai phải có dấu hiệu trung tín và trung tín cho đến chết như Đấng đã sai mình. Đó cũng là dấu hiệu tỏ ra họ có Thánh Linh ở trong mình.

17. Người Được Sai, Chịu Sai Phải Nhân Danh Đấng Sai Mình Để Nói Và Làm

A/ Đức Chúa Jêsus Christ khi còn ở thế gian Ngài rao giảng tin lành và làm mọi việc đều nhân danh Đấng sai mình là Đức Chúa cha, vì thế mà Ngài làm vinh hiển cha mình. Đó cũng là bằng chứng Đức Chúa Trời đã sai Ngài và mọi người tỏ tường rằng Ngài từ nơi Đức Chúa Trời sai đến.

Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu; nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Ðức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ta nhân danh Cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy. Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Ðức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được? Giăng 5:41-44.

Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Giăng 17:4.

Một sứ giả chân thật thì sau khi xưng ra danh Đấng sai mình thì sứ giả đó nói ra lời dặn bảo của Đấng sai mình nói, như thế sứ giả đó đang tôn cao, đang làm vinh hiển Đấng sai mình. Đức Chúa Jêsus Christ đã nhân danh Đức Chúa Trời mà đến. Nhân danh Đức Chúa Trời mà nói và chỉ nói lời Đấng sai mình dặn bảo.

Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ðạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Ðấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Ðức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình; nhưng kẻ tìm vinh hiển của Ðấng đã sai mình đến, mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Giăng 7:16-18.

Ðấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất; còn Ðấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe; song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Ðức Chúa Trời là thật. Vì Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời Ðức Chúa Trời, bởi Ðức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con. Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng 3:31-36.

Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao Tin Lành của nước Ðức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Luca 4:43.

Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta tự tôn vinh, thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì; ấy là Cha ta làm vinh hiển ta, là Ðấng các ngươi xưng là Ðức Chúa Trời của mình. Dầu vậy, các ngươi chưa biết Ngài đâu; còn ta thì biết. Và nếu ta nói rằng ta không biết Ngài, ta sẽ cũng nói dối như các ngươi vậy; song ta biết Ngài, và ta giữ lời Ngài. Giăng 8:54-55.

Đức Chúa Jêsus Christ là sứ giả trung tín với Đấng sai mình mọi việc Ngài làm đều làm theo ý Đấng sai mình. Ngài nhân danh cha mà làm, Ngài không làm tự ý mình, bởi đó Đức Chúa Trời làm chứng Ngài làm đẹp lòng cha mọi đàng.

Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Ðấng đã sai ta. Giăng 5:30.

Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Ðấng đã sai ta đến. Giăng 6:38.

Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta đã bảo các ngươi, mà các ngươi không tin; những việc ta nhân danh Cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Giăng 10:25.

Khi ấy, Ðức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem. Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Ðức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Mathiơ 3:13-17.

Cả dân chúng cùng kẻ thâu thuế chịu Giăng làm phép báp-tem, đều xưng Ðức Chúa Trời là công bình. Song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu Giăng làm phép báp-tem, nên chê bỏ ý Ðức Chúa Trời định về mình. Luca 7:29-30.

Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó. Luca 7:35.

Ðang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó! Mathiơ 17:5.

18. Kinh Thánh Là Lời Đức Chúa Trời Làm Chứng Cho Kẻ Được Sai, Chịu Sai

Thật sự Jêsus Christ là con Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời sai đến để nói và làm theo ý Đức Chúa Trời. điều gì tỏ ra để làm chứng rằng Đức Chúa Trời quyền năng cao cả có một và thật đã sai Ngài để loài người tin nhận Ngài mà được tha tội và được sống.

Đức Chúa Trời đã ban cho Jêsus Christ làm được những việc quyền năng, phép lạ lớn lao để tỏ ra làm chứng Đức Chúa Trời đã sai Jêsus Christ, dầu vậy Đức Chúa Trời đã dùng các Đấng tiên tri viết kinh thánh làm chứng trước về Ngài và vị tiên tri Giăng đã làm chứng và làm phép báp tem cho Ngài.

Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Ðức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được, thì ta đây, là Ðấng Cha đã biệt ra thánh, và sai xuống thế gian, nói: Ta là Con Ðức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn? Ví bằng ta không làm những việc của Cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì, dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha. Chúng còn kiếm cách để bắt Ngài nữa; nhưng Ngài tránh khỏi tay họ. Ðoạn, Ngài lại sang bên kia sông Giô-đanh, đến nơi Giăng đã làm phép báp tem trước hết, và trú tại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Ngài, mà nói rằng: Giăng chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Giăng đã nói về người nầy là thật. Tại đó có nhiều người tin Ngài. Giăng 10:35-42

Qua ngày sau, Giăng thấy Ðức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về Ðấng đó mà ta đã nói: Có một người đến sau ta, trổi hơn ta, vì người vốn trước ta. Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài; nhưng ta đã đến làm phép báp-tem bằng nước, để Ngài được tỏ ra cho dân Y-sơ-ra-ên. Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu, đậu trên mình Ngài. Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Ðấng sai ta làm phép báp-tem bằng nước có phán cùng ta rằng: Ðấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Ðấng làm phép báp-tem bằng Ðức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Ðức Chúa Trời. Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình; Giăng 1:29-35

Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin. Có người khác làm chứng cho ta, và ta biết rằng chứng người đó làm cho ta là đáng tin. Các ngươi có sai sứ đến cùng Giăng, thì người đã làm chứng cho lẽ thật. Còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta; nhưng ta nói vậy, đặng các ngươi được cứu. Giăng là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người. Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của Giăng; vì các việc Cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó, làm chứng cho ta rằng Cha đã sai ta. Chính Cha, là Ðấng đã sai ta, cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Ðấng mà Ngài đã sai đến. Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống! Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu; nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Ðức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ta nhân danh Cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy. Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Ðức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được? Giăng 5:31-44

Ðức Chúa Jêsus vừa nghe lời đó, bèn phán rằng: Bịnh nầy không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, hầu cho Con Ðức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Giăng 11:4.

Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Ðấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! Người chết đi ra, chơn tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Ðức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi. Giăng 11:42-44.

Ðức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Ðức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân. Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Mathiơ 4:23-24.

Kế đó, Ngài cùng môn đồ xuống, dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó, có nhiều môn đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, và miền biển Ty-rơ, Si-đôn mà đến, để nghe Ngài dạy và cho được chữa lành bịnh mình. Những kẻ mắc tà ma khuấy hại cũng đều được lành. Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra, chữa lành hết mọi người. Luca 6:17-19.

Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Ðức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Ðức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp, theo ý định trước và sự biết trước của Ðức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Ðức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó. Công 2:22-24.

Các phép lạ Đức Chúa Jêsus Christ làm để làm chứng Ngài được Đức Chúa Trời sai đến. đạo lý Ngài rao giảng là đạo lý của Đức Chúa Trời yêu thương không muốn cho một người nào chết mất nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn tin Đấng Christ mà được cứu ra khỏi tôi mọi trong nước tội lỗi, ma quỉ mà vào trong nước Đức Chúa Trời vinh hiển hưởng sự sống đời đời

Vì dân các thành mà Ðức Chúa Jêsus đã làm rất nhiều phép lạ rồi, không ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: Khốn nạn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn nạn cho mầy thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu rồi. Mathiơ 11:20-21.

Sau khi Giăng bị tù, Ðức Chúa Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin-Lành của Ðức Chúa Trời, mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Ðức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành. Mác 1:14-15.

Ðức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christ, tức là Con Ðức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Giăng 20:30-31.

Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Y-sơ-ra-ên, khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Ðức Chúa Jêsus-Christ, tức là Chúa của loài người. Việc đã bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê, kế sau Giăng đã giảng ra phép báp-tem, thì các ngươi biết rồi; thể nào Ðức Chúa Trời đã xức cho Ðức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Ðức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Ðức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Giê-ru-sa-lem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Ðức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài, sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng, và chứng quyết chính Ngài là Ðấng Ðức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Công vụ Các Sứ Đồ 10:36-43.

19. Các Sứ Đồ Được Sai, Chịu Sai Lập Nền Tảng Sự Rao Giảng Tin Lành Và Dạy Lẽ Thật, Kinh Thánh Tân Ước Là Nền Tảng.

Các Sứ Đồ được sai, chịu sai cũng nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ để nói và làm.

Đức Chúa Jêsus Christ khi còn ở thế gian đã được trao quyền sai phái.

Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Mathiơ 28:18.

Ngài đã truyền lệnh trực tiếp với Các Sứ Đồ để sai họ đi giảng tin lành mà Ngài đã làm trọn tức sự chết, sự chôn, sự sống lại, sự cầm quyền làm vua.

Sai họ làm phép báp tem cho kẻ tin.

Sai họ dạy kẻ tin hiểu biết lẽ thật, vâng giữ lẽ thật

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mathiơ 28:19-20.

Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta trước một thiên hạ, thì Con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Ðức Chúa Trời. Nhưng ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Ðức Chúa Trời. Luca 12:8-9.

Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Công 1:8.

Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình, và hỏi rằng: Bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều nầy? Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy dẫy Ðức Thánh Linh, nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, thì hết thảy các ông, và cả dân Y-sơ-ra-ên đều khá biết, ấy là nhân danh Ðức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, Ðấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Ðức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người nầy được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Jêsus nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ Các Sứ Đồ 4:7-12.

Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Ðấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em; Công 13:38.

Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao! Phi-e-rơ và Các Sứ Đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Ðức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Công 5:28-29.

Ngài phán cùng Các Sứ Đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. Ðức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời. Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Mác 16:15-20.

Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Jêsus mà ngươi đường bắt bớ. Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy, cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Ðức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Tâu vua Aïc-ríp-ba, từ đó, tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời; nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Ða-mách, kế đến người thành Giê-ru-sa-lem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Ðức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Kìa, vì thế nên người Giu-đa đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi. Song nhờ ơn Ðức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ, không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ đến, tức là Ðấng Christ phải chịu thương khó, và bởi sự sống lại trước nhứt từ trong kẻ chết, phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại. Công vụ Các Sứ Đồ 26:15-23.

Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin Lành. Phi-líp cũng vậy, xuống trong thành Sa-ma-ri mà giảng về Ðấng Christ tại đó. Công 8:4-5.

Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin Lành của nước Ðức Chúa Trời và danh Ðức Chúa Jêsus Christ cho mình, thì cả đàn ông, đàn bà đều chịu phép báp-tem. Công 8:12.

Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Ðức Chúa Jêsus cho người. Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Nầy, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-tem chăng? Phi-líp nói: Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng: Tôi tin rằng Ðức Chúa Jêsus Christ là Con Ðức Chúa Trời. Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-tem cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Phi-líp thì người ta thấy ở trong thành A-xốt; từ đó người đi đến thành Sê-sa-rê, cũng giảng Tin Lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Công vụ Các Sứ Đồ 8:35-40.

Như vậy Đức Chúa Jêsus Christ đã sai phái Các Sứ Đồ ( và sau này là các môn đồ ) Các Sứ Đồ chịu sự sai phái của Đấng Christ họ phải nhân danh Đấng sai mình là Đấng Christ để làm chứng rao giảng tin lành tức tin lành về sự giải cứu khỏi tội mà Đấng giải cứu là Jêsus Christ đã làm trọn và họ là những người nghe và thấy từ ban đầu sự rao giảng của Đức Chúa Jêsus Christ, sự chết, sự chôn, sự sống lại, sự cầm quyền bên hữu Đức Chúa Trời của Đấng Christ Họ phải nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ để làm chứng rao giảng tin lành của Đấng Christ bởi sự thật Đấng Christ đã đến và làm nên tin lành đó. Họ không có tin lành của mình để rao nhưng họ có tin lành của Đấng Christ để rao giảng. Sự nhân danh Đấng có tin lành , đúng nghĩa nhân danh khi họ chỉ nói, giảng, làm chứng về tin lành của Đấng Christ tức tin lành của Đức Chúa Trời đã làm xong trong con yêu dấu Ngài. Có quyền phép của Đức Thánh Linh làm chứng cho Các Sứ Đồ bởi các dấu kỳ phép lạ. Họ nghe như thế nào, thấy như thế nào thì làm chứng nói lại thể ấy nhân danh Đấng sai họ. Họ không thể tự nói, Thánh Linh cho họ nói đúng những điều họ đã thấy và nghe Đức Thánh Linh đã sai Các Sứ Đồ để lại lời chứng là kinh thánh tân ước.

Vả, khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài. 2Phierơ 1:16.

Hỡi Anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Ðức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Ðức Chúa Jêsus Christ, và Ðức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Ðức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 2:1-5.

Ðiều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống; vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Ðức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi; chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Ðức Chúa Cha, và với Con Ngài là Ðức Chúa Jêsus Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. 1Giăng 1:1-4.

Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những kẻ cậy sự công bình của Ðức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Ðức Chúa Jêsus Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quí báu như của chúng tôi: 2Phierơ 1:1.

Phi-e-rơ, sứ đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni, là những người được chọn, theo sự biết trước của Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Ðức Thánh Linh, đặng vâng phục Ðức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! 1Phierơ 1:1-2.

Gia-cơ, tôi tớ Ðức Chúa Trời và Ðức Chúa Jêsus Christ, đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an! Gia 1:1.

Sự mặc thị của Ðức Chúa Jêsus Christ mà Ðức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Ðức Chúa Trời và chứng cớ của Ðức Chúa Jêsus Christ, về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi. Khải 1:1-3.

Phao-lô, tôi tớ Ðức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Ðức Chúa Trời, Rôma 1:1.

Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Ðức Chúa Jêsus Christ và Ðức Chúa Trời, tức là Cha, Ðấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, Galati 1:1.

Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Ðức Chúa Jêsus Christ, gởi cho hết thảy các thánh đồ trong Ðức Chúa Jêsus Christ, ở thành Phi líp, cùng cho các giám mục và các chấp sự: Philíp 1:1.

Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christ, tức là Con Ðức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Giăng 20:31.

Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhứt ta, ta từng nói về mọi điều Ðức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Ðức Thánh Linh mà răn dạy Các Sứ Đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt Các Sứ Đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với Các Sứ Đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Ðức Chúa Trời. Công 1:1-3.

Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Ðức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Ðức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Ðức Chúa Trời, vì thật là lời Ðức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin. 1Têsalônica 2:13.

Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. 2Têsalônica 2:15.

Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ nầy, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhơn đó biết xấu hổ. 2Têsalônica 3:14.

Bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi. Nhưng tôi còn ở trong nhà tạm nầy bao lâu, thì coi sự lấy lời rao bảo mà tỉnh thức anh em, là bổn phận của tôi vậy; vì tôi biết tôi phải vội lìa nhà tạm nầy, như Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã bảo cho tôi. Nhưng tôi ân cần rằng sau khi tôi đi, anh em có thể hằng nhớ điều tôi đã nói. 2 Phi-e-rơ 1:12-15.

Hỡi kẻ rất yêu dấu, nầy là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thơ nầy và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để giục lòng lành trong anh em, hầu cho ghi lấy lời nói trước của Chúa và Cứu Chúa chúng ta, đã cậy Các Sứ Đồ của anh em mà truyền lại. 2 Phi-e-rơ 3:1-2.

20. Các Sứ Đồ Nhân Danh Đấng Sai Mình Làm Phép Báp Têm Mạng Lệnh Cho Kẻ Làm Phép Báp Têm.

Kẻ được sai, chịu sai nhân danh Đấng sai mình mà làm phép báp têm.

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, Mathiơ 28:19.

Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Mác 16:16.

Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh. Công 2:38.

Khi rao giảng tin lành của Đấng Christ có những người tin thì họ nhân danh Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ , Đức con mà làm phép báp têm cho kẻ tin. Trong Công vụ 2.38 nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ mà chịu phép báp têm, các việc làm báp têm và chịu báp têm đều nằm trong ý nghĩa Đức Chúa Jêsus Christ truyền dạy về cách thức làm báp têm và cách thức chịu báp têm

Làm báp têm :

Ai đã truyền lệnh làm báp têm ? Đức Chúa Jêsus Christ

Khi làm báp têm phải nhân danh như thế nào? Nhân danh Đức cha, Đức con và Đức Thánh Linh

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, Mathiơ 28:19.

