Thẩm Quyền Trong Tôn Giáo

person holding white printer paper

Trong tôn giáo cũng vậy chúng ta phải nhận biết thẩm quyền nào là cao nhất để vâng theo hay tuân theo để có thái độ sống thích hợp hầu cho thẩm quyền mà chúng ta vâng theo hay nương cậy vào dẫn chúng ta đến điều tốt lành, phước hạnh trong đời này và trong sự sống đời đời nơi đời sau.

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thẩm quyền trong tôn giáo. Ai đang nắm giữ và có quyền phép hay sự ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào?

Trong cuộc sống từ khi con người sinh ra đến khi lớn lên luôn luôn phải học tập và nhận biết mọi việc, mọi vật xung quanh cuộc sống của mình. Trong đó điều đầu tiên chúng ta học tập và nhận biết là thẩm quyền.

Khi còn là một đứa trẻ, chúng ta phải học nhận biết Cha là người chủ trong gia đình và có thẩm quyền hay quyền lực cao nhất trong gia đình. Và chúng ta phải vâng lời hay tuân theo sự dạy dỗ hướng dẫn của Cha. Nếu khi còn bé chúng ta không vâng theo sự hướng dẫn hay thẩm quyền của Cha thì chúng ta sẽ chuốc lấy phiền toái và vấp ngã thậm chí nguy hiểm đến chính bản thân chúng ta. Khi trưởng thành thì chúng ta được nhận biết rất nhiều thẩm quyền với cấp độ khác nhau xung quang mình.

Ví dụ: như khi đi trong rừng thì phải tuân theo sự hướng dẫn của người hướng dẫn viên. Khi đi trên tàu phải tuân theo sự chỉ dẫn của thuyền trưởng. Khi ở trong nhà trường phải tuân thủ theo nội qui của nhà trường. Khi sống trong một quốc gia phải nhìn biết luật pháp là thẩm quyền của quốc gia đó để có thái độ sống thích hợp … v/v.

Trong tôn giáo cũng vậy chúng ta phải nhận biết thẩm quyền nào là cao nhất để vâng theo hay tuân theo để có thái độ sống thích hợp hầu cho thẩm quyền mà chúng ta vâng theo hay nương cậy vào dẫn chúng ta đến điều tốt lành, phước hạnh trong đời này và trong sự sống đời đời nơi đời sau.

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thẩm quyền trong tôn giáo. Ai đang nắm giữ và có quyền phép hay sự ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào?

Và câu hỏi về quyền phép hay thẩm quyền mà chúng ta sẽ đặt nền tảng thảo luận là Mathiơ 21:23 “Đức Chúa Jêsus vào đền thờ rồi, đương giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự nầy, và ai đã cho thầy quyền phép ấy?” tất cả những con cái Chúa ngày hôm nay cũng đều tự hỏi câu này. Và kinh thánh giải đáp gì về thẩm quyền hay quyền phép của Đức Chúa Jêsus Christ trong tôn giáo.

I/ Đức Chúa Trời Là Đấng Có Thẩm quyền Không Bị Giới Hạn.

1- Sử Ký 29:10-14 “Tại trước mặt cả hội chúng, Đa-vít chúc tạ Đức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, tổ phụ chúng tôi ôi! Đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng! 11 Hỡi Đức Giê-hô-va! Sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngàivì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! Nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật. 12 Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa: tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. 13 Bây giờ, Đức Chúa Trời chúng tôi ôi! Chúng tôi cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. 14 Nhưng tôi là ai, và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. 15 Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ, và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi; các ngày chúng tôi tại trên đất, khác nào cái bóng, không mong ở lâu được.”

Đây là lời cầu nguyện chúc tạ Đức Chúa Trời của vua Đa-Vít. Trong đoạn kinh thánh này cho chúng ta nhận biết thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên toàn cõi vũ trụ này là cao nhất và Ngài là Đấng quản trị tất cả.

