Tin Lành Đến Với Loài Người Bằng Cách Nào? Bài Số 3

jesus, christ, god

Trong bài học này với sự nhận biết về hiện trạng của loài người tội lỗi và giá trị của Tin Lành cho tia hy vọng của họ. Chúng ta muốn nhận biết làm thể nào tội nhân có thể tiếp cận đến tin tức tốt lành này.

Dàn Bài

I.            Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Khi chúng ta luận đến tin lành và phương cách cứu rỗi loài người thì chúng ta cần biết vững vàng rằng đây không phải là chuyện chúng ta muốn mà được. Ví dụ, một người đang trong tình trạng chết đuối thì việc người ấy mưu cầu sự sống là điều tất yếu nhưng lực bất tòng tâm. Vậy nếu có ai đó trên bờ nhìn thấy tình trạng đó và có muốn cứu hay không và cứu cách nào là quyền của người đó.

Ðức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Êsai 55:8-11

Ðức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Giêrêmi 29:11

Kinh thánh có chép rằng:

Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Ðức Chúa Trời, và chỉ có một Ðấng Trung bảo ở giữa Ðức Chúa Trời và loài ngườitức là Ðức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi ngườiẤy là lời chứng đã làm đúng kỳ (ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấyta đã được cử làm thầy giảng, là Sứ Đồ và giáo sư cho dân ngoạiđể dạy họ về đức tin và về lẽ thật. 1Timôthê 2:4-7

Tạ ơn Đức Chúa Trời hằng sống vì Ngài có ý muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Hay nói cách khác là Ngài muốn mọi người dùng đức tin nơi Đấng Christ để được cứu rỗi và nhận Đức Thánh Linh để hiểu biết về lẽ thật mà cầm giữ sự cứu rỗi. Đó là hai yếu tố căn bản và duy nhất mang lại sự rỗi trọn vẹn từ Đức Chúa Trời cho tội nhân. Đó là ý muốn xuyên suốt kinh thánh và ngay trước khi sáng thế Đức Chúa Trời đã định ý như vậy.

A.     Yếu Tố Thứ Nhất: Được Cứu Rỗi Bởi Đức Tin Trong Đấng Christ.

Đức Chúa Trời muốn cho mọi được cứu theo cách duy nhất là chỉ qua Đấng Christ mà thôi không còn Đấng nào khác. Chỉ duy nhất trong Đấng Christ mới được cứu rỗi. Và tội nhân phải đặt đức tin vào Đấng Christ. Vì có chép rằng:

Vì chỉ có một Ðức Chúa Trời, và chỉ có một Ðấng Trung bảo ở giữa Ðức Chúa Trời và loài người, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, là ngườiNgài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người.

Vả, ấy là nhờ Ngài (Đức Chúa Trời) mà anh em ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; 1Côrinhtô 1:30

Như vậy vì muốn cho mọi người được cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã dự bị mọi thứ như rao báo trước về sự đến của Đấng Christ từ khi sáng thế:

Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta (Đấng Christ) vậy. Giăng 5:39

Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta; bởi ấy là về ta mà người đã chép. Giăng 5:46

Còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa, như một kẻ tôi tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao giảng. Hơbơrơ 3:5

Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! Há chẳng phải Ðấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao? Ðoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Luca 24:25-27

Ðoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm. Luca 24:44

Cả kinh thánh ở đây chỉ về cựu ước, tân ước chính là lời của Đấng Christ.

“Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đóthì tin Kinh Thánh và lời Ðức Chúa Jêsus đã phán”. Giăng 2:22

Như vậy từ Sáng Thế Ký (sách đầu tiên của Môi-se) cho đến Malachi (Sách tiên tri cuối cùng) được ghi chép lại chỉ với một mục đích là làm chứng về Đấng Christ.

Đến đúng thời điểm Đức Chúa Trời đã sai Đấng Christ xuống thế gian để làm ra sự cứu rỗi cho loài người.

Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Ðức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Ðức Chúa Trời. Giăng 3:16-18

Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Ðấng đã sai ta đến. Vả, ý muốn của Ðấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốtÐây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Giăng 6:37-40

Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con. Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng 3:35-36

Trong khi để làm cho mọi người biết được chính xác Đức Chúa Jêsus là người mà Đức Chúa Trời đã sai làm Christ và Chúa, là Con Đức Chúa Trời để thi hành ý muốn của Ngài cho mọi người được cứu rỗi trong Đấng Christ, thì Đức Chúa Trời dùng quyền năng và phép lạ để chứng minh Jêsus là Christ.

Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Ðức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Ðức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Công vụ 2:22

Ðức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậyÐức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christ, tức là Con Ðức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Giăng 20:29-31

Và bây giờ sự cứu rỗi đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ:

vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Ðấng Ðức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Ðấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia, trong buổi Ngài nhịn nhục; tức là Ngài đã tỏ ra sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Ðức Chúa Jêsus. Roma 3:23-26

B.     Yếu Tố Thứ Hai: Đức Thánh Linh Trong Sự Phân Phát Tin Lành.

Để cho loài người hiểu biết lẽ thật nên Đức Chúa Trời hứa ban Thần Lẽ Thật cho những người tin Con một của Ngài là các sứ đồ. Ai không tin Đấng Christ không được nhận Đức Thánh Linh.

Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi. Giăng 14:16-17

Nhưng Ðấng Yên ủi, tức là Ðức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuốngÐấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Giăng 14:26

Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Ðức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Ðức Chúa Trời. Roma 8:14

1.      Đức Thánh Linh được ban cho Các Sứ Đồ để

 • Dạy dỗ mọi sự về Đấng Christ.
 • Sau khi đã dạy xong thì nhắc lại mọi sự về Đấng Christ.
 • Giúp cho hiểu biết lẽ thật và vâng giữ lẽ thật.

Khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên con cái Đức Chúa Trời là điều ích cho công việc rao giảng tin lành vì Đức Thánh Linh làm cho thế gian bị cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.

Về tội lỗi, vì họ không tin ta; về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa; về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét. Giăng 16:9-11

 • Không tin đến con Đức Chúa Trời là tội.

Ngài phán rằng: Các ngươi bởi dưới mà có; còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian nầy; còn ta không thuộc về thế gian nầy. Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Ðấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Giăng 8:23-24

 • Sự công bình được làm trọn khi Đấng Christ về cùng cha. Tức sự cứu rỗi trọn vẹn.

Vậy thì, Ðức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gianbởi Người Ngài đã lậpvà Ðức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Công vụ 17:30-31

 • Về sự phán xét Đấng Christ đã thắng được Chúa thế gian tức là ma quỉ.

Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người. Sáng 3:15

Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi! Giăng 16:33

Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Ðức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ. 1Giăng 3:8

Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Ðức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, Hơbơrơ 2:14

Việc hiểu biết lẽ thật của Đức Chúa Trời là việc quá sức đối với Các Sứ Đồ, nên khi họ được tha tội đi vào nhà Đức Chúa Trời thì cần có Đức Thánh Linh để dẫn dắt, dạy dỗ và nhắc lại mọi lời của Đấng Christ để cầm giữ sự cứu rỗi.

Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đếnẤy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự Cha có, điều là của ta; nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Giăng 16:12-15

 • Hãy ghi nhớ chắc chắn rằng:
a)      Đức Thánh Linh làm sáng danh Đấng Christ vì
b)      Đức Thánh Linh lấy điều thuộc về Đấng Christ mà rao bảo cho con cái Đức Chúa Trời.
c)      Đức Thánh Linh không nói khác hơn những gì mà Ngài đã nhận từ Đấng Christ.

Đức Chúa Trời Đấng biết hết mọi sự là Đấng toàn năng và hai yếu tố trên là ý muốn của Ngài dùng để cứu chuộc loài người. Chúng ta muốn được cứu rỗi chăng hãy đến cùng Đấng Christ sẽ được rỗi và nhận Đức Thánh Linh để hiểu biết lẽ thật.

II.            CHỨC VỤ SỨ ĐỒ ĐƯỢC LẬP VÌ Ý MUỐN ĐỨC CHÚA TRỜI.

Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Ðức Chúa Trời, và chỉ có một Ðấng Trung bảo ở giữa Ðức Chúa Trời và loài ngườitức là Ðức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi ngườiẤy là lời chứng đã làm đúng kỳ (ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấyta đã được cử làm thầy giảng, là Sứ Đồ và giáo sư cho dân ngoạiđể dạy họ về đức tin và về lẽ thật. 1Timôthê 2:4-7

Vì cớ ý muốn cho mọi người được cứu rỗi trong Đấng Christ và hiểu biết lẽ thật trong Đức Thánh Linh. Mà Đức Chúa Trời đã lập chức vụ Sứ Đồ để dạy mọi người về đức tin và về lẽ thật.

