Những câu kinh thánh nói về Đức Tin

Hỡi kẻ ít Đức Tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! Ma-thi-ơ 6:30

Đức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có Đức Tin lớn dường ấy. Ma-thi-ơ 8:10

Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít Đức Tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ.Ma-thi-ơ 8:26

Nầy, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Jêsus thấy Đức Tin của các người đó, thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Ma-thi-ơ 9:2

Đức Chúa Jêsus xây mặt lại, thấy người đàn bà, thì phán rằng: hỡi con, hãy vững lòng, Đức Tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bịnh. Ma-thi-ơ 9:22

Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như Đức Tin các ngươi, phải được thành vậy. Ma-thi-ơ 9:29

Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít Đức Tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ma-thi-ơ 14:31

Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có Đức Tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành. Ma-thi-ơ 15:28

Đức Chúa Jêsus biết điều đó, thì phán rằng: Hỡi kẻ ít Đức Tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy là vì cớ các ngươi không có bánh? Ma-thi-ơ 16:8

Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít Đức Tin: vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có Đức Tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Ma-thi-ơ 17:20 

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có Đức Tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Ma-thi-ơ 21:21

Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy Đức Tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Ma-thi-ơ 21:22

Đức Chúa Jêsus thấy Đức Tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Mác 2:5

Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có Đức Tin sao? Mác 4:40

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, Đức Tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh. Mác 5:34

Đức Chúa Jêsus phán: Đi đi, Đức Tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. (10-53) Tức thì người mù được sáng mắt, và đi theo Đức Chúa Jêsus trên đường. Mác 10:52

Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy có Đức Tin đến Đức Chúa Trời. Mác 11:22

Đức Chúa Jêsus thấy Đức Tin của họ, bèn phán rằng: Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Lu-ca 5:20

Đức Chúa Jêsus nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình, mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Y-sơ-ra-ên, ta cũng chưa thấy một Đức Tin lớn dường ấy. Lu-ca 7:9

Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng: Đức Tin của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an. Lu-ca 7:50

Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Đức Tin các ngươi ở đâu? Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ, nói với nhau rằng: Người nầy là ai, khiến đến gió và nước, mà cũng phải vâng lời người? Lu-ca 8:25

Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, Đức Tin ngươi đã chữa lành ngươi; hãy đi cho bình an. Lu-ca 8:48

Hỡi kẻ ít Đức Tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc thể ấy, huống chi là các ngươi! Lu-ca 12:28

Các sứ đồ thưa Chúa rằng: Xin thêm Đức Tin cho chúng tôi! Lu-ca 17:5

Chúa đáp rằng: Nếu các ngươi có Đức Tin trộng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu nầy rằng: Hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời. Lu-ca 17:6

Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi; Đức Tin ngươi đã cứu ngươi. Lu-ca 17:19

Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy Đức Tin trên mặt đất chăng? Lu-ca 18:8

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy sáng mắt lại; Đức Tin của ngươi đã chữa lành ngươi. Lu-ca 18:42

Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho Đức Tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Lu-ca 22:32

Ấy là bởi Đức Tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người nầy là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là Đức Tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người nầy sự mạnh khỏe trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy các ngươi. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 3:16

Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy Đức Tin và Đức Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa; Công-Vụ Các Sứ-Đồ 6:5

vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và Đức Tin. Bấy giờ rất đông người tin theo Chúa. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 11:24

Dầu vậy, Phao-lô và Ba-na-ba ở lại đó cũng khá lâu, đầy dẫy sự bạo dạn và Đức Tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ, mà chứng về đạo ân điển của Ngài. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:3

Người ngồi và nghe Phao-lô giảng. Phao-lô chăm mắt trên người, thấy có Đức Tin để chữa lành được, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:9

giục các môn đồ, vững lòng, khuyên phải bền đổ trong Đức Tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:22

Hai người đến nơi, nhóm họp Hội thánh rồi, bèn thật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngài mở cửa Đức Tin cho người ngoại là thể nào. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:27

Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy Đức Tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 15:9

Ấy vậy, các Hội thánh được vững vàng trong Đức Tin, và số người càng ngày càng thêm lên. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 16:5

giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-réc về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời, và Đức Tin trong Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 20:21

