Những câu thánh nói về sự cầu nguyện

man, fog, silhouette

Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và Cầu Nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, Ma-thi-ơ 5:44

Khi các ngươi Cầu Nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng Cầu Nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Ma-thi-ơ 6:5

Song khi ngươi Cầu Nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi Cầu Nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Ma-thi-ơ 6:6

Vả, khi các ngươi Cầu Nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Ma-thi-ơ 6:7

Xong rồi, Ngài lên núi để Cầu Nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Ma-thi-ơ 14:23

Nhưng thứ quỉ nầy nếu không Cầu Nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được. Ma-thi-ơ 17:21

Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và Cầu Nguyện cho chúng nó; môn đồ quở trách những người đem đến. Ma-thi-ơ 19:13

Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà Cầu Nguyện; nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Ma-thi-ơ 21:13

Trong khi Cầu Nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Ma-thi-ơ 21:22

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi làm bộ đọc lời Cầu Nguyện cho dài mà nuốt nhà đàn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Ma-thi-ơ 23:14

Hãy Cầu Nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát; Ma-thi-ơ 24:20

Rồi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi Cầu Nguyện đằng kia. Ma-thi-ơ 26:36

Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà Cầu Nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha. Ma-thi-ơ 26:39

Hãy thức canh và Cầu Nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ma-thi-ơ 26:41

Ngài lại đi lần thứ hai, mà Cầu Nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên. Ma-thi-ơ 26:42

Đoạn, Ngài bỏ mà lại đi Cầu Nguyện lần thứ ba, và lặp xin như lời trước. Ma-thi-ơ 26:44

Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và Cầu Nguyện tại đó. Mác 1:35

Ngài lìa khỏi chúng rồi, thì lên núi mà Cầu Nguyện. Mác 6:46

Ngài đáp rằng: Nếu không Cầu Nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được. Mác 9:29

Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà Cầu Nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Mác 11:17

Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc Cầu Nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Mác 11:24

Khi các ngươi đứng Cầu Nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Mác 11:25

nuốt các nhà đàn bà góa, mà làm bộ đọc lời Cầu Nguyện dài. Họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa. Mác 12:40

Hãy Cầu Nguyện cho điều đó chớ xảy ra lúc mùa đông. Mác 13:18

Kế đó, đi đến một nơi kia, gọi là Ghết-sê-ma-nê, Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Các ngươi hãy ngồi đây, đợi ta Cầu Nguyện. Mác 14:32

Rồi Ngài đi một đỗi xa hơn, sấp mình xuống đất mà Cầu Nguyện rằng: nếu có thể được, xin giờ nầy qua khỏi mình. Mác 14:35

Hãy tỉnh thức và Cầu Nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Mác 14:38

Ngài lại đi lần nữa, và Cầu Nguyện, y như lời trước. Mác 14:39

Đang giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài Cầu Nguyện. Lu-ca 1:10

Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời Cầu Nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Lu-ca 1:13

rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và Cầu Nguyện. Lu-ca 2:37

Vả, khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp-tem, Đức Chúa Jêsus cũng chịu phép báp-tem. Ngài đang Cầu Nguyện thì trời mở ra, Lu-ca 3:21

Song Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà Cầu Nguyện. Lu-ca 5:16

Họ thưa Ngài rằng: môn đồ của Giăng thường kiêng ăn Cầu Nguyện, cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống. Lu-ca 5:33

Trong lúc đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi để Cầu Nguyện; và thức thâu đêm Cầu Nguyện Đức Chúa Trời. Lu-ca 6:12

chúc phước cho kẻ rủa mình, và Cầu Nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Lu-ca 6:28

Một ngày kia, Đức Chúa Jêsus đang Cầu Nguyện riêng, môn đồ nhóm lại xung quanh Ngài, Ngài hỏi rằng: Trong dân chúng, họ nói ta là ai? Lu-ca 9:18

Độ tám ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để Cầu Nguyện.  Lu-ca 9:28

Đang khi Cầu Nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Lu-ca 9:29

Có một ngày, Đức Chúa Jêsus Cầu Nguyện ở nơi kia. Khi Cầu Nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi Cầu Nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn đồ mình. Lu-ca 11:1

Ngài phán rằng: Khi các ngươi Cầu Nguyện, hãy nói: Lạy Cha! danh Cha được thánh; nước Cha được đến; Lu-ca 11:2

Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải Cầu Nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt: Lu-ca 18:1

Có hai người lên đền thờ Cầu Nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Lu-ca 18:10

Người Pha-ri-si đứng Cầu Nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. Lu-ca 18:11

mà phán rằng: Có lời chép rằng: Nhà ta sẽ là nhà Cầu Nguyện; song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. Lu-ca 19:46

làm bộ đọc lời Cầu Nguyện dài, mà nuốt gia tài của đàn bà góa. Họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Lu-ca 20:47