Chức vụ này bởi Đức Chúa Trời mà ra và bởi đích thân Đức Chúa Jêsus Christ cùng Đức Thánh Linh chỉ định. Tổng cộng có mười ba vị. Mác 3:13-19. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt rời bỏ vị trí Sứ Đồ, Ma-thia được chọn thay thế vị trí đó. Công vụ 1:21-26. Sứ Đồ cho dân ngoại được chỉ định bởi Đức Chúa Jêsus Christ. Sứ Đồ Phao-lô (Công-vụ Các Sứ Đồ 26:15-18).

Ngoài 13 vị được nêu trên không còn một người nào khác làm chức Sứ Đồ. Họ là những môn đồ Đấng Christ đầu tiên (trừ Phao-lô) trải nghiệm sự ngọt ngào của sự cứu rỗi trong Đấng Christ và sự hiểu biết lẽ thật. Họ là những người làm chứng trung tín của Đấng Christ và được biệt riêng ra để đem ý muốn của Đức Chúa Trời đến với tội nhân. Như vậy công việc của Các Sứ Đồ là dạy mọi người về đức tin và về lẽ thật.

Chúng ta cần biết rằng: loài người bị ngăn cách với Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi. Không thể đến gần Đức Chúa Trời được lại cũng không có phương cách gì từ loài người loại bỏ được sự ngăn trở này. Vì sự ngăn cách này mà mọi người bị rủa sả, mất phước, vô vọng, lầm lạc, bại hoại … và cuối cùng là sự xa cách vĩnh viễn mặt Đức Chúa Trời trong hồ lửa chẳng hề tắt.Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên muốn cho loài người được cứu trong Đấng Christ. Nên mọi người muốn được hòa thuận với Đức Chúa Trời thì phải đi vào trong Đấng Christ thì mới có hy vọng sống.

Vì ý muốn tốt lành đó Đức Chúa Trời đã lập chức Sứ Đồ như chức vụ khâm sai hay người đại diện cho Đức Chúa Trời để đem tin lành của Đấng Christ đến với loài người. Đây là trách nhiệm rất lớn mà Các Sứ Đồ phải mang. Đấng Christ cũng tương tự như trái cây sự sống vậy và Các Sứ Đồ phải đem trái cây đó đến cho thế gian, để mọi người nhờ trái cây đó mà được sống. Một khi Đức Chúa Trời đã lập thì phải qua Các Sứ Đồ loài người mới có Sự Cứu Rỗi và Hiểu Biết Lẽ Thật. Chúng ta biết Đấng Christ là cánh cổng vào thiên đàng hay sự sống đời đời nhưng Các Sứ Đồ lại là chiềc khóa của cánh cổng đó.

Ta là cái cửanếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Giăng 10:9

Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươihễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời. Mathiơ 16:19

Quả thật, ta nói cùng các ngươihễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trờivà điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Mathiơ 18:18

Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế giancũng như Con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Giăng 17:14-21

Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Ðức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Giăng 20:21-23

Chiềc khóa mà Các Sứ Đồ cầm trong tay đó là Tin Lành Của Đấng Christ. Vì những gì mà Các Sứ Đồ dạy về Đức Tin và Lẽ Thật chính là sự cầm tội và tha tội là mùi của sự sống và sự chết.

Song tạ ơn Ðức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Ðấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôiNgài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn! Vì chúng tôi ở trước mặt Ðức Chúa Trời là mùi thơm của Ðấng Christở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất; cho kẻ nầy, mùi của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự nầy? Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Ðức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Ðức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Ðức Chúa Trời, trong Ðấng Christ. 2Côrinhtô 2:14-17

Vậy nên, chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho, mà được chức vụ nầy, thì chúng tôi chẳng ngã lòng; nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt, và chẳng giả mạo lời Ðức Chúa Trời, nhưng trước mặt Ðức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Ðấng Christlà ảnh tượng của Ðức Chúa Trời. Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Ðức Chúa Jêsus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Vì Ðức Chúa Trời, là Ðấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Ðức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Ðức Chúa Jêsus Christ. Nhưng chúng tôi đựng của quí nầy trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Ðức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi. 2Côrinhtô 4:1-7

Khi nói đến Tin Lành (của) Đức Chúa Trời là nói đến nguồn gốc từ Đức Chúa Trời mà đến.