Qua mấy ngày sau, Phê-lít với vợ mình là Đơ-ru-si, người Giu-đa, đến, rồi sai gọi Phao-lô, và nghe người nói về Đức Tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 24:24

đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi Đức Tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 26:18

nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của Đức Tin, vì danh Ngài,Rô-ma 1:5

Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về Đức Tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Rô-ma 1:8

tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi Đức Tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Rô-ma 1:12

vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi Đức Tin mà được, lại dẫn đến Đức Tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi Đức Tin. Rô-ma 1:17

là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi Đức Tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia, Rô-ma 3:25

Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của Đức Tin; Rô-ma 3:27

vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi Đức Tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp. Rô-ma 3:28

Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi Đức Tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi Đức Tin nữa. Rô-ma 3:30

Vậy, chúng ta nhân Đức Tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Rô-ma 3:31

còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì Đức Tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Rô-ma 4:5

Vậy, lời luận về phước đó chỉ chuyên về kẻ chịu cắt bì mà thôi sao? Cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Vả, chúng ta nói rằng Đức Tin của Áp-ra-ham được kể là công bình cho người. Rô-ma 4:9

Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì, như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi Đức Tin, khi chưa chịu cắt bì; hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình, Rô-ma 4:11

và cũng làm cha những kẻ chịu cắt bì, tức là cha những kẻ không những chịu cắt bì thôi, lại cũng noi theo dấu Đức Tin mà Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã có trước khi chưa chịu cắt bì vậy. Rô-ma 4:12

Vả, ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Áp-ra-ham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của Đức Tin. Rô-ma 4:13

Vì, nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp, thì Đức Tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi, Rô-ma 4:14

Vậy nên, bởi Đức Tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có Đức Tin của Áp-ra-ham, là tổ phụ hết thảy chúng ta, Rô-ma 4:16

Người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sa-ra không thể sanh đẻ được nữa, song Đức Tin chẳng kém. Rô-ma 4:19

Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong Đức Tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, Rô-ma 4:20

Cho nên Đức Tin của người được kể cho là công bình. Rô-ma 4:22

Vả, ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng Đức Tin người đã được kể cho là công bình, Rô-ma 4:23

nhưng cũng vì chúng ta nữa, Đức Tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin Đấng đã làm cho Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết, Rô-ma 4:24

Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi Đức Tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Rô-ma 5:1

là Đấng đã làm cho chúng ta cậy Đức Tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đang đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Rô-ma 5:2

Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Những dân ngoại chẳng tìm sự công bình, thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình đến bởi Đức Tin; Rô-ma 9:30

Tại sao? Tại họ chẳng bởi Đức Tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở, Rô-ma 9:32

Nhưng sự công bình đến bởi Đức Tin, thì nói như vầy: Chớ nói trong lòng ngươi rằng: Ai sẽ lên trời? ấy là để đem Đấng Christ xuống; Rô-ma 10:6

Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo Đức Tin mà chúng ta giảng dạy. Rô-ma 10:8

Như vậy, Đức Tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Rô-ma 10:17

Phải lắm; các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ Đức Tin mà còn; chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi. Rô-ma 11:20

Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng Đức Tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Rô-ma 12:3

Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng Đức Tin; Rô-ma 12:6

Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém Đức Tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Rô-ma 14:1

Ngươi có Đức Tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng! Rô-ma 14:22

Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi Đức Tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi Đức Tin thì điều đó là tội lỗi. Rô-ma 14:23

Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong Đức Tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy! Rô-ma 15:13

mà bây giờ được bày ra, và theo lịnh Đức Chúa Trời hằng sống, bởi các sách tiên tri, bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của Đức Tin, Rô-ma 16:26

hầu cho anh em chớ lập Đức Tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. I Cô-rinh-tô 2:5

Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được Đức Tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh; I Cô-rinh-tô 12:9

Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả Đức Tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. I Cô-rinh-tô 13:2

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức Tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. I Cô-rinh-tô 13:13

Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và Đức Tin anh em cũng vô ích. I Cô-rinh-tô 15:14

Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì Đức Tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. I Cô-rinh-tô 15:17

Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong Đức Tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. I Cô-rinh-tô 16:13

chớ không phải chúng tôi muốn cai trị Đức Tin anh em, nhưng chúng tôi muốn giúp thêm sự vui của anh em, vì anh em đứng vững vàng trong Đức Tin. II Cô-rinh-tô 1:24

vì chúng ta bước đi bởi Đức Tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. II Cô-rinh-tô 5:7

Vậy thì, như anh em đều trổi hơn về mọi việc, tức là về Đức Tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chủ ý làm cho trổi hơn về việc nhơn đức nầy. II Cô-rinh-tô 8:7

Chúng tôi không khoe mình quá mực, cũng không khoe về việc người khác làm; nhưng mong rằng Đức Tin của anh em thêm lên, thì công việc chúng tôi cũng sẽ lớn lên thêm giữa anh em, theo giới hạn đã định cho chúng tôi, và công việc ấy càng mở mang, II Cô-rinh-tô 10:15

Chính anh em hãy tự xét để xem mình có Đức Tin chăng. Hãy tự thử mình: anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao? miễn là anh em không đáng bị bỏ. II Cô-rinh-tô 13:5

Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy Đức Tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Jêsus Christ, để được xưng công bình bởi Đức Tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp; vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Galati 2:16

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong Đức Tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Galati 2:20

vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có Đức Tin là con cháu thật của Áp-ra-ham. Galati 3:7

Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi Đức Tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành nầy: Các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Galati 3:8

Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi Đức Tin. Galati 3:11

Vả, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với Đức Tin, nhưng luật pháp có chép rằng: Người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Galati 3:12

hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy Đức Tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Galati 3:14

Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa, bởi Đức Tin trong Đức Chúa Jêsus Christ mà được ban cho những kẻ tin. Galati 3:22

Trước khi Đức Tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ Đức Tin phải bày ra. Galati 3:23

Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi Đức Tin mà được xưng công bình. Galati 3:24

Song khi Đức Tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. Galati 3:25

Về phần chúng ta, ấy là bởi Đức Tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Galati 5:5

Vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại Đức Tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Galati 5:6

Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong Đức Tin. Galati 6:10

Vậy nên, sau khi tôi có nghe Đức Tin anh em hướng về Đức Chúa Jêsus và tình yêu thương đối với các thánh đồ, Ê-phê-sô 1:15

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi Đức Tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 2:8

trong Ngài chúng ta nhờ Đức Tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. Ê-phê-sô 3:12

đến nỗi Đấng Christ nhân Đức Tin mà ngự trong lòng anh em; Ê-phê-sô 3:17

chỉ có một Chúa, một Đức Tin, một phép báp tem; Ê-phê-sô 4:5

cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong Đức Tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ê-phê-sô 4:13

Lại phải lấy thêm Đức Tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Ê-phê-sô 6:16

Nguyền xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng Đức Tin ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ! Ê-phê-sô 6:23

Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp Đức Tin anh em được tấn tới và vui vẻ;  Phi-líp 1:25

Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin Lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì Đức Tin của đạo Tin Lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình; Phi-líp 1:27

Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng Đức Tin anh em tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Phi-líp 2:17

và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên Đức Tin; Phi-líp 3:9

Vì chúng tôi đã nghe về Đức Tin của anh em nơi Đức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, Cô-lô-se 1:4

Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và Đức Tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm. Cô-lô-se 2:5

hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy Đức Tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Cô-lô-se 2:7

Anh em đã bởi phép báp-tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi Đức Tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Cô-lô-se 2:12

vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của Đức Tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta; I Tê-Sa-lô-ni-ca 1:3

Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng Đức Tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. I Tê-Sa-lô-ni-ca 1:8

và sai Ti-mô-thê, là anh em chúng tôi, tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo Tin Lành của Đấng Christ, đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và giục lòng anh em trong Đức Tin, I Tê-Sa-lô-ni-ca 3:2

Vậy, không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Ti-mô-thê đi, để cho biết Đức Tin anh em ra làm sao, e rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng. I Tê-Sa-lô-ni-ca 3:5

