Những câu kinh thánh nói đến lẽ thật

sunlight, fall, autumn

Những câu kinh thánh nói đến lẽ thật

Vậy, mấy người ấy đến, thưa Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là người thật, không lo sợ gì ai; vì thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo mọi Lẽ Thật. Có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp? Mác 12:14

Những người đó hỏi Đức Chúa Jêsus câu nầy: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy nói và dạy dỗ theo lẽ ngay thẳng, không tây vị ai, lấy Lẽ Thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời. Lu-ca 20:21

Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và Lẽ Thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. Giăng 1:14

Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và Lẽ Thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến. Giăng 1:17

Nhưng kẻ nào làm theo Lẽ Thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Giăng 3:21

Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và Lẽ Thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Giăng 4:23

Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và Lẽ Thật mà thờ lạy. Giăng 4:24

Các ngươi có sai sứ đến cùng Giăng, thì người đã làm chứng cho Lẽ Thật. Giăng 5:33

Nếu ta xét đoán ai, sự xét đoán của ta đúng với Lẽ Thật; vì ta không ở một mình, nhưng Cha là Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta. Giăng 8:16

các ngươi sẽ biết Lẽ Thật, và Lẽ Thật sẽ buông tha các ngươi. Giăng 8:32

Nhưng hiện nay, các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy Lẽ Thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi; Áp-ra-ham chưa hề làm điều đó! Giăng 8:40

Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được Lẽ Thật, vì không có Lẽ Thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Giăng 8:44

Nhưng vì ta nói Lẽ Thật, nên các ngươi không tin ta. Giăng 8:45

Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói Lẽ Thật, sao các ngươi không tin ta? Giăng 8:46

Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, Lẽ Thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Giăng 14:6

tức là Thần Lẽ Thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi. Giăng 14:17

Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần Lẽ Thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Giăng 15:26

Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi Lẽ Thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Giăng 16:13

Xin Cha lấy Lẽ Thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là Lẽ Thật. Giăng 17:17

Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ Lẽ Thật mà được nên thánh vậy. Giăng 17:19

Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: ấy là để làm chứng cho Lẽ Thật. Hễ ai thuộc về Lẽ Thật thì nghe lấy tiếng ta. Giăng 18:37

Phi-lát hỏi rằng: Lẽ Thật là cái gì? Khi người đã hỏi vậy rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa, mà rằng: Ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Giăng 18:38

Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp Lẽ Thật. Rô-ma 1:18

vì họ đã đổi Lẽ Thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men. Rô-ma 1:25

Vả, Chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế, là hiệp với Lẽ Thật. Rô-ma 2:2

còn ai có lòng chống trả không vâng phục Lẽ Thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Rô-ma 2:8

làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường, trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết và của Lẽ Thật, Rô-ma 2:20

Nhưng, nếu Lẽ Thật Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được sự vinh hiển lớn hơn, thì sao tôi còn bị đoán xét như kẻ có tội? Rô-ma 3:7

Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những Lẽ Thật, nầy chỉ về chính mình tôi và A-bô-lô, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi, chớ vượt qua lời đã chép, và chớ sanh lòng kiêu ngạo, theo phe người nầy nghịch cùng kẻ khác. I Cô-rinh-tô 4:6

Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của Lẽ Thật. I Cô-rinh-tô 5:8

chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong Lẽ Thật. I Cô-rinh-tô 13:6

nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt, và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày Lẽ Thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. II Cô-rinh-tô 4:2

Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng Lẽ Thật, nhưng chỉ có thể thuận theo Lẽ Thật. II Cô-rinh-tô 13:8

Chúng tôi không nhường họ một giây phút nào, chối chẳng chịu thuộc dưới quyền họ, hầu cho Lẽ Thật của Tin Lành được vững bền trong anh em. Galati 2:5

Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo Lẽ Thật của Tin Lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng: nếu anh là người Giu-đa, mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa? Galati 2:14

Tôi lấy Lẽ Thật bảo anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Galati 4:16

Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục Lẽ Thật? Galati 5:7

vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo Lẽ Thật trong Đức Chúa Jêsus) Ê-phê-sô 4:21

và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của Lẽ Thật. Ê-phê-sô 4:24

Vậy, hãy đứng vững, lấy Lẽ Thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, Ê-phê-sô 6:14

dùng mọi cách phỉnh dổ không công bình mà dổ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của Lẽ Thật để được cứu rỗi. II Tê-Sa-lô-ni-ca 2:10

hầu cho hết thảy những người không tin Lẽ Thật, song chuộng sự không công bình, điều bị phục dưới sự phán xét của Ngài.II Tê-Sa-lô-ni-ca 2:12

Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin Lẽ Thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. II Tê-Sa-lô-ni-ca 2:13

Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết Lẽ Thật. I Ti-mô-thê 2:4

(ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về Lẽ Thật. I Ti-mô-thê 2:7

phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của Lẽ Thật vậy. I Ti-mô-thê 3:15

họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết Lẽ Thật, tạ ơn mà dùng lấy. I Ti-mô-thê 4:3

cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất Lẽ Thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. I Ti-mô-thê 6:5

Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của Lẽ Thật. II Ti-mô-thê 2:15

họ xây bỏ Lẽ Thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. II Ti-mô-thê 2:18

dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết Lẽ Thật,II Ti-mô-thê 2:25

vẫn học luôn mà không hề thông biết Lẽ Thật được. II Ti-mô-thê 3:7

Xưa kia Gian-nét với Giam-be chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống trả Lẽ Thật thể ấy: lòng họ hoại bại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. II Ti-mô-thê 3:8

bịt tai không nghe Lẽ Thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. II Ti-mô-thê 4:4

Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu Lẽ Thật, là sự sanh lòng nhân đức, Tít 1:1

chớ nghe truyện huyễn của người Giu-đa, và điều răn của người ta trái với Lẽ Thật. Tít 1:14

Vì nếu chúng ta đã nhận biết Lẽ Thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, Hê-bơ-rơ 10:26

Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng Lẽ Thật. Gia-cơ 3:14

Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa Lẽ Thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, Gia-cơ 5:19

Anh em đã vâng theo Lẽ Thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng; I Phi-e-rơ 1:22

Bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong Lẽ Thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi. II Phi-e-rơ 1:12

Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo Lẽ Thật. I Giăng 1:6

Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và Lẽ Thật không ở trong chúng ta. I Giăng 1:8

Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, Lẽ Thật quyết không ở trong người. I Giăng 2:4

Ta viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết Lẽ Thật, nhưng vì các con biết Lẽ Thật, và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi Lẽ Thật mà ra. I Giăng 2:21

Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và Lẽ Thật. I Giăng 3:18

Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và Lẽ Thật. I Giăng 3:18

Bởi đó, chúng ta biết mình là thuộc về Lẽ Thật, và giục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. I Giăng 3:19

ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là Lẽ Thật. I Giăng 5:7

Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu, nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết Lẽ Thật cũng yêu dấu nữa; II Giăng 1:1

điều đó, vì cớ chính Lẽ Thật ở trong chúng ta, lại sẽ ở với chúng ta đời đời: II Giăng 1:2

nguyền xin ân điển, sự thương xót, sự bình an, bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta, trong Lẽ Thật và sự yêu thương! II Giăng 1:3

Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo Lẽ Thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha. II Giăng 1:4

Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu mến Lẽ Thật, và về cách anh làm theo Lẽ Thật ấy là thể nào. III Giăng 1:3

Tôi nghe con cái tôi làm theo Lẽ Thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. III Giăng 1:4

Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho Lẽ Thật. III Giăng 1:8

Mọi người đều làm chứng tốt cho Đê-mê-triu, và chính Lẽ Thật cũng chứng cho; chúng tôi cũng làm chứng riêng cho người, anh biết rằng lời chứng của chúng ta là hiệp với Lẽ Thật. III Giăng 1:12

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top