 • – Câu 11: sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, oai nghi => đều qui về Đức Chúa Trời vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Chúa tể của muôn vật.
 • – Câu 12: sự giàu có, sự vinh quang => đều do Chúa mà đến và Ngài là Đấng quản trị trên muôn vật. Quyền năng và thế lực ở nơi tay Đức Chúa Trời.

Vậy mọi thẩm quyền hay bất cứ quyền lực nào cũng thuộc về Đức Chúa Trời và do nơi Ngài mà đến vì Ngài là Đấng duy nhất nắm giữ thẩm quyền đó và thống trị tất cả muôn vật trên các từng trời và dưới đất.

Mô tả thẩm quyền trong sự sắp đặt trật tự của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời
Các Cơ Binh, Các Thiên Sứ.
Loài người:Trong quốc gia: Vua Chúa => Quan Chức => Dân Sự.Trong gia đình: Người Cha => Người Mẹ => Con Cái.

2- II Sử Ký 20:5-6 “Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, tại trong đền của Đức Giê-hô-va, trước hành lang mới, 6 mà cầu nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi! Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các từng trời sao? Há chẳng phải Đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi.”

Trong câu 6 cho chúng ta nhận biết rõ hơn về thẩm quyền của Đức Chúa Trời là không một người nào có thể chống trả được thẩm quyền là quyền lực tể trị trong tay Đức Chúa Trời. Không ai có thể trốn thoát khỏi sự quản trị của Chúa được. Châm Ngôn 21:1 Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.

Thẩm quyền của Đức Chúa Trời tồn tại đến đời đời. Khải Huyền 5:13 Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!

Vậy thẩm quyền của Đức Chúa Trời là gì? Là ý chỉ, mạng lịnh, luật pháp, quyền phép, lời phán ra từ miệng Ngài, là vinh quang, toàn thắng, oai nghi, sự cao cả, sự tể trị trên muôn vật trên toàn cõi vũ trụ. Là quyển năng và thế lực trong tay Đức Chúa Trời.

Vậy điều sẽ xảy ra với chúng ta nếu chúng ta là con cái của Ngài mà không nhận biết thẩm quyền của Ngài?