Ai là người làm phép báp têm ? những môn đồ Đấng Christ người rao giảng tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ

Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin Lành. Phi-líp cũng vậy, xuống trong thành Sa-ma-ri mà giảng về Ðấng Christ tại đó. Công 8:4-5.

Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin Lành của nước Ðức Chúa Trời và danh Ðức Chúa Jêsus Christ cho mình, thì cả đàn ông, đàn bà đều chịu phép báp-tem. Công 8:12.

Phép báp têm là nhận chìm, chôn trong nước, sau đó lên khỏi nước. Có ý nghĩa liên quan đến sự chịu chết, chôn, sống lại thật sự của Đức Chúa Jêsus Christ 

Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống, và chịu được phép báp-tem ta chịu chăng? Mác 10:38.

Có một phép báp-tem mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành! Luca 12:50.

Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: Rôma 6:3-5.

Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Ðấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh; 1Côrinhtô 15:1-4.

Sự nhận chìm trong nước là mạng lệnh cho kẻ chịu sai. 

Kế đó, Ðức Chúa Jêsus đi với môn đồ đến đất Giu-đê; Ngài ở với môn đồ tại đó, và làm phép báp tem. Giăng cũng làm phép báp tem tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến đặng chịu phép báp tem. Giăng 3:22-23.

Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp tem được nhiều môn đồ hơn Giăng, (kỳ thiệt không phải chính Ðức Chúa Jêsus làm phép báp tem, nhưng là môn đồ Ngài), Giăng 4:1-2.

Khi ấy, Ðức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem. Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Ðức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Mathiơ 3:13-17.

Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-tem cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Công 8:38-39.

21. Mạng Lệnh Cho Kẻ Chịu Phép Báp Têm Để Trở Nên Môn Đồ Đấng Christ

Chịu phép báp têm :

Ai đã định cho loài người phải chịu phép báp têm?

Đức Chúa Trời đã định cho loài người phải chịu phép báp têm , khi sai tiên tri Giăng Báp- tít đến giảng dạy về sự ăn năn tội và tin sự đến của Đấng Christ , gọi là phép báp têm của Giăng, khi Đấng Christ đến thì Ngài nhận quyền phép từ nơi cha mà ban lệnh cho những người tin nơi Ngài phải chịu phép báp têm.

Cả dân chúng cùng kẻ thâu thuế chịu Giăng làm phép báp-tem, đều xưng Ðức Chúa Trời là công bình. Song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu Giăng làm phép báp-tem, nên chê bỏ ý Ðức Chúa Trời định về mình. Luca 7:29-30.

Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-tem ăn năn, cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng: Có Ðấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. Ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Ðức Thánh-Linh. Mác 1:4-8.

Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Mác 16:16.

Ai là người phải chịu phép báp têm ?

Người đã nghe giảng dạy về tin lành của Đấng Christ, người đó ăn năn tội mình, muốn được cứu ra khỏi tội bởi tin Đấng giải cứu là Đức Chúa Jêsus Christ. Người đó vâng phục chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ Tức là người đó vâng phục cách thức mà Đức Chúa Jêsus Christ truyền lệnh về việc chịu phép báp têm

Người đó phải xưng ra bởi môi miệng mình lòng tin Đức Chúa Trời là cha Đức Chúa Jêsus Christ là Đức con, và Đức Thánh Linh là thần lẽ thật bởi lòng tin và bởi việc làm vâng phục mạng lệnh Đức Chúa Jêsus Christ đã truyền cho mọi người phải tin vào tin lành của Đấng Christ , phải nhân danh Ngài mà chịu phép báp têm bởi sự nhận chìm trong nước người đó đã nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chịu chết đi, chịu chôn đi con người tội lỗi của mình và chỉ khi người chịu chết, chịu chôn bởi phép báp têm trong danh Đức Chúa Jêsus Christ. Thì quyền phép Đức Chúa Trời mới làm cho người ấy được sống lại thành người mới, người được tha tội, người được cứu ra khỏi mọi tội, không còn tội thì được xưng là công bình. Người chịu báp têm là người tin đồng chết, đồng chôn, thì cũng được đồng sống lại tức tái sanh bởi nước và Thánh Linh. Người đó bởi Thánh Linh trở nên thần, được nhận Đức Chúa Trời là cha và Đức Chúa Trời nhận là con.

và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Luca 24:47.

Công vụ 2.36-41

Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin Lành của nước Ðức Chúa Trời và danh Ðức Chúa Jêsus Christ cho mình, thì cả đàn ông, đàn bà đều chịu phép báp-tem. Công 8:12.

Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Ðức Chúa Jêsus cho người. Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Nầy, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-tem chăng? Phi-líp nói: Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng: Tôi tin rằng Ðức Chúa Jêsus Christ là Con Ðức Chúa Trời. Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-tem cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Công 8:35-39.

tức là sự công bình của Ðức Chúa Trời, bởi sự tin đến Ðức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Ðấng Ðức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Ðấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia, trong buổi Ngài nhịn nhục; tức là Ngài đã tỏ ra sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Ðức Chúa Jêsus. Rôma 3:22-26.

Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Ðấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống lại với Ngài, Rôma 6:3-8,

Nhưng, tạ ơn Ðức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình! Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Rôma 6:17-18.

Nhưng nói làm sao? Ðạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin và chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chơn kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao! Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu; vì Ê-sai có nói rằng: Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng. Rôma 10:8-17.

Phao-lô bèn nói rằng: Giăng đã làm phép báp-tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Ðấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Ðức Chúa Jêsus. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-tem nhân danh Ðức Chúa Jêsus. Công 19:4-5.

Vì chưng anh em bởi tin Ðức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Ðức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Ðấng Christ, đều mặc lấy Ðấng Christ vậy. Galati 3:26-27.

Anh em đã bởi phép báp-tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Côlôse 2:12.

Lời nầy chắc chắn lắm: Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài; lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta; 2Timôthê 2:11-12.

Điều chúng ta cần chú ý khi đọc kinh thánh tân ước trong đó có những từ ngữ như: người tin Chúa, kẻ tin, tín đồ, môn đồ, kẻ được cứu, Hội Thánh là đàn ông, đàn bà tin Chúa, anh em, thánh đồ, con cái, dân thánh, chúng ta kẻ tin, tôi tớ, sứ đồ, sứ giả, tiên tri, trưởng lảo, giám mục, chấp sự, người giảng tin lành, kẻ chăn ( mục sư ), người hầu việc, những từ ngữ này đều chỉ đến người đã nghe giảng tin lành của Đấng Christ đã vâng phục tin lành chịu phép báp têm theo mạng lệnh nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ

Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? Rôma 6:3.

hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều chịu phép báp têm trong Đức Chúa Jêsus Christ

Galati 3.27. Vả anh em thảy chịu phép báp têm trong Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ vậy.

Đều đã chịu phép báp têm để hiệp nên một thân, tức được thêm vào Hội Thánh của Đấng Christ thêm vào thân thể của Đấng Christ

Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. 1Côrinhtô 12:13.

22. Người Được Sai, Chịu Sai Phải Là Môn Đồ Trung Thành, Trung Tín.

Kinh thánh chỉ xác nhận và công bố:

Người được sai, chịu sai rao giảng tin lành của Đấng Christ phải là môn đồ của Đấng Christ tức người đã chịu phép báp têm trong Đấng Christ.

Người đó phải là môn đồ bền lòng giữ lời dạy của Các Sứ Đồ tức trung tín mang danh hiệu và ở trong Hội Thánh của Đấng Christ như Các Sứ Đồ đã dạy trong kinh thánh.

Sống đạo và nói đạo, giảng đạo như Các Sứ Đồ đã dạy trong kinh thánh

Vâng phục đạo Đấng Christ như Các Sứ Đồ dạy phải vâng phục trong kinh thánh

Một người môn đồ trung tín trong việc nhận đạo, trung tín trong việc chịu phép báp têm , trung tín trong việc giữ lời dạy bởi Các Sứ Đồ của Đấng Christ trong kinh thánh, thì người môn đồ đó mới trung tín trong việc giảng tin lành của Đấng Christ.

Trung tín trong việc làm phép báp-tem cho kẻ tin tức cách thức làm báp têm theo mạng lệnh nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ.

Trung tín trong việc giúp người anh em giữ đạo như mình đang bền lòng giữ đạo Đấng Christ.

23. Sự Trung Tín Giảng Tin Lành Và Làm Báp Têm, Sự Trung Tín Trong Việc Nghe, Tin Và Chịu Phép Báp Têm Mới Sinh Ra Kết Quả

Như vậy kinh thánh xác nhận và công bố:

Một người nghe giảng tin lành đúng là của Đấng Christ theo kinh thánh bày tỏ thì không có gì ngăn cấm người đó chịu phép báp têm.

Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Ðức Chúa Jêsus cho người. Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Nầy, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-tem chăng? Phi-líp nói: Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng: Tôi tin rằng Ðức Chúa Jêsus Christ là Con Ðức Chúa Trời. Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, Phi-líp làm phép báp-tem cho hoạn quan. Công 8:35-38.

Người được sai, chịu sai rao giảng tin lành của Đấng Christ luôn sẵn sàng làm phép báp têm cho kẻ hết lòng tin và chỉ nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ mà làm phép báp têm tức đúng cách mà Đấng Christ chỉ dạy làm phép báp têm. 

Ðoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các Chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng: Hãy tin Ðức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Ðức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho; rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp-tem. Ðoạn, người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Ðức Chúa Trời. Công 16:30-34.

A-na-nia bèn đi, vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Jêsus nầy, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Ðức Thánh Linh. Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt; rồi chờ dậy và chịu phép báp-tem. Công 9:17-18.

Ðoạn, người nói với tôi rằng: Ðức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy Ðấng Công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người, về những việc anh đã thấy và nghe. Bây giờ, anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-tem và làm sạch tội lỗi mình đi. Công 22:14-16.

Ta cảm tạ Ðấng ban thêm sức cho ta, là Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc; 1Timôthê 1:12.

Với việc nghe giảng, tin và chịu phép báp têm bởi môn đồ Đấng Christ giảng và làm phép báp têm

Kinh thánh xác nhận và công bố như sau:

Người đó được cứu rỗi, được tha tội, thoát khỏi tội.

Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Mác 16:16.

Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh. Công 2:38.

Bây giờ, anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-tem và làm sạch tội lỗi mình đi. Công 22:16.

Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? Rôma 6:3.

Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Rôma 6:7.

Anh em đã bởi phép báp-tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ðức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Ðấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta: Côlôse 2:12-13.

Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Ðức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Ðức Chúa Jêsus Christ, 1Phierơ 3:21.

Được xưng công bình tức mặc lấy sự công bình của Đấng Christ, ở trong Đấng Christ.

Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Ðấng Christ, đều mặc lấy Ðấng Christ vậy. Galati 3:27.

Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Ðức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Ðức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Rôma 1:16-17.

Huống chi nay chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! Rôma 5:9.

Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Rôma 5:19

Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ; Rôma 8:1.

vì Ðấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Rôma 10:4.

trong buổi Ngài nhịn nhục; tức là Ngài đã tỏ ra sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Ðức Chúa Jêsus. Rôma 3:26.

Vả, Ðấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Ðấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Ðức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. 1Phierơ 3:18.

Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Mathiơ 3:15.

Được làm con Đức Chúa Trời, kế tự sự sống đời đời. 

Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng 3:36.

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy. Giăng 1:12-13.

Vì chưng anh em bởi tin Ðức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Ðức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Ðấng Christ, đều mặc lấy Ðấng Christ vậy. Galati 3:26-27.

Chính Ðức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Ðức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Ðấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Rôma 8:16-17.

Ai tin Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christ, thì sanh bởi Ðức Chúa Trời; và ai yêu Ðức Chúa Trời là Ðấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. 1Giăng 5:1.

không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Tít 3:5-7.

Được nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh 

Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Công 2:38-39.

Còn Chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Ðức Thánh Linh mà Ðức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Công 5:32.

Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Giăng 3:5-6.

Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Ðức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Ðức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Ðức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển. Giăng 7:38-39.

Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Ðức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Ðức Chúa Trời. Rôma 8:14.

Vì chưng anh em bởi tin Ðức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Ðức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Ðấng Christ, đều mặc lấy Ðấng Christ vậy. Galati 3:26-27.

Lại vì anh em là con, nên Ðức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha! Galati 4:6.

Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Ðức Thánh Linh là Ðấng Chúa đã hứa, Êphêsô 1:13.

Anh em chớ làm buồn cho Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Êphêsô 4:30.

Bởi chưng Ðức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Cho nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ người ta đâu bèn là khinh bỏ Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã ban Thánh Linh của Ngài trong anh em. 1Têsalônica 4:7-8.

Đức Thánh Linh được ban cho kẻ chịu phép báp têm tức chịu chết, chịu chôn ( tánh xác thịt) để họ có đời sống mới sống theo tánh thuộc linh, Đức Thánh Linh giúp họ hiểu biết lẽ thật, vâng phục lẽ thật. Sanh trái Thánh Linh. Giữ vững đức tin và sự cứu rỗi để luôn sẵn sàng gặt hái sự sống đời đời.

Nhưng Ðấng Yên ủi, tức là Ðức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Ðấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Giăng 14:26-27.

Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi. Giăng 14:15-17.

Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự Cha có, điều là của ta; nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Giăng 16:13-15.

Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Ðức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Galati 5:22-25.

Chớ hề dối mình; Ðức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Galati 6:7-9.

Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Ðức Chúa Trời. 1Côrinhtô 2:4-5.

Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Ðức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Ðức Chúa Trời; chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Ðức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Ðức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Ðấng Christ. 1 Cô-rinh-tô 2:12-16.

Hãy lấy lòng tin và yêu trong Ðức Chúa Jêsus Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích, là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Hãy nhờ Ðức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. 2Timôthê 1:13-14.

Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Ðức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. 2Têsalônica 2:13.

theo sự biết trước của Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Ðức Thánh Linh, đặng vâng phục Ðức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! 1Phierơ 1:2.

Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời. Hơbơrơ 12:14.

24. Chỉ Có Một Đức Tin Và Sự Vâng Phục

Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; chỉ có một Ðức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Êphêsô 4:4-6.

về phần chúng ta, chỉ có một Ðức Chúa Trời mà thôi, là Ðức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Ðức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. 1Côrinhtô 8:6.

và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Ðức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Ðức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Ðức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của Các Sứ Đồ cùng các đấng tiên tri, chính Ðức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Ðức Chúa Trời trong Thánh Linh. Êphêsô 2:16-22.

lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Ðấng Christ, khi khiến Ðấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chơn Ðấng Christ, và ban cho Ðấng Christ làm đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Ðấng Christ, tức là sự đầy đủ của Ðấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Êphêsô 1:18-23.

Chỉ có một Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn vật cầm quyền trên muôn vật.

Chỉ có một Đức Chúa Trời có ý muốn tốt lành giải cứu loài người ra khỏi tội.

Đức Chúa Trời chỉ có một ý muốn định cho loài người được giải cứu khỏi tội nhờ sự chết, sự chôn, sự sống lại của con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ.

Chỉ có một Đức Chúa Trời cầm quyền sai phái các Đấng tiên tri rao giảng về sự đến, sự chết, sự chôn, sự sống, sự vinh hiển của Đấng Christ.

Chỉ có một Đức Chúa Trời là cha đã sai con một Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ đến thế gian để làm trọn công việc giải cứu loài người.

Chỉ có một Jêsus ở Naxarét làm hoàn thành sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và chỉ một Jêsus nầy được Đức Chúa Trời tôn làm Chúa trời đất. được ban danh là Christ, danh trên hết mọi danh.

Chỉ có một danh Jêsus Christ được ban cho để loài người nhờ danh đó mà được cứu.

Chỉ có một Chúa Jêsus Christ đang ngồi trên ngôi vinh hiển bên hữu Đức Chúa Trời đổ Đức Thánh Linh, ban Đức Thánh Linh, sai Đức Thánh Linh vào lòng những môn đồ.

Chỉ có một Chúa Jêsus Christ sai phái Các Sứ Đồ lập nền cho sự rao giảng tin lành và lập nền cho sự dạy lẽ thật.

Chỉ có một tin lành của Đấng Christ được Các Sứ Đồ rao giảng mới dẫn đến đức tin để được cứu rỗi.

