Tin Lành Đấng Christ – Bài Số 2

resurrection, cross, crucifixion

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu ai đưa ra giải pháp cho hiện trạng vô vọng của loài người. Và giải pháp này có giá trị như thế nào đối với tội nhân.

Dàn Bài

I.            NGUỒN GỐC SỰ CỨU RỖI TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI.

Trong khi loài người phạm tội và lẫn trốn Đức Chúa Trời không tìm cầu Ngài nữa thì Ngài tìm chúng ta như: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?”. Dẫu cho A-đam lẫn trốn Ngài nhưng Đức Chúa Trời vẫn tìm.

Trong khi loài người đi lầm lạc không biết đến con đường bình an và không ăn năn, cũng như không hề tìm giải pháp để thoát khỏi tội lỗi của mình thì Đức Chúa Trời làm giúp chúng ta như ban lời hứa giải cứu cho loài người ngay trước khi đưa ra hình phạt cho hai người đầu tiên trên đất:

Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữdòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhauNgười sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người. Sáng thế ký 3:14-15

Đây là lời hứa giải cứu từ nơi Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ cứu loài người thoát khỏi ách nô lệ của ma quỉ, bằng một Đấng giải cứu sanh ra bởi người nữ!

Đức Chúa Trời không vui về sự loài người đi vào chổ chết. Ngài muốn cứu chuộc chúng ta.

Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ta há có vui chút nào về sự chết của kẻ dữ sao? Há chẳng thà vui về sự nó xây bỏ đường lối mình và nó sống sao? Ê-xê-chi-ên 18:23

Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngàihầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:16

Đức Chúa Trời là nguồn gốc của sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời và Ngài là tác giả của chương trình này.

II.            ĐẤNG GIẢI CỨU ĐẾN TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI.

Đức Chúa Jêsus Christ giáng lâm trong hình hài con người đóng vai trò làm Đấng giải cứu trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là JêsusCon trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Ðấng Rất Cao; và Chúa, là Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Ða-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Luca 1:30-33

Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. 10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Lu-ca 2:8-11

A.     Ngài Đến Để Tìm Và Cứu Người Hư Mất, Tội Lỗi. Đến Để Gọi Kẻ Có Tội Ra Khỏi Vòng Xiềng Xích.

Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. (Mathiơ 1:21)

Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy…. 1Timôthê 1:15

Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Luca 19:10

Vì Con người đã đến cứu sự đã mất. Mathiơ 18:11

Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễVì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Mathiơ 9:13

Ðức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng: Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnhta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội. Mac 2:17

Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. (Côlôse 1:13-14)

Tin tốt lành là chúng ta có một Đấng cứu thế, Ngài cứu loài người ra khỏi tội bởi sự giải thoát chúng ta khỏi sự làm tôi mọi cho tội lỗi cho ma quỉ và dời chúng ta ra khỏi vương quốc của Satan mà đi vào trong vương quốc của Đấng Christ. Vậy trong Đấng Christ chúng ta có sự tha thứ. Được giải thoát khỏi vương quốc của ma quỉ. Vào vương quốc của Đấng Christ.

  • Đấng Christ là Đấng cứu chuộc, cứu Chúa của người có tội.
  • Sự cứu rỗi duy nhất đến thông qua Đức Chúa Jêsus Christ.

B.     Lời Của Đấng Christ Đưa Tội Nhân Đến Cùng Đức Chúa Trời.

Ðang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó! (Mathiơ 17:5)

Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. (Giăng 14:6)

Nghe lời của Đấng Christ mới được đến cùng Đức Chúa Trời còn nghe lời người nào khác hơn thì không được. Đức Chúa Trời đã chỉ định như vậy loài người phải vâng theo Đấng Christ mà đến cùng Ngài.

Như vậy bởi Đấng Christ chúng ta sẽ gở bỏ được cái màn ngăn cách là tội lỗi giữa loài người và Đức Chúa Trời vì cớ được đến gần Ngài qua Đấng Christ.

Lời của Đấng Christ là lời có quyền:

     Buông tha khỏi ách làm tôi mọi ma-quỉ mà trở nên tự do.

     Làm cho sống đời đời.

     Xét đoán mọi người nơi ngày tận thế.