Khi nói đến Tin Lành (của) Đấng Christ là nói đến sự trọn vẹn tuyệt đối về sự cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật mà ý muốn Đức Chúa Trời được trọn trong Đấng Christ.

Khi nói đến Tin Lành (của) Các Sứ Đồ là nói đến ý muốn (của) Đức Chúa Trời trong Đấng Christ mà chức vụ Sứ Đồ được lập để đem (dạy, rao, công bố, giảng, làm chứng) Tin Lành đến cho tội nhân.

Và việc biết được Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ rất quan trọng nó là một ơn phước từ Đức Chúa Trời. Vì xác thịt không thể biết được. Chỉ khi biết được Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sẽ biết được tin lành của Ngài. Còn nếu chỉ biết Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Jêsus thì KHÔNG mang đến sự cứu rỗi. Nhưng đây chưa phải là thời điểm để công bố tin lành về danh xưng của Ngài. Vì Ngài cấm Các Sứ Đồ nói ra Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Christ.Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì  quyền phép của Ðức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Ðức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Roma 1:16-17

III.            THỜI ĐIỂM TIN LÀNH ĐẤNG CHRIST ĐƯỢC PHÉP CÔNG BỐ.

Khi tin lành được trọn thì chính là lúc được phép công bố Tin Lành và từ đó mọi người phải tuân theo những gì được công bố vì đó là đức tin và lẽ thật.

A.     Về Danh Hiệu (Đấng) Christ.

Ngài phán rằng: Còn các người thì xưng ta là ai? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Ðấng Christ, con Ðức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời. Ðoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Ðức Chúa Jêsus, là Ðấng ChristTừ đó, Ðức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Mathiơ 16:15-21

Nếu chúng ta đọc kinh thánh và để ý thì sẽ thấy mọi việc Đức Chúa Jêsus làm phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỉ … là quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời xức dầu cho Đức Chúa Jêsus làm Christ và các việc đó làm chứng cho mọi người tin rằng người tên Jêsus là con Đức Chúa Trời tức là Christ. Nhưng đến thời điểm này thì dân chúng thấy các phép lạ mọi việc nhưng vẫn chưa tin Jêsus là Christ là con Đức Chúa Trời. Còn về phần Các Sứ Đồ thì họ tin Ngài là Christ bởi vì họ tin vào chứng của Đức Chúa Trời làm cho con Ngài nên Phi-e-rơ mới gọi là được phước.

B.     Về Việc Làm Của Đấng Christ.

Khi Các Sứ Đồ tin vào danh hiệu Christ thì Ngài bắt đầu bày tỏ công việc của Đấng Christ cũng như lời hứa thiết lập Hội Thánh Đấng Christ. Vậy việc làm của Đấng Christ là:

 • Phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.
 • Lập Hội Thánh Đấng Christ. Tức là lập đền thờ Đức Chúa Trời, nước Đức Chúa Trời và nước Đấng Christ là một, nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đi sâu vào phần này ở mục TRONG ĐẤNG CHRIST.

C.     Về Lời Của Đấng Christ.

Khỏi sáu ngàyÐức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ, cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các ngươi ấy mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Ðức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm; ví bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Ðang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó! Mathiơ 17:1-5

Ðang khi Ðức Chúa Jêsus và môn đồ ở trên núi xuống, thì Ngài ra lịnh cấm rằngSự các ngươi đã thấy chớ thuật lại cùng ai, cho đến khi Con người từ kẻ chết sống lại. Mathiơ 17:9

Khi Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem tại sông Giô-đanh thì Đức Chúa Trời có nói về Đức Chúa Jêsus rằng:

Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Ðức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Mathiơ 3:16-17

Chúng ta thấy rằng từ lúc Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem rồi thì Ngài đi khắp nơi làm mọi việc quyền phép để chứng thực rằng Ngài là Đấng Christ là con Đức Chúa Trời.