 • – Ôsê 4:6 “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi.” Chúng ta sẽ bị hủy diệt nếu thiếu sự nhận biết thẩm quyền của Đức Chúa Trời.
 • – Nguời khôn ngoan sẽ trở nên hư không, những người hầu việc Đức Chúa Trời mà không vâng theo ý muốn, lời phán dạy cùa Ngài mà tuân theo thẩm quyền là sự dạy dỗ của tổ chức, con người khác với ý muốn của Đức Chúa Trời đều là vô ích.
 • Êsai 29:13-14 “Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho; 14 vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân nầy, sự lạ rất lạ đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không, sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu.”
 • Mathiơ 15:6-9 “Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. 7 Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.”.
 • – Loài người phải nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa của mình và phải vâng theo ý chỉ mạng lịnh lời dạy là thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Nếu không thì khốn thay cho ai có ý định gì trái với ý của Đức Chúa Trời.
 • Êsai 29:15-16 “Khốn thay cho những kẻ giấu kín mưu mình cách thẳm sâu khỏi Đức Giê-hô-va, làm việc mình trong xó tối, và nói rằng: Ai thấy ta, ai biết ta? 16 Các ngươi thật là trái ngược quá, há nên xem người thợ gốm như đất sét sao? Đồ vật há được nói về kẻ làm nên mình rằng: Nó chẳng làm ra ta? Cái bình há được nói về kẻ tạo mình rằng: Nó chẳng có trí hiểu đâu.”
 • – Kinh khiếp thay cho những ai chống trả lại ý muốn và không nhìn biết thẩm quyền là ý chỉ, mạng lịnh và lời dạy của Đức Chúa Trời. Êsai 30:1 “Đức Giê-hô-va phán: Khốn thay cho con cái bội nghịch, lập mưu chẳng bởi ý ta, kết ước chẳng cậy Thần ta, hầu cho thêm tội trên tội.”
 • – Khốn thay cho những ai không nhìn biết thẩm quyền là sự cai quản trên muôn vật của Đức Chúa Trời, không nhìn biết Ngài là Đấng tạo hóa và bịt tai không vâng theo thẩm quyền là ý chỉ mạng lịnh, lời dạy luật pháp của Đức Chúa Trời.
 • Rôma 9:19-23 “19 Vậy thì ngươi sẽ hỏi ta rằng: Sao Ngài còn quở trách? Vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng? 20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắn nên mình rằng: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy? 21 Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét, cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn hạ sao? 22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thạnh nộ và làm cho biết quyền phép Ngài, đã lấy lòng khoan nhẫn lớn chịu những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất, 23 để cũng làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì còn nói chi được ư? 24 Đó tôi nói về chúng ta, là kẻ Ngài đã gọi, chẳng những từ trong người Giu-đa, mà cũng từ trong dân ngoại nữa.”
 • Êsai 30:8-14 “Bây giờ, ngươi hãy đi, chạm lời nầy trên bảng nhỏ ở trước mặt họ, hãy chép vào sách, để truyền lại đời sau, mãi mãi không cùng. 9 Dân nầy là bội nghịch, là con cái nói dối, con cái không muốn nghe luật pháp Đức Giê-hô-va; 10 nói với kẻ tiên kiến rằng: Đừng tiên kiến làm chi! Nói với kẻ tiên tri rằng: Đừng nói tiên tri về lẽ thật! Hãy nói cho chúng tôi những điều vui thú, hãy lấy những sự huyễn hoặc bảo chúng tôi! 11 Hãy lìa khỏi đường, bỏ khỏi lối, cất Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên khỏi mặt chúng tôi! 12 Vậy nên, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Vì các ngươi khinh bỏ lời nầy, cậy điều bạo ngược và trái nghịch, mà nương nhờ những sự ấy, 13 bởi cớ đó, tội các ngươi như tường nẻ sắp vỡ, lồi ra trên cao, chỉ trong giây phút sẽ thình lình đổ xuống. 14 Ngài sẽ đập bể nó như cái bình thợ gốm bị bể ra, bể ra từng miếng, chẳng tiếc gì; đến nỗi trong những miếng mẻ nó, sẽ chẳng tìm được một mảnh nào để lấy lửa nơi bếp hay là múc nước nơi hồ.”

Chúng ta sẽ nói gì đây? Vì loài người là vật thọ tạo chỉ có 1 cách duy nhất cho chúng ta là học nhận biết thẩm quyền của Ngài và sống theo sự dạy dỗ của Ngài.

Từ khi còn bé chúng ta đã phải học nhận biết thẩm quyền của Đức Chúa Trời trong trật tự sắp đặt Ngài. Đức Chúa Trời sắp đặt cho loài người là sống phải hít thở bằng không khí (khí ôxi). Vậy loài người đã có thái độ thế nào? Chỉ biết vâng theo thẩm quyền trong trật tự sắp đặt đó. Nếu không muốn vâng theo và chống trả thì sao? Thì sẽ chết vì không ai còn sống mà không hít thở không khí.

Đức Chúa Trời định cho lửa có thẩm quyền là đốt và hủy diệt tất cả. Có ai chống lại được sự đặt để này không? Không có ai chống lại được vì không có người nào đưa tay vào lửa mà không bị thiêu hủy.

Đức Chúa Trời định cho loài người chỉ sống được 120 năm mà thôi (Sáng thế ký 6:3). Có ai chống trả lại đựợc và sống đến 200 năm không?

Đức Chúa Trời định cho mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây có ai thay đổi được ý định này của Ngài theo cách ngược lại được chăng?

