Những câu kinh thánh nói đến Thiên Sứ.

fantasy, angel, mystical

Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì Thiên Sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ma-thi-ơ 1:20 

Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời Thiên Sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; Ma-thi-ơ 1:24

Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một Thiên Sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Ma-thi-ơ 2:13

Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một Thiên Sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô, mà truyền rằng: Ma-thi-ơ 2:19

và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các Thiên Sứ gìn giữ ngươi, Thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. Ma-thi-ơ 4:6

Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có Thiên Sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Ma-thi-ơ 4:11

kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma quỉ; mùa gặt, là ngày tận thế; con gặt, là các Thiên Sứ. Ma-thi-ơ 13:39

Con người sẽ sai các Thiên Sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, Ma-thi-ơ 13:41

Đến ngày tận thế cũng như vầy: các Thiên Sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, Ma-thi-ơ 13:49

Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các Thiên Sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. Ma-thi-ơ 16:27

Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các Thiên Sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời. Ma-thi-ơ 18:10

Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như Thiên Sứ trên trời vậy. Ma-thi-ơ 22:30

Ngài sẽ sai Thiên Sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia. Ma-thi-ơ 24:31

Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, Thiên Sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. Ma-thi-ơ 24:36

Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các Thiên Sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài.Ma-thi-ơ 25:31

Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo Thiên Sứ sao? Ma-thi-ơ 26:53

Và nầy, đất rúng động dữ dội, vì có Thiên Sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Ma-thi-ơ 28:2

Hình dong của Thiên Sứ giống như chớp nháng, và áo trắng như tuyết. Ma-thi-ơ 28:3

Song Thiên Sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: Các ngươi đừng sợ chi cả; vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus, là Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ma-thi-ơ 28:5

Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có Thiên Sứ hầu việc Ngài. Mác 1:13

Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi nầy, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các Thiên Sứ thánh. Mác 8:38

Vì đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại, thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng; nhưng các người sống lại đó ở như Thiên Sứ trên trời vậy. Mác 12:25

Ngài sẽ sai các Thiên Sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời. Mác 13:27

về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các Thiên Sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi. Mác 13:32

Bấy giờ có một Thiên Sứ của Chúa hiện ra cùng Xa-cha-ri, đứng bên hữu bàn thờ xông hương. Lu-ca 1:11

Nhưng Thiên Sứ nói cùng người rằng: Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Lu-ca 1:13

Thiên Sứ trả lời rằng: Ta là Gáp-ri-ên, đứng trước mặt Đức Chúa Trời; Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng nầy. Lu-ca 1:19

Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai Thiên Sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa- rét, xứ Ga-li-lê, Lu-ca 1:26

Thiên Sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. Lu-ca 1:28

Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Lu-ca 1:30

Thiên Sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời. Lu-ca 1:35

Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn Thiên Sứ lìa khỏi Ma-ri. Lu-ca 1:38

Một Thiên Sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Lu-ca 2:9

Thiên Sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; Lu-ca 2:10

Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với Thiên Sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lu-ca 2:13

Sau khi các Thiên Sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Lu-ca 2:15

Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời Thiên Sứ nói về con trẻ đó. Lu-ca 2:17

Đến ngày thứ tám, là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Jêsus, là tên Thiên Sứ đã đặt cho, trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. Lu-ca 2:21

vì có chép rằng: Chúa sẽ truyền cho Thiên Sứ gìn giữ ngươi, Lu-ca 4:10

Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về họ, khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha, và của Thiên Sứ thánh mà đến. Lu-ca 9:26

Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta trước mặt thiên hạ, thì Con người cũng sẽ xưng họ trước mặt Thiên Sứ của Đức Chúa Trời. Lu-ca 12:8

Nhưng ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì họ sẽ bị chối trước mặt Thiên Sứ của Đức Chúa Trời. Lu-ca 12:9

Ta nói cùng các ngươi, trước mặt Thiên Sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Lu-ca 15:10

Vả, người nghèo chết, Thiên Sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Lu-ca 16:22

Bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các Thiên Sứ, và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. Lu-ca 20:36

Có một Thiên Sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. Lu-ca 22:43

không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có Thiên Sứ hiện đến, nói Ngài đang sống. Lu-ca 24:23

Ngài lại phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và Thiên Sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người. Giăng 1:51

vì một Thiên Sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, cũng được lành. Giăng 5:4

Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng thì nói rằng ấy là tiếng sấm; có kẻ khác nói: Một vị Thiên Sứ nào nói với Ngài. Giăng 12:29

thấy hai vị Thiên Sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Jêsus đã nằm. Giăng 20:12

Hai Thiên Sứ hỏi: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng: Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu.  Giăng 20:13

Nhưng đang ban đêm, có một Thiên Sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra, và dặn rằng: Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:19

Bấy giờ, phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê-tiên, thấy mặt người như mặt Thiên Sứ vậy. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 6:15

Cách bốn mươi năm, một Thiên Sứ hiện ra cùng người, tại đồng vắng núi Si-na-i, trong ngọn lửa nơi bụi gai đang cháy.Công-Vụ Các Sứ-Đồ 7:30

Môi-se nầy là người họ đã bỏ ra, và rằng: Ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan đoán xét chúng ta? Ấy là người mà Đức Chúa Trời đã sai làm quan cai trị và đấng giải cứu cậy tay một Thiên Sứ đã hiện ra với người trong bụi gai. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 7:35

Ấy là người, trong dân hội tại nơi đồng vắng, đã ở với Thiên Sứ, là đấng phán cùng người trên núi Si-na-i, và với tổ phụ chúng ta, người lại nhận lấy những lời sự ống đặng trao lại cho các ngươi. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 7:38

các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các Thiên Sứ, nhưng không giữ lấy! Công-Vụ Các Sứ-Đồ 7:53

Bấy giờ, có một Thiên Sứ của Chúa phán cùng Phi-líp rằng: Hãy chờ dậy đi qua phía nam, trên con đường từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:26

Đang ban ngày, nhằm giờ thứ chín, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị Thiên Sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng: Hỡi Cọt-nây! Công-Vụ Các Sứ-Đồ 10:3

Đôi mắt người ngó chăm Thiên Sứ và run sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi? Thiên Sứ nói: Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi nhớ lấy. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 10:4

Khi Thiên Sứ, là đấng truyền cho người, đã trở lui, thì Cọt-nây gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tin kính trong những lính thuộc về mình, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 10:7

Họ trả lời rằng: Đội trưởng Cọt-nây là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời, cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người, người đó đã bởi một Thiên Sứ thánh mà chịu mạng lịnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 10:22

Người nầy thuật lại cho ta thể nào tại nhà mình đã thấy một Thiên Sứ hiện đến và phán rằng: Hãy sai tới thành Giốp-bê, mời Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ đến đây. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 11:13

Thình lình, một Thiên Sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên Sứ đập vào sường Phi-e-rơ, đánh thức người, mà rằng: Hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 12:7

Kế đó, Thiên Sứ nói rằng: Hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên Sứ lại tiếp: Hãy mặc áo ngoài và theo ta. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 12:8

Phi-e-rơ ra theo; chẳng biết điều Thiên Sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 12:9

Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt, là cửa thông vào thành; cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đàng cái, tức thì Thiên Sứ lìa Phi-e-rơ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 12:10

Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai Thiên Sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Hê-rốt cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 12:11

Người ta nói rằng: Mầy sảng. Song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói: Ấy là Thiên Sứ của người. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 12:15

Liền lúc đó, có Thiên Sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 12:23

Vì chưng người Sa-đu-sê quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có Thiên Sứ, thần chi hết, còn người Pha-ri-si lại nhận cả hai điều tin ấy. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 23:8

Tiếng kêu la lớn liền dậy lên. Có mấy thầy thông giáo về dòng Pha-ri-si đứng dậy cãi lẫy cùng kẻ khác rằng: Chúng ta chẳng thấy trong người nầy có điều ác gì. Nào ai biết chẳng phải thần hoặc Thiên Sứ đã nói cùng người? Công-Vụ Các Sứ-Đồ 23:9

Vì đêm nay, một Thiên Sứ của Đức Chúa Trời, là Đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta mà phán rằng: Công-Vụ Các Sứ-Đồ 27:23

Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các Thiên Sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, Rô-ma 8:38

Vì chưng Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, Thiên Sứ, loài người cùng xem vậy. I Cô-rinh-tô 4:9

Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các Thiên Sứ sao? Huống chi việc đời nầy! I Cô-rinh-tô 6:3

Bởi đó, vì cớ các Thiên Sứ, đờn bà phải có dấu hiệu trên đầu chỉ về quyền phép mình nương cậy. I Cô-rinh-tô 11:10

Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và Thiên Sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. I Cô-rinh-tô 13:1

Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm Thiên Sứ sáng láng. II Cô-rinh-tô 11:14

Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc Thiên Sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! Galati 1:8

Vậy thì làm sao có luật pháp? luật pháp đã đặt thêm, vì cớ những sự phạm phép, cho tới chừng nào người dòng dõi đến, là người mà lời hứa đã hứa cho; luật pháp được ban ra bởi mấy Thiên Sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Galati 3:19

vì xác thịt tôi yếu đuối sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu, anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị Thiên Sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Jêsus Christ. Galati 4:14

Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các Thiên Sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tình xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, Cô-lô-se 2:18

Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của Thiên Sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. I Tê-Sa-lô-ni-ca 4:16

và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các Thiên Sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, II Tê-Sa-lô-ni-ca 1:7

Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, Thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, Được Thiên Sứ trông thấy, Được giảng ra cho dân ngoại, Được thiên hạ tin cậy, Được cất lên trong sự vinh hiển. I Ti-mô-thê 3:16

Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ, và trước mặt các Thiên Sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó, đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào. I Ti-mô-thê 5:21

vậy được hưởng danh cao hơn danh Thiên Sứ bao nhiêu, thì trở nên cao trọng hơn Thiên Sứ bấy nhiêu. Hê-bơ-rơ 1:4

Vả, Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng Thiên Sứ nào rằng: Ngươi là Con ta, Ngày nay ta đã sanh ngươi? Lại há có khi nào phán: Ta sẽ làm Cha người, Người sẽ làm Con ta? Hê-bơ-rơ 1:5

Còn khi Ngài đưa Con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng: Mọi Thiên Sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con. Hê-bơ-rơ 1:6

Nói về Thiên Sứ thì Ngài phán rằng: Đức Chúa Trời làm cho Thiên Sứ Ngài như gió, Và tôi tớ Ngài như ngọn lửa. Hê-bơ-rơ 1:7

Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng Thiên Sứ nào rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi? Hê-bơ-rơ 1:13

Các Thiên Sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Hê-bơ-rơ 1:14

Vì nếu lời Thiên Sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, Hê-bơ-rơ 2:2

Vả, thế gian hầu đến mà chúng ta nói đó, Đức Chúa Trời chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các Thiên Sứ. Hê-bơ-rơ 2:5

Chúa đã đặt Người ở dưới Thiên Sứ một chút; Cho Người đội mão triều vinh hiển tôn trọng; Hê-bơ-rơ 2:7

Nhưng Đức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở dưới các Thiên Sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã vì mọi người nếm sự chết. Hê-bơ-rơ 2:9 

Vì quả thật không phải Ngài đến vùa giúp các Thiên Sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi của Áp-ra-ham. Hê-bơ-rơ 2:16

Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn Thiên Sứ nhóm lại, Hê-bơ-rơ 12:22

Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi Thiên Sứ mà không biết. Hê-bơ-rơ 13:2

Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, mà giảng Tin Lành cho anh em; các Thiên Sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. I Phi-e-rơ 1:12

là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các Thiên Sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài.I Phi-e-rơ 3:22

Vả, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các Thiên Sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét; II Phi-e-rơ 2:4

dẫu các Thiên Sứ, là đấng có sức mạnh quyền phép hơn chúng nó, còn không hề lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó trước mặt Chúa. II Phi-e-rơ 2:11

còn các Thiên Sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. Giu-đe 1:6

Vả, khi chính mình Thiên Sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi! Giu-đe 1:9

Sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến, thì Ngài đã sai Thiên Sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ Ngài, Khải-Huyền 1:1

tức là sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta, và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các Thiên Sứ của bảy Hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy Hội thánh vậy. Khải-Huyền 1:20

Hãy viết cho Thiên Sứ của Hội thánh Ê-phê-sô rằng: Nầy là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng: Khải-Huyền 2:1

Hãy viết cho Thiên Sứ của Hội thánh Si-miệc-nơ rằng: Nầy là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại: Khải-Huyền 2:8

Cũng hãy viết cho Thiên Sứ của Hội thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi: Khải-Huyền 2:12

Ngươi cũng hãy viết thơ cho Thiên Sứ của Hội thánh Thi-a-ti-rơ rằng: Nầy là lời phán của Con Đức Chúa Trời, là Đấng mắt như ngọn lửa, và chân như đồng sáng: Khải-Huyền 2:18