Nhưng Ti-mô-thê ở nơi anh em mới trở về đây, có thuật cho chúng tôi tin tốt về Đức Tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. I Tê-Sa-lô-ni-ca 3:6

Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy Đức Tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. I Tê-Sa-lô-ni-ca 3:7

Đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em, và gia thêm cho Đức Tin anh em điều chi còn kém. I Tê-Sa-lô-ni-ca 3:10

Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng Đức Tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. I Tê-Sa-lô-ni-ca 5:8

Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn; điều đó là phải lắm, vì Đức Tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. II Tê-Sa-lô-ni-ca 1:3

Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các Hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và Đức Tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đang chịu. II Tê-Sa-lô-ni-ca 1:4

Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của Đức Tin; II Tê-Sa-lô-ni-ca 1:11

lại hầu cho chúng tôi được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác; vì chẳng phải hết thảy đều có Đức Tin. II Tê-Sa-lô-ni-ca 3:2

gởi cho Ti-mô-thê, là con thật của ta trong Đức Tin: nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta! I Ti-mô-thê 1:2

đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi Đức Tin. I Ti-mô-thê 1:4

Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và Đức Tin thật mà sanh ra. I Ti-mô-thê 1:5

Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với Đức Tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ. I Ti-mô-thê 1:14

cầm giữ Đức Tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì Đức Tin họ bị chìm đắm: I Ti-mô-thê 1:19

(ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về Đức Tin và về lẽ thật. I Ti-mô-thê 2:7

Dầu vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đỗ trong Đức Tin, trong sự yêu thương, và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. I Ti-mô-thê 2:15

nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của Đức Tin. I Ti-mô-thê 3:9

Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong Đức Tin đến Đức Chúa Jêsus Christ. I Ti-mô-thê 3:13

Con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jêsus Christ, được nuôi bởi các lời của Đức Tin và đạo lý lành mà con đã theo. I Ti-mô-thê 4:6

Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, Đức Tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. I Ti-mô-thê 4:12

Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ Đức Tin, lại xấu hơn người không tin nữa. I Ti-mô-thê 5:8

Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, Đức Tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. I Ti-mô-thê 6:11

Hãy vì Đức Tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. I Ti-mô-thê 6:12

Ta cũng nhớ đến Đức Tin thành thật của con, là Đức Tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. II Ti-mô-thê 1:5

họ xây bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ Đức Tin của một vài người cách như vậy. II Ti-mô-thê 2:18

Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, Đức Tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. II Ti-mô-thê 2:22

Xưa kia Gian-nét với Giam-be chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống trả lẽ thật thể ấy: lòng họ hoại bại, Đức Tin họ không thể chịu thử thách được. II Ti-mô-thê 3:8

Về phần con, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, Đức Tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đỗ của ta, II Ti-mô-thê 3:10

và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi Đức Tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. II Ti-mô-thê 3:15

Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được Đức Tin. II Ti-mô-thê 4:7

Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến Đức Tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, Tít 1:1

gởi cho Tít, là con thật ta trong Đức Tin chung: nguyền xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta! Tít 1:4

Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có Đức Tin vẹn lành, Tít 1:13

Khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có Đức Tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Tít 2:2

vì nghe nói anh có lòng yêu thương và Đức Tin trong Đức Chúa Jêsus và cùng các thánh đồ. Phi-lê-môn 1:5

Tôi cầu xin Ngài rằng Đức Tin đó, là Đức Tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta. Phi-lê-môn 1:6

Vì tin Lành nầy đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ; những lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe, chẳng lấy Đức Tin nhận lời đó thuộc về mình. Hê-bơ-rơ 4:2

đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi Đức Tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Hê-bơ-rơ 6:12

nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với Đức Tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. Hê-bơ-rơ 10:22

Người công bình của ta sẽ cậy Đức Tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Hê-bơ-rơ 10:38

Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ Đức Tin cho linh hồn được cứu rỗi. Hê-bơ-rơ 10:39

Vả, Đức Tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Hê-bơ-rơ 11:1

Ấy là nhờ Đức Tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. Hê-bơ-rơ 11:2