Vậy, hãy tỉnh thức luôn và Cầu Nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người.Lu-ca 21:36

Song ta đã Cầu Nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Lu-ca 22:32

Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy Cầu Nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ. Lu-ca 22:40

Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá, quì xuống mà Cầu Nguyện Lu-ca 22:41

Trong cơn rất đau thương, Ngài Cầu Nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Lu-ca 22:44

Cầu Nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đang ngủ mê vì buồn rầu. Lu-ca 22:45

Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy Cầu Nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám dỗ. Lu-ca 22:46

Con vì họ mà Cầu Nguyện; chẳng phải vì thế gian mà Cầu Nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Giăng 17:9

Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà Cầu Nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 1:14

rồi Cầu Nguyện rằng: Lạy Chúa, Ngài biết lòng mọi người, xin tỏ ra cho chúng tôi nội hai người nầy ai là người Chúa đã chọn,  Công-Vụ Các Sứ-Đồ 1:24

Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự Cầu Nguyện. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:42

Buổi Cầu Nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 3:1

Khi đã Cầu Nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:31

Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự Cầu Nguyện và chức vụ giảng đạo. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 6:4

và trình bảy người đó cho các sứ đồ; các sứ đồ Cầu Nguyện rồi, thì đặt tay lên. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 6:6

Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên Cầu Nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 7:59

Hai người tới nơi, Cầu Nguyện cho các môn đồ mới, để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:15

Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và Cầu Nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:22

Si-môn trả lời rằng: Xin chính mình các ông hãy Cầu Nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó.Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:24

Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường Ngay thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa; vì người đang Cầu Nguyện, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:11

Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quì gối mà Cầu Nguyện; đoạn, xây lại với xác, mà rằng: Hỡi Ta-bi-tha, hãy chờ dậy! Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ, bèn ngồi dậy liền. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:40

Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân, và Cầu Nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 10:2

Đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói: Lời Cầu Nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi nhớ lấy. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 10:4

Bữa sau, trong lúc ba người ấy đang đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu Phi-e-rơ leo lên mái nhà để Cầu Nguyện. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 10:9

Cọt-nây trả lời rằng: Đã bốn ngày nay, nhằm giờ thứ chín, tôi đang ở nhà Cầu Nguyện, thình lình có một người mặc áo sáng lòa, hiện ra trước mặt tôi, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 10:30

mà phán rằng: Hỡi Cọt-nây, lời Cầu Nguyện ngươi đã được nhậm, Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 10:31

rằng: Ta đang Cầu Nguyện trong thành Giốp-bê, lúc đó ta bị ngất trí đi, thấy sự hiện thấy: có vật gì giống như cái khăn lớn, níu bốn chéo lên, từ trên trời sa xuống đến tận ta. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 11:5

Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội thánh cứ Cầu Nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 12:5

Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại Cầu Nguyện. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 12:12

Đã kiêng ăn và Cầu Nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 13:3

Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi Hội thánh, Cầu Nguyện và kiêng ăn xong, thì dâng các người đó cho Chúa là Đấng mình đã tin đến. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:23

Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông, là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng Cầu Nguyện; chúng ta ngồi xong, giảng cho những đàn bà đã nhóm lại. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 16:13

Một ngày kia, chúng ta đi Cầu Nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỉ Phi-tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó.Công-Vụ Các Sứ-Đồ 16:16

Lối nữa đêm, Phao-lô và Si-la đang Cầu Nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 16:25

Phao-lô nói lời đó xong, bèn quì xuống và Cầu Nguyện với hết thảy các người ấy. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 20:36

nhưng, khi kỳ tạm trú chúng ta đã qua, thì lại đi; cả môn đồ với vợ con đều tiễn chúng ta ra đến ngoài thành, ai nấy đều quì xuống trên bờ, cùng nhau Cầu Nguyện, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 21:5

Đến lúc trở về thành Giê-ru-sa-lem, tôi đang Cầu Nguyện trong đền thờ, thì bị ngất trí; Công-Vụ Các Sứ-Đồ 22:17

Vả, cha của Búp-li-u nầy đang nằm trên giường đau bịnh nóng lạnh và bịnh lỵ. Phao-lô đi thăm người, Cầu Nguyện xong, đặt tay lên và chữa lành cho. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 28:8

trong mọi khi tôi Cầu Nguyện thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Rô-ma 1:10

Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng Cầu Nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Rô-ma 8:26

Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, Cầu Nguyện thế cho chúng ta. Rô-ma 8:34

Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Y-sơ-ra-ên Cầu Nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu.Rô-ma 10:1

Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà Cầu Nguyện. Rô-ma 12:12

Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời Cầu Nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời, Rô-ma 15:30

Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc Cầu Nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng. I Cô-rinh-tô 7:5