1.      Buông tha khỏi ách làm tôi mọi ma-quỉ mà trở nên tự do.

Bởi Ðức Chúa Jêsus nói như vậy, nên có nhiều kẻ tin Ngài. Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa hề làm tôi mọi ai, vậy sao thầy nói rằng: Các ngươi sẽ trở nên tự do? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do. Giăng 8:30-36

2.      Làm cho sống đời đời.

Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Giăng 6:63

Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Ðấng thánh của Ðức Chúa Trời. Giăng 6:68-69

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. Giăng 8:51

3.      Xét đoán mọi người nơi ngày tận thế.

Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn. Giăng 12:48-50

Sự cứu rỗi chỉ đến thông qua lời của Đấng Christ. Chỉ duy nhất lời của Đấng Christ là lời làm cho sống, lời của loài người không đem lại sự sống. Không vâng phục lời của Đấng Christ là tội. Xem bài thẩm quyền trong tôn giáo.

C.     Danh Christ Mang Đến Sự Cứu Rỗi.

Cách duy nhất mà sự cứu rỗi đến là phải thông qua danh Christ, ngoài danh đó ra không có sự cứu rỗi trong danh nào khác. Không vâng theo danh này không có sự cứu rỗi.

Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christtức là Con Ðức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Giăng 20:31

Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ 4:12

1.      Nhờ danh Christ mà có sự tha tội cho người tin

Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. 1Giăng 2:12

hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Công vụ 10:43

Ngài phán: Có lời chép rằng Ðấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Luca 24:46-47

Sự cứu rỗi đến thông qua danh Christ và duy nhất chỉ thông qua danh ấy loài người mới được cứu.

D.     Việc Làm Của Đấng Christ Mang Đến Sự Cứu Rỗi.

  • Sự Chết Của Đấng Christ Làm Ra Sự Cứu Rỗi.
  • Huyết Của Đấng Christ Làm Ra Sự Cứu Rỗi.
  • Sự Sống Lại Từ Sự Chết Của Đấng Christ Làm Ra Sự Cứu Rỗi.

1.      Sự Chết Của Đấng Christ Làm Ra Sự Cứu Rỗi.

     Sự chết của Đấng Christ có giá trị chuộc tội cho mọi người.

Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Mathiơ 20:28

     Đấng Christ chết cho cả những người phạm tội dưới giao ước cũ.

Nhân đó, Ngài là Ðấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Hơbơrơ 9:15

     Đấng Christ chịu chết vì ai? Vì người có tội, người thù nghịch cùng Đức Chúa Trời.

Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành.  Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng takhi chúng ta còn là người có tộithì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Rôma 5:6-8

Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Ðấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; 1Côrinhtô 15:3

Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Ðức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Ðức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổNhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Ðức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp, và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Ðức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Ðức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bìnhvà người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Ê-sai 53

     Sự chết của Đấng Christ làm nên sự hòa thuận cho chúng ta với Đức Chúa Trời.

Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài… Rôma 5:10

     Đấng Christ chịu chết bao nhiều lần thì đủ? Một lần đủ cả!

Vả, Ðấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Ðấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Ðức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. 1Phi-e-rơ 3:18

… Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người… Hơbơrơ 9:28

     Sự chết của Đấng Christ phá diệt kẻ cầm quyền sự chết.

Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Ðức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Hơbơrơ 2:14-15

Như vậy sự chết của Đấng Christ giải thoát chúng ta khỏi ách tôi mọi cho tội lỗi, làm cho chúng ta hòa thuận với Đức Chúa Trời. Sự chết của Đấng Christ chuộc tội cho những người phạm tội dưới giao ước cũ (tức dân Isarel trước Đấng Christ). Sự chết của Đấng Christ là tin lành đối với chúng ta.

2.      Huyết Của Đấng Christ Làm Ra Sự Cứu Rỗi.

     Huyết của Đấng Christ đổ ra cho ai và để làm gì? Cho tội nhân để tha tội và xưng công bình cho mọi người.

vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Mathiơ 26:28

Ấy là trong Ðấng Christchúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngàiđược tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, Êphêsô 1:7

vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Ðấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, 1Phi-e-rơ 1:18-19

… chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! Roma 5:9

là Ðấng Ðức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Ðấng ấyNgài đã bày tỏ sự công bình mình như vậyvì đã bỏ qua các tội phạm trước kia, Roma 3:25

và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Ðức Chúa Trời. Côlôse 1:20

     Huyết của Đấng Christ làm sạch bao nhiêu tội? Mọi tội lỗi.

Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Ðức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. 1Giăng 1:7

     Huyết của Đấng Christ có giá trị cho bao nhiêu người, quốc gia và bao nhiêu lần đổ huyết thì đủ? Có giá trị cho tất cả và đến đời đời.

vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Ðức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, Khải huyền 5:9

Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời. Hơbơrơ 9:12

     Nhờ có sự đổ huyết ra mới có sự tha thứ

Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Hơbơrơ 9:22

Như vậy, chỉ duy nhất thông qua huyết báu của Đấng Christ mới làm sạch mọi tội chúng ta, Ngài đổ huyết chỉ một lần đủ cho tất cả. Và tin lành là thông qua huyết báu của Đấng Christ chúng ta có sự cứu rỗi.

3.      Sự Sống Lại Từ Sự Chết Của Đấng Christ Làm Ra Sự Cứu Rỗi.

Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Roma 4:25

Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Ðức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào! Roma 5:10

Nếu Đấng Christ đã không sống lại thì chúng ta sẽ không có sự cứu rỗi, vì sự sống lại của Đấng Christ mang đến sự xưng công bình và sự sống cho chúng ta. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời Ngài đã sống lại và sống vì sự sống của chúng ta.

E.      Trong Đấng Christ Hưởng Các Phước Lành Của Đức Chúa Trời.

Ngợi khen Ðức Chúa Trời, Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Ðấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, (Êphêsô 1:3)

     Trong Đấng Christ loài người có tất các phước hạnh từ Đức Chúa Trời.

trước khi sáng thếNgài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christđặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ðức Chúa Trời, (Êphêsô 1:4)

Chương trình cứu chuộc loài người là ý định ngay từ khi chưa có thế gian này. Và ý muốn của Đức Chúa Trời là chọn chúng ta trong Đấng Christ để làm nên sự công bình thánh sạch. Chỉ có ở trong Đấng Christ thì Đức Chúa Trời mới chọn, còn ngoài Đấng Christ thì không có sự công bình.

bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, (Êphêsô 1:5)

Ở trong Đấng Christ không còn làm tôi mọi cho ma quỉ nữa, nhưng được vị trí làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Mà đã là con thì được ở trong nhà của Ngài.

để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài! (Êphêsô 1:6)

Ấy là trong Ðấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài Êphêsô 1:7-9

Khi được tha tội trong Đấng Christ thì cũng là lúc được xưng công, được nên thánh và có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời một cách nhưng không. Không còn là người thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời nữa.

Trong Đấng Christ không còn là người thiếu hiểu biết nữa, mà là người khôn ngoan thông sáng vì cớ được ban cho hiểu biết sự mầu nhiệm của ý muốn Đức Chúa Trời.

Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Ðấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, Êphêsô 1:11

Trong Đấng Christ chúng ta trở thành kẻ dự phần kế nghiệp sự sống đời đời, điều đó là sự định sẵn trước cho chúng ta trong Ngài.

Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thậtlà đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Ðức Thánh Linh là Ðấng Chúa đã hứa, Ðấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Êphêsô 1:13-14

Chỉ trong Đấng Christ loài người mới có đạo chân thật hay lời chân thật về sự cứu rỗi để nghe. Ngoài Đấng Christ ra không có đạo chân thật, lời chân thật, tin lành chân thật về sự cứu rỗi để nghe.

Chỉ trong Đấng Christ loài người mới nhận được Đức Thánh Linh. Nhận Đức Thánh Linh như là một của cầm về cơ nghiệp. Nghĩa là có Đức Thánh Linh thì mới nhận được cơ nghiệp nơi đời sau.