Chỉ có một đức tin đến trong lòng người khi nghe lời Đấng Christ rao giảng bởi môn đồ cua Đấng Christ ( những kẻ được sai )

Chỉ có một phép báp têm cho kẻ tin vào tin lành của Đấng Christ.

Chỉ có một trong những kẻ là môn đồ của Đấng Christ mới được sai làm phép báp têm.

Chỉ có một phép báp têm phải làm cho kẻ tin nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ tức một cách thức làm báp têm mà kinh thánh đã dạy.

Chỉ có một phép báp têm mà kẻ tin phải chịu là nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ( tức đúng cách Chúa dạy về phép báp têm )

Chỉ có chịu một phép báp têm nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ người tin mới được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi, tối tăm. Được vào trong nước Đức Chúa Trời, vào thân thể Đấng Christ, vào Hội Thánh của Đấng Christ, vào nhà Đức Chúa Trời

Chỉ có một phép báp têm phải chịu nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ mới được sự tha tội, và mới được nhận lãnh một Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời để được ấn chứng là con Đức Chúa Trời, và chỉ một Đức Thánh Linh ấy mới dẫn vào sự hiểu biết lẽ thật.

Chỉ có chịu một phép báp têm nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ mới có sự trông cậy được sự sống đời đời.

Chỉ có chịu một phép báp têm nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ kẻ tin mới chết và chôn đi tư dục tôi mọi của tội lỗi mình, chôn đi tư dục tôi mọi cho ma quỉ, chôn đi tư dục tôi mọi cho ý người.

Chỉ có chịu một phép báp têm nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ tức đồng chết đồng chôn với Đấng Christ người ấy mới được đồng sống lại với Đấng Christ để sống theo tánh thuộc linh sống nên thánh để thấy Đức Chúa Trời.

Chỉ có một phép báp têm phải chịu nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ người tin mới trở thành tín đồ, môn đồ của Đấng Christ, mới có sự hiệp một trong một thân thể của Đấng Christ, mới có sự hiệp một trong một Thánh Linh, bởi họ đã nên chi thể trong thân thể của Đấng Christ

Chỉ có thân thể của Đấng Christ tức Hội Thánh của Đấng Christ mới có Đấng Christ làm đầu và cửa âm phủ chẳng thắng được Hội Thánh của Đấng Christ

Chỉ có các chi thể của Đấng Christ tức các môn đồ Đấng Christ mới được Đấng Christ sai phái, cho làm, sứ đồ , tiên tri, người giảng tin lành, kẻ chăn dắt, giáo sư…vv

Chỉ có môn đồ của Đấng Christ mới chịu sai làm công việc của Đấng Christ sai ( tức trung tín ) giảng tin lành của Đấng Christ, làm phép báp têm nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ.

Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Ðấng Christ khác nào như vậy. Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. 1Côrinhtô 12:12-13.

Ấy chẳng phải lời Ðức Chúa Trời là vô ích. Vì những kẻ bởi Y-sơ-ra-ên sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Y-sơ-ra-ên. Cũng không phải vì là dòng dõi Áp-ra-ham thì hết thảy đều là con cái người; nhưng có chép rằng: Ấy là bởi Y-sác mà ngươi sẽ có một dòng dõi gọi theo tên ngươi; nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Ðức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Áp-ra-ham vậy. Rôma 9:6-8.

Vậy chúng ta sự nói làm sao? Những dân ngoại chẳng tìm sự công bình, thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình đến bởi Ðức Chúa Trời; còn như dân Y-sơ-ra-ên tìm luật pháp của sự công bình, thì không đạt đến luật pháp ấy. Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở, như có chép rằng: Nầy ta để tại Si-ôn một hòn đá ngăn trở, tức là hòn đá lớn làm cho vấp ngã; Hễ ai tin đến thì khỏi bị hổ thẹn. Rôma 9:30-33.

Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Y-sơ-ra-ên cầu nguyện cùng Ðức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Ðức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn. Bởi họ không nhận biết sự công bình của Ðức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Ðức Chúa Trời; vì Ðấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Rôma 10:1-4

Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chơn kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao! Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu; vì Ê-sai có nói rằng: Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng. Rôma 10:14-17.

Vì chưng anh em bởi tin Ðức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Ðức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Ðấng Christ, đều mặc lấy Ðấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Ðức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một. Lại nếu anh em thuộc về Ðấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Galati 3:26-29.

nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài, Rôma 1:5.

Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng, tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Rôma 1:11-12.

Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Giuđe 1:3.

Như vậy Đấng Christ chỉ làm ra một tin lành bởi sự chết, sự chôn, sự sống lại vinh hiển. Các Sứ Đồ đã làm chứng và rao giảng tin lành đó ra. Mọi người tin Chúa thời đó đều chỉ nghe một tin lành đó. Đều có một đức tin chung tức đức tin giống nhau.

Đều đã chịu một phép báp têm chung một Thánh Linh tức làm phép báp têm chỉ nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, theo mạng lệnh về phép báp têm.

Đều được thêm vào Hội Thánh của Đấng Christ tức hiệp nên một thân thể Đấng Christ

Đều uống chung một Đức Thánh Linh tức đều nhận lãnh Đức Thánh Linh đều ấn chứng là con Đức Chúa Trời.

Kinh thánh đã xác nhận và bày tỏ như vậy

25. Tầm Quan Trọng Nhận Biết Kẻ Được Sai, Chịu Sai

Bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Trời qua kinh thánh chúng ta nhận biết rằng chỉ có một Đức Chúa Trời cầm quyền sai phái. Chỉ có một loại người chấp nhận chịu sai mới được chọn và được sai.

Từ ngữ người chịu sai thể hiện rất rõ ràng nơi tấm gương của Đức Chúa Jêsus Christ và Các Sứ Đồ của Đấng Christ. Đức Chúa Trời sai nói điều chi và nói thể nào kẻ được sai phải nói thể ấy không được nói thêm nói bớt vì đây là lệnh truyền của Đấng tối cao cầm quyền trên muôn vật. Đấng Christ và Các Sứ Đồ, các tiên tri đã vâng lệnh nói và làm y như Đức Chúa Trời phán dặn, họ được chứng là kẻ chịu sai.

Tuy vậy, Ðức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin Ðấng đã sai ta đến. Còn ai thấy ta, là thấy Ðấng đã sai ta đến. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn. Giăng 12:44-50.

Nhận biết người được Đức Chúa Trời sai và nhận biết người chịu sai rất quan trọng vì bởi những người đó mà loài người tin Đức Chúa Trời và được cứu rỗi để vào trong Đức Chúa Trời, trong Đức Chúa Jêsus Christ. 

Ðời xưa, Ðức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian; Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Ðức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Ðấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao, Hơbơrơ 1:1-3.

Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe e kẻo bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta, Ðức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép mầu, lại dùng sự ban cho của Ðức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra, để làm chứng với các kẻ đó. Hơbơrơ 2:1-4.

Ai nghe các ngươi, ấy là nghe ta; ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta; còn ai bỏ ta, ấy là bỏ Ðấng đã sai ta. Luca 10:16.

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Ðấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Giăng 5:24.

Cho nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ người ta đâu bèn là khinh bỏ Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã ban Thánh Linh của Ngài trong anh em. 1Têsalônica 4:8.

Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Ðấng đã sai ta đến. Giăng 14:23-24.

Chúng ta thuộc về Ðức Chúa Trời: ai nhìn biết Ðức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Ðức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. 1Giăng 4:6.

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta; hễ ai tiếp ta, tức là tiếp Ðấng đã sai ta đến. Giăng 13:20.

Đấng Christ được sai để làm nên sự cứu rỗi bởi Ngài đã chịu chết, chôn, sống lại, cầm quyền, Ngài đã chịu sai để làm trọn ý cha. 

Sau đó, Ðức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. Khi Ðức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Giăng 19:28-30.

Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Mathiơ 5:17-20.

Các Sứ Đồ được Đức Chúa Jêsus Christ sai để lập nền cho sự rao giảng tin lành và dạy lẽ thật họ đã hoàn thành, để lại mẫu mực sự dạy dỗ có ích là kinh thánh tân ước. Hầu cho các thế hệ môn đồ Đấng Christ nối tiếp theo đó mà chịu sai để tin lành được giảng ra khắp đất. 

Tin Lành nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Mathiơ 24:14.

Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mathiơ 28:18-20.

Ngài phán cùng Các Sứ Đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Mác 16:15-16.

và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa, Luca 24:47-48.

Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Công 1:8.

Sự mặc thị của Ðức Chúa Jêsus Christ mà Ðức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Ðức Chúa Trời và chứng cớ của Ðức Chúa Jêsus Christ, về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi. Khải 1:1-3

Đấng Christ đã có mạng lệnh sai phái môn đồ rao truyền tin lành làm phép báp têm và dạy lẽ thật. Tất cả những điều phải rao, phải dạy, phải làm đã có đủ là kinh thánh tân ước cùng với Đức Thánh Linh được ban vào lòng, môn đồ Đấng Christ phải nhận lấy giữ lấy nghe và làm theo lời Đấng Christ phán đó là kẻ được sai, chịu sai. Họ là tiên tri, sứ giả, kẻ được sai theo nghĩa đạo Đức Chúa Trời truyền dạy trong kinh thánh tân ước thể nào thì lấy lòng chân thật nói theo làm theo thể ấy.

Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Ðức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Ðức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Ðức Chúa Trời, trong Ðấng Christ. 2Côrinhtô 2:17.

26. Tầm Quan Trọng Nhận Biết Kẻ Không Được Sai Không Chịu Sai

Từ khi sáng thế cho đến khi Đấng Christ đến. Đức Chúa Trời đã sai phái các Đấng tiên tri phán dạy loài người để họ tin và vâng lời Đức Chúa Trời.

Vậy nên, sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó; chúng nó sẽ giết kẻ nầy, bắt bớ kẻ kia, hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi nầy mà đòi, là từ huyết A-bên cho đến huyết Xa-cha-ri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ; phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi nầy mà đòi huyết ấy. Luca 11:49-51.

Ðời xưa, Ðức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian; Hơbơrơ 1:1-2.

Các tiên tri đã nhân danh Đức Chúa Trời để nói tiên tri. Sự nói tiên tri là nhận lãnh lời Đức Chúa Trời truyền dạy cho như thế nào thì trung tín nói lại như thế ấy, không thêm lời mình ý mình vào, không bởi ý mình ý người mà bớt đi lời Đức Chúa Trời truyền dạy phải nói, ấy là tiên tri trung tín. Họ thật là người được sai, chịu sai.

Trong thời các tiên tri trước Đấng Christ đã có các tiên tri giả nổi lên tức là những kẻ Đức Chúa Trời chẳng sai làm tiên tri, nhưng họ tự xưng là tiên tri. Họ cũng nhân danh Đức Chúa Trời để nói, nhưng nói theo lòng mình, ý mình, tức nói theo tư dục xác thịt, chứ không nói theo Thánh Linh bởi không được sai nên không có Thánh Linh trong lòng để nói.

27. Mục Đích Của Tiên Tri Giả Là Xô Người Ta Ra Ngoài Con Đường Mà Đức Chúa Trời Đã Chỉ Họ Đi.

Nhưng người ta phải giết tiên tri hay là kẻ chiêm bao ấy, vì hắn có giục dấy loạn cùng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi, (là Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ), đặng xô ngươi ra ngoài con đường của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đã chỉ cho ngươi đi. Ấy, ngươi sẽ diệt kẻ hung ác khỏi giữa mình là như vậy. Phục 13:5.

Ta chẳng sai những tiên tri nầy, mà chúng nó đã chạy; ta chẳng phán với, mà đã nói tiên tri. Nếu chúng nó có đứng trong sự bàn luận ta, thì đã khiến dân ta nghe lời ta, và đã làm cho dân từ đường dữ việc xấu mà trở lại rồi. Ðức Giê-hô-va phán: Ta có phải là Ðức Chúa Trời ở gần mà không phải là Ðức Chúa Trời ở xa sao? Ðức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Ðức Giê-hô-va phán: Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao? Ta nghe điều những kẻ tiên tri nầy nói, chúng nó nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối, rằng: Ta có chiêm bao; thật, ta có chiêm bao! Những tiên tri ấy, theo sự dối trá của lòng mình mà nói tiên tri, chúng nó có lòng ấy cho đến chừng nào? Chúng nó mỗi người thuật chiêm bao cùng kẻ lân cận, tưởng sẽ khiến dân quên danh ta cũng như tổ phụ chúng nó vì Ba-anh quên danh ta. Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín! Ðức Giê-hô-va phán: Rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Ðức Giê-hô-va phán vậy. Vậy nên Ðức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, ta nghịch cùng những kẻ tiên tri ăn cắp lẫn nhau về lời của ta. Ðức Giê-hô-va phán: Nầy, ta nghịch cùng những kẻ tiên tri dùng lưỡi mình nói ra, mà rằng: Ngài phán. Ðức Giê-hô-va phán: Nầy, ta nghịch cùng những kẻ lấy chiêm bao giả dối mà nói tiên tri, thuật lại và lấy lời dối trá khoe khoang mà làm cho dân ta lầm lạc, nhưng ta không sai và cũng không bảo chúng nó; chúng nó cũng không làm ích gì cho dân nầy hết, Ðức Giê-hô-va phán vậy. Giêrêmi 23:21-32

Ðức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Ấy là những lời nói dối, mà các tiên tri đó nhân danh ta truyền ra. Ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lịnh và chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó là theo những sự hiện thấy giả dối, sự bói khoa, sự hư không, và sự lừa gạt bởi lòng riêng mình! Vậy nên, Ðức Giê-hô-va phán về những kẻ tiên tri chẳng bởi ta sai đến, mà nói tiên tri nhân danh ta, rằng: Trong đất nầy sẽ chẳng có gươm dao và đói kém! Chính các tiên tri đó sẽ bị diệt bởi gươm dao và đói kém. Những kẻ mà họ truyền lời tiên tri ấy cho, sẽ cùng vợ, con trai, con gái mình vì gươm dao đói kém bị ném ngoài đường phố Giê-ru-sa-lem, chẳng có ai chôn cất, vì ta sẽ khiến điều ác chúng nó đã làm lại đổ về mình! Giêrêmi 14:14-16

Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Chớ để cho các tiên tri ở trong vòng các ngươi và các thầy bói lừa dối các ngươi; cũng chớ nghe những điềm chiêm bao mà các ngươi thấy. Vì chúng nó nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối cho cácngươi. Ðức Giê-hô-va phán: Ta chẳng hề sai chúng nó. Giêrêmi 29:8-9.

Trong thời kỳ sau rốt tức từ Đấng Christ cho đến Đấng Christ tái lâm, Chúa Jêsus cùng Các Sứ Đồ đã nói tiên tri sẽ có nhiều kẻ giả mạo nổi lên làm Christ giả, tiên tri giả, sứ đồ giả, môn đồ, anh em giả làm hại làm hư. Sự làm hại của những kẻ không được sai không chịu sai là pha trộn thêm bớt cái của tính xác thịt vào trong đạo Đấng Christ làm cho người nghe họ bị lầm lạc và dẫn đến sự hư mất.

Chúa nói hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.

Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Giăng 3:5-6.

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy. Giăng 1:12-13.

Kẻ sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người thì không trở nên con cái Đức Chúa Trời được. Gia cơ 1.16-18 nói Đức Chúa Trời đã dùng lời chân thật sanh ra chúng ta.

Giăng 6.63 Chúa Jêsus Christ nói ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các người đều là thần linh và sự sống.

Sứ đồ Phao lô nói ông đã dùng tin lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Jêsus Christ 1 Côrinhtô 4.15-16.

Sứ đồ Phierơ nói : anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời … và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. 

anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Ðức Chúa Trời. Vì, Mọi xác thịt vì như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó vì như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em. 1Phierơ 1:23-25.

Như vậy đạo tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ là đạo lý của thần linh và sự sống là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời, chỉ có những người tin và vâng phục tin lành của Đấng Christ bằng phép báp têm nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ tức họ chịu chết chịu chôn đi tính tư dục xác thịt tội lỗi, bởi tội lỗi là tánh xác thịt. Làm theo ý mình là tội lỗi , làm theo ý người là tội lỗi, làm theo ý ma quỉ là tội lỗi. 

Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Êphêsô 2:1-3.

Còn anh em ngày trước vốn xa cách Ðức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, Côlôse 1:21.

Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Ðức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời thì còn lại đời đời. 1Giăng 2:15-17.

28. Tiên Tri Giả Làm Cho Người Ta Không Chết Và Chôn Đi Tánh Xác Thịt Vì Thế Người Ta Không Nhận Được Sự Sống Trong Đấng Christ Bằng Cách Đó Nó Xô Người Ta Ra Khỏi Đường Cứu Rỗi.

Người chịu phép báp têm là người chịu chôn đi chấp nhận làm chết đi tánh xác thịt trong con người mình tức chôn đi bản tính làm theo ý mình, chôn đi tính làm theo ý người, chôn đi tính làm theo ý ma quỉ.

Bởi sự chết, sự chôn, sự sống lại của con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chấp nhận đồng ý làm cho người đó sống lại, sanh lại, sự sanh lại nầy bởi chỉ nghe lời hằng sống của Đức Chúa Trời là tin vào tin lành của Đấng Christ.

Bởi chỉ vâng phục lời hằng sống của Đức Chúa Trời là chịu chết và chôn nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ.

Người đó được sanh bởi Thánh Linh, mang bản tính thần linh, thuộc linh.

Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Giăng 3:5-6.

Người đó được sanh bởi Đức Chúa Trời. 

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy. Giăng 1:12-13.

Được sanh bởi tin lành của Đấng Christ người đó được ở trong Đấng Christ, được mặc lấy Đấng Christ.

Bởi chưng, dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Ðấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha; vì tôi đã dùng Tin Lành mà sanh anh em ra trong Ðức Chúa Jêsus Christ. Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em: hãy bắt chước tôi. 1Côrinhtô 4:15-16.

Vì chưng anh em bởi tin Ðức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Ðức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Ðấng Christ, đều mặc lấy Ðấng Christ vậy. Galati 3:26-27.

Người đó được sanh bởi giống chẳng hư nát người đó được sự sống bền vững đời đời cùng Đức Chúa Trời.

thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Ðức Chúa Trời và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Ðức Chúa Trời 1 Phi-e-rơ 2:2-5.

Nhận biết tin lành của Đức Chúa Trời trong kinh thánh chúng ta thấy ý muốn của Đức Chúa Trời là:

Muốn loài người tội lỗi trước hết phải chết trong Đấng Christ. Sự chết này là sự chết mất tức chết và chôn.

Sau khi chết và chôn Đức Chúa Trời mới làm cho sống lại. Sống lại để làm gì? Sống như thế nào?

Sống lại để làm con Đức Chúa Trời. Con cái sống như thế nào? Sống theo ý muốn cha mình và chỉ một ý muốn Đức Chúa Trời mà thôi.

Tại sao không được sống theo ý mình, ý người, ý ma quỉ ? vì người đó đã chấp nhận chết và chôn đi trong Đấng Christ lối sống theo ý mình, ý người và ý ma quỉ

Vậy, vì Ðấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy sự đó làm giáp trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Ðức Chúa Trời. 1Phierơ 4:1-2.

Sống lại để làm môn đồ của Đấng Christ, môn đồ là học trò. Học những điều thầy mình dạy, giữ những điều thầy mình dạy.

….nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta…

Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; Giăng 8:31.

Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Mathiơ 11:28-30.

Sống lại để làm tôi tớ, làm sứ giả tức kẻ được sai, chịu sai của Đấng Christ. Giăng 13.16… đầy tớ không lớn hơn chủ mình, sứ giả không lớn hơn kẻ sai mình.

Họ đã chết đi, chôn đi đời sống làm đầy tớ, sứ giả cho ma quỉ, đầy tớ làm tôi tội lỗi tư dục ý mình, ý người, tính xác thịt không còn làm chủ. Chỉ còn tánh thuộc linh và chỉ có vâng phục theo tánh thuộc linh.

Đầy tớ, sứ giả mà thêm ý mình vào ý chủ, kẻ sai mình là đang tự mình làm ra mình bằng hoặc lớn hơn chủ. Hành động đó đang tỏ ra mình đang làm tôi hai chủ. Luca 16.13. Vừa muốn làm theo xác thịt vừa muốn làm theo Đức Thánh Linh Kẻ như vậy là đầy tớ , sứ giả xấu, kẻ giả hình, kẻ bội phản lời giao ước. đã chịu chết, chịu chôn tánh xác thịt mà giờ vẫn để nó sống vẫn sử dụng nó. Galati 5.17 Thánh Linh và xác thịt trái nhau nên không làm được gì cả.

Trái của Thánh Linh là trung tín với chủ Christ.

Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: Galati 5:22.

Trái của xác thịt là bè đảng bất trung với Đấng Christ.

thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, Galati 5:20.

Ai bất nghĩa trong việc nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn.

Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc rất lớn. Luca 16:10.

Đầy tớ xấu không lo làm theo ý chủ chỉ lo làm thỏa mãn tánh xác thịt mình.

Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy! Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Ðó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Mathiơ 24:45-51.

Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; vì sự chăm về xác thịt nghịch với Ðức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Ðức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Ðấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Ðấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhơn cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhơn cớ sự công bình. Rôma 8:5-10

Kẻ sống theo xác thịt chăm những sự thuộc về xác thịt Sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời và không thể vâng phục Đức Chúa Trời được. Tánh xác thịt và việc làm của xác thịt sanh ra trái rất rỏ ràng, trái xấu, sự bè đảng.

Cây sanh trái xấu không phải là cây tốt, cây sanh trái tốt không phải là cây xấu; vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là trái nho nơi chòm kinh cước. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán? Luca 6:43-46.

Mathiơ 7.15-23.

Sự bè đảng sanh ra bởi tánh xác thịt, các từ ngữ mô tả sự bè đảng.

Bè đảng là việc làm của xác thịt.

Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, Galati 5:19-20.

Kẻ gây nên bè đảng hầu việc cái bụng họ, kẻ dua nịnh, dỗ dành, kẻ làm gương xấu. Nghịch cùng sự dạy dỗ của kinh thánh,

Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Ðấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Sự anh em vâng phục thì ai ai cũng biết rồi, vậy tôi vì anh em vui mừng, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành, và thanh sạch đối với điều dữ. Ðức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỉ Sa-tan dưới chơn anh em. Nguyền xin ân điển của Ðức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em! Rôma 16:17-20.

Phe đảng là những kẻ có tánh xác thịt ganh tị cãi lẫy, lòng không ngay thật.

Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Ðấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người nầy làm bởi lòng yêu mến, biết rằng: tôi được lập nên để binh vực đạo Tin Lành. Còn những người kia, vì ý phe đãng xui giục, có lòng rao truyền Ðấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Philíp 1:15-17.

Kẻ gây nên bè đảng là kẻ làm theo lòng ham muốn mình, kẻ kiêu căng, kẻ vì lợi nịnh hót người ta, kẻ nhạo báng thuộc tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh

Ấy đều là người kẻ hay lằm bằm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng, và vì lợi mà nịnh hót người ta. Nhưng anh em, là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà Các Sứ Đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã nói trước. Các Sứ Đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Ðức Thánh Linh. Giuđe 1:16-19

Các phe, đảng trong dân Ysơraên.

Qua kinh thánh bày tỏ thời Đức Chúa Jêsus Christ và Các Sứ Đồ người Ysơraên nhận mình là dòng dõi Ápraham. Tôn thờ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha hành đạo trên luật pháp Môise. Tin kinh thánh cựu ước. Tuy vậy bởi niềm tin cách thực hành đạo khác nhau nên có ít nhất là ba phe đảng trong thời ấy.

 • Người Ysơraên theo phe đảng Hê rốt

Theo đạo Môise nhưng nặng danh, lợi, quyền, chính trị, giả hình, độc ác, hợp tác với phe Pharisi, Sađusê giết Đức Chúa Jêsus Christ, làm hại các môn đồ Đấng Christ

Ngài răn môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si, và men đãng Hê-rốt. Mác 8:15.

Các người Pha-ri-si đi ra, tức thì bàn luận với phe Hê-rốt nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi. Mác 3:6.

Kế đó, họ sai mấy người thuộc về phe Pha-ri-si và đảng Hê-rốt đến, để bắt lỗi Ngài trong lời nói. Mác 12:13.

Bấy giờ người Pha-ri-si đi ra bàn luận với nhau, để kiếm cách bắt lỗi Ðức Chúa Jêsus về lời nói. Họ sai môn đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là thật, và theo cách thật mà dạy đạo của Ðức Chúa Trời, không tư vị ai; vì thầy không xem bề ngoài của người ta. Mathiơ 22:15-16.

 • Người Ysơraên theo phe phái Pharisi

Theo đạo Môise, phô trương, khoe khoang, ham danh, lợi quyền trong tôn giáo.

Vả, môn đồ của Giăng và người Pha-ri-si đều kiêng ăn. Có người đến thưa cùng Ðức Chúa Jêsus rằng: Bởi cớ nào môn đồ của Giăng và môn đồ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đồ của thầy không kiêng ăn? Mác 2:18.

Họ thưa Ngài rằng: môn đồ của Giăng thường kiêng ăn cầu nguyện, cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống. Luca 5:33.

Nhưng có mấy kẻ về đảng Pha-ri-si đã tin đạo, đứng dậy nói rằng phải làm phép cắt bì cho những người ngoại, và truyền họ phải tuân theo luật pháp Môi-se. Công 15:5.

Ví bằng họ muốn làm chứng về việc nầy, thì biết từ lâu ngày rồi, tôi là người Pha-ri-si, theo phe đó, rất là nghiêm hơn trong đạo chúng tôi. Công 26:5.

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Mathiơ 23:15.

 • Người Ysơraên theo phe phái Sađusê.

Không tin đời sau, tham danh , lợi, quyền.

Bấy giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người (ấy là phe Sa-đu-sê) đều đứng dậy, đầy lòng ghen tương, bắt Các Sứ Đồ bỏ vào khám công. Công 5:17-18.

Bấy giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. Mathiơ 16:12.

Ðức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. Mathiơ 16:6.

Ngài răn môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si, và men đãng Hê-rốt. Mác 8:15.

Chúa Jêsus Christ gọi đường lối cách theo đạo mà các phe đảng lập ra là họ đang theo đạo của mình bởi họ đặt ra nhiều sự dạy dỗ để theo để dạy.

Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Ðức Chúa Trời. Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Ðoạn, Ngài gọi đoàn dân đến, mà phán rằng: Hãy nghe, và hiểu. Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người; nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ dáy người vậy! Môn đồ bèn lại gần, mà thưa rằng: Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng? Ngài đáp rằng: Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi. Hãy để vậy: đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Mathiơ 15:6-14

Đức Chúa Trời không sai phái họ làm cho Ngài họ là những kẻ không được sai, không chịu sai. Họ đáng bị Đức Chúa Trời nhổ, chặt nhưng Đức Chúa Trời để vậy để họ là kẻ mù dẫn đưa hầu cho kẻ mù dẫn đưa kẻ mù cả hai cùng té xuống hố. Như vậy theo kinh thánh là lời Đức Chúa Trời: đảng phái, phe phái, bè đảng, không bởi Đức Chúa Trời sai phái hay lập ra mà do tư dục xác thịt từ lòng người mà sinh ra.

Các Sứ Đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Ðức Thánh Linh. Giuđe 1:18-19.

Chúa Jêsus đã nghiêm khắc kết án những kẻ lập ra phe phái bè đảng, Ngài cũng nghiêm khắc dạy các môn đồ của Ngài chớ theo bè đảng chớ lập ra bè phái, giáo phái. Mathiơ 16.6,12. Kẻ theo bè phái, giáo phái được gọi là môn đồ của giáo phái, con cái của cha lập ra giáo phái ấy.

Kẻ làm việc theo bè phái, giáo phái là tôi tớ, sứ giả của ma quỉ Satan, bởi ma quỉ satan là cha của tánh xác thịt , tư dục ,dỗ dành, lừa dối, mạo danh, giả hình, tham danh, lợi quyền đời này, ưa thích làm theo ý riêng. Kẻ lấy bụng mình làm Chúa mình chỉ lo hầu việc cái bụng mình.

Giăng 8.41-47.

Kẻ lập ra bè đảng giáo phái và kẻ theo bè đảng giáo phái kinh thánh gọi là những kẻ kiêu căng, nhạo báng, kẻ vì danh, lợi, quyền mà tâng bốc , nịnh hót, kẻ có lòng không ngay thật, kẻ đầy lòng ganh tị, cãi lẫy, kẻ làm gương xấu, kẻ ngịch cùng sự dạy dỗ của Chúa.

Tóm lại bè đảng giáo phái là thuộc tánh xác thịt , thích làm theo lòng tham muốn mình, không có lẽ thật và không bền giữ lẽ thật , là sự lừa dối con cái ma quỉ, không có Đức Thánh Linh, chỉ có thần cảm giả mạo, là những đầy tớ xấu, bất nghĩa, bất trung, làm tôi hai chủ, hai lòng, giả hình.

Số phận những kẻ lập ra bè đảng, giáo phái và những kẻ theo nó Đức Chúa Trời định cho ở ngoài thiên đàng nhưng ở trong hồ lửa.

Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai. Khải 21:8.

Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Khải 22:15

Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Khải 20:10.

29. Muốn Theo Chúa Phải Tự Bỏ Mình, Phải Chấp Nhận Chết Sự Sống Theo Tánh Xác Thịt

Khi Chúa Jêsus đến thế gian rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi tất cả mọi người trong đó có các bè đảng, giáo phái thời đó, phải nhận tội ăn năn và tin theo đạo tin lành mà Ngài rao giảng Mác 1.14-15. Việc nhận tội, ăn năn là nhận ra mình là người đang sống theo tánh xác thịt tức theo ý mình, ý người , ý ma quỉ sống theo tánh xác thịt làm tôi mọi cho tội lỗi ma quỉ phải mang hình phạt của Đức Chúa Trời phải nhận ra tội lỗi là như vậy, và lìa bỏ nó, vì bây giờ Chúa đã làm ra chỗ để chôn đi tánh xác thịt Chỗ đó chính là sự chết, sự chôn của Đấng Christ và là tin lành của Đấng Christ

Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Ðấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh; và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. 1Côrinhtô 15:1-5.

Một người muốn được vào trong nước Đức Chúa Trời phải vào bằng con đường tin lành của Đấng Christ nhưng trước khi được cho vào nước Đức Chúa Trời người đó phải tự bỏ mình đi , phải làm mất sự sống mình đang có vì tất cả những gì người đó đang có, đang sống là sống theo tánh xác thịt sống cho xác thịt

Chớ hề dối mình; Ðức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Galati 6:7-8.

Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; vì sự chăm về xác thịt nghịch với Ðức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Ðức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Rôma 8:5-8.

và phán thêm rằng: Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. Ðoạn, Ngài phải cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống, thì sẽ cứu. Nếu ai được cả thiên hạ, mà chính mình phải mất hoặc hư đi, thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về họ, khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha, và của thiên sứ thánh mà đến. Luca 9:22-26.

Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta. Luca 14:33.

Phải ăn năn phải ghét, phải bỏ sự sống theo tánh xác thịt, vì nó tức sự sống theo tánh xác thịt làm hại linh hồn của mình.

Bỏ tánh xác thịt sự sống theo tánh xác thịt Bỏ như thế nào? Ai có năng lực bỏ nó. Kinh thánh cho biết cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ, không ai có năng lực để thoát khỏi quyền lực ma quỉ tức không ai có năng lực để bỏ, để thoát khỏi đời sống theo tánh xác thịt. Vì thế bởi tình yêu thương cứu giúp Đức Chúa Trời đã ban con Ngài là Jêsus Christ đến thế gian chịu chết, và chôn hầu hủy phá quyền lực của ma quỉ đang bắt phục tất cả mọi người.

