Những Câu Kinh Thánh Nói Đến Ma Quỉ, Quỉ Sứ, Chúa Quỉ, Ma Môn, Tà Ma Và Satan

jesus, christ, god

Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu Ma Quỉ cám dỗ. Ma-thi-ơ 4:1

Ma Quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, Ma-thi-ơ 4:5

Ma Quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; Ma-thi-ơ 4:8

Ma Quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Ma-thi-ơ 4:11

kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là Ma Quỉ; mùa gặt, là ngày tận thế; con gặt, là các thiên sứ. Ma-thi-ơ 13:39

Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho Ma Quỉ và những Quỉ Sứ nó. Ma-thi-ơ 25:41

đuổi nhiều Ma Quỉ, xức dầu cho nhiều kẻ bịnh và chữa cho được lành. Mác 6:13

tại đó, Ngài bị Ma Quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói.Lu-ca 4:2

Ma Quỉ bèn nói với Ngài rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. Lu-ca 4:3

Ma Quỉ đem Ngài lên, cho xem mọi nước thế gian trong giây phút; Lu-ca 4:5

Ma Quỉ cũng đem Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem, để Ngài trên nóc đền thờ, mà nói rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi; Lu-ca 4:9

Ma Quỉ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Lu-ca 4:13

Phần rơi ra dọc đường, là những kẻ nghe đạo; nhưng về sau Ma Quỉ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Lu-ca 8:12

Các ngươi bởi cha mình, là Ma Quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Giăng 8:44

Đang bữa ăn tối (Ma Quỉ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con trai Si-môn), Giăng 13:2

thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị Ma Quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 10:38

Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của Ma Quỉ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Công-Vụ Các Sứ-Đồ 13:10

và đừng cho Ma Quỉ nhân dịp. Ê-phê-sô 4:27

Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của Ma Quỉ. Ê-phê-sô 6:11

Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của Ma Quỉ chăng. I Ti-mô-thê 3:6

Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy Ma Quỉ. I Ti-mô-thê 3:7

và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới Ma Quỉ, vì đã bị Ma Quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó. II Ti-mô-thê 2:26

Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là Ma Quỉ, Hê-bơ-rơ 2:14

Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; Ma Quỉ cũng tin như vậy và run sợ. Gia-cơ 2:19

Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về Ma Quỉ. Gia-cơ 3:15

Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả Ma Quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Gia-cơ 4:7

Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là Ma Quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. I Phi-e-rơ 5:8

Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được Ma Quỉ. I Giăng 2:13

Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được Ma Quỉ. I Giăng 2:14

Kẻ nào phạm tội là thuộc về Ma Quỉ; vì Ma Quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của Ma Quỉ. I Giăng 3:8

Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái Ma Quỉ: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. I Giăng 3:10

Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về Ma Quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. I Giăng 3:12

Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, Ma Quỉ chẳng làm hại người được. I Giăng 5:18

Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền Ma Quỉ. I Giăng 5:19

Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với Ma Quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi! Giu-đe 1:9

Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, Ma Quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Khải-Huyền 2:10

Còn những người sót lại, chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm cứ thờ lạy Ma Quỉ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đã và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Khải-Huyền 9:20

Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là Ma Quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Khải-Huyền 12:9

Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi! Khốn nạn cho đất và biển! vì Ma Quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Khải-Huyền 12:12

Đó là những thần của Ma Quỉ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian, để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Khải-Huyền 16:14

Người kêu lớn tiếng rằng: Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các Ma Quỉ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, Khải-Huyền 18:2

Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là Ma Quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Khải-Huyền 20:2

Còn Ma Quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Khải-Huyền 20:10

Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ Tà Ma, và chữa các thứ tật bịnh. Ma-thi-ơ 10:1

Khi Tà Ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; Ma-thi-ơ 12:43

Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị Tà Ma ám, Mác 1:23

Tà Ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, và ra khỏi người. Mác 1:26

Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao! Người nầy lấy quyền phép sai khiến đến Tà Ma, mà nó cũng phải vâng lời! Mác 1:27

Khi Tà Ma thấy Ngài, bèn sấp mình xuống nơi chân Ngài mà kêu lên rằng: Thầy là Con Đức Chúa Trời! Mác 3:11

Ngài phán như vậy, vì họ nói rằng: Người bị Tà Ma ám. Mác 3:30

Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị Tà Ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Mác 5:2

Vì Đức Chúa Jêsus vừa phán cùng nó rằng: Hỡi Tà Ma, phải ra khỏi người nầy. Mác 5:8

Các Tà Ma ra khỏi người đó, bèn nhập vào bầy heo, bầy heo từ trên bực cao vụt đâm đầu xuống biển. Có độ hai ngàn con heo chết chìm cả dưới biển. Mác 5:13

Ngài bèn kêu mười hai sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ Tà Ma. Mác 6:7

Vì có một người đàn bà, con gái người bị Tà Ma ám, đã nghe nói về Ngài, tức thì vào gieo mình dưới chân Ngài. Mác 7:25

Khi Đức Chúa Jêsus thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách Tà Ma và phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ câm và điếc, ta biểu mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, đừng ám nó nữa. Mác 9:25

Vả, trong nhà hội có một người bị Tà Ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Jêsus Na-xa-rét! Lu-ca 4:33

Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi Tà Ma, và chúng nó liền ra! Lu-ca 4:36

Những kẻ mắc Tà Ma khuấy hại cũng đều được lành. Lu-ca 6:18

Vì Đức Chúa Jêsus đang truyền cho Tà Ma phải ra khỏi người đó mà nó đã ám từ lâu; dầu họ giữ người, xiềng và còng chân lại, người cứ bẻ xiềng tháo còng, và bị quỉ dữ đem vào nơi đồng vắng. Lu-ca 8:29

Đứa con trai vừa lại gần, quỉ xô nó nhào xuống đất, và vật vã dữ tợn. Song Đức Chúa Jêsus quở nặng Tà Ma, chữa lành con trẻ ấy, và giao lại cho cha nó. Lu-ca 9:42

Khi Tà Ma đã ra khỏi một người, thì đi dông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được, thì nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Lu-ca 11:24

Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Giê-ru-sa-lem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị Tà Ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:16

vì có những Tà Ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:7

Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa. Ma-thi-ơ 6:24

Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa. Lu-ca 16:13

Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho Ma Quỉ và những Quỉ Sứ nó. Ma-thi-ơ 25:41

Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là Quỉ Sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. II Cô-rinh-tô 12:7

Nhưng người Pha-ri-si lại nói rằng: Người nầy cậy phép Chúa Quỉ mà trừ quỉ. Ma-thi-ơ 9:34

Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì nói rằng: Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là Chúa Quỉ mà trừ quỉ đó thôi. Ma-thi-ơ 12:24

Có các thầy thông giáo ở thành Giê-ru-sa-lem xuống, nói rằng: Người bị quỉ Bê-ên-xê-bun ám, và nhờờờờờờ Chúa Quỉ mà ttttttrừ quỉ. Mác 3:22

song có mấy kẻ nói rằng: Người nầy nhờ Bê-ên-xê-bun là Chúa Quỉ mà trừ quỉ. Lu-ca 11:15

Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma-thi-ơ 4:10

Nếu quỉ Sa-tan trừ quỉ Sa-tan, ấy là tự nó chia xé nhau; thì nước nó làm sao còn được ư? Ma-thi-ơ 12:26

Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Ma-thi-ơ 16:23

Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ hầu việc Ngài. Mác 1:13

Song Đức Chúa Jêsus kêu họ đến, dùng lời thí dụ mà phán rằng: Sao quỉ Sa-tan đuổi được quỉ Sa-tan? Mác 3:23

Những câu kinh thánh nói đến Ma Quỉ, Quỉ Sứ, Chúa Quỉ, Ma Môn, Tà Ma Và Satan.

Vậy, nếu quỉ Sa-tan tự dấy lên nghịch cùng mình, tất nó bị chia xé ra, không thể còn được; song nó đã gần đến cùng rồi.Mác 3:26

Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình; nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỉ Sa-tan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Mác 4:15

Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại ngó môn đồ, và quở Phi-e-rơ rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Mác 8:33

Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. Lu-ca 10:18

Vậy, nếu quỉ Sa-tan tự chia rẽ nhau, thì nước nó còn sao được, vì các ngươi nói ta nhờ Bê-ê-xê-bun mà trừ quỉ? Lu-ca 11:18

Con gái của Áp-ra-ham nầy, quỉ Sa-tan đã cầm buộc mười tám năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao?Lu-ca 13:16

Vả, quỉ Sa-tan ám vào Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là người trong số mười hai sứ đồ, Lu-ca 22:3

Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Lu-ca 22:31

Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh, thì quỉ Sa-tan vào lòng người. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng người rằng: Sự ngươi làm hãy làm mau đi. Giăng 13:27

Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi A-na-nia, sao quỉ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:3

đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 26:18

Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỉ Sa-tan dưới chân anh em. Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em! Rô-ma 16:20

rằng, một người như thế phải phó cho quỉ Sa tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus. I Cô-rinh-tô 5:5

Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng. I Cô-rinh-tô 7:5

hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó. II Cô-rinh-tô 2:11

Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. II Cô-rinh-tô 11:14

Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là Quỉ Sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. II Cô-rinh-tô 12:7

Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đi đến cùng anh em; nhưng quỉ Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi. I Tê-Sa-lô-ni-ca 2:18

Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; II Tê-Sa-lô-ni-ca 2:9

trong số ấy có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, ta đã phó cho quỉ Sa-tan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. I Ti-mô-thê 1:20

Vì đã có một vài bà góa bội đi mà theo quỉ Sa-tan. I Ti-mô-thê 5:15

Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Sa-tan. Khải-Huyền 2:9

Ta biết nơi ngươi ở; đó là ngôi của quỉ Sa-tan; ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta; dầu trong những ngày đó, An-ti-ba, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tan ở. Khải-Huyền 2:13

Nhưng, với các ngươi là kẻ khác ở tại Thi-a-ti-rơ, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỉ Sa-tan, như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Khải-Huyền 2:24

Nầy, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối; nầy, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Khải-Huyền 3:9

Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là Ma Quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Khải-Huyền 12:9

Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là Ma Quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Khải-Huyền 20:2

Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn. Sự đó đoạn, Sa-tan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Khải-Huyền 20:3

Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỉ Sa-tan sẽ được thả, Khải-Huyền 20:7

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top