 • – Êsai 40:12-17 “Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy gang tay mà đo các từng trời? Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi, và dùng thăng bằng mà cân gò? 13 Ai lường được Thần của Đức Chúa Trời, và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì? 14 Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? 15 Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảy bụi rơi trên cân; nầy, Ngài giở các cù lao lên như đồ vật nhỏ. 16 Rừng Li-ban chẳng đủ đốt lửa, những thú vật ở đó chẳng đủ làm của lễ thiêu. 17 Mọi dân tộc ở trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không, Ngài xem như trống không và hư vô vậy.”
 • – Êsai 40:25-28 “Đấng Thánh phán rằng: Vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? 26 Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật này? Ấy là Đấng khiến các cơ binh ra theo số nó, và đặt tên hết thảy; chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm, và quyền năng Ngài rất cao. 27 Vậy thì, hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, hỡi Y-sơ-ra-ên, sao ngươi nói như vầy: Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi? 28 Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò.”

Ngay từ khi chúng ta còn bé đến khi trưởng thành chúng ta đều sống trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, trong trật tự mà Ngài đã tạo ra và không ai thay đổi được những trật tự đã được định sẳn đó. Ai không tuân theo qui luật sẽ bị đào thải ra khỏi thế giới mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo.

Vậy chúng ta phải làm gì? Có thái độ gì với thẩm quyền của Ngài?

 • – Hãy vâng theo lời phán dạy của Ngài qua kinh thánh và vâng giữ nghiêm túc y như chúng ta tuân theo qui luật của tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã thiết lập.
 • – Nếu chúng ta bội nghịch chúng ta sẽ bị hủy diệt.
 • Hêbơrơ 10:26-31 Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, 27 nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. 28 Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, 29 huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? 30 Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta;ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình. Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!
 • Êsai 30:12-14 12 Vậy nên, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Vì các ngươi khinh bỏ lời nầy, cậy điều bạo ngược và trái nghịch, mà nương nhờ những sự ấy, 13 bởi cớ đó, tội các ngươi như tường nẻ sắp vỡ, lồi ra trên cao, chỉ trong giây phút sẽ thình lình đổ xuống. 14 Ngài sẽ đập bể nó như cái bình thợ gốm bị bể ra, bể ra từng miếng, chẳng tiếc gì; đến nỗi trong những miếng mẻ nó, sẽ chẳng tìm được một mảnh nào để lấy lửa nơi bếp hay là múc nước nơi hồ.
 • Êsai 45:9-10 Khốn thay cho kẻ cãi lại với Đấng tạo nên mình! Một bình trong các bình bằng đất! Đất sét há dễ nói cùng thợ gốm là người nhồi mình rằng: Ngươi làm chi? hoặc việc ngươi làm ra há nói rằng: Nó không có tay? 10 Khốn thay cho kẻ nói cùng cha mình rằng: Cha sinh ra gì? và cùng đàn bà rằng: Ngươi đẻ gì? 11 Đức Giê-hô-va, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, tức là Đấng đã làm ra Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi hãy hỏi ta về những sự sẽ đến; hãy bảo ta về sự các con trai ta, và về việc làm bởi tay ta.
 • – Vâng lời trong mọi sự và không để cho tổ chức hay giáo phái nào của con người do con người lập ra có thẩm quyền cao hơn Đức Chúa Trời mời xem bài viết Các Hệ Phái Tin Lành Và Sự Khác Biệt.
 • – Êsai 55:6-11 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! 7 Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.8 Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 10 Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.
 • – Hãy học và nhận biết ý tưởng, đường lối, lời dạy, luật pháp của Đức Chúa Trời hôm nay để cho chúng ta được kết quả trong sự vâng lời của sự thương xót của Đức Chúa Trời. Vì hôm nay không phải chúng ta là những người xứng đáng được hưởng sự thương xót của Đức Chúa Trời đâu. Bèn là bởi Đức Chúa Trời đã thương xót chúng ta. Rôma 9:15 15 Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. 16 Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Xem bài viết Nhận Biết Ý Muốn Bổn Tính Của Giê Hô Va Đức Chúa Trời…
 • – Hãy vâng phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời vì chính chúng ta khi sinh ra đến lúc trưởng thành luôn luôn phải chấp nhận các trật tự của Ngài sắp đặt và không thay đổi được các trật tự đó. Đêm vài ngày, nóng và lạnh, sống và chết, sự sáng và bóng tối… sự sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy cũng phải vâng theo sự thẩm quyền đã được sắp đặt Mathiơ 4:4. Xem bài viết Lời Đức Chúa Trời Đem Đến Sự Sống Đời Đời.