Ngươi cũng hãy viết cho Thiên Sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Khải-Huyền 3:1

Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các Thiên Sứ Ngài. Khải-Huyền 3:5

Ngươi cũng hãy viết cho Thiên Sứ của Hội thánh Phi-la-đen-phi rằng: Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được: Khải-Huyền 3:7

Ngươi cũng hãy viết cho Thiên Sứ của Hội thánh Lao-đi-xê rằng: Nầy là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời: Khải-Huyền 3:14

Tôi cũng thấy một vị Thiên Sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: Ai đáng mở quyển sách nầy và tháo những ấn nầy? Khải-Huyền 5:2

Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sanh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số Thiên Sứ; Thiên Sứ hàng muôn hàng ngàn, Khải-Huyền 5:11

Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị Thiên Sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào. Khải-Huyền 7:1

Tôi lại thấy một vị Thiên Sứ khác, từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị Thiên Sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển, Khải-Huyền 7:2

Vả, hết thảy Thiên Sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sanh vật, sấp mặt xuống trước ngôi, và thờ lạy Đức Chúa Trời, Khải-Huyền 7:11

Tôi thấy bảy vị Thiên Sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và có người trao cho bảy ống loa. Khải-Huyền 8:2

Đoạn, một vị Thiên Sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng, và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khải-Huyền 8:3

Khói hương từ tay Thiên Sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời, với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Khải-Huyền 8:4

Thiên Sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất; liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. Khải-Huyền 8:5

Bảy vị Thiên Sứ cầm bảy ống loa bèn sửa soạn thổi. Khải-Huyền 8:6

Vị Thiên Sứ thứ nhì thổi loa; bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. Một phần ba biển biến ra huyết, Khải-Huyền 8:8

Vị Thiên Sứ thứ ba thổi loa, thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc; ngôi sao ấy rơi vào một phần ba các sông lớn và các suối nước. Khải-Huyền 8:10

Vị Thiên Sứ thứ tư thổi loa, thì một phần ba mặt trời bị hại, một phần ba mặt trăng và một phần ban các ngôi sao cũng vậy, hầu cho một phần ba các vì sáng ấy đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất một phần ba sáng, và ban đêm cũng vậy.Khải-Huyền 8:12

Bấy giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời, kêu tiếng lớn rằng: Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay! cho những dân sự trên đất, vì cớ tiếng loa mà ba vị Thiên Sứ khác còn phải thổi nữa. Khải-Huyền 8:13

Vị Thiên Sứ thứ năm thổi loa, thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất, và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Khải-Huyền 9:1

Vị Thiên Sứ thứ sáu thổi loa, thì tôi nghe có tiếng ra từ bốn góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời. Khải-Huyền 9:13

Tiếng ấy nói cùng vị Thiên Sứ thứ sáu đang cầm loa rằng: Hãy cổi cho bốn vị Thiên Sứ bị trói trên bờ sông cái Ơ-phơ-rát.Khải-Huyền 9:14

Bốn vị Thiên Sứ bèn được cổi trói, đã chực sẵn đến giờ, ngày, tháng, và năm ấy, hầu cho tiêu diệt một phần ba loài người.Khải-Huyền 9:15

Đoạn, tôi lại thấy một vị Thiên Sứ khác sức mạnh lắm, ở từ trời xuống, có đám mây bao bọc lấy. Trên đầu người có mống; mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Khải-Huyền 10:1

Bấy giờ vị Thiên Sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, giơ tay hữu lên trời, Khải-Huyền 10:5

nhưng đến ngày mà vị Thiên Sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri. Khải-Huyền 10:7

Tiếng mà tôi đã nghe đến từ trời, lại nói cùng tôi và bảo rằng: Hãy đi, lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị Thiên Sứ đang đứng trên biển và đất. Khải-Huyền 10:8

Vậy, tôi đi tới vị Thiên Sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán: Ngươi hãy lấy và nuốt đi; nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Khải-Huyền 10:9

Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị Thiên Sứ và nuốt đi; trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi, thì đắng ở trong bụng. Khải-Huyền 10:10

Vị Thiên Sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Khải-Huyền 11:15

Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị Thiên Sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc. Khải-Huyền 14:6

Một vị Thiên Sứ khác, là vị thứ hai, theo sau mà rằng: Ba-by-lôn lớn kia, đã đổ rồi, đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Khải-Huyền 14:8