Chúng ta biết mình thuộc về Ðức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ. 1Giăng 5:19

Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật 1 Giăng 3:18

Khi nói chuyện với Nicodem một giáo sư, một người cai trị, thuộc bè đảng giáo phái Pharisi Đức Chúa Jêsus Christ đã phán rằng: “Quả thật, quả thật ta nói cùng ngươi nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh ra thì không được vào nước Đức Chúa Trời…các ngươi phải sanh lại. Đọc Giăng 3.1-21

Tất cả mọi người dù giáo phái hay không giáo phái có chức vụ hay không chức vụ thì đều phải chịu chết, chịu chôn trong Đức Chúa Jêsus Christ thì ngưới ấy mới được sống lại sanh lại bời quyền năng sống lại của Đấng Christ. Bởi quyền phép làm cho sống lại của Đức Thánh Linh.

Anh em đã bởi phép báp-tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ðức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Ðấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta: Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự; Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Côlôse 2:12-15.

Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Côlôse 1:13-14.

Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Nhưng Ðức Chúa Trời, là Ðấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Ðấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Êphêsô 2:1-6.

Loài người muốn được làm môn đồ con dân của Đấng Christ thì nhất định phải bỏ mọi sự mình có. Cái mà ai cũng có và phải bỏ bằng cách đóng đinh nó trên thập tự giá với Đấng Christ chôn nó trong phép báp têm bởi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ là con người thuộc tính xác thịt. Chôn đi lối sống theo ý mình, chôn đi lối sống theo ý ma quỉ.

Bè đảng giáo phái bởi tánh xác thịt sinh ra nên phải bỏ nó phải chôn nó đi phải hoàn toàn chết đi, chôn đi tánh xác thịt thì mới được trở nên người mới. Mới chứa đựng được Đức Thánh Linh. Mới sống theo Thánh Linh được. Còn nếu không chôn hoàn toàn còn giữ lại một phần nào…thì cuộc đời người ấy còn tệ hại hơn nữa.

Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chẳng rách áo cũ, và đàng rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư; song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề. Mathiơ 9:16-17.

( chắp vá mới cũ, bình cũ rượu mới).

Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Galati 5:17.

( tánh xác thịt trái với tánh Thánh Linh, hai bên trái nhau không làm gì được)

Tánh xác thịt phải chết hẳn Thánh Linh mới vào sống

Vả, những kẻ thuộc về Ðức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Galati 5:24-25.

Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Ðấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Ðức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Ðức Chúa Trời hằng sống, như Ðức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy. 2Côrinhtô 6:14-18.

Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Ðức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. 2Côrinhtô 7:1.

Sứ đồ Phao lô trước lúc tin theo Đức Chúa Jêsus Christ ông là người Ysơraên theo giáo phái Pharisi là người có nhiều thành đạt trong phe phái của mình, nếu phải khoe mình trong xác thịt thì rất ít người bì kịp ông.

Nhưng từ khi được nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ ông coi mọi sự mình có như rơm rác. Ông liều bỏ tất cả mọi lợi ích xác thịt. Làm chết nó đi giống như sự chết của Đấng Christ. Và ông đã nhận được quyền phép sự sống lại để được ở trong Đấng Christ là điều ông lấy làm quí hơn hết. Philip 3.4-11

Khi đã trở nên người hầu việc Đức Chúa Trời, tức sứ đồ được sai và chịu sai ông nhất quyết cậy Thánh Linh mà hầu việc. Không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ.

Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa! Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều nầy cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả. Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Ðức Thánh Linh Ðức Chúa Trời mà hầu việc Ðức Chúa Trời, khoe mình trong Ðấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Philíp 3:1-3.

Ông khuyên mọi người hãy bắt chước ông, đừng tư tưởng về các việc thế gian. Đừng lấy bụng mình làm Chúa mình, hãy ăn ở theo mẫu mực Đấng Christ dạy.

Hỡi Anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Ðấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Ðức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Philíp 3:17-21.

Đã từng ở trong bè đảng, bè phái, giáo phái ông đã quá hiểu cái tinh thần, cái tính chất, cái tác hại của nó. Bởi sự soi sáng của Đức Thánh Linh ông khẳng định rõ ràng bè đảng, bè phái, giáo phái là việc làm của xác thịt và kẻ gieo rắc nó, kẻ đi theo nó sẽ gặt hái sự hư nát.

Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, Galati 5:19-20.

Chớ hề dối mình; Ðức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Galati 6:7-8.

Nhận biết rõ ràng chắc chắn sự kêu gọi và sai phái của Đấng Christ Các Sứ Đồ chân thật và các môn đồ trong thời kỳ đầu của Đạo Tin Lành Đấng Christ đã lấy lòng thật thà tử tế nhận đạo Đức Chúa Trời tức nghe nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào thì bước đi trong Ngài thể ấy.

Tôi nói như vậy, hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Ðấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm. Anh em đã nhận Ðức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Côlôse 2:4-7.

 • ü Với tấm lòng thật thà như mảnh đất tốt với đức tin luôn vâng phục Đạo chân thật, Đạo Đức Chúa Trời đã châm rễ lập nền vững chắc, lòng họ giữ đạo và giảng Đạo cách bền lòng chẳng hề dời khỏi. Họ đã đồng chết đồng chôn với Đấng Christ trong phép báp-tem. Họ đã bỏ hết mọi sự mình có là tư dục theo ý mình, tư dục theo ý người, tư dục theo ý ma quỉ.
 • ü Lòng họ không còn đường đi cho ma quỉ đến cướp phá.
 • ü Lòng họ không còn sỏi đá cứng cỏi với Đấng Christ nhưng vững vàng mạnh mẽ bởi cây đạo lý bám rể sâu trong lòng để không còn sợ sệt, hèn nhát trước ý người gây bắt bớ cực khổ.
 • ü Lòng họ không còn cỏ rạ gai góc tức không còn mê đắm, tham muốn giàu sang, danh lợi, quyền thế gian. Họ đã chôn mất đi tư dục xác thịt bởi lòng ham muốn mình. Họ đã bỏ tất cả mà đi theo Chúa là như vậy. Mác 4.14-20.

Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Ðức Chúa Trời. Phần rơi ra dọc đường, là những kẻ nghe đạo; nhưng về sau ma quỉ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy; nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi; nên khi sự thử thách đến, thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai, là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời nầy làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Luca 8:11-15.

 • ü Đấng Christ đã nhơn đức tin bởi lòng thật thà mà ngự trong lòng họ.

tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; đến nỗi Ðấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em; để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Ðấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Ðức Chúa Trời. Êphêsô 3:16-19.

 • ü Đức Thánh Linh đã nhơn sự vâng lời mà ngự trong lòng họ.

Còn Chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Ðức Thánh Linh mà Ðức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Công 5:32.

 • ü Bởi sự yêu mến và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời ở cùng họ.

Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Ðức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Philíp 4:9.

Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Ðức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. 2Côrinhtô 13:11.

 • ü Họ coi mình như người đã chết. Người chết không còn làm tôi mọi theo ý mình được nghĩa là không làm gì được cho mình.

Người chết không còn sợ gì mọi người để phải chìu theo ý người.

Người chết không còn ham mê thế gian được. Người chết được miễn phục theo ý ma quỉ.

Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Ðấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống lại với Ngài, bởi biết rằng Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Ðức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ. Rôma 6:5-11.

 • ü Nhưng đối với Đấng Christ họ là kẻ sống

Vả, bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp, để sống cho Ðức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Galati 2:19-20.

Vả, những kẻ thuộc về Ðức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Galati 5:24-25.

Sự sống cũ là ham muốn thế gian đã chết. Sự sống mới của họ là ham muốn các sự ở trên trời tức nhận biết Đấng Christ, yêu mến Đấng Christ, vâng phục Đấng Christ.

Vậy nếu anh em được sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Ðấng Christ ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời. Khi nào Ðấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Côlôse 3:1-4.

Quyền phép Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính, khiến chúng ta biết Ðấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta, và bởi vinh hiển nhơn đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Ðức Chúa Trời. 2Phierơ 1:3-4.

nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Ðấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhơn từ đã dùng ra cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ. Êphêsô 2:5-7.

 • ü Họ Các Sứ Đồ thật và các môn đồ của Đấng Christ cứ lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại đời sống nghe Đạo Đấng Christ, giữ Đạo Đấng Christ, giảng dạy Đạo Đấng Christ. Họ bền lòng như vậy đến hết đời họ. Họ đã theo Đạo có kết quả cho mình và cho người khác.

Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. Mathiơ 24:13.

Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi. Mathiơ 10:22.

Phước thay cho kẻ đợi, và đến một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày! Còn ngươi, hãy đi, cho đến có kỳ cuối cùng. Ngươi sẽ nghỉ ngơi; và đến cuối cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình. Đani 12:12-13.

Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Khải 2:10.

Kẻ nào thắng, và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước: Khải 2:26.

Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh! Khải 3:6.

Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê rằng: Nầy là lời phán của Ðấng A-men, Ðấng làm chứng thành tín chơn thật, Ðấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Ðức Chúa Trời: Khải 3:14.

Hỡi những kẻ rất yêu dấu, dẫu chúng ta nói vậy, vẫn còn đương trông đợi những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc đưa đến sự cứu rỗi Hơbơrơ 6:9.

đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa Hơbơrơ 6:12

Nhưng Ðấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa; mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh hiển Hơbơrơ 3:6

Vì chúng ta đã được dự phần với Ðấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng Hơbơrơ 3:14

Chính Ðức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Ðức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Ðấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Rôma 8:16-17.

Phải lắm; các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn; chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi. Vì nếu Ðức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa. Vậy hãy xem sự nhơn từ và sự nghiêm nhặt của Ðức Chúa Trời: sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhơn từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhơn từ Ngài: bằng chẳng, ngươi cũng sẽ bị chặt. Về phần họ, nếu không ghì mài trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp; vì Ðức Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào. Rôma 11:20-23.

2Côrinhtô 5.1-10.

miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin Lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Côlôse 1:23.

Anh em đã nhận Ðức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Côlôse 2:6-7.

30. Môn Đồ Sống Theo Tánh Xác Thịt Sẽ Phản Bội.

 • * Sự xuất hiện bè đảng, bè phái, giáo phái sau thời Các Sứ Đồ của Đấng Christ. Bè đảng, bè phái, giáo phái sinh ra nỗi lên, lan tràn khắp nơi ngày càng nhiều cho đến cuối cùng. Cần phải ghi nhớ Đấng Christ cùng Các Sứ Đồ của Đấng Christ không lập ra bè đảng, bè phái, giáo phái. Bởi các lời tiên tri của Đấng Christ và Các Sứ Đồ của Đấng Christ trong kinh thánh mà nhận biết sự sinh ra và tồn tại của bè đảng, bè phái, giáo phái.
 • * Sự bắt nguồn của bè đảng, bè phái, giáo phái.

Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chơn mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa! Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chơn, thì được sạch cả. Vả, các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài; tại thế cho nên Ngài phán rằng: các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Giăng 13:9-11.

Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn; nhưng lời nầy trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta. Giăng 13:18;

Khi đương ăn, Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Mathiơ 26:21.

 • – Môn đồ phản bội.

Buổi chiều, Ngài đến với mười hai sứ đồ. Ðang ngồi ăn, Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta, sẽ phản ta. Mác 14:17-18.

Mathiơ 26.4-15.

Giuđa íchcariốt là một môn đồ của Chúa Jêsus. Bởi đức tin nơi kinh thánh chúng ta có thể nhận biết ông là người nghe Tin Lành và chịu phép báp-tem.

Sau khi Giăng bị tù, Ðức Chúa Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin-Lành của Ðức Chúa Trời, mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Ðức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành. Mác 1:14-15

Kế đó, Ðức Chúa Jêsus đi với môn đồ đến đất Giu-đê; Ngài ở với môn đồ tại đó, và làm phép báp tem. Giăng cũng làm phép báp tem tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến đặng chịu phép báp tem. Bấy giờ Giăng chưa bị bỏ vào ngục. Giăng 3:22-24.

Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp tem được nhiều môn đồ hơn Giăng, (kỳ thiệt không phải chính Ðức Chúa Jêsus làm phép báp tem, nhưng là môn đồ Ngài), Giăng 4:1-2.

Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chơn mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa! Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chơn, thì được sạch cả. Vả, các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài; tại thế cho nên Ngài phán rằng: các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Giăng 13:9-11.

Như vậy ông đã trở nên một môn đồ và sau đó được chọn là 1 trong 12 sứ đồ. Khi chịu phép báp-tem là ông đã bày tỏ lòng tin tức cam kết đồng chết, đồng chôn và đồng sống với Đức Chúa Jêsus Christ. Ông cũng nếm trải đạo lý bởi sự giảng đạo của Đức Chúa Jêsus Christ và chứng kiến quyền năng phép lạ. Nhưng Chúa biết lòng ông. Ông chịu chết bề ngoài chứ không chịu chết bề trong nên lòng vẫn còn cứng cỏi. Đạo lý và quyền năng không châm rể trong lòng đá sỏi, nên nỗi làm sứ đồ phải chịu nhiều cực khổ. Nỗi hiểm nguy bị bắt bớ luôn rình rập lòng ông luôn lo sợ chùn bước.

Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi, là những kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm. Mác 4:16-17.

Ông cũng không chịu làm chết và chôn mất gai góc trong lòng mình tức sự mê đắm giàu sang tham muốn khác, sự tham tiền tràn đầy lòng lấn át đạo tin kính trong lòng ông.

song sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở nên không trái. Mác 4:19.

Bề ngoài là môn đồ, sứ đồ nhưng bề trong đầy tư dục cưu mang. Tư dục làm theo ý mình để thỏa mãn tham muốn. Tư dục chiều theo làm theo ý người để tránh chịu cực khổ bắt bớ.

Ông đã không có lòng thật thà, tinh sạch với Đấng Christ.

Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Luca 8:15.

Ðương bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con trai Si-môn), Giăng 13:2.

Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chơn mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa! Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chơn, thì được sạch cả. Vả, các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài; tại thế cho nên Ngài phán rằng: các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Giăng 13:9-11.

Ông đã để tham muốn đầy lòng sinh ra trộm cắp

Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. 1Timôthê 6:9-10.

Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cướp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Giăng 12:4-6.

Ông đã theo Chúa, ở gần bên Chúa thời gian hơn 3 năm, đang thấy sự hiểm nguy bắt bớ Chúa trong đó có ông. Ông lo sợ tìm cách tránh khỏi sự bắt bớ Ông đi kiếm những người muốn bắt Chúa, đồng mưu bàn cách nộp Chúa cho họ với giá tiền ông thỏa thuận.

Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến tìm các thầy tế lễ cả, mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Ðức Chúa Jêsus. Mathiơ 26:14-16;

Vả, quỉ Sa-tan ám vào Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là người trong số mười hai sứ đồ, nó đi kiếm các thầy tế lễ cả và các thầy đội, để đồng mưu dùng cách nào nộp Ngài cho họ. Các người kia mừng lắm, hứa sẽ cho nó tiền bạc. Nó đã ưng thuận với họ, bèn kiếm dịp tiện đặng nộp Ðức Chúa Jêsus trong khi dân chúng không biết. Luca 22:3-6.

Bởi mưu bội phản ông tránh được sự bắt bớ mà còn được tiền bạc.

Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. 1Timôthê 6:9-10;

Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Ðức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Ðức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Ðoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Gia 1:13-15.

Ma quỉ dễ dàng cám dỗ ông vì lòng ông đầy tư dục. Ông trở nên làm một với ma quỉ ưa thích làm theo tánh ý riêng lòng mình.

Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Giăng 8:44.

Giuđa íchcariốt đã từ bỏ vị trí làm môn đồ sứ đồ của Đấng Christ bởi lòng đầy tư dục tánh xác thịt tức lòng tham dục. Nhận tiền thưởng của tội ác. Đi theo, làm theo tiếng gọi của lòng mình ý mình.

Hỡi anh em ta, lời Ðức Thánh Linh đã nhờ miệng vua Ða-vít mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giu-đa, là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Ðức Chúa Jêsus, thì phải được ứng nghiệm. Vì nó vốn thuộc về bọn ta, và đã nhận phần trong chức vụ nầy. Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống, nứt bụng và ruột đổ ra hết. Sự đó cả dân thành Giê-ru-sa-lem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là Hác-en-đa-ma, nghĩa là ruộng huyết. Công 1:16-19.

đặng dự vào chức vụ sứ đồ, thay vì Giu-đa đã bỏ đặng đi nơi của nó. Công 1:25.

