Những câu kinh thánh nói đến sự nên thánh

faith, dove, holy spirit

Hỡi kẻ dại và mù, vàng, và đền thờ làm cho vàng Nên Thánh, cái nào trọng hơn? Ma-thi-ơ 23:17

Hỡi kẻ mù kia, của lễ, và bàn thờ làm cho của lễ Nên Thánh, cái nào trọng hơn? Ma-thi-ơ 23:19

Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ Nên Thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Giăng 17:17

Con vì họ tự làm Nên Thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được Nên Thánh vậy. Giăng 17:19

Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được Nên Thánh. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 20:32

Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm Nên Thánh cũng thể ấy. Rô-ma 6:19

Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự Nên Thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. Rô-ma 6:22

nên chức việc của Đức Chúa Jêsus Christ giữa dân ngoại, làm chức tế lễ của Tin Lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa, Nên Thánh bởi Đức Thánh Linh. Rô-ma 15:16

gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được Nên Thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta: I Cô-rinh-tô 1:2

Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự Nên Thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; I Cô-rinh-tô 1:30

Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được Nên Thánh, được xưng công bình rồi. I Cô-rinh-tô 6:11

Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhơn vợ mình được Nên Thánh, vợ không tin Chúa, nhơn chồng mình tin Chúa được Nên Thánh; bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. I Cô-rinh-tô 7:14

Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc Nên Thánh của chúng ta. II Cô-rinh-tô 7:1

trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm Nên Thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, Ê-phê-sô 1:4

để khiến Hội Nên Thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, Ê-phê-sô 5:26

Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em Nên Thánh: tức là phải lánh sự ô uế, I Tê-Sa-lô-ni-ca 4:3

Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự Nên Thánh vậy. I Tê-Sa-lô-ni-ca 4:7

Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em Nên Thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! I Tê-Sa-lô-ni-ca 5:23

Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự Nên Thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. II Tê-Sa-lô-ni-ca 2:13 

Dầu vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đỗ trong đức tin, trong sự yêu thương, và trong sự Nên Thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. I Ti-mô-thê 2:15

vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được Nên Thánh. I Ti-mô-thê 4:5

Vì Đấng làm Nên Thánh và kẻ được Nên Thánh, đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em, Hê-bơ-rơ 2:11

Vì nếu huyết của dê đực bò đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và Nên Thánh thay, Hê-bơ-rơ 9:13

Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được Nên Thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả. Hê-bơ-rơ 10:10

Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ Nên Thánh được trọn vẹn đời đời. Hê-bơ-rơ 10:14

huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ Nên Thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Hê-bơ-rơ 10:29

Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự Nên Thánh, vì nếu không Nên Thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Hê-bơ-rơ 12:14

Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân Nên Thánh. Hê-bơ-rơ 13:12

theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được Nên Thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! I Phi-e-rơ 1:2

bởi có chép rằng: Hãy Nên Thánh, vì ta là thánh. I Phi-e-rơ 1:16

Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng Nên Thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, II Phi-e-rơ 3:11

Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm Nên Thánh nữa! Khải-Huyền 22:11

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top