Bởi Đức Tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Hê-bơ-rơ 11:3

Bởi Đức Tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói. Hê-bơ-rơ 11:4

Bởi Đức Tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Hê-bơ-rơ 11:5

Vả, không có Đức Tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Hê-bơ-rơ 11:6

Bởi Đức Tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ Đức Tin vậy. Hê-bơ-rơ 11:7

Bởi Đức Tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. Hê-bơ-rơ 11:8

Bởi Đức Tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Hê-bơ-rơ 11:9

Cũng bởi Đức Tin mà Sa-ra dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng Đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Hê-bơ-rơ 11:11

Hết thảy những người đó đều chết trong Đức Tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Hê-bơ-rơ 11:13

Bởi Đức Tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình, Hê-bơ-rơ 11:17

Bởi Đức Tin, Y-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự hầu đến. Hê-bơ-rơ 11:20

Bởi Đức Tin, Gia-cốp lúc gần chết, chúc phước cho hai con của Giô-sép, và nương trên gậy mình mà lạy. Hê-bơ-rơ 11:21

Bởi Đức Tin, Giô-sép lúc gần qua đời nói về việc con cháu Y-sơ-ra-ên sẽ đi ra, và truyền lịnh về hài cốt mình. Hê-bơ-rơ 11:22 

Bởi Đức Tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Hê-bơ-rơ 11:23

Bởi Đức Tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, Hê-bơ-rơ 11:24

Bởi Đức Tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được. Hê-bơ-rơ 11:27

Bởi Đức Tin người giữ lễ Vượt Qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Y-sơ-ra-ên. Hê-bơ-rơ 11:28

Bởi Đức Tin, dân Y-sơ-ra-ên vượt qua Biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ê-díp-tô thử đi qua, bị nuốt mất tại đó. Hê-bơ-rơ 11:29

Bởi Đức Tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày. Hê-bơ-rơ 11:30

Bởi Đức Tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám. Hê-bơ-rơ 11:31

Những người đó bởi Đức Tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, Hê-bơ-rơ 11:33 

Hết thảy những người đó dầu nhân Đức Tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Hê-bơ-rơ 11:39

nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của Đức Tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Hê-bơ-rơ 12:2

Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi Đức Tin họ. Hê-bơ-rơ 13:7

vì biết rằng sự thử thách Đức Tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Gia-cơ 1:3

Nhưng phải lấy Đức Tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.Gia-cơ 1:6

Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe nầy: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong Đức Tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? Gia-cơ 2:5

Hỡi anh em, nếu ai nói mình có Đức Tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức Tin đó cứu người ấy được chăng?Gia-cơ 2:14

Về Đức Tin, cũng một lẽ ấy; nếu Đức Tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Gia-cơ 2:17

Hoặc có kẻ nói: Ngươi có Đức Tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta Đức Tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi Đức Tin bởi việc làm của ta. Gia-cơ 2:18

Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng Đức Tin không có việc làm là vô ích chăng? Gia-cơ 2:20

Thế thì, ngươi thấy Đức Tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà Đức Tin được trọn vẹn. Gia-cơ 2:22

nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy Đức Tin mà thôi. Gia-cơ 2:24

Vả, xác chẳng có hồn thì chết, Đức Tin không có việc làm cũng chết như vậy. Gia-cơ 2:26

Sự cầu nguyện bởi Đức Tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Gia-cơ 5:15

là kẻ bởi Đức Tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! I Phi-e-rơ 1:5 

hầu cho sự thử thách Đức Tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. I Phi-e-rơ 1:7

nhận được phần thưởng về Đức Tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình. I Phi-e-rơ 1:9

là kẻ nhân Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi Đức Tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. I Phi-e-rơ 1:21

Hãy đứng vững trong Đức Tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. I Phi-e-rơ 5:9

Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, đã lãnh phần Đức Tin đồng quí báu như của chúng tôi: II Phi-e-rơ 1:1

Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho Đức Tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, II Phi-e-rơ 1:5

vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là Đức Tin của chúng ta. I Giăng 5:4

Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền Đức Tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, Giu-đe 1:20

ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, Đức Tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Khải-Huyền 2:19

Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù; nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và Đức Tin của các thánh đồ. Khải-Huyền 13:10

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top