Đức Chúa Jêsus nói rằng khốn nạn cho kẻ phản Chúa thà nó chẳng sanh ra thì hơn.

Khi đương ăn, Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Mathiơ 26:21,

Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn thay cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn! Giu-đa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói. Mathiơ 26:24-25

Kẻ phản bội bị Chúa rủa và cuối cùng bị đốt.

Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Ðức Thánh Linh, nếm đạo lành Ðức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Ðức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Ðức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt. Hơbơrơ 6:4-8.

Giuđa đã cam kết mữa tánh xác thịt ra, đã cam kết rời khỏi vũng bùn tánh xác thịt. Sự cam kết đó không thật lòng. Sự không thật lòng đó qua thời gian phơi bày bởi hành động ông liếm lại đồ mình đã mữa ra, lại lăn lóc trong vũng bùn.

chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó. Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. Ðã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sách rồi, lại liên lạc trong vũng bùn. 2Phierơ 2:19-22

Ông đã không bền lòng đi theo Chúa đúng mục đích mà Chúa kêu gọi lựa chọn và chính ông cũng cam kết lựa chọn làm tôi tớ cho Chúa chứ không phải cho mình, cho ma quỉ. Không còn đi trong ý muốn của Chúa hoặc làm khác đi ý muốn của Chúa là phản bội Chúa. Ông đã không bỏ mọi sự mình có một cách thật lòng. Ông còn giữ tư dục tánh xác thịt trong lòng để rồi tánh xác thịt tư dục của ông làm ông hư mất.

Ðoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống, thì sẽ cứu. Nếu ai được cả thiên hạ, mà chính mình phải mất hoặc hư đi, thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về họ, khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha, và của thiên sứ thánh mà đến. Luca 9:23-26.

Ông đã yêu sự sống xác thịt thế gian hơn sự sống thuộc linh.

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người. Giăng 12:24-26

Loài người phải bỏ mọi sự mình có thì mới theo Chúa được. Bởi môn đồ, sứ đồ là người được gọi được chọn, được sai làm, nói theo điều Chúa dạy, giữ theo điều Chúa dạy.

Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta. Luca 14:33.

Giuđa đã không chịu sai tức không chịu sự sai khiến của Chúa cách trung tín bền lòng.

Giuđa đã chịu sự sai khiến của lòng tư dục xác thịt và của ma quỉ, ông đã đi theo đường của riêng mình. Ông đã làm tôi hai chủ và cuối cùng chẳng được phần của chủ nào. Ông là môn đồ hai lòng. Dầu Chúa báo cho ông biết để ông có cơ hội làm sạch lòng mình. Nhưng ông đã không màng dến. Sự phản bội của ông đã chết cùng với ông.

Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Ðức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Ðức Chúa Trời vậy. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Ðức Thánh Linh mà Ðức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương, nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Thánh Kinh chép rằng: Ðức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy phục Ðức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Ðức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Gia 4:4-9.

31. Môn Đồ Phản Bội Gây Ra Phản Nghịch Từ Bên Trong.

Kẻ phản bội vốn thuộc về bọn ta tức môn đồ Đấng Christ.

Vì nó vốn thuộc về bọn ta, và đã nhận phần trong chức vụ nầy. Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống, nứt bụng và ruột đổ ra hết. Công 1:17-18.

– Khi đương ăn, Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Mathiơ 26:21

Đức Chúa Jêsus nói có một người trong các ngươi sẽ phản ta điều đó đã ứng nghiệm.

Ðến đỗi người bạn thân tôi, Mà lòng tôi tin cậy, và đã ăn bánh tôi, Cũng giơ gót lên nghịch cùng tôi. Thi 41:9.

Ngài cũng nói tiên tri. Có những kẻ sẽ vào chước càm dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau.

Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Mathiơ 24:10-11.

Ờ đây Chúa đang nói đến những người mang danh là môn đồ Đấng Christ là anh em trong Chúa sẽ sa vào chước cám dỗ phản nghịch và ghen ghét nhau. Điều đó đã ứng nghiệm trong thời Các Sứ Đồ và xảy ra nhiều hơn sau thời Các Sứ Đồ.

Anh em hãy giữ lấy mình, mà luôn cả bầy mà Ðức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Ðức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; lại giữa anh em cũng sẽ có những người hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Công 20:28-30

ông cho biết chắc rằng sau khi ông đi sẽ có:

Muông sói dữ tợn xen vào trong anh em chẳng tiếc bầy là làm thiệt hại.

Giữa anh em có người hung ác ráng sức dỗ môn đồ theo họ.

Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Mathiơ 7:15.

Tiên tri giả là kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi song bề trong là muông sói hay cắn xé.

Sứ đồ Phierơ nói: sẽ có giáo sư giả trong anh em truyền đạo dối làm hại.

2Phi-e-rơ 2.1-22.

Chối Chúa đã chuộc mình.

Có nhiều kẻ theo họ trong sự buông tuồng( là trái phép 7-8)

Đạo thật vì cớ họ bị gièm pha.

Bởi lòng tham, có lòng quen thói tham dục theo điều ham muốn của xác thịt.

Dùng lời dối trá, ưa thích sự dối trá.

Kẻ theo lòng tư dục ô uế.

Là con cái đáng rủa sả.

Bỏ đường thẳng đi sai lạc.

Là những người có sự nhận biết Chúa để thoát khỏi sự ô uế của thế gian. Nhưng không chịu phục sự công bình, tiết độ, thánh sạch của lẻ thật nên mắc lại sự suy phục sự ô uế của thế gian.

Biết đường công bình rồi lại lui đi, trở lại làm tôi mọi sự hư nát.

Là chó liếm lại đồ đã mữa.

Là heo đã rửa sạch lại lăn lóc vào bùn.

Đã mữa ra tánh xác thịt và chôn nó bây giờ lại liếm lại tức sử dụng nó làm lại, lập lại, dùng nó thì là chó chứ không phải là người.

Đã được nước rửa của đạo làm cho tinh sạch sự ô uế tội lỗi bởi tánh xác thịt thế gian gây ra. Giờ lại lăn lóc sống theo tánh xác thịt, theo đời này thì là giống như heo.

Chúng tôi đã làm như vậy, vì cớ mấy người anh em giả, lẻn vào trong vòng chúng tôi, để rình xem sự tự do mà chúng tôi được trong Ðức Chúa Jêsus Christ, đặng bắt chúng tôi làm tôi mọi. Chúng tôi không nhường họ một giây phút nào, chối chẳng chịu thuộc dưới quyền họ, hầu cho lẽ thật của Tin Lành được vững bền trong anh em. Galati 2:4-5.

Nói có mấy người anh em giả lẻn vào vòng chúng tôi ( tức tự xưng là sứ đồ, tiên tri, người giảng dạy Tin Lành).

Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Ðấng Christ. Galati 1:7.

Những anh em giả này rất sốt sắng dỗ dành những anh em đang theo sứ đồ thật lìa bỏ sứ đồ thật mà theo họ.

Những người đó vì anh em mà sốt sắng, thì không phải là ý tốt; nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Galati 4:17

Sứ đồ Phaolô gọi họ là men làm hư bột tức tánh xác thịt, men cũ hư nát, độc dữ. Môn đồ Đấng Christ phải là bánh không men.

Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu! Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Ðấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi. Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. 1Côrinhtô 5:6-8.

Bấy giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. Mathiơ 16:12.

Ðức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. Mathiơ 16:6.

Ông gọi họ là những kẻ làm rối trí, kẻ gieo sự rối loạn

Sự xui giục đó không phải đến từ Ðấng gọi anh em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy nầy, là anh em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình phạt về điều đó. Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em thà họ tự chặt mình là hơn! Galati 5:8-12.

Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Galati 6:13

Kẻ khoe mình bởi ăn ở theo tánh xác thịt họ đã mắc phải lời tiên tri Đấng Christ nói

Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. Mathiơ 24:10-13.

Sa chước cám dỗ.

Phản nghịch nhau.

Ghen ghét nhau.

Thành tiên tri giả dỗ dành lắm kẻ.

Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Ðức Chúa Trời. Galati 5:19-21.

Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Galati 5:26.

Sợ bị bắt bớ nên giảng Tin Lành khác

Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Ðấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Galati 6:12.

Môn đồ Đấng Christ ăn ở theo tánh xác thịt dẫn đến bè đảng.

Bè đảng là những kẻ nói và làm theo tánh xác thịt. Bè đảng là sự phân rẽ. Những kẻ theo tánh xác thịt phân rẽ ra khỏi những kẻ theo tánh thuộc linh. Những kẻ bất trung phân rẽ khỏi kẻ trung thành.

Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp Hội Thánh, thì sanh ra sự phân rẽ; tôi cũng hơi tin điều đó. Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là Tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn; 1Côrinhtô 11:18-20,

Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? 1Côrinhtô 3:3

Hỡi Anh em, tôi nhân danh Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vầy: Ta là môn đồ của Phao-lô; ta là của A-bô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Ðấng Christ. Ðấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp tem sao? 1Côrinhtô 1:10-13,

Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những lẽ thật, nầy chỉ về chính mình tôi và A-bô-lô, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi, chớ vượt qua lời đã chép, và chớ sanh lòng kiêu ngạo, theo phe người nầy nghịch cùng kẻ khác. Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? 1Côrinhtô 4:6-7.

( Những kẻ gây ra, lập ra, rao giảng đường lối Tin Lành theo tánh xác thịt bị gọi là sứ đồ giả, kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ, mạo làm kẻ giúp việc công bình. Những kẻ như vậy và những kẻ theo nó kinh thánh gọi là bè đảng, bè phái, giáo phái.

Song điều tôi làm, tôi còn làm nữa, để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trổi hơn chúng tôi được. Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Ðấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lại gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. 2Côrinhtô 11:12-15.

32. Môn Đồ Phản Bội Trở Thành Kẻ Địch Lại Đấng Christ.

Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Ðấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Ðấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy.1Giăng 2:18-19

sứ đồ Giăng nói rằng có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Chúng nó từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng thuộc về chúng ta. Từ giữa chúng ta mà ra tức nhận mình là môn đồ Đấng Christ, con cái Đức Chúa Trời, đầy tớ, sứ giả của Đấng Christ. Nhưng không tôn Đấng Christ làm Chúa làm thánh trong lòng. Không vâng phục Đấng Christ, không sống theo Đấng Christ. Là môn đồ Đấng Christ nhưng không vâng theo thầy mình, là con Đức Chúa Trời nhưng không vâng phục cha mình, là đầy tớ mà không vâng phục chủ mình, là sứ giả mà không vâng phục kẻ sai mình. Đó là kẻ chống địch lại Đấng Christ là dân mà không vâng phục vua là chống địch lại vua Christ. Sự địch lại Đấng Christ của họ tỏ ra bởi cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự thù nghịch địch lại Đấng Christ đó là lấy bụng mình làm Chúa mình. Mang danh Đấng Christ nhưng các việc làm thì từ chối Đấng Christ, nói là làm chết tánh xác thịt nhưng nó vẫn đang sống trong lòng họ và làm vua Chúa của họ sai khiến họ.

Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Ðấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Ðức Chúa Jêsus Christ, Philíp 3:18-20.

Họ xưng mình biết Ðức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Tít 1:16.

Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Ðức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi. 2Timôthê 3:1-5.

Họ không tôn kính trung thành hay có lòng tốt với Đấng Christ đâu, nhưng vẫn núp dưới danh hiệu của Đấng Christ để lập phe đảng, giáo phái để che mắt lừa dối người ta để họ đạt được tư dục danh, lợi, quyến thế gian này.

Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Ðấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người nầy làm bởi lòng yêu mến, biết rằng: tôi được lập nên để binh vực đạo Tin Lành. Còn những người kia, vì ý phe đãng xui giục, có lòng rao truyền Ðấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Song có hề gì! Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Ðấng Christ cũng được rao truyền; ấy vì đó tôi đương mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa. Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Ðức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. Philíp 1:15-19.

Những kẻ vì lòng ganh tị, cãi lẫy, vì ý phe đảng giáo phái sẽ rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật. Kinh thánh gọi họ là loài chó, kẻ làm công gian ác bởi họ làm và nói theo tánh xác thịt.

Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả. Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Ðức Thánh Linh Ðức Chúa Trời mà hầu việc Ðức Chúa Trời, khoe mình trong Ðấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Philíp 3:2-3.

Tiên tri giả, giáo sư giả, sứ đồ giả, môn đồ giả là những kẻ theo đạo cách giả hình chỉ có theo cái danh đạo Tin Lành, đạo Đấng Christ chứ thực chất nói và làm theo tánh xác thịt, theo thần lừa dối và đạo lý của quỉ dữ. Họ không hề có Đức Cha, Đức con, Đức Thánh Linh bởi nếu có họ đã nói và làm theo tánh thiêng liêng thuộc linh, chứ không nói và làm theo tánh xác thịt.

Vả, Ðức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Ðức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. 1Timôthê 4:1-3.

Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tôn kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết; nhưng có bịnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tôn kính như là nguồn lợi vậy. 1Timôthê 6:3-5.

Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; những vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. 2 Timôthê 4:3-4.

Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Ðấng Christ, thì người ấy không có Ðức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà, và đừng chào hỏi họ Vì người nào chào hỏi họ, tức là dự vào công việc ác của họ 2 Giăng 1:9-11.

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Ðức Chúa Trời; còn kẻ làm điều dữ, chẳng hề thấy Ðức Chúa Trời. 3Gn 1:11.

Ấy đều là người kẻ hay lằm bằm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng, và vì lợi mà nịnh hót người ta. Nhưng anh em, là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà Các Sứ Đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã nói trước. Các Sứ Đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Ðức Thánh Linh. Giuđe 1:16-19.

Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. Chúng ta thuộc về Ðức Chúa Trời: ai nhìn biết Ðức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Ðức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. 1Giăng 4:5-6.

Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Ðức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. 1Giăng 2:3-6.

33. Sự Nhen Nhóm Bè Đảng, Giáo Phái Trong Thời Các Sứ Đồ.

Lời tiên tri của Đấng Christ và Các Sứ Đồ đã ứng nghiệm. Vào cuối đời của Các Sứ Đồ lúc kinh thánh Tân Ước đang được viết ra và quyền năng phép lạ của Các Sứ Đồ còn tác động rất lớn đối với các Hội Thánh của Đấng Christ và các môn đồ Đấng Christ. Vì thế các thế lực của ma quỉ, của sứ đồ giả, của tiên tri giả, giáo sư giả, môn đồ giả chưa có ảnh hưởng lớn chỉ tác động trong một số Hội Thánh của Đấng Christ tại địa phương. Bè đảng, giáo phái chưa đủ thời gian để phát triển với quy mô lớn, rộng khắp.

Tính đến thời gian mà kinh thánh Tân Ước được hoàn thành bởi Các Sứ Đồ và môn đồ của Đấng Christ thì chưa đầy 100 năm. Do dó mà chúng ta không thấy kinh thánh đề cập đến một bè đảng, giáo phái nào đã có sự hoạt động riêng biệt tách ra khỏi Hội Thánh của Đấng Christ với hàng trăm tên gọi danh xưng như hiện nay, cùng với hàng trăm đường hướng sự giảng dạy tín lý, cách thức thờ phượng, đường lối tổ chức…như trong thời nay. Cũng trong thời điểm Các Sứ Đồ dầu tinh thần bè đảng, giáo phái có nhen nhóm với quy mô nhỏ lẻ và còn xen lẫn trong Hội Thánh của Đấng Christ thì các hoạt dộng dỗ dành lừa dối của tiên tri, giáo sư, sứ đồ giả cũng rất khó đạt hiệu quả.

Giống như Đức Chúa Jêsus Christ luôn cảnh báo môn đồ của mình về đạo-đảng-phái Hêrốt, Pharisi, Sađusê thì Các Sứ Đồ của Đấng Christ cũng luôn cảnh báo về hoạt động của các tiên tri giả, giáo sư giả, sứ đồ giả, anh em giả gây ra bè đảng, giáo phái. Bè đảng, giáo phái rất khó hình thành trong thời gian này bởi khi Các Sứ Đồ nghe nói hoặc phát hiện ra thì quở trách nặng nề thậm chí còn bị chỉ mặt đặt tên gửi thư thông báo khắp các Hội Thánh của Đấng Christ.

