Những câu kinh thánh về Dấu Kỳ, Sự Lạ và Phép Lạ

jesus, st peter, storm

Những câu kinh thánh về Dấu Kỳ, Sự Lạ và Phép Lạ

giơ tay Ngài ra, để nhờ danh Đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus, mà làm những phép chữa lành bịnh, Phép Lạ và Dấu Kỳ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:30

Bấy giờ, có nhiều Phép Lạ Dấu Kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:12

Ê-tiên được đầy ơn và quyền làm Dấu Kỳ Phép Lạ rất lớn trong dân. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 6:8

Ấy là người đã đem họ ra khỏi, làm những Dấu Kỳ Phép Lạ trong xứ Ê-díp-tô, trên Biển-đỏ, và nơi đồng vắng trong bốn mươi năm. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 7:36

Dầu vậy, Phao-lô và Ba-na-ba ở lại đó cũng khá lâu, đầy dẫy sự bạo dạn và đức tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những Phép Lạ Dấu Kỳ, mà chứng về đạo ân điển của Ngài. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:3

Cả hội đồng đều lẳng lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những Phép Lạ Dấu Kỳ mà Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 15:12

bởi quyền phép của Dấu Kỳ Phép Lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là từ thành Giê-ru-sa-lem và các miền xung quanh cho đến xứ I-ly-ri, tôi đã đem đạo Tin Lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Rô-ma 15:19

Đức Chúa Trời cũng dùng những Dấu Kỳ Sự Lạ và đủ thứ phép mầu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra, để làm chứng với các kẻ đó. Hê-bơ-rơ 2:4

Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy Sự Lạ Ngài đã làm, và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! thì họ tức giận, Ma-thi-ơ 21:15

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh: Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, Trở nên đá đầu góc nhà; Ấy là việc Chúa làm, Và là một Sự Lạ trước mắt chúng ta, hay sao? Ma-thi-ơ 21:42

Những người đã xem thấy Sự Lạ đó, thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỉ ám được cứu khỏi thế nào. Lu-ca 8:36

Người trả lời rằng: Người đã mở mắt tôi, mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến, ấy là Sự Lạ lắm! Giăng 9:30

Ta lại sẽ tỏ ra Sự Lạ lùng ở trên trời, Và dấu lạ ở dưới đất; Tức là máu, lửa, và luồng khói; Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:19

Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, Sự Lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:22

Vì chưng ông giảng cho chúng tôi nghe Sự Lạ. Chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 17:20

Đức Chúa Trời cũng dùng những Dấu Kỳ Sự Lạ và đủ thứ phép mầu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra, để làm chứng với các kẻ đó. Hê-bơ-rơ 2:4

Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều Phép Lạ sao? Ma-thi-ơ 7:22

Đoàn dân thấy Phép Lạ đó, thì ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc dường ấy. Ma-thi-ơ 9:8

Vì dân các thành mà Đức Chúa Jêsus đã làm rất nhiều Phép Lạ rồi, không ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: Ma-thi-ơ 11:20

Khốn nạn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn nạn cho mầy thành Bết-sai-đa! Vì nếu các Phép Lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu rồi. Ma-thi-ơ 11:21

Còn mầy, Ca-bê-na-um là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ! Vì nếu các Phép Lạ đã làm giữa mầy, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Ma-thi-ơ 11:23

Ngài về đến quê hương, rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ, mà nói rằng: Bởi đâu mà người nầy được khôn ngoan và những Phép Lạ nầy? Ma-thi-ơ 13:54

Ở đó, Ngài không làm nhiều Phép Lạ, vì chúng không có lòng tin. Ma-thi-ơ 13:58

thì phán cùng bầy tôi rằng: Đây là Giăng Báp-tít. Người chết đi sống lại, nhân đó mới làm được mấy Phép Lạ như vậy. Ma-thi-ơ 14:2

Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, Phép Lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Ma-thi-ơ 24:24

Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội; thiên hạ nghe Ngài, lấy làm lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều nầy? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì, và thể nào tay người làm được những Phép Lạ dường ấy? Mác 6:2

Ở đó, Ngài không làm Phép Lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm; Mác 6:5

Vả, vua Hê-rốt nghe nói về Đức Chúa Jêsus (vì danh tiếng Ngài đã trở nên lừng lẫy), thì nói rằng: Giăng, là người làm phép báp-tem, đã từ kẻ chết sống lại; cho nên tự người làm ra các Phép Lạ. Mác 6:14

vì chẳng hiểu Phép Lạ về mấy cái bánh, bởi lòng cứng cỏi. Mác 6:52

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Đừng cấm làm chi; vì chẳng ai cùng trong một lúc, vừa nhân danh ta làm Phép Lạ, vừa nói xấu ta được. Mác 9:39

Những christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ Phép Lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Mác 13:22

Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các Phép Lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạ. Mác 16:20