Khi Các Sứ Đồ đã tin danh Ngài. Thì mới biết được việc làm, sau khi biết được việc làm rồi. Thì bước tới sự vâng phục lời của Đấng Christ. Vì đến lúc này thì Đức Chúa Trời mới tỏ cho loài người biết là phải nghe chính con một của Ngài. Về sự vâng phục lời của Đấng Christ thì Đức Chúa Jêsus lại cấm Các Sứ Đồ công bố ra nhưng Ngài lại cho Các Sứ Đồ biết thời điểm được công là chớ thuật lại cùng ai, cho đến khi Con người từ kẻ chết sống lại.

D.     Về Đức Thánh Linh.

1.      Khi Đức Chúa Trời đem con đầu lòng của Ngài vào thế gian thì chính Đức Thánh Linh là Đấng làm cho Đấng Christ được sanh ra.

Ðến tháng thứ sáu, Ðức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Ða-vít. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Ðấng Rất Cao; và Chúa, là Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Ða-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Ðức Thánh Linh sẽ đến trên ngươivà quyền phép Ðấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mìnhcho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Ðức Chúa Trời. Luca 1:26-35

2.      Khi phán về nước Đức Chúa Trời hay nước Đấng Christ thì Đức Chúa Jêsus nói rằng loài người phải sanh lại mới được thấy nước Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh chính là Đấng làm cho người tội nhân được tái sanh. Trở nên con cái Đức Chúa Trời.

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy. Giăng 1:12-13

Ðức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Giăng 3:3-6

3.      Đức Thánh Linh giáng lâm là thời điểm mà nước Đức Chúa Trời được hiện ra, cũng như Hội Thánh Đấng Christ được thành lập.

Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây, có mấy kẻ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Ðức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến. Mac 9:1

Trong lúc Đức Chúa Jêsus Christ sống lại thì Ngài hiện ra cùng Các Sứ Đồ phán bảo về nước Đức Chúa Trời.

Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Giê-ru-sa-lem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ rachẳng hiện ra với cả dân chúngnhưng với những kẻ làm chứng mà Ðức Chúa Trời đã chọn trướctức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài, sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng, và chứng quyết chính Ngài là Ðấng Ðức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Công vụ 10:39-43

Khi hiện ra cùng Các Sứ Đồ Ngài cũng truyền lịnh và mở trí cho họ. Đây cũng là lúc Ngài trao chìa khóa nước thiên đàng cho họ. Các Sứ Đồ phải đợi trong thành Jerusalem để mặc lấy quyền phép từ trên cao.

Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằngHãy nhận lãnh Ðức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Giăng 20:21-23

Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Ngài phán: Có lời chép rằng Ðấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa, còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Luca 24:45-49

4.      Thời điểm để Đức Thánh Linh được giáng xuống trên Các Sứ Đồ là khi Đức Chúa Jêsus Christ được cất về trời ngự trên ngôi vinh hiển thì lúc đó Đức Thánh Linh mới được ban xuống.

Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Ðức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Ðức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Ðức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển. Giăng 7:38-39

cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Ðức Thánh Linh mà răn dạy Các Sứ Đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt Các Sứ Đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với Các Sứ Đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Ðức Chúa Trời. Lúc ở với Các Sứ Đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Công vụ 1:2-4

Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phépvà làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Công vụ 1:8

5.      Điều Đức Chúa Jêsus Christ hứa được trọn vì trong ngày lễ ngũ tuần Các Sứ Đồ đã nhận được Đức Thánh Linh.

Ðến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Ðức Thánh Linh cho mình nói. Vả, bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Giê-ru-sa-lem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: Hết thảy người nói đó, há chẳng phải là người Ga-li-lê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nầy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, kẻ ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si, Phi-ri-gi, Bam-phi-ly, Ê-díp-tô, đất Li-by gần Sy-ren, nào kẻ từ Rô-ma đến, cả người Giu-đa hoặc người mới theo đạo Giu-đa, người Cơ-rết và A rạp nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Ðức Chúa Trời. Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng: Việc nầy là nghĩa làm sao? Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng: Họ say rượu mới đó. Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một Sứ Đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều nầyvà lắng tai nghe lời ta. Những người nầy chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: Ðức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốtTa sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao, Phải, trong những ngày đóta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, Chúng nó đều nói lời tiên tri; Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời, Và dấu lạ ở dưới đất; Tức là máu, lửa, và luồng khói; Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, Mặt trăng hóa ra máu, Trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến; Công vụ 2:1-20

6.      Khi Đức Thánh Linh đã giáng trên Các Sứ Đồ thì lời tiên tri trong cựu ước được ứng nghiệm cùng với lời của Đức Chúa Jêsus Christ đã hứa.