Nầy là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. Ðiều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói rồi nữa, ngày nay tôi dầu vắng mặt, nhưng không khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai: tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến, thì chẳng dung thứ chi hết, vì anh em phải có một bằng cớ rằng Ðấng Christ phán bởi tôi, tức là Ðấng đối với anh em chẳng phải là yếu đuối đâu, bèn là mạnh mẽ ở giữa anh em vậy. Bởi vì, dầu Ngài nhơn sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép Ðức Chúa Trời; chúng tôi cũng vậy, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền phép Ðức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em. 2Côrinhtô 13:1-4.

Anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy các Hội thánh của Ðấng Christ chào anh em. Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Ðấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Sự anh em vâng phục thì ai ai cũng biết rồi, vậy tôi vì anh em vui mừng, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành, và thanh sạch đối với điều dữ. Ðức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỉ Sa-tan dưới chơn anh em. Nguyền xin ân điển của Ðức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em! Rôma 16:16-20.

Trong thơ tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm, đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời nầy, hay là kẻ tham lam, kẻ chắt bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? Còn như kẻ ở ngoài, thì Ðức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em. 1Côrinhtô 5:9-13.

Ðừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dổ anh em; vì ấy là nhơn những điều đó mà cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhơn từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn; Êphêsô 5:6-11.

Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả. Philíp 3:2.

và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Hy-mê-nê và Phi-lết thật như thế, họ xây bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. 2Timôthê 2:17-18.

vì Ðê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen đi trong xứ Ga-li-lê, còn Tít thì đi xứ Ða-ma-ti rồi. 2Timôthê 4:10.

A-léc-xan-đơ; thợ đồng, đã làm hại ta nhiều lắm; tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng. 2Timôthê 4:14.

Tôi đã viết mấy chữ cho Hội Thánh rồi, nhưng Ði-ô-trép là kẻ ưng đứng đầu Hội Thánh không muốn tiếp rước chúng ta. 3Gn 1:9.

34. Bè Đảng, Giáo Phái Phát Triển Nhiều Và Rõ Ràng Sau Thời Các Sứ Đồ.

Sau khi Các Sứ Đồ của Đấng Christ qua đời hoạt động của tiên tri giả, sứ đồ giả, giáo sư giả, môn đồ giả mới trở nên mạnh mẽ. Tinh thần bè đảng, giáo phái phát triển và tồn tại cách công khai, lộ ra nguyên hình bè đảng, giáo phái với tên gọi danh xưng rõ ràng, đường hướng thờ phượng, tổ chức, dạy, giảng các tín lý riêng biệt. Ứng nghiệm lời tiên tri của Đấng Christ và Các Sứ Đồ, tiên tri của Đấng Christ đã nói và để lại là kinh thánh Tân Ước. Dầu vậy như kinh thánh đã nói trước: bè đảng, giáo phái, tiên tri giả, sứ đồ giả, giáo sư giả, môn đồ giả vẫn phải ẩn núp bóng Tin Lành của Đấng Christ, lẽ thật của Đấng Christ, đạo Đức Chúa Trời giống như đảng hêrốt, giáo phái Phairisi, Sađusê núp bóng đạo Môise, con dân Ysơraên của Đức Chúa Trời.

Tính chất bè đảng, giáo phái bắt nguồn từ môn đồ Đấng Christ, nhưng là môn đồ theo tánh xác thịt.

Như trường hợp của Giuđa íchcariốt:

Môn đồ phản bội, bất trung, tham danh, lợi, quyền. Lợi dụng danh nghĩa đạo Tin Lành để lừa dối hầu mưu cầu lợi ích cá nhân, ưa thích làm theo ý mình.

Những tiên tri, sứ đồ, người giảng Tin Lành, môn đồ của giáo phái cũng rất sốt sắng rao giảng đạo của giáo phái mình để càng có nhiều môn đồ càng có nhiều lợi, danh, quyền.

Những người đó vì anh em mà sốt sắng, thì không phải là ý tốt; nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Galati 4:17.

vì để tìm vinh hiển cho mình và giáo phái mình họ phải rao giảng Tin Lành và dạy lẻ thật theo ý riêng.

Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ðạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Ðấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Ðức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình; nhưng kẻ tìm vinh hiển của Ðấng đã sai mình đến, mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Giăng 7:16-18.

Ta chẳng tìm sự vinh hiển ta, có một Ðấng tìm và đoán xét. Giăng 8:50.

Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu; nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Ðức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ta nhân danh Cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy. Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Ðức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được? Giăng 5:41-44.

35. Các Giáo Phái Mạo Xưng Mình Là Của Đấng Christ.

Các tiên tri, sứ đồ, giáo sư, người giảng Tin Lành, môn đồ giáo phái, bè đảng không thể giảng Tin Lành chân thật cũng không dạy lẽ thật được bởi:

Họ không có sự tin kính.

Họ thích làm theo lòng ham muốn của tánh xác thịt ý riêng mình và ý giáo phái mình. Bởi có tánh xác thịt, bởi có tinh thần bè đảng, giáo phái, Thánh Linh không có trong họ, họ không có Đức Thánh Linh.

Ấy đều là người kẻ hay lằm bằm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng, và vì lợi mà nịnh hót người ta. Nhưng anh em, là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà Các Sứ Đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã nói trước. Các Sứ Đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Ðức Thánh Linh. Giuđe 1:16-19.

chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Ðức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Ðức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Ðấng Christ. 1 Cô-rinh-tô 2:13-16.

Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. Chúng ta thuộc về Ðức Chúa Trời: ai nhìn biết Ðức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Ðức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. 1Giăng 4:5-6.

Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; vì sự chăm về xác thịt nghịch với Ðức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Ðức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Ðấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Rôma 8:5-9.

Người đang yêu thích ở trong bè đảng, giáo phái là đang có các việc làm của tánh xác thịt.

Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, Galati 5:19-20.

Người bè đảng, giáo phái không bao giờ có trái Thánh Linh, trái trung tín.

Việc giảng dạy Tin Lành và lẽ thật đòi hỏi phải có trái trung tín của Đức Thánh Linh. Không có Đức Thánh Linh – không có trái trung tín. Không có trái trung tín – không có sự trung tín giảng dạy Tin Lành và lẽ thật.

Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: Galati 5:22.

Ta cảm tạ Ðấng ban thêm sức cho ta, là Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc; 1Timôthê 1:12.

Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm, hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Nhưng vì Ðức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Ðức Chúa Trời, là Ðấng dò xét lòng chúng tôi. Vả, anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời dua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm, có Ðức Chúa Trời chứng cho. Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi, vì là sứ đồ của Ðấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. 1Têsalônica 2:3-6.

Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín! Ðức Giê-hô-va phán: Rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Giêrêmi 23:28.

Các tiên tri, sứ đồ, giáo sư, người rao giảng, môn đồ của bè đảng, giáo phái đều là những kẻ giả mạo, tư xưng, mạo danh là kẻ giúp việc công bình nhưng thực chất là những kẻ làm công lừa dối cho ma quỉ, cho tư dục xác thịt mình, cho thế gian đời này.

Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Ðấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lại gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. 2Côrinhtô 11:13-15.

Họ tự nhận mình là được Đức Chúa Trời sai. Họ cũng nhân danh Đức Chúa Trời mà làm và nói nhưng việc làm của họ chỉ ra rằng họ không phải là những người được Đức Chúa Trời sai. Bởi họ không chịu làm những việc Đức Chúa Trời phán dạy nhưng cứ làm những việc Đức Chúa Trời không phán dạy. Tôi tớ đi làm những việc chủ mình không phán dạy là tôi tớ bội nghịch, đầy tớ xấu giống như Giuđa đi làm những việc Đức Chúa Jêsus không sai làm. Ông trở thành kẻ phản bội Chúa.

Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; Các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chơn cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chơn lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn; nhưng lời nầy trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta. Giăng 13:13-18.

Bởi việc làm theo tánh xác thịt, ý riêng, ông tỏ ra là lớn hơn chủ, tỏ ra là sứ giả lớn hơn kẻ sai mình. Bởi các việc làm của bè đảng, giáo phái mà nhận biết Đức Chúa Trời không sai họ. Không sai mà nhận là được sai là kẻ dối trá, lừa đảo.

Ðức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Ấy là những lời nói dối, mà các tiên tri đó nhân danh ta truyền ra. Ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lịnh và chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó là theo những sự hiện thấy giả dối, sự bói khoa, sự hư không, và sự lừa gạt bởi lòng riêng mình! Giêrêmi 14:14.

Được sai làm theo ý chủ mà lại làm khác đi là đầy tớ xấu, bất trung, giả hình, phản bội. Mt 24.45-51.

thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không dè, và giờ nó không biết; lấy roi đánh xé da nó, và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Luca 12:46.

Giuđa íchcariốt đã chết nhưng bản tính của ông vẫn sống với môn đồ giả, tiên tri giả, sứ đồ giả.

36. Bởi Ý Phe Đảng Xui Dục Làm Cho Sự Rao Truyền Trở Nên Không Ngay Thật.

Trong thời kì Các Sứ Đồ, các tiên tri, sứ đồ, môn đồ giả có tính xác thịt gây ra bè đảng, giáo phái đều từ những môn đồ thật lúc bấy giờ mà ra. Sau khi Các Sứ Đồ thật qua đời, không còn sự cản trở nữa. Sự bè đảng, giáo phái bởi các tiên tri giả, sứ đồ giả phát triển mạnh lan tràn khắp nơi mà chúng ta thấy ngày nay.

Bởi ý bè đảng, giáo phái xui giục mà những người môn đồ của giáo phái rao truyền Tin Lành, rao truyền Đấng Christ và sự rao truyền này là không ngay thật. Động cơ rao truyền là cãi lẫy, ganh tị chứ không bởi ý tốt.

Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Ðấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người nầy làm bởi lòng yêu mến, biết rằng: tôi được lập nên để binh vực đạo Tin Lành. Còn những người kia, vì ý phe đãng xui giục, có lòng rao truyền Ðấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Philíp 1:15-17

Những kẻ rao truyền Tin Lành bởi bè đảng, giáo phái có những điều rao truyền dạy dỗ nghịch với lời dạy trong kinh thánh.

Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Ðấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Rôma 16:17-18.

Họ không phải kẻ hầu việc Đấng Christ mà hầu việc cái bụng họ là danh, lợi, quyền. Đạo lý của bè đảng, giáo phái dạy khác với đạo Đấng Christ, thiếu mất lẽ thật. Mục đích của họ dựa vào đạo tin kính để kiếm lợi, danh, quyền chứ thật sự họ không có lòng tin kính.

Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tôn kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết; nhưng có bịnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tôn kính như là nguồn lợi vậy. Vả, sự tôn kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn mà đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. 1 Timôthê 6:3-10

Nhưng anh em, là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà Các Sứ Đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã nói trước. Các Sứ Đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Ðức Thánh Linh. Giuđe 1:17-19.

Bởi tánh xác thịt, bởi lòng tham lợi họ truyền đạo, dạy đạo Đấng Christ có ẩn chứa sự giả dối làm hại.

Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cứ họ sẽ bị gièm pha. Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. 2Phierơ 2:1-3.

Kinh thánh gọi họ là con cái đáng rủa sả, kẻ tham tiền công tội ác, là những suối không nước( tức không có Đức Thánh Linh). Làm cho người ta đi vào đường lầm lạc.

cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán, dỗ dành những người không vững lòng, chúng nó có lòng quen thói tham dục: ấy là những con cái đáng rủa sả. 2 Phi-e-rơ 2:14

Ấy là những suối nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi và sự tối tăm mờ mịt đã để dành cho chúng nó. Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đản, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc; 2 Phi-e-rơ 2:17-18.

Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; dùng mọi cách phỉnh dổ không công bình mà dổ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Ðức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, điều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. 2Têsalônica 2:9-12.

Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. 2Timôthê 3:13.

Từ Ađam cho đến Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã sai phái các tiên tri, sứ giả để hầu việc phụng sự Ngài tức được sai, chịu sai để làm theo ý muốn Ngài hầu dẫn dắt giúp đỡ mọi người nhận biết và đi trong đường lối, ý muốn, đạo lý cùa Ngài mà được phước.

Cũng trong thời kì này cũng có những kẻ không được sai nổi lên tự nhận là tiên tri. Những tiên tri, giáo sư giả gần thời Đấng Christ đã lập ra bè đảng, giáo phái Hêrốt, Pharisi, Sađusê. Những kẻ giả hình mạo làm kẻ hầu việc Đức Chúa Trời trong các giáo phái, bè đảng này chỉ xô người ta ra ngoài con đường đạo lý mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho.

Nhưng người ta phải giết tiên tri hay là kẻ chiêm bao ấy, vì hắn có giục dấy loạn cùng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi, (là Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ), đặng xô ngươi ra ngoài con đường của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đã chỉ cho ngươi đi. Ấy, ngươi sẽ diệt kẻ hung ác khỏi giữa mình là như vậy. Phục 13:5.

Ta chẳng sai những tiên tri nầy, mà chúng nó đã chạy; ta chẳng phán với, mà đã nói tiên tri. Nếu chúng nó có đứng trong sự bàn luận ta, thì đã khiến dân ta nghe lời ta, và đã làm cho dân từ đường dữ việc xấu mà trở lại rồi. Giêrêmi 23:21-22.

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đàn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Mathiơ 23:13-15.

Dầu họ nhận mình là môn đồ Môise theo đạo Môise con cái Đức Chúa Trời nhưng Đức Chúa Jêsus Christ con Đức Chúa Trời hằng sống nói rằng họ chẳng tin Môise và cũng chẳng phải con cái Đức Chúa Trời mà là con của ma quỉ.

Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha, người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người mà các ngươi trông cậy. Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta; bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao? Giăng 5:45-47.

Họ bèn mắng nhiếc người, mà rằng: Ấy, chính ngươi là môn đồ người; còn chúng ta là môn đồ của Môi-se. Giăng 9:28.

Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình; chúng tôi chỉ có một Cha, là Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ví bằng Ðức Chúa Trời là Cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Ðức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Giăng 8:41-44.

Họ lập ra bè đảng, giáo phái là lập ra đường lối đạo và Đấng Christ nói rằng họ đang là môn đồ của đạo Pharisi, Sađusê.

Bấy giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. Mathiơ 16:12.

Vả, môn đồ của Giăng và người Pha-ri-si đều kiêng ăn. Có người đến thưa cùng Ðức Chúa Jêsus rằng: Bởi cớ nào môn đồ của Giăng và môn đồ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đồ của thầy không kiêng ăn? Mác 2:18.

Họ sai môn đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là thật, và theo cách thật mà dạy đạo của Ðức Chúa Trời, không tư vị ai; vì thầy không xem bề ngoài của người ta. Mathiơ 22:16.

Khi Đức Chúa Jêsus Christ đến Ngài kêu gọi tất cả mọi người nhận tội ăn năn tin nhận Ngài, chịu phép báp têm chôn đi tánh xác thịt đáng chết để nhận sự sống mới theo tánh thuộc linh. Bè đảng, giáo phái Phairisi, Sađuse, Hêrốt đều phải chôn đi tánh xác thịt, tánh giáo phái, phe đảng của mình mới được trở nên môn đồ của Đấng Christ mới được hưởng nước Đức Chúa Trời.

Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Giăng 3:1.

Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. Giăng 3:5-7.

Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta. Luca 14:33.

Phaolô trước lúc tin Đức Chúa Trời là người theo phe Pharisi khi tin nhận Chúa ông đã đóng đinh chôn đi bản tính giáo phái, bè đảng Pharisi của mình. Ông coi thời còn ở trong giáo phái Pharisi là lỗ lã, là rơm rác. Ông đã liều bỏ nó vì Đấng Christ và làm cho nó chết và chôn trong Đấng Christ bởi chịu phép báp-tem.

Bây giờ, anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-tem và làm sạch tội lỗi mình đi. Công 22:16.

tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ra-si; về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ Hội Thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ Ðấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Ðấng Christ Philíp 3:5-8.

