Bài Viết

Những câu kinh thánh nói về phép báp-tem

và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. Ma-thi-ơ 3:6 Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép Báp-tem mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Ma-thi-ơ 3:7 Về phần …

Những câu kinh thánh nói về phép báp-tem Đọc Tiếp »

jesus, christ, god

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến A-đam và Ê-va

Sang The Ky – Ge 2:19 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. Sang The Ky – Ge …

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến A-đam và Ê-va Đọc Tiếp »

moses, prophet, writing

Những câu kinh thánh nói đến Tiên Tri

Những câu kinh thánh nói đến Tiên Tri. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng Tiên Tri mà phán rằng: Ma-thi-ơ 1:22 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng Tiên Tri chép như vầy: Ma-thi-ơ 2:5 Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng …

Những câu kinh thánh nói đến Tiên Tri Đọc Tiếp »

Love is patient Love is kind printed on burned paper

Những câu kinh thánh nói đến Yêu Thương

Giang – Joh 3:16 Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giang – Joh 14:23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha …

Những câu kinh thánh nói đến Yêu Thương Đọc Tiếp »

fantasy, angel, mystical

Những câu kinh thánh nói đến Thiên Sứ.

Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì Thiên Sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ma-thi-ơ 1:20  Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như …

Những câu kinh thánh nói đến Thiên Sứ. Đọc Tiếp »

faith, dove, holy spirit

Những câu kinh thánh nói đến sự nên thánh

Hỡi kẻ dại và mù, vàng, và đền thờ làm cho vàng Nên Thánh, cái nào trọng hơn? Ma-thi-ơ 23:17 Hỡi kẻ mù kia, của lễ, và bàn thờ làm cho của lễ Nên Thánh, cái nào trọng hơn? Ma-thi-ơ 23:19 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ Nên Thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Giăng 17:17 Con vì họ …

Những câu kinh thánh nói đến sự nên thánh Đọc Tiếp »

decision, direction, opportunity

Sự Giả Dối; Giả Hình; Tiên Tri Giả; Giáo Sư Giả…

Những câu kinh thánh nói đến Sự giả dối; giả hình; tiên tri giả; giáo sư giả… Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn Giả Hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần …

Sự Giả Dối; Giả Hình; Tiên Tri Giả; Giáo Sư Giả… Đọc Tiếp »

Những câu kinh thánh nói về Đức Tin

Hỡi kẻ ít Đức Tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! Ma-thi-ơ 6:30 Đức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, …

Những câu kinh thánh nói về Đức Tin Đọc Tiếp »

man, fog, silhouette

Những câu thánh nói về sự cầu nguyện

Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và Cầu Nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, Ma-thi-ơ 5:44 Khi các ngươi Cầu Nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng Cầu Nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó …

Những câu thánh nói về sự cầu nguyện Đọc Tiếp »

god, jesus, apostles

Những câu thánh nói về Môn Đồ và Thánh Đồ

Những câu thánh nói về Môn Đồ và Thánh Đồ Vả, Phi-e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến cùng các Thánh Đồ ở tại thành Ly-đa. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:32 Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy; đoạn gọi các Thánh Đồ và đàn bà góa đến, cho họ thấy người sống. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:41 đặng mở mắt họ, …

Những câu thánh nói về Môn Đồ và Thánh Đồ Đọc Tiếp »

Scroll to Top