 • Khi Đức Thánh Linh được đổ ra, đánh dấu loài người đang ở thời kỳ sau rốt.
 • Đức Thánh Linh được giáng xuống khắp mọi xác thịt mà là đàn ông đàn bà tức loài người. Những không phải toàn thể loài người được nhận chỉ có đầy tớ (trai, gái) của Đức Chúa Trời mới được nhận tức những người vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời.
 • Khi Đức Thánh Linh được đổ ra sẽ nói lời tiên tri, nhưng không phải là người đó muốn nói gì thì nói mà là nói điều Đức Thánh Linh cho nói(theo như Ðức Chúa Trời cho mình nói). Như vậy nói bởi Đức Thánh Linh.
 • Tiên tri là gì?

Là người nhận lời Đức Chúa Trời và truyền lại lời đó. Họ không nói theo ý mình nhưng nói theo ý Đức Chúa Trời.

Như vậy với các câu kinh thánh nói trên chúng ta thấy rằng thời điểm mà Tin Lành Đấng Christ được giảng ra là khi Đấng Christ được vinh hiển và Đức Thánh Linh được ban xuống thế gian này. Vì khi Đức Thánh Linh đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Và hễ ai tin vào Tin Lành thì người đó sẽ tái sanh bởi Đức Thánh Linh và sẽ thấy nước Đức Chúa Trời.

IV.            ĐỨC TIN VÀ LẼ THẬT.

Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Mathiơ 28:18

Ngài phán cùng Các Sứ Đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. (Mac 16:15) – ĐI LÀM CHỨNG VỀ SỰ CHẾT – SỰ CHÔN VÀ SỰ SỐNG LẠI CỦA ĐẤNG CHRIST

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dânhãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, Mathiơ 28:19

Ai tin và chịu phép báp-temsẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. (Mac 16:16) – ĐÂY LÀ ĐỨC TIN

Và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. (Mathiơ 28:20) – ĐÂY LÀ LẼ THẬT.

Khi chương trình của Đức Chúa Trời đã làm trọn trong Đấng Christ thì chính Các Sứ Đồ là người đem sự trọn vẹn đó đến cho loài người. Và công việc đầu tiên của họ làm là rao giảng tin lành Đấng Christ về đức tin trong Đấng Christ để loài người được cứu bởi đức tin. Công việc thứ hai là Các Sứ Đồ phải dạy về lẽ thật của Đấng Christ cho những người đã tin để họ cầm giữ sự cứu rỗi trong Đấng Christ.

Hãy xem thêm những câu kinh thánh nói về hai điều đó.

Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗimiễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Ðấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh; 1Côrinhtô 15:1-4

Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khácđó là điều chúng tôi giảng dạyvà là điều anh em đã tin. 1Côrinhtô 15:11

Như trên cho thấy rằng Các Sứ Đồ rao ra những gì thì người nghe phải nhận hết những điều được rao, do đó việc tin nhận và chịu báp-tem để vào trong Đấng Christ là yếu tố đức tin và yếu tố lẽ thật là việc đứng vững trong Tin Lành Đấng Christ hay giữ lấy lẽ thật về Đấng Christ là điều tất yếu, bằng không thì dù có đức tin cũng vô ích. Vậy mọi người phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời để được rỗi.

Như vậy chúng ta đã biết làm thể nào Tin Lành Đấng Christ đến với chúng ta. Đó là qua Các Sứ Đồ mà ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ bởi sự giảng dạy, rao báo, làm chứng về Đấng Christ.

Giờ chúng ta cùng tìm hiểu làm thế nào chúng ta bước và trong Đấng Christ hay ở trong Đấng Christ để được hưởng tất cả sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top

Dàn Bài

Dàn Bài