37. Cây Xấu Sanh Ra Trái Xấu, Xem Trái Biết Cây.

Sau thời Các Sứ Đồ tức từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên đến nay, bè đảng, giáo phái núp bóng Tin Lành của Đấng Christ, nổi lên rất nhiều đúng như lời tiên tri Mt 24.4-14. Thời này bè đảng, giáo phái nào cũng nói là ta là của Đấng Christ, ta là môn đồ của Đấng Christ, ta là tiên tri, sứ đồ, giáo sư, người giảng Tin Lành của Đấng Christ, Hội Thánh giáo phái ta chỉ theo kinh thánh. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét kinh thánh nói và chỉ ra những kẻ giả hình, đội lốt, mạo danh.

Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Mathiơ 7:15-16.

Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Mathiơ 7:21-24

Chúa nói tiên tri giả là sói đội lốt chiên tức là mang hình dáng bề ngoài thật, mang tên gọi danh hiệu thật. Câu 21 Chúa nói: ‘ tiên tri thật chỉ làm theo ý muốn Đức Chúa Trời’ và câu 24 ‘ tiên tri thật là kẻ nghe và làm theo lời ta phán đây’. Trong đạo Đức Chúa Trời bởi Môise truyền, Đức Chúa Trời không có ý muốn và cũng không truyền dạy dân Ysơraên lập ra bè đảng, giáo phái, đạo Pharisi, đạo theo giáo phái Sađusê. Như vậy chỉ cần nhìn vào tên gọi danh hiệu tỏ ra bên ngoài thì biết ngay là giáo phái đạo Pharisi, Sađusê không do Đức Chúa Trời, không theo ý muốn Đức Chúa Trời, không nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời. Bởi nếu cho rằng họ làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì chỗ nào trong kinh thánh Cựu ước là sự bày tỏ ý muốn Đức Chúa Trời, hay lời Đức Chúa Trời dạy phải lập ra bè đảng, giáo phái, đạo lý hêrốt, Pharisi, Sađusê. Như vậy dầu các bè đảng, giáo phái này núp bóng, đội lốt đạo Môise, đạo Đức Chúa Trời thì chỉ bởi việc làm ra bè đảng, giáo phái mang danh hiệu tên gọi Pharisi, Sađusê mà họ tỏ ra là cây xấu sinh trái xấu, sói mang lốt chiên, kẻ làm công gian ác đội lốt kẻ hầu việc Đức Chúa Trời công bình. Như vậy kẻ lập ra, kẻ theo bè đảng, giáo phái Pharisi, Sađusê là tiên tri giả, là kẻ giả hình, kẻ đội lốt, kẻ mạo danh.

Ngày nay bởi lời của Đấng Christ để lại làm mực thước cho các môn đồ thật của Đấng Christ cũng dể dàng căn cứ vào kinh thánh Tân Ước mà nhận diện tiên tri giả. Luca 6.43-49 Đức Chúa Jêsus nói sao các ngươi gọi ta là Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán. Chúa cũng nói người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện. Lòng chứa điều thiện là lòng thật thà tử tế nhận đạo Đấng Christ, vâng phục đạo Đấng Christ bằng cách chôn bỏ hết, lột bỏ hết, giết chết hết tính tư dục xác thịt theo ý mính, theo ý người, theo ý ma quỉ, tư dục yêu mến thế gian danh, lợi, quyền.

Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Luca 8:15.

Lòng chứa điều thiện khi phát ra thì phải thì nói phải không thì nói không.

Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra. Mathiơ 5:37.

Kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác.

Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra. Mathiơ 5:37.

kẻ ác lòng có quỉ dữ, phải nói không, không nói phải, nói thêm nói bớt. Kẻ dữ lòng đầy tư dục tánh xác thịt thì sẽ phát ra điều ác.

Vậy, Ngài phán: Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người! Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người. Mác 7:20-23.

Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Êphêsô 2:1-3.

bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Ðức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Êphêsô 4:18-19.

Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng: bởi những sự ấy cơn giận của Ðức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết nói sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Ðừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, Côlôse 3:5-9.

Vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Tít 3:3.

Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, 1Phierơ 2:1.

Những kẻ gọi Jêsus Christ là Chúa, Chúa thì làm sao biết được thực sự trong lòng có tin kính Chúa không, loài người với nhau thì không ai biết được. Nhưng Đức Chúa Trời thì biết. Đức Chúa Jêsus Christ thì tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta.

Nhưng Ðức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự thấu mọi điều trong lòng người ta. Giăng 2:24-25,

Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài; tại thế cho nên Ngài phán rằng: các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Giăng 13:11,

Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Ðức Chúa Jêsus biết từ ban đầu, ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Giăng 6:64.

và Ngài chỉ cho môn đồ Ngài cái cách để nhận biết những kẻ miệng nói Chúa, Chúa mà lòng thì cách xa Chúa.

Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Ðức Chúa Trời, mà giữ lời truyền khẩu của loài người! Ngài cũng phán cùng họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Ðức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Mác 7:6-9,

Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Ðức Chúa Trời. Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Mathiơ 15:6-9.

Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán? Luca 6:46.

( sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán). Như vậy nếu một người trong lòng có Chúa có sự tôn kính Chúa thì người đó sẽ phát ra các việc làm theo lời Chúa phán và bởi đó mà nhận biết được lòng người đó là lòng chứa điều thiện.

Một người nói Chúa, Chúa mà phát ra các việc làm không theo lời Chúa phán dạy thì bởi đó mà nhận biết lòng người đó chứa điều ác.

Chúa không phán dạy, không sai phái môn đồ của Chúa lập ra bè đảng, giáo phái. Vậy kẻ lập giáo phái và kẻ theo giáo phái là kẻ không làm theo lởi Chúa. Chúa không phán dạy, sai phái môn đồ của Chúa đi theo, nhập bọn với bè đảng, giáo phái.

Vì thế tất cả những bè đảng, giáo phái đều do những người lòng chứa điều ác lập ra và những kẻ ác này là chó sói đội lốt con chiên, mạo danh tiên tri, mạo chức sứ đồ, mạo làm kẻ giúp việc công bình, lòng chứa quỉ satan nhưng mạo làm thiên sứ sáng láng. Chỉ cần nhìn vào hình dáng tổ chức, thờ phượng, tên gọi danh hiệu thì nhận ra ngay là bè đảng, giáo phái vì khi đem những cái trái này so với lời kinh thánh Chúa dạy thì nó không phải bởi Chúa phán dạy làm, nó không có phát ra từ lời Chúa.

Tất cả môn đồ của bè đảng, giáo phái không phải là môn đồ của Đấng Christ vì thế cũng không thuộc thân thể, không thuộc Hội Thánh của Đấng Christ.

Đức Chúa Jêsus Christ không sai phái những kẻ không phải là môn đồ đi rao giảng Tin Lành và dạy lẽ thật.

Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mathiơ 28:18-20.

Ngài chỉ sai phái những môn đồ của Ngài rao giảng Tin Lành, làm phép báp-tem và dạy giữ lẽ thật mà Ngài đã truyền.

Đức Chúa Jêsus Christ cũng không lập Hội Thánh giáo phái vì thế cửa âm phủ vẫn thắng được Hội Thánh giáo phái.

Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Mathiơ 16:18.

Tin Lành mà các Hội Thánh giáo phái rao giảng không phải là Tin Lành của Đấng Christ, không dẫn đến Đấng Christ, chỉ dẫn người ta đến giáo phái mà thôi.

Phép báp-tem trong các giáo phái bởi các giáo phái, không phải là phép báp-tem trong Đấng Christ

Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? Rôma 6:3.

Vì chưng anh em bởi tin Ðức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Ðức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Ðấng Christ, đều mặc lấy Ðấng Christ vậy. Galati 3:26-27.

vì thế không có sự tha tội, không có sự mặc lấy Đấng Christ, không được làm con Đức Chúa Trời, không nhận lãnh Đức Thánh Linh.

Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy! Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; và trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội Thánh. Công 2:38-41.

Bè đảng, giáo phái ngày nay giống như bè đảng, giáo phái đạo Pharisi, Sađusê ngày xưa là cây Đức Chúa Trời không trồng, là những kẻ mù làm người dẫn đưa vì thế kết quả kẻ mù dẫn đưa kẻ mù cả hai sẽ cùng té xuống hố.

Môn đồ bèn lại gần, mà thưa rằng: Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng? Ngài đáp rằng: Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi. Hãy để vậy: đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Mathiơ 15:12-14.

Mời xem bài các hệ phái Tin Lành và sự khác biệt.

38. Các Lời Tiên Tri Đã Được Ứng Nghiệm.

 • Đấng Christ nói tiên tri

Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Ðấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. Mathiơ 24:4-5

Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Mathiơ 24:10-11.

Mathiơ 7.15-27

Sẽ có nhiều người mạo danh Đấng Christ đến và sẽ dỗ dành nhiều người…

Nhiều tiên tri giả nổi lên dỗ dành lắm kẻ.

Có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ phản nghịch nhau và ghen ghét nhau.

 • Đức Thánh Linh nói tiên tri

Vả, Ðức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Ðức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. 1Timôthê 4:1-3.

Người ta sẽ theo đạo lý của quỉ dữ.

Người ta bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối.

Các giáo sư dạy đạo dối, giả làm giáo sư thật dạy đạo thật như vậy gọi là giả hình.

Các giáo sư dối này không có Thần lẽ thật. Họ chỉ có Thần lừa dối vì thế đạo họ dạy gọi là đạo lý của quỉ dữ. Quỉ dữ sai họ làm, nghe đạo Tin Lành của giáo sư dối, chịu phép báp-tem bởi giáo sư dối, vào sinh hoạt thờ phượng, sống đạo theo Hội Thánh giáo phái của giáo sư dối lập ra. Người ta bị lầm lạc mà cứ tưởng rằng: mình đang nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nghe tiên tri. Nhân danh Chúa mà làm phép báp-tem, chịu phép báp-tem. Nhân danh Chúa mà sinh hoạt, thờ phượng, tổ chức, giảng dạy đạo. Nhân danh Chúa mà lập giáo phái. Đức Chúa Jêsus cho biết những tiên tri giả, giáo sư giả dối là những kẻ theo Thần lừa dối, theo đạo lý của quỉ dữ. Vì thế dầu họ có mạo danh hay nhân danh Chúa mà nói hay làm Chúa vẫn không chấp nhận. Ngài từ chối họ, Ngài gọi họ là kẻ làm gian ác hãy lui ra khỏi ta.

Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! Mathiơ 7:21-23.

 • Các Sứ Đồ của Đức Chúa Jêsus Christ đã nói trước

Nhưng anh em, là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà Các Sứ Đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã nói trước. Các Sứ Đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Ðức Thánh Linh. Giuđe 1:17-19.

những kẻ thuộc tánh xác thịt. Những kẻ không có Đức Thánh Linh. Những kẻ như vậy sẽ lập ra giáo phái, phe đảng. Như vậy người của giáo phái là người đang sống theo tánh xác thịt, chăm những sự thuộc về xác thịt thì làm sao giảng Tin Lành của Đấng Christ là Tin Lành gọi mọi người đóng đinh tánh xác thịt của mình trên thập tự giá cùng sự chết Đấng Christ.

Vả, những kẻ thuộc về Ðức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Galati 5:24-25,

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Galati 2:20

phải chấp nhận chết và chôn đi tánh xác thịt rồi mới được đồng sống lại trong đời sống mới làm con Đức Chúa Trời có Đức Thánh Linh. Tiên tri giả, giáo sư giả không lìa bỏ tánh xác thịt thì không giảng Tin Lành cho ai lìa bỏ được.

Họ không chôn nên cũng không làm cho ai chôn được.

Họ không nhận sự sống mới nên cũng không giúp ai nhận được.

Họ không được tha tội nên cũng không giúp ai được tha tội.

Họ không nhận được Thánh Linh nên cũng không giúp ai nhận được Thánh Linh.

Họ không được làm con Đức Chúa Trời nên cũng không giúp ai trở nên con Đức Chúa Trời.

 • Lời Đức Chúa Trời là lời hằng sống và linh nghiệm.

Vì lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Ðấng mà chúng ta phải thưa lại, Hơbơrơ 4:12-13.

 • Lời của Đức Chúa Jêsus Christ là sự sáng.

Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Ðức Chúa Trời. Giăng 3:19-21.

 • Lời của Đức Chúa Jêsus Christ luôn chỉ ra cách rõ ràng chắc chắn.

Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Mathiơ 7:15-20.

Tiên tri giả – sói đội lốt chiên là cây xấu – cây xấu chỉ sanh trái xấu. Cây xấu chẳng sanh được trái tốt. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt

Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Giăng 3:5-6.

Tiên tri giả, giáo sư giả, sứ đồ giả, môn đồ giả là cây tư dục xác thịt thế gian sanh ra bè đảng, giáo phái đầy tính xác thịt. Bè đảng, giáo phái ngày hôm nay không phài là những kẻ được sai, chịu sai vì thế những ai đang lầm lạc trong bè đảng, giáo phái bởi tiên tri giả hay bởi tư dục mình hãy ăn năn, tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ theo lời kinh thánh, chịu phép báp-tem theo lời kinh thánh, chôn đi tánh xác thịt theo bè đảng, giáo phái cùa mình để nhận được sự sống thật có Đức Thánh Linh là ấn chứng làm con người thừa hưởng sự sống đời đời.

Đức Chúa Jêsus Christ không hề sai phái các tiên tri, sứ đồ, môn đồ của Ngài lập ra các giáo phái như: công giáo, Tin Lành liên hiệp (CMA), báptít, giám lý, Móc Môn, Cơ Đốc Phục Lâm, Ngũ Tuần, Chứng Nhân Giêhôva, và còn rất nhiều giáo phái nữa không kể hết được. Những giáo phái này không tìm thấy tên gọi danh xưng trong kinh thánh và kinh thánh cũng không có sự xác nhận nào là Đấng Christ đã lập ra những giáo phái này, hay những giáo phái này thuộc thân thể Đấng Christ thuộc Hội Thánh của Đấng Christ.

Trong bảy bức thơ của Đấng Christ gửi cho bảy Hội Thánh tại bảy địa phương khác nhau, Đức Chúa Jêsus Christ quở trách các Hội Thánh của Ngài để cho tình trạng tiên tri giả, sứ đồ giả, đạo Balaam, đạo Nicôla hoạt động trong Hội Thánh của Đấng Christ. Giống như Các Sứ Đồ của Đấng Christ quở trách các anh em trong các Hội Thánh trong thời của họ về tình trạng sống theo tánh xác thịt, theo tiên tri giả, sứ đồ giả. Khải huyền đoạn 2-3.

Trong thời Đức Chúa Jêsus Christ rao giảng Tin Lành những ai đang ở trong thế gian, làm người thế gian phải nghe Tin Lành của Đấng Christ tin và chịu phép báp-tem nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Đó là những kẻ ra khỏi thế gian để vào trong Đấng Christ, vào trong Hội Thánh của Đấng Christ, vào trong nước Đức Chúa Trời, sống trong lẽ thật giữ gìn sự cứu rỗi trông đợi hưởng sự sống đời đời.

Những ai đang ở trong bè đảng, giáo phái Hêrốt, Pharisi,Sađusê phải ra khỏi, chịu phép báp-tem làm chết đi, chôn đi trong Đấng Christ tánh bè đảng, giáo phái của mình. Vào sống trong Đấng Christ, sống trong sự vâng phục lẽ thật để được làm con dân của Đức Chúa Trời hưởng cơ nghiệp sự sống đời đời.

Ngày nay cũng vậy người trong thế gian, người trong bè đảng, giáo phái phải ra khỏi bằng đức tin nơi Đấng Christ, làm chết và chôn đi trong Đấng Christ tính xác thịt bè đảng, giáo phái của mình. Vào trong Đấng Christ chỉ sống và bước đi trong lẽ thật của Đấng Christ mà thôi để hưởng sự cứu rỗi chắc chắn và sự sống đời đời.

Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Ðấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Ðức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Ðức Chúa Trời hằng sống, như Ðức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy. 2Côrinhtô 6:14-18.

Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Ðức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. 2Côrinhtô 7:1.

Ngày 28/8/2011

Những người được sai và những người không được sai.

Đức Chúa Trời là Đấng sai phái.

Những tiên tri được sai và chịu sai.

Những tiên tri giả kẻ không được sai và không chịu sai.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top