Phàm người đờn ông Cầu Nguyện hoặc giảng đạo mà trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình. I Cô-rinh-tô 11:4

Nhưng phàm người đờn bà Cầu Nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình: thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. I Cô-rinh-tô 11:5

Chính anh em hãy đoán xét điều nầy: đờn bà Cầu Nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng? I Cô-rinh-tô 11:13

Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ, hãy Cầu Nguyện để được thông giải tiếng ấy. I Cô-rinh-tô 14:13

Vì nếu tôi Cầu Nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi Cầu Nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. I Cô-rinh-tô 14:14

Vậy thì tôi sẽ làm thể nào? Tôi sẽ Cầu Nguyện theo tâm thần, nhưng cũng Cầu Nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. I Cô-rinh-tô 14:15

Chính anh em lấy lời Cầu Nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người Cầu Nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa. II Cô-rinh-tô 1:11

Họ lại Cầu Nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. II Cô-rinh-tô 9:14

Đã ba lần tôi Cầu Nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. II Cô-rinh-tô 12:8

thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi Cầu Nguyện. Ê-phê-sô 1:16

Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ Cầu Nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và Cầu Nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Ê-phê-sô 6:18

Cũng hãy vì tôi mà Cầu Nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành, Ê-phê-sô 6:19

và mỗi khi Cầu Nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, Phi-líp 1:4

Lại, điều tôi xin trong khi Cầu Nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu, Phi-líp 1:9

Vì tôi biết rằng nhờ anh em Cầu Nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. Phi-líp 1:19

Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời Cầu Nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Phi-líp 4:6

Trong khi chúng tôi Cầu Nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.Cô-lô-se 1:3

Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ Cầu Nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, Cô-lô-se 1:9

Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự Cầu Nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. Cô-lô-se 4:2

Cũng hãy Cầu Nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, Cô-lô-se 4:3

Ê-pháp-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, có lời chào anh em; người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi Cầu Nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Cô-lô-se 4:12

Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi Cầu Nguyện; I Tê-Sa-lô-ni-ca 1:2

Cầu Nguyện không thôi, I Tê-Sa-lô-ni-ca 5:17

Hỡi anh em, hãy Cầu Nguyện cho chúng tôi với. I Tê-Sa-lô-ni-ca 5:25

Cho nên, chúng tôi vì anh em Cầu Nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin; II Tê-Sa-lô-ni-ca 1:11

Vả lại, hỡi anh em, hãy Cầu Nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh, như thể ở trong anh em vậy, II Tê-Sa-lô-ni-ca 3:1

Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà Cầu Nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.I Ti-mô-thê 2:8

vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời Cầu Nguyện mà vật đó được nên thánh. I Ti-mô-thê 4:5

Người thật góa ở một mình, đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng Cầu Nguyện nài xin. I Ti-mô-thê 5:5

Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm, cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi Cầu Nguyện. II Ti-mô-thê 1:3

Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời Cầu Nguyện, Phi-lê-môn 1:4

Nhân thể hãy liệu sắm nhà trọ cho tôi, vì tôi mong rằng nhờ anh em Cầu Nguyện, sẽ được trở về cùng anh em. Phi-lê-môn 1:22

Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời Cầu Nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài, nên được nhậm lời. Hê-bơ-rơ 5:7

Hãy Cầu Nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết mình chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Hê-bơ-rơ 13:18

Tôi lại nài xin anh em Cầu Nguyện đi, để tôi đến cùng anh em cho sớm hơn. Hê-bơ-rơ 13:19

Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy Cầu Nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen. Gia-cơ 5:13

Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy Cầu Nguyện cho người. Gia-cơ 5:14

Sự Cầu Nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Gia-cơ 5:15

Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và Cầu Nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng Cầu Nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Gia-cơ 5:16

Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người Cầu Nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. Gia-cơ 5:17

Đoạn, người Cầu Nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sanh sản hoa màu. Gia-cơ 5:18

Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự Cầu Nguyện của anh em. I Phi-e-rơ 3:7

Vì mắt Chúa đoái trông người công bình, Tai Ngài lắng nghe lời Cầu Nguyện người, Nhưng mặt Chúa sấp lại nghịch với kẻ làm ác. I Phi-e-rơ 3:12

Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà Cầu Nguyện. I Phi-e-rơ 4:7

Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi Cầu Nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. III Giăng 1:2

Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà Cầu Nguyện, Giu-đe 1:20

Khi lấy sách, bốn con sanh vật và hai mươi bốn trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt Chiên Con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương; đó là những lời Cầu Nguyện của các thánh. Khải-Huyền 5:8

Đoạn, một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng, và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời Cầu Nguyện của mọi thánh đồ. Khải-Huyền 8:3

Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời, với những lời Cầu Nguyện của các thánh đồ. Khải-Huyền 8:4

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top