III.            ĐỨC THÁNH LINH ĐÓNG VAI TRÒ TRONG SỰ CỨU RỖI.

A.     Được Tái Sanh Bởi Đức Thánh Linh.

Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa TrờiHễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Giăng 3:5-8

B.     Đức Thánh Linh Chỉ Được Ban Cho Kẻ Vâng Phục Đấng Christ.

Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Ðức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy... Giăng 7:38-39

Còn Chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Ðức Thánh Linh mà Ðức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. (Công vụ 5:32)

Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh. (Công vụ 2:38)

C.     Đức Thánh Linh Làm Ấn Chứng Cho Người Tin Là Con Của Đức Chúa Trời.

Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Ðức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Ðức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Ðức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Ðức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Ðấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Roma 8:14-17

Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Ðức Thánh Linh là Ðấng Chúa đã hứa, Ðấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Êphêsô 1:13-14

Anh em chớ làm buồn cho Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Êphêsô 4:30

Lại vì anh em là con, nên Ðức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha! Dường ấy, người không phải là tôi mọi nữabèn là con; và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Ðức Chúa Trời. Galati 4:6-7

D.     Được Vào Nhà Của Đức Chúa Trời Qua Đấng Christ.

Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Ðức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoạicũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữanhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Ðức Chúa Trời. Êphêsô 2:18-19

Khi có sự tha tội, nhận Đức Thánh Linh được ấn chứng làm con, đã là con thì được ở trong nhà Đức Chúa Trời.

IV.            KẾT QUẢ CUỐI CÙNG LÀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Ðức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Roma 6:22-23

Ngợi khen Ðức Chúa Trời, là Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Ðức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sốnglà cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Ðức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Ðức Chúa Jêsus Christ hiện ra. Ngài là Ðấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình. 1Phi-e-rơ 1:3-9

Nếu vì tội lỗi mà hình phạt loài người đời đời mãi mãi trong lửa không tắt, bị giam cầm vĩnh viễn. Thì cũng một lẽ đó vì Đấng Christ mà thưởng cho loài người sự tự do, vinh hiển, hạnh phước, vui vẻ … đời đời mãi mãi ở bên Đức Chúa Trời vĩnh viễn.

Trong Đấng Christ chúng ta được:

     Thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm.

     Sự cứu rỗi, sự tha tội và sự công bình.

     Nhận lãnh Đức Thánh Linh.

     Trở nên con nuôi của Đức Chúa Trời và được sự vinh hiển.

     Trở thành kẻ kế tự cơ nghiệp Đức Chúa Trời.

     Vào ở trong nhà của Đức Chúa Trời.

     Hưởng tất cả các phước lành và Sự sống đời đời.

Như vậy với tin lành của Đấng Christ tốt dường ấy thì chúng ta còn chần chờ chi nữa? Và khi chúng ta đã nhận lãnh tin lành rồi thì chúng ta sẽ bước vào một đời sống mới. Một đời sống mới cho những người công bình.

Như đã trình bày bên trên, nếu chúng ta nhận biết sự khốn khổ của mình, đời sống xấu xa của mình, và có ý thật sự muốn thoát khỏi nó thì tin lành thật sự là của báu đối với chúng ta. Cũng như Đức Chúa Jêsus đã phán:

Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó. Mathiơ 13:44-46

Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Ấy vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống trọng hơn đồ ăn, thân thể trọng hơn đồ mặc. Hãy xem con quạ: nó không gieo, không gặt, cũng không có hầm vựa kho tàng chi, mà Ðức Chúa Trời còn nuôi nó; huống chi các ngươi quí hơn chim chóc là dường nào! Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Vậy nếu đến việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được sao các ngươi lo việc khác? Hãy xem hoa huệ mọc lên thể nào: nó chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; song ta phán cùng các ngươi, dầu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo như một hoa nào trong giống ấy. Hỡi kẻ ít đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò, mà Ðức Chúa Trời còn cho mặc thể ấy, huống chi là các ngươi! Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng. Vì mọi sự đó, các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi. Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Vì của báu các ngươi ở đâu, thì lòng cũng ở đó. Luca 12:22-34

Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Mathiơ 11:28-30

Đến đây nếu thật sự chúng ta muốn thoát khỏi vòng tôi mọi cho tội lỗi thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp phương cách để bước vào sự sống đời đời. Vì những gì được nêu trên mới chỉ là thông tin về sự cứu rỗi. Chúng ta cần phương cách để bước vào đó.

TÓM TẮT:

Ở NGOÀI ĐẤNG CHRIST.Ở TRONG ĐẤNG CHRIST.
Có tộiVô tội
Tôi mọiLàm con Tự do
Vô vọngHy vọng
Thù nghịch với Đức Chúa Trời.Hòa thuận với Đức Chúa Trời.
Mất phướcHưởng phước
Bất anBình an
Hình phạtPhần thưởng
Lửa đời đờiSự sống đời đời

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top

Dàn Bài

Dàn Bài