Khốn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn cho mầy, thành Bết-sai-đa! Vì nếu các Phép Lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Ty-rơ và thành Si-đôn, thì hai thành ấy đã mặc áo gai và đội tro mà ăn năn từ lâu rồi. Lu-ca 10:13

Lúc đến gần dốc núi ô-li-ve, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ, và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những Phép Lạ mình đã thấy, Lu-ca 19:37

Vua Hê-rốt thấy Đức Chúa Jêsus thì mừng lắm; vì lâu nay vua muốn gặp Ngài, nhân đã nghe nói về chuyện Ngài, và mong xem Ngài làm Phép Lạ. Lu-ca 23:8

Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Jêsus làm Phép Lạ thứ nhất, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; môn đồ bèn tin Ngài. Giăng 2:11

Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy Phép Lạ chi? Giăng 2:18

Đang lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt Qua, có nhiều người thấy Phép Lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài. Giăng 2:23

Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những Phép Lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Giăng 3:2

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu các ngươi không thấy Phép Lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin! Giăng 4:48

Ấy là Phép Lạ thứ hai mà Đức Chúa Jêsus đã làm, khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. Giăng 4:54

Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các Phép Lạ Ngài làm cho những kẻ bịnh. Giăng 6:2

Những người đó thấy Phép Lạ Đức Chúa Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là Đấng tiên tri phải đến thế gian. Giăng 6:14

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy Phép Lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Giăng 6:26

Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm Phép Lạ gì, để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Giăng 6:30

Song trong vòng dân chúng nhiều kẻ tin Ngài, nói rằng: Khi Đấng Christ đến, sẽ có làm nhiều Phép Lạ hơn người nầy đã làm chăng? Giăng 7:31

Có mấy kẻ trong những người Pha-ri-si bèn nói rằng: Người nầy không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng kẻ khác rằng: Một kẻ có tội làm Phép Lạ như vậy thể nào được? Rồi họ bèn chia phe ra. Giăng 9:16

Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận, bàn rằng: Người nầy làm Phép Lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào?  Giăng 11:47

Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm Phép Lạ ấy. Giăng 12:18

Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu Phép Lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài, Giăng 12:37

Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều Phép Lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. Giăng 20:30

Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ Phép Lạ làm ra bởi các sứ đồ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 2:43

rằng: Chúng ta xử với hai người nầy làm sao? Vì cả dân thành Giê-ru-sa-lem đều biết rõ thật họ đã làm ra một Phép Lạ sờ sờ; chúng ta chối không nổi. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:16

Vả, người đã nhờ Phép Lạ cho được chữa bịnh đó, là người đã hơn bốn mươi tuổi. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:22

giơ tay Ngài ra, để nhờ danh Đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus, mà làm những phép chữa lành bịnh, Phép Lạ và Dấu Kỳ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:30

Bấy giờ, có nhiều Phép Lạ Dấu Kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 5:12

Ê-tiên được đầy ơn và quyền làm Dấu Kỳ Phép Lạ rất lớn trong dân. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 6:8

Ấy là người đã đem họ ra khỏi, làm những Dấu Kỳ Phép Lạ trong xứ Ê-díp-tô, trên Biển-đỏ, và nơi đồng vắng trong bốn mươi năm. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 7:36

Đoàn dân nghe người giảng và thấy các Phép Lạ người làm, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói; Công-Vụ Các Sứ-Đồ 8:6

Dầu vậy, Phao-lô và Ba-na-ba ở lại đó cũng khá lâu, đầy dẫy sự bạo dạn và đức tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những Phép Lạ Dấu Kỳ, mà chứng về đạo ân điển của Ngài. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 14:3

Cả hội đồng đều lẳng lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những Phép Lạ Dấu Kỳ mà Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 15:12

Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các Phép Lạ khác thường, Công-Vụ Các Sứ-Đồ 19:11

bởi quyền phép của Dấu Kỳ Phép Lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là từ thành Giê-ru-sa-lem và các miền xung quanh cho đến xứ I-ly-ri, tôi đã đem đạo Tin Lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Rô-ma 15:19

Vả, đương khi người Giu-đa đòi Phép Lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, I Cô-rinh-tô 1:22

người thì được làm Phép Lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. I Cô-rinh-tô 12:10

Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm Phép Lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. I Cô-rinh-tô 12:28

Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy đều là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm Phép Lạ sao? I Cô-rinh-tô 12:29

Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường, và các Phép Lạ. II Cô-rinh-tô 12:12

Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các Phép Lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp, hay là bởi đã nghe mà tin? Galati 3:5

Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ Phép Lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; II Tê-Sa-lô-ni-ca 2:9

Nó làm những Phép Lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Khải-Huyền 13:13

Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những Phép Lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú; và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Khải-Huyền 13:14

Đó là những thần của ma quỉ, làm Phép Lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian, để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Khải-Huyền 16:14

Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm Phép Lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Khải-Huyền 19:20

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top