Trong lịch sử loài người chúng ta đã có biết bao nhiêu đã chết vì lý do chống lại trật tự sắp đặt của Đức Chúa Trời.

+ Dẫn chứng:

 • – Hai con trai của Arôn đã dâng lửa lạ trước mặt Đức Chúa Trời và lửa lòe ra nuốt tiêu họ chết trước mặt Đức Chúa Trời. Lê vi ký 10:1-2 vì sao họ chết? vì họ không tin và không vâng thẩm quyền của Đức Chúa Trời trong sự sắp đặt nghi thức thờ phượng Ngài. Họ đã thay đổi theo ý mình và bị lửa nuốt chết.
 • – I Sử Ký 13: 9-10 Khi chúng đến sân đạp lúa của Ki-đôn, U-xa bèn giơ tay ra nắm lấy hòm, bởi vì bò trợt bước. 10 Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng U-xa, và Ngài đánh người, bởi vì người có giơ tay ra trên hòm; người bèn chết tại đó trước mặt Đức Chúa Trời. Vì sao U-xa lại chết? vì ông không tin vào thẩm quyền của Đức Chúa Trời trong việc sắp đặt chỉ người Lê vi mới được chạm vào hòm giao ước và cũng chỉ có người Lê Vi mới được lo phần việc đó (I Sử ký 15:2-15), và ông chạm vào hòm giao ước cũng đồng nghĩa ông đã thay đổi trật tự sắp đặt của Đức Chúa Trời và thế là ông chết. Cho dù hành động của U-xa là có tốt theo cá nhân ông thì cũng không thể vì điều đó mà xen vào trật tự Đức Chúa Trời đã sắp đặt.

Khi Đức Chúa Trời sắp đặt 1 trật từ gì, thì chúng ta chỉ cần biết là vâng phục thẩm quyền đó vì nếu không vâng phục thì chúng ta sẽ chuốc lấy hậu quả cho bản thân mình mặc dù đôi lúc Ngài phán dạy không nói đến hậu quả. Nhưng việc làm trái ý tốt lành của chúa sẽ dẫn đến sự không tốt lành.

Vậy với những gì trình bày bên trên cho chúng ta nhận biết là Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có thẩm quyền trên toàn cõi vũ trụ này, không một con người nào trên đất này có thể chống trả lại thẩm quyền là ý chỉ, mạng lịnh, luật pháp và lời răn dạy của Ngài vì trong tay Ngài có quyền năng và thế lực.

Chúng ta đang sống trong thế giới do Đức Chúa Trời sáng tạo và điều hành. Vì vậy chúng ta phải học cho thông các trật tự sắp đặt của Ngài bằng không chúng ta sẽ bị hủy diệt.

Trật tự của vạn vật vũ trụ.

Trật tự trong tôn giáo.

Đức Chúa Trời không những sắp đặt trật tự trong vạn vật của vũ trụ.

Ngài cũng đã sắp đặt trật tự trong tôn giáo của Ngài.

Dù muốn hay không loài người vì điều tốt đẹp buộc phải vâng theo thẩm quyền đã được sắp đặt trong vũ trụ.

Cũng vậy chỉ có một đều duy nhất để được tốt đẹp. loài người phải vâng giữ thẩm quyền đã đặt trong tôn giáo của Ngài.