Lại một vị Thiên Sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cũng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, Khải-Huyền 14:9

thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các Thiên Sứ thánh và trước mặt Chiên Con. Khải-Huyền 14:10

Có một Thiên Sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu Đấng ngồi trên mây rằng: Hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi; vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Khải-Huyền 14:15

Một vị Thiên Sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái lưỡi liềm bén. Khải-Huyền 14:17

Rồi một vị Thiên Sứ khác nữa có quyền cai trị lửa, từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị Thiên Sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng: Hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi. Khải-Huyền 14:18

Thiên Sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Khải-Huyền 14:19

Tôi thấy một điềm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ: bảy Thiên Sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn nầy làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Khải-Huyền 15:1

Bảy vị Thiên Sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ, và ngang ngực thắt đai vàng. Khải-Huyền 15:6

Một con trong bốn con sanh vật ban cho bảy vị Thiên Sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, là Đấng hằng sống đời đời. Khải-Huyền 15:7

Đền thờ bèn đầy những khói, vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời; chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy Thiên Sứ được làm trọn. Khải-Huyền 15:8

Bấy giờ, tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra, phán với bảy vị Thiên Sứ rằng: Hãy đi, trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Khải-Huyền 16:1

Vị Thiên Sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chốc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó. Khải-Huyền 16:2

Vị Thiên Sứ thứ hai, trút bát mình xuống biển, thì biển biến ra huyết, như huyết người chết; phàm sanh vật ở trong biển đều chết hết. Khải-Huyền 16:3

Vì Thiên Sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước, thì nước biến ra huyết. Khải-Huyền 16:4

Tôi nghe Thiên Sứ của nước nói rằng: Hỡi Đấng Hiện Có, Đã Có, tức là Đấng Thánh, Ngài là công bình, vì Ngài đã phán xét thể nầy; Khải-Huyền 16:5

Vị Thiên Sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm sém loài người. Khải-Huyền 16:8

Vị Thiên Sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn.Khải-Huyền 16:10

Vị Thiên Sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Ơ-phơ-rát; sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ Đông phương đến có lối đi được. Khải-Huyền 16:12

Vị Thiên Sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra, từ ngôi đến mà phán rằng: Xong rồi! Khải-Huyền 16:17

Bấy giờ trong bảy vị Thiên Sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng: Lại đây ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Khải-Huyền 17:1

Tôi được Thánh Linh cảm động Thiên Sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng; thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sặm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng. Khải-Huyền 17:3

Thiên Sứ bảo tôi rằng: sao người lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự mầu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có bảy đầu và mười sừng. Khải-Huyền 17:7

Đoạn, Thiên Sứ lại nói với tôi rằng: Những dòng nước ngươi đã thấy, trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. Khải-Huyền 17:15

Sau điều đó, tôi thấy một vị Thiên Sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn, và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Khải-Huyền 18:1

Bấy giờ một vị Thiên Sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng: Ba-by-lôn là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. Khải-Huyền 18:21

Thiên Sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Khải-Huyền 19:9

Tôi thấy một vị Thiên Sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời, mà rằng: Hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, Khải-Huyền 19:17

Đoạn, tôi thấy một vị Thiên Sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Khải-Huyền 20:1

Một vị trong bảy Thiên Sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con. Khải-Huyền 21:9

Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, Thiên Sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, Khải-Huyền 21:10

Thành có một bức tường cao lớn, với mười hai cửa, trên những cửa có mười hai vị Thiên Sứ, cùng những danh đề, là danh mười hai chi phái của con cháu Y-sơ-ra-ên: Khải-Huyền 21:12

Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên Sứ đo thành bằng cây sậy: thành được một vạn hai ngàn ếch-ta-đơ; bề dài, bề ngang, và bề cao cũng bằng nhau. Khải-Huyền 21:16

Người lại đo tường thành: được một trăm bốn mươi bốn cu-đê, là thước đo của loài người, và cũng là thước đo của Thiên Sứ. Khải-Huyền 21:17

Thiên Sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Khải-Huyền 22:1 

Bấy giờ Thiên Sứ nói với tôi rằng: Những lời nầy là trung tín và chân thật, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, đã sai Thiên Sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra. Khải-Huyền 22:6

Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống dưới chân Thiên Sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi, để thờ lạy. Khải-Huyền 22:8

Ta là Jêsus, đã sai Thiên Sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói. Khải-Huyền 22:16

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top