II/ Đấng Christ là Đấng có thẩm quyền trong tôn giáo hôm nay.

Đến đây chúng ta đã hiểu được Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có ảnh hưởng đến loài người chúng ta vì Ngài quản trị muôn vật trên các từng trời và dưới đất và không có 1 quyền phép nào mà không bởi Ngài mà đến.

Vậy Đức Chúa Jêsus Christ có ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta và Ngài có thẩm quyền như thế nào đối với chúng ta?

1/ Tất Cả Các Thẩm Quyền Đã Được Trao Cho Đức Chúa Jêsus.

Mathiơ 28:18-20 “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Sau khi vâng lời Đức Chúa Trời chịu chết vì tội lỗi của chúng ta thì Đấng Christ sống lại và Ngài tuyên bố một thời kỳ mới, một thời kỳ mà tất cả các thẩm quyền được chuyển giao cho Ngài. Chúng ta biềt gì về thế giới trước khi Đấng Christ chưa giáng sinh? Đó là chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất và ai không biết điều này sẽ chết Ôsê 4:6. Và bây giờ khi Đấng Christ từ kẻ chết sống lại thì Ngài được Đức Chúa Trời trao cho tất cả các thẩm quyền mà Ngài có cho con một của Ngài là Đấng Christ “hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta – all authority has been given to me in heaven and on earth” Mathiơ 28:18.

Vậy bây giờ Đấng Christ là Đấng nắm giữ tất các thẩm quyền và chúng ta phải vâng phục Đấng Christ như phục dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời.

“Hết cả” có nghĩa là tất cả nếu Đức Chúa Trời có 100 thẩm quyền thì Đấng Christ được trao hết 100 thẩm quyền trọn vẹn không thiếu điều gì. Và giờ đây những gì mêu tả về thẩm quyền của Đức Chúa Trời trong kinh Thánh cũng chính là định nghĩa về thẩm quyền của Đấng Christ vì tất cả đã trao cho Ngài.

2/ Tất Cả Loài Người Phải Nghe Theo Đấng Christ.

Mathiơ 17:5-6 “Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằngNầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó! 6 Khi môn đồ nghe tiếng ấy, thì té sấp mặt xuống đất, và sợ hãi lắm.”

Đây là lời phán dạy trực tiếp của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Vì sao chúng có thể biết được đều đó? Vì không có ai có thể làm cho những đám mây sáng rực và phát ra tiếng nói từ trong mây nhưng Đức Chúa Trời là Đấng làm nên sự đó vì II Sử Ký 20:6. Vậy Đức Chúa Trời đã phán dạy trực tiếp điều gì cho loài người? Đó là: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!”

Vậy loài người phải vâng theo lời của con Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối. Ai không nghe theo lời Đấng Christ là đang chống nghịch lại Đức Chúa Trời và chống trả lại Đức Chúa Trời chỉ có chết !

Vậy đến đây chúng ta phải nhận biết rằng thời kỳ từ A-Đam đến Đấng Christ mọi người phải vâng phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời và từ Đấng Christ đến ngày nay mọi người phải vâng Đấng Christ như vâng phục Đức Chúa Trời. Vì sao? Vì Mathiơ 28:18; 17:5.

3/ Đấng Christ Là Sự Định Sẳn Từ Trước Của Đức Chúa Trời.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-19 “Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta; các ngươi khá nghe theo đấng ấy! 16 Đó là điều chính ngươi đã cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại Hô-rếp, trong ngày nhóm hiệp, mà rằng: Cầu xin tôi chớ nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi nữa, và chớ thấy đám lửa hừng nầy nữa, e tôi chết chăng. 17 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Chúng nó nói có lý; 18 ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người. 19 Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:22-24 “Môi-se có nói rằng: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên tri như ta; các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. 23 Hễ ai không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự. 24 Hết thảy các tiên tri đã phán, từ Sa-mu-ên và các đấng nối theo người, cũng đều có rao truyền những ngày nầy nữa.”

Đấng Christ là sự định liệu đã được Đức Chúa Trời cậy Môi Se mà phán ra. Cho biết về sau có Đấng tiên tri lớn như Môi Se và Đấng ấy chính là Đức Chúa Jêsus Christ. Trong thời Môi Se là người được Đức Chúa Trời chọn để ban luật pháp của Ngài cho dân sự của Ngài và ai không vâng theo sự sắp đặt này của Đức Chúa Trời thì phải chết. Dân Số Ký 16:1-35. Hơbơrơ 10:30-31 “Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, 29 huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? 30 Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta;ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình. 31 Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!”

Đến thời Đấng Christ cũng vậy ai không vâng theo Đấng Christ sẽ bị truất khỏi dân sự và dân sự ở đây là tuyển dân được chọn để vào sự sống đời đời. Vậy bị truất khỏi dân sự của Đức Chúa Trời đồng nghĩa với việc bạn bị hủy diệt khỏi nuớc thiên đàng hay truất phế ra khỏi vị trí làm con Đức Chúa Trời và ngoài sự sống đời đời ra chỉ còn sự chết đời đời xem bài lời Đức Chúa Trời Đem Đến Sự Sống Đời Đời.

4/ Đến Những Ngày Sau Rốt Đức Chúa Trời Phán Dạy Chúng Ta Bởi Con Ngài.

Hơbơrơ 1:1-3 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2 rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian; 3 Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật;sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao.

Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các Đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Trong thời kỳ đó Đức Chúa Trời đã sắp đặt trật tự như vậy và ai không tuân theo thẩm quyền đó là đang chống trả lại Đức Chúa Trời.

Ngày hôm nay thì Ngài dùng chính con một của Ngài mà phán dạy chúng ta là con mà Đức Chúa Trời đã lập lên kế tự muôn vật. Kế tự muôn vật là kế tự điều gì? Kế tự là sự chuyển giao và thừa hưởng tất cả những gì Đức Chúa Trời có cho Đấng Christ là con yêu dấu của Ngài. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phát ra sự chói sáng của sự vinh hiển Ngài và sự chói sáng phát ra đó là Đấng Christ.

Đấng Christ là hình bóng bổn thể Ngài. Hình bóng là hình ảnh chính xác phản ảnh từ vật có thật và mang tất cả những đặc điểm của hình thật. Vậy bổn thể hay bổn tính của Đức Chúa Trời như thế nào thì Đấng Christ y như vậy. Đức Chúa Trời kỵ tà Đấng Christ cũng vậy, Đức Chúa Trời ghét thần tượng Đấng Christ cũng vậy, Đức Chúa Trời ưa thích sự vâng lời Đấng Christ cũng vậy …

5/ Lời Của Đấng Christ Là Thẩm Quyền Để Phán Xét Loài Người.

Giăng 12:48-50 Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. 49 Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. 50 Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn.

Vậy đến ngày phán xét Đức Chúa Jêsus Christ sẽ dùng những lời đã được rao truyền trong Kinh Thánh từ Mathiơ cho đến Khải Huyền để phán xét mọi người và ai không vâng phục thẩm quyền này sẽ không được hưởng sự sống đời đời … “ta biết mạng lịnh Cha ấy là sự sống đời đời”. Người không nhận lấy lời của Đấng Christ sẽ đồng nghĩa như không vâng lời của Đức Chúa Trời và sẽ bị hủy diệt.

Như vậy trong tôn giáo. Loài người ngày hôm nay Đấng Christ là Đấng có thẩm quyền cao nhất để quyết định loài người theo tôn giáo nào thì được cứu vào nước thiên đàng và Ngài đã cho chúng ta tôn giáo để tin theo là đạo Tin Lành của Đấng Christ và Ngài là đầu của tất cả những người tin theo được vào trong tôn giáo của Ngài gọi là Hội Thánh.

 • – Êphêsô 1:17-23 “Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, 18 lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 19 và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, 20 mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, 21 cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. 22 Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, 23 Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.”
 • – Không 1 người nào, không 1 Hội Thánh nào trên đất này được phép sửa đổi trật tự trong sự sắp đặt bởi lời của Đức Chúa Trời mà phải vâng phục thẩm quyền đó. Không 1 người nào, không 1 Hội Thánh nào được phép giảng dạy những gì mà Đấng Christ không phán dạy, bất cứ người nào trong Hội Thánh cũng phải tuân thủ nghiêm túc theo thẩm quyền đã được nêu ra trong Mathiơ 28:20 “dạy mọi người giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi…”

Ai có lòng tin không quyết và có ý thay đổi hay thêm bớt gì trong lời phán dạy của Đức Chúa Jêsus Christ sẽ không hưởng được sự sống đời đời.

 • – Khải Huyền 22:18-20 Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. 19 Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy. 20 Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. – _A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!

Ai không nhận biết thẩm quyền là lời phán dạy của Đấng Christ sẽ bị hủy diệt không hưởng được sự sống đời đời.

 • – Ôsê 4:6 “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi.”
 • – Công vụ 3:23 Hễ ai không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự.
 • – Giăng 3:35-36 Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con. 36 Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
 • – II Têsalônica 1:8-9 báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài.

Ai cố ý, ngang nhiên muốn chiếm lấy hay thay đổi trật tự trong sự định liệu, sắp đặt Đấng Christ làm đầu Hội Thánh là thẩm quyền của Đức Chúa Trời thì chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch. Như Côrê và bè đảng của mình có ý chống trả lại trật tự sắp đặt cho mình Dân Số Ký 16:1-35.

 • – Hơbơrơ 10: 26-31 Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, 27 nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. 28 Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, 29 huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? 30 Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta;ta sẽ báo ứng, 36 ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình. 31 Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!

Lời của Đấng Christ đã rao truyền chính lời đó sẽ phán xét chúng ta nơi ngày sau rốt chứ không phải lời của Mục Sư, Giáo Sư, Giáo Hoàng, Giáo Hội … Xem Bài Các Hệ Phái Tin Lành Và Sự Khác Biệt.

Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 16 Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17 Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào Êphêsô 5:15-17.

Tại Sao Bài Học Này Lại Quan Trọng Đối Với Chúng Ta?

 • – Vì có nhiều giáo sư giả tiên tri giả truyền đạo dối giả chống lại lẽ thật. II Phierơ 2:1-3 Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. 2 Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm pha. 3 Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ.
 • – Sự giảng dạy về lẽ thật rất quan trọng đối với sự cứu rỗi chúng ta. I Timôthê 4:16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu.
 • – Sự bền lòng trong đạo lý là lời dạy của Đấng Christ có ảnh hưởng đến sự giao thông của chúng ta với Đức Chúa Trời và Đấng Christ. II Giăng 1:8-9 Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. 9 Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
 • – Chúng ta phải hiểu biết lẽ thật là thẩm quyền của Chúa để làm việc đúng và vừa lòng Đức Chúa Trời không chuốc lấy hậu quảI Sử Ký 13:7-11; 15:2-15, Ôsê 4:6.
 • – Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Để không bị Christ giả, tiên tri giả, giáo sư giả, Hội Thánh giả, mục sư, linh mục, giáo hoàng, giáo hội … lừa dối. II Têsalônica 2. Galati 1:6-9. I Timôthê 4:1-2. Tít 1:14.

Đức Chúa Jêsus Christ có thẩm quyền trên tất cả, trên trời và dưới đất.

Thẩm quyền trên việc lớn và việc nhỏ.

Hãy vâng phục nghiêm túc thẩm quyền của Ngài. Để được phước hạnh và sự sống đời đời.

Trần Hồng